Ενδεικτικά αναφέρονται δύο Συστημικές Τράπεζες που χρησιμοποιούν το eΠανδέκτης.

Η μεγαλύτερη και παλαιότερη (από το 2000) εγκατάσταση του eΠανδέκτη σε τραπεζικό οργανισμό στην Ελλάδα. Πλέον υποστηρίζει πλέον των 1.300 online χρηστών και συνεργατών της τράπεζας, ενώ προσφέρει εξειδικευμένη πλατφόρμα για χρήση από τους εξωτερικούς δικηγόρους της Τράπεζας.

Διασυνδέεται με τα περισσότερα συστήματα της Τράπεζας για την ανταλλαγή πληροφοριών (core σύστημα, collections, ERP, συστήματα εγκρίσεων δανείων και πολλά άλλα). Καλύπτει την κατανομή επιπέδων αρμοδιότητας και ρόλων των χρηστών κάθε χώρου. Case management, ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, Workflows, alerts, διαχείριση Ενεργειών κ.α. 

Σημειώνεται ότι η ενέργεια ως βασική οντότητα του eΠανδέκτη μπορεί να συνδεθεί με άλλες οντότητες του συστήματος και να αποκτήσει παραμετροποιημένη ροή ακολουθίας προγραμματισμένων εργασιών (work flow). Έτσι, το σύστημα μπορεί να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τον τρόπο που είναι επιθυμητός από τον χρήστη, με τον ορισμό προθεσμιών και ακολουθιών προγραμματισμένων εργασιών.

Πρόσφατη εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του eΠανδέκτη.

Υποστηρίζει online όλους τους εσωτερικούς χρήστες και εξωτερικούς συνεργάτες της τράπεζας, αυτοματοποιώντας τις καθημερινές διαδικασίες με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την ταχύτερη πληροφόρηση των στελεχών της.

Ειδικό module του eΠανδέκτη σε όλα τα καταστήματα της τράπεζας, παρέχει εύκολη επικοινωνία με το κεντρικό σύστημα του eΠανδέκτη της νομικής υπηρεσίας. Διασυνδέεται με υφιστάμενα συστήματα της τράπεζας μέσω εξειδικευμένων Services.

Προσφέρει ανάμεσα σε άλλα την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, την κατανομή επιπέδων αρμοδιότητας και ρόλων των χρηστών και την διεκπεραίωση των καθημερινών λειτουργιών μέσω της χρήσης εκτεταμένων Work Flows.