Ο eΠανδέκτης αποτελεί εξειδικευμένη n-tier Web based εφαρμογή για την οργάνωση Νομικών Υπηρεσιών Τραπεζών και Μεγάλων Εταιρειών και Οργανισμών.

Υποστηρίζει με τον καλύτερο τρόπο τη συνολική μηχανογράφηση μιας νομικής υπηρεσίας με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υποθέσεών της.

Με τη χρήση του, επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση και αύξηση της αποδοτικότητας των επιχειρησιακών διαδικασιών, αύξηση της παραγωγικότητας και αμεσότητα στην αξιολόγηση των δεδομένων από τη διοικητική πυραμίδα.

Ο eΠανδέκτης διαθέτει συστήματα οργάνωσης νομικών υπηρεσιών που ενσωματώνουν λειτουργίες Workflow, GIS, document management, User Access level, καθώς και δυνατότητα διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα.

Η ειδική έκδοση eΠανδέκτης Banks διαθέτει τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις του λογισμικού eΠανδέκτης λειτουργούν σε δύο από τις μεγάλες συστημικές τράπεζες με περισσότερους των 1.500 on-line χρήστες, τόσο  εσωτερικοί της τράπεζας όσο και εξωτερικοί συνεργάτες των τραπεζών αυτών.

Ο eΠανδέκτης μπορεί να εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις του πελάτη (On-Premise) είτε να χρησιμοποιηθεί ως υπηρεσία (SaaS)

Με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, μπορεί να υποστηρίξει πολύπλοκες απαιτήσεις, λόγω της ευκολίας με την οποία μπορεί να διασυνδέει πληροφορίες από όλες τις οντότητές της αλλά και να διασυνδέεται με υπάρχουσες τρίτες εφαρμογές στον οργανισμό (π.χ. collection, core banking συστήματα κλπ).

Ο eΠανδέκτης χρησιμοποιεί διάφορα υποσυστήματα (modules) ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Στο σχήμα εμφανίζεται η αρχιτεκτονική του συστήματος καθώς και τα modules.