Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων ΕπιχειρήσεωνΠληροφορίες Περιεχόμενα Ευρετήριο Υποδείγματα


1/590/1984 Δυνατότητα μηχανογράφησης του Γ.Λ.Σ. σε Η/Υ
2/656/1985 Λογαριασμός χειρισμός φόρων κεφαλαιοποιημένης υπεραξίας (Ν. 542/ 1977, Ν.1249/1982 κ.λπ.)
3/676/1985 Το θετικό προϊόν εκκαθάρισης - Λύσης οποιασδήποτε οικονομικής μονάδας
4/715/1985 Επιχειρήσεις ενοικιάσεως βιντεοκασετών
5/744/1985 Τρόπος κατανομής δαπανών κεντρικής διοικήσεως μητρικής εταιρίας στις θυγατρικές της
6/748/1985 Θέματα εφαρμογής του Ε.ΓΛΣ
7/770/1986 Εφαρμογή του Ε.ΓΛΣ από τους Συνεταιρισμούς
8/771/1986 Εφαρμογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου από τις Ναυτιλιακές εταιρίες
9/772/1986 Θέματα εφαρμογής του Ε.ΓΛΣ - Λογαριασμοί καταχωρήσεως αμοιβής διαχειριστών εταίρων
10/780/1986 Ανάπτυξη των λογαριασμών εκμεταλλεύσεως και αποτελεσμάτων χρήσεως κατά το Ε.ΓΛΣ
11/785/1986 Διευκρινήσεις για την ανάπτυξη του λογαριασμού «Ταμείο» σύμφωνα με το Ε.ΓΛΣ
12/863/1986 Η δυνατότητα λογιστικής παρακολουθήσεως καταβολών προσωρινής φύσεως κατά το Ε.ΓΛΣ
13/877/1987 Οργανικά και ανόργανα έξοδα
13/87/1989 Λογιστική παρακολούθηση των εξόδων που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα
13/871/1986 Λογιστικός χειρισμός ορισμένων συναλλαγών ασφαλιστικών επιχειρήσεων
14/882/1987 Λογιστική παρακολούθηση του Φ.Π.Α.
15/884/1987 Μη ανακοινώσιμη
16/904/1987 Λογιστικά θέματα διαφημιστικών επιχειρήσεων - Παραγωγή τηλεοπτικών κινηματογραφικών ταινιών
17/905/1987 Μη ανακοινώσιμη
18/907/1987 Κλείσιμο - άνοιγμα λογιστικών βιβλίων
19/908/1987 Λογιστική παρακολούθηση του Φ.Π.Α.
20/915/1987 Λογιστικός χειρισμός των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
21/936/1987 Μεταχρονολογημένες επ/γές - Εισ/γές αγαθών από το εξωτερικό - Εγγυοδοσίες, μισθώσεις γραφείων - Πράξεις σε συν/γμα - Συν/κές διαφορές
21α/949/1987 Λογαριασμοί Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης
21β/947/1987 Κατάρτιση Επαγγελματικού Λογιστικού Οδηγού Ποδοσφαιρικών Α.Ε.
22/959/1987 Λογιστική παρακολούθηση Φ.Π.Α.
23/963/1987 Λογιστική παρακολούθηση Φ.Π.Α.
24/967/1987 Λογαριασμοί Αναλυτικής Λογιστικής είναι ανάγκη να τηρούνται για τον έλεγχο έργου
25/969/1987 Θέματα εφαρμογής του Ε.ΓΛΣ
26/971/1988 Λογιστική παρακολούθηση μεταχρονολογημένων επιταγών εισπρακτέων
27/981/1988 Μη ανακοινώσιμη
28/984/1988 Λογαριασμοί διαφημιστικών εταιριών κατά το Ε.ΓΛΣ
29/1016/1988 Λογιστικός χειρισμός επιχορηγήσεων πάγιων επενδύσεων
30/1021/1988 Τεχνικές εταιρίες (εργολαβίες - ανέγερση οικοδομών «επί αντιπαροχή»
31/1022/1988 Έκπτωση από εφάπαξ εξόφληση φόρων και τελών
32/1033/1988 Λογισμός παρακολούθησης Φ.Π.Α.
33/1035/1988 Λογιστική παρακολούθηση Φ.Π.Α.
34/1140/1989 Η λογιστική παρακολούθηση κατά το Ε.ΓΛΣ των δαπανών τεχνικής εταιρίας για την κατασκευή Δημόσιων Έργων
35/1041/1988 Λειτουργικό κόστος - Κόστος παραγωγής
36/1044/1988 Λογιστικό Σχέδιο για τα ΚΤΕΛ
37/1046/1988 Αγορές και πωλήσεις μετρητοίς
38/1047/1988 Λογιστική παρακολούθηση των μεταχρονολογημένων επιταγών πληρωτέων
39/1055/1988 Λογιστική παρακολούθηση των εσόδων και εξόδων Διαφημιστικών Επιχειρήσεων
40/1062/1989 Λογιστική παρακολούθηση επενδυτικών αγαθών
41/1063/1989 Λαμβανόμενες επιδοτήσεις από Ε.Ο.Κ.
42/1086/1989 Λογιστική παρακολούθηση Φ.Π.Α.
43/1126/1989 Μέθοδος βασικού αποθέματος - προϋποθέσεις εφαρμογής της
44/1129/1989 Χορηγήσεις προϊόντων στο προσωπικό - Αποστολές δειγμάτων δωρεάν
45/1140/1989 Λειτουργικό κόστος παραγωγής
46/1189/1989 Κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας προσωπικού
47/1228/1989 «Λογιστικός χειρισμός επιχορηγήσεων για εκπαίδευση προσωπικού ή κάλυψη νέων θέσεων εργασίας»
48/1229/1989 Λογιστικός χειρισμός επιχορηγήσεων για εκπαίδευση προσωπικού ή κάλυψη νέων θέσεων εργασίας.
49/1237/1989 Η λογιστική απεικόνιση τεκμαρτών δαπανών ηλεκτρονικών υπολογισμών (Η/Υ)
50/1245/1989 «Λογιστικός χειρισμός καταβαλλόμενων οικονομικών ενισχύσεων για μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα»
51/1282/1990 Λογιστικός χειρισμός καταστρεφόμενων ακατάλληλων αποθεμάτων
52/1286/1990 Εφαρμογή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου
53/1290/1990 Χρησιμοποιούμενος πρωτοβάθμιος λογαριασμός της ομάδας 2 για την καταχώρηση ανεγειρόμενων κατοικιών προς πώληση
54/1291/1990 Χρησιμοποιούμενος πρωτοβάθμιος λογαριασμός της Ομάδας 2 για την καταχώρηση ανεγειρόμενων κατοικιών προς πώληση
55/1336/1990 Αρμόδιος λογαριασμός για την καταχώριση των εσόδων από παροχή υπηρεσιών δευτεροβάθμιου Συν/σμού στα πρωτοβάθμια μέλη του
56/1351/1990 Λογιστικός χειρισμός ορισμένων επιχορηγήσεων - επιδοτήσεων
57/1353/1990 Τρόπος διανομής και λογιστικού χειρισμού των προ φόρου εισοδήματος λογιστικών κερδών τέλους χρήσεως, τα οποία (λόγω λογιστικών διαφορών) υπερκαλύπτονται από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος
58/1362/1990 Υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας δεν υποχρεούται να εφαρμόζει το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
59/1366/1990 Λογιστικός χειρισμός φόρων κεφαλαιοποιημένης υπεραξίας Ν.1249/ 1982
60/1374/1990 Λογαριασμοί στους οποίους πρέπει να καταχωρούνται οι πραγματοποιούμενες με αφορολόγητα αποθεματικά πάγιες επενδύσεις
61/1375/1990 Λογιστικός χειρισμός λαμβανόμενων από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. επιχορηγήσεων - επιδοτήσεων
62/1389/1990 Η υποχρεωτική εφαρμογή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (άρθρο 7 Ν. 1882/1990)
63/1406/1990 Οι θυγατρικές αλλοδαπών εταιριών υποχρεούνται να εφαρμόζουν πλήρως το Ε.ΓΛΣ
64/1414/1990 Χρησιμοποίηση χαρακτηριστικών κωδικών για την σύμφωνα με το Ε.ΓΛΣ αυτο-τελή λογιστική παρακολούθηση των υποκαταστημάτων με Η/Υ
65/1419/1990 Χρησιμοποιούμενοι λογαριασμοί για την παρακολούθηση των δοσοληψιών από πωλήσεις εφημερίδων και περιοδικών για λογαριασμό των εκδοτών
66/1446/1990 Διευκρινιστική της Γνωμ. 14/882/23.1.1987 για τη λογιστική αντιμετώπιση του Φ.Π.Α.
67/1435/1990 Σε ποιές περιπτώσεις μπορεί να επιβληθεί χαρτόσημο στα καταχωρούμενα ποσά στο λογαριασμό 35 του Ε.ΓΛΣ
68/1433/1990 Δεν υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής ή μετάθεσης του χρόνου εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου
69/1452/1990 Λογαριασμοί του Ε.ΓΛΣ στους οποίους καταχωρείται η εφάπαξ έκτακτη εισφορά του Ν. 1884/1990
70/1467/1990 Γνωμοδότηση εσωτερική σε θέματα Υπ. Εθν. Οικονομίας.
71/1468/1990 Επιδοτήσεις για εκπαίδευση ή κάλυψη νέων θέσεων εργασίας
72/1462/1990 Λογιστικός χειρισμός διαμερισμάτων αποκτώμενων «επί αντιπαροχή» - Συμμετοχή σε κοινοπραξία
73/1471/1990 Δεν παρέχεται δυνατότητα απαλλαγής ή μετάθεσης της υποχρέωσης εφαρμογής του Ε.ΓΛΣ
74/1509/1991 Εφόσον μεταξύ των δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται και η παραγωγή (ίδιων) προϊόντων με το σύστημα του «φασόν», η υποχρέωση εφαρμογής του Ε.ΓΛΣ αρχίζει από 1.1.1992
75/1510/1991 Λογιστική παρακολούθηση ειδών συσκευασίας
75α/562/1991 Νόμισμα στο οποίο πρέπει να τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία οι υπαγόμενες στο Ν.Δ 2687/1953 εταιρείες (προς Υπουργείο Εμπορίου)
76/1531/1991 Έκταση της υποχρεωτικής εφαρμογής του Ε.ΓΛΣ
77/1534/1991 Μη ανακοινώσιμη
78/1623/1991 Παρέχονται πληροφορίες για τη λογιστική τυποποίηση στην Ελλάδα
79/1623/1991 Λογιστική παρακολούθηση υποσχετικών επιστολών
80/1626/1991 Χρησιμοποιούμενοι λογαριασμοί για την παρακολούθηση των διαφημίσεων και του Φ.Π.Α.
81/1632/1991 Δεν υπάρχει υποχρέωση ανάλυσης των βραχυχρόνιων αποτελεσμάτων της αναλυτικής λογιστικής
82/1630/1991 Αρμόδιοι λογ/σμοί του Γ.Λ.Σ. για την παρακολούθηση των αγορών υλικών κατασκευής τεχνικών έργων και των αντίστοιχων εσόδων
83/1641/1991 Έκταση της υποχρεωτικής εφαρμογής του Ε.ΓΛΣ
84/1636/1991 Λογιστικός χειρισμός μισθού και εξόδων κινήσεως Διευθύνοντος Συμβούλου - Πρόσθετες αποδοχές του για έξοδα δημοσίων σχέσεων
85/1644/1991 Λογιστική απεικόνιση ενοικίων χρονομεριστικής μισθώσεως Ν. 1652/1986
86/1652/1991 Μη ανακοινώσιμη
87/1659/1991 Όταν το Γ.Λ.Σ. τηρείται υποχρεωτικά δεν υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησής του στη Δ.Ο.Υ. - Δεν επιτρέπεται αλλαγή κωδικών αριθμών του Ε.ΓΛΣ
88/1668/1991 Χρόνος ενημερώσεως λογαριασμών Ομάδας 9 του Ε.ΓΛΣ
89/1675/1991 Δυνατότητα παρακολουθήσεως εγγυητικών επιστολών Τραπεζών σε λογαριασμούς απαιτήσεων
90/1679/1991 Λογαριασμοί του Ε.ΓΛΣ στους οποίους δύνανται να καταχωρούνται οι απολήψεις εταίρων Ε.Π.Ε.
91/1683/1992 Λογιστικός χειρισμός της χρησιμοποιήσεως των σχηματισμένων προβλέψεων εκμεταλλεύσεως
92/1684/1992 Λογιστικός χειρισμός εγγυητικών επιστολών Τραπεζών που καλύπτουν απαιτήσεις από διαφημίσεις
93/1687/1992 Λογιστικός χειρισμός επιδοτήσεως επιτοκίου τραπεζικού δανείου βάσει του Ν. 1262/1982
94/1680/1992 Λογιστική παρακολούθηση της αξίας του τίτλου της ομολογίας και του δουλευμένου τόκου της, που από 1.2.1991 διαπραγματεύονται χωριστά στο Χρηματιστήριο Αξιών
95/1694/1992 Θέματα δισκογραφικών επιχειρήσεων
96/1728/1992 Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου δανείων απόκτησης πάγιων στοιχείων
96α Έγγρ. 1719/1992 Δημιουργούμενα προβλήματα από την αντίθεση των διατάξεων των άρθρων 10 Ν. 1591/1986 και 13 Ν. 2020/1992 προς τις προερχόμενες από την 4η (78/660/ΕΟΚ) Οδηγία της ΕΟΚ διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 και του Ελλην. Γεν. Λογιστικού Σχεδίου (προς Υπουργε
97/1720/1992 Λογιστικός χειρισμός αγορών εμπορευμάτων από το εξωτερικό
98/1731/1992 Χρησιμοποίηση πρωτοβάθμιου λογαριασμού της Ομάδας 6 ως ενδιάμεσου από τις διαφημιστικές επιχειρήσεις
99/1735/1992 Μέθοδοι αποτιμήσεως αποθεμάτων απογραφής - Η μέθοδος του ποσοστού μικτού κέρδους
100/1739/1992 Λογιστική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων (κέρδος ή ζημία) από την πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων
101/1757/1992 Προσδιορισμός του πραγματικού (ιστορικού) κόστους με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992) (προς Υπουρ. Οικονομικών)
102/1781/1992 Πώληση Η/Υ με παρακράτηση κυριότητας
103/1782/1992 Λογιστική ανάπτυξη λογαριασμών Κεντρικού και Υποκαταστήματος
104/1788/1992 Λογαριασμοί στους οποίους παρακολουθούνται «οι δαπάνες Τουριστικού Γραφείου»
105/1800/1992 Λογιστικός χειρισμός πωλήσεων για λογαριασμό παραγωγών - μελών
106/1804/1992 Λογιστική παρακολούθηση των ενοικίων Leasing και των σχηματιζόμενων αφο-ρολόγητων αποθεματικών
107/1810/1992 Λογιστική παρακολούθηση της εισπραττόμενης ασφαλιστικής αποζημιώσεως για καταστραφέντα αποθέματα
108/1811/1992 Λογιστική των Υποκαταστημάτων χωρίς λογιστική αυτοτέλεια - Θέματα εφαρμογής του Ε.ΓΛΣ
109/1816/1992 Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόμισμα
110/1817/1992 Απαλλαγή από την υποχρέωση τηρήσεως του Ε.ΓΛΣ
111/1818/1992 Λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ. στους οποίους καταχωρούνται τα έσοδα από εκμίσθωση κινητών πάγιων στοιχείων βάσει του Ν. 1665/1986 (σύμβαση Leasing)
112/1833/1992 Τήρηση του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών από τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών
113/1835/1992 Χρησιμοποίηση του πρωτοβάθμιου λογαριασμού 69 ως ενδιάμεσου από τις διαφημιστικές επιχειρήσεις
114/1839/1992 Λογιστικός χειρισμός κλαπέντων εμπορευμάτων
115/1840/1992 Λογαριασμοί καταχωρήσεως κινηματογραφικών ταινιών και των αποσβέσεών τους καθώς και των βραβείων από φεστιβάλ
116/1841/1992 Λογιστικός χειρισμός δαπανών για τηλεφωνικές συνδέσεις και για διαμόρφωση των χώρων μισθωμένων κτιρίων
117/1842/1992 Τα αποθήκευτρα καταχωρούνται στο λογαριασμό 62.06
118/1845/1993 Λογιστική απεικόνιση της ζημίας από συμμετοχή σε Κοινοπραξία
119/1850/1992 Θέματα επιχειρήσεων παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών. Δαπάνες μη ολο-κληρωμένων ταινιών στο τέλος της χρήσης
120/1854/1992 Λογιστικός χειρισμός επιχειρηματικής αμοιβής διαχειριστών Ε.Π.Ε.
121/1857/1992 Ζητείται έγκριση για τη χρησιμοποίηση του λογ/σμού 67 του Ε.ΓΛΣ - Δυνατότητα προσωρινής χρησιμοποιήσεως του λογ/σμού 69 ως ενδιάμεσου
122/1858/1992 Αρμόδιος λογαριασμός του Ε.ΓΛΣ για την καταχώρηση εξοπλισμού παροχής τη-λεπικοινωνιακών υπηρεσιών
123/1860/1993 Λογιστικός χειρισμός πωλήσεων προϊόντων παραγωγών - μελών για λογαριασμό τους
124-125/1861/1993 Λογιστική απεικόνιση του λογαριασμού εκμεταλλεύσεως των τουριστικών προ-γραμμάτων (πακέτων) και των πωλήσεων εισιτηρίων
126/1868/1993 Η κωδικαρίθμηση των δευτεροβάθμιων λογαριασμών του Ε.ΓΛΣ είναι υποχρεω-τική
127/1873/1993 Ανάλυση του λογαριασμού 54.00 Φ.Π.Α. σε τριτοβάθμιους
128/1874/1993 Χρησιμοποιούμενοι λογαριασμοί του Ε.ΓΛΣ για την παρακολούθηση ανεγειρόμε-νων οικοδομών προς πώληση
129/1875/1993 Λογαριασμοί του Ε.ΓΛΣ στους οποίους καταχωρούνται τα έξοδα μεταφορικού έρ-γου Εταιρείας Μεταφορών
130/1876/1993 Λογιστικός χειρισμός υπεξαιρεθέντων ή κλαπέντων εμπορευμάτων
131/1877/1993 Ενσ/ση περ/κών στοιχείων και εσόδων και εξόδων υπ/στημά-των με λογ. αυτοτέλεια, στον ισολ/σμό και λογ/σμό αποτ/τα χρήσεως του Κεντρικού
132/1879/1993 Υπολογισμός μηνιαίων αναλυτικών αποτελεσμάτων και άλλα θέματα εφαρμογής του Ε.ΓΛΣ
133/1886/1993 Τρόπος αποσβέσεως αξίας κτήσεως δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας
134/1901/1993 Λογιστική παρακολούθηση του Φ.Π.Α.
135/1903/1993 Ζητείται να υποδειχθούν οι «αρμόδιοι λογαριασμοί» καταχώρησης λογιστικών γεγονότων που αφορούν εργολαβίες
136/1905/1993: Οι λογαριασμοί των ομάδων 1, 2, 6 και 7 του Ε.ΓΛΣ τηρούνται με πραγματικές αξίες και αναλύονται κατ’ είδος και όχι κατά συντελεστή Φ.Π.Α.
137/1915/1993 Λογιστική παρακολούθηση των εισπραττόμενων μερισμάτων και του παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος
138/1923/1993 Λογιστική παρακολούθηση Φ.Π.Α.
139/1926/1993 Λογιστική παρακολούθηση Φ.Π.Α.
140/1932/1993 Λογιστική παρακολούθηση Φ.Π.Α.
141/1933/1993 Αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων κατά τις διατάξεις του ν.2190/1920 και του Κ.Β.Σ.
142/1948/1993 Λογαριασμός του Ε.ΓΛΣ στον οποίο καταχωρούνται τα λογισμικά προγράμματα Η/Υ
143/1949/1993 Λογιστικός χειρισμός μισθών μελών Δ.Σ. για παρεχόμενες στην Α.Ε. υπηρεσίες τους με βάση ειδική σύμβαση μισθώσεως εργασίας
144/1955/1993 Ζητείται να υποδειχθούν «οι αρμόδιοι λογαριασμοί» πρακτορεύσεως πλοίων
145/1956/1993 Οι αμοιβές Δ.Σ. από παροχή εξαρτημένης εργασίας καταχωρούνται στους υπολογαριασμούς του 60
146/1959/1993 Αρμόδιοι λογ/σμοί του Ε.ΓΛΣ για την παρακολούθηση των αποθεμάτων που βρίσκονται σε τρίτους και των Ξένων Νομισμάτων
147/1968/1993 Λογιστικός χειρισμός αγοράς και πώλησης τηλεκαρτών ΟΤΕ
148/1974/1993 Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε εξερχόμενου εταίρου της σε νεοεισερχόμενο εταίρο
149/1983/1993 Μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών μεταξύ μετόχων της εταιρείας
150/1999/1993 Το Ε.ΣΥ.Λ. δεν έχει δυνατότητα να χορηγήσει απαλλαγή από την τήρηση της αναλυτικής λογιστικής
151/2004/1993 Τρόπος τηρήσεως Γενικού Ημερολογίου και Γενικού Καθολικού(1) - Περιεχόμενο λογαριασμού 36
152/2010/1993 Κωδικαρίθμηση τριτοβάθμιων λογαριασμών του Ε.ΓΛΣ
153/2023/1993 Τρόπος τηρήσεως ημερολογίου με Η/Υ
154/2017/1993 Ζητείται να υποδειχθούν «οι αρμόδιοι λογαριασμοί» επιχειρήσεων εμπορίας και παραγωγής τηλεοπτικών και διαφημιστικών προγραμμάτων
155/2026/1993 Λογιστικός χειρισμός λαμβανομένων επιχορηγήσεων - επιδοτήσεων για την εκπόνηση κ.λπ. αναπτυξιακών μελετών
156/2031/1993 Εφαρμογή του Ε.ΓΛΣ από τις επιχειρήσεις της Τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
157/2032/1993 Λογιστική παρακολούθηση των πράξεων σε τίτλους με τη συμφωνία επαναγοράς (Repos) και επαναπώλησης (Reserve repos)
158/2038/1993 Λογιστικός χειρισμός εισπραττόμενων προκαταβολών έναντι παραγγελιών πελατών
159/2035/1993 Προσδιορισμός της δραχμικής αξίας των αγοραζόμενων από χώρες της ΕΟΚ αγα-θών
160/2040/1993 Λογιστικός χειρισμός παραγόμενων κινηματογραφικών ταινιών
161/2042/1993 Τρόπος τηρήσεως βιβλίου αποθήκης του Κ.Β.Σ. και του λογαριασμού 94 «αποθέματα» του Ε.ΓΛΣ
162/2046/1993 Koστολογικός χειρισμός ειδικών εξόδων υλικών συσκευασίας
163/2054/1993 Εφαρμοστέες διατάξεις για την οργάνωση και τήρηση λογιστικών βιβλίων από τα Ανταλλακτήρια Συναλλάγματος
164/2055/1993 Λογιστικός χειρισμός επιχορηγήσεων Δημοσίου για συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις
165/2045/1993 Λογιστικός χειρισμός πωλήσεων εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων
166/2059/1993 Παρακολούθηση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων στο λογαριασμό 32.01 του Ε.ΓΛΣ
167/2077/1993 Λογιστική παρακολούθηση στεγαστικών δανείων από τις Τράπεζες
168/2075/1993 Λογιστική παρακολούθηση μεταφορών μελών ιδιότυπης μεταφορικής εταιρείας
169/2076/1993 Λογαριασμοί του Ε.ΓΛΣ στους οποίους καταχωρείται ο βεβαιούμενος φόρος εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων
170/2078/1993 Λογιστική παρακολούθηση αποστελλόμενων σε τρίτους υλικών συσκευασίας
171/2083/1993 Διαχωρισμός αξίας κτήσεως ακινήτου σε αξία κτισμάτων και οικοπέδου - Λογιστικός χειρισμός της χρησιμοποιήσεως ειδικού αποθεματικού
172/2084/1993 Τρόπος τηρήσεως Ε.ΓΛΣ από υποκατάστημα αλλοδαπής Α.Ε. που πραγματοποιεί μόνο δαπάνες
173/2086/1993 Αίτημα παράτασης χρόνου έναρξης εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών
174/2089/1993 Αίτημα παράτασης χρόνου έναρξης εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών
175/2092/1993 Αίτημα παράτασης χρόνου έναρξης εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών
176/2087/1993 Λογιστικός χειρισμός υπολειμματικών διαφορών μεταβατικών λογαριασμών
177/2093/1993 Aξία κτήσεως εισαγόμενων αγαθών
178/2091/1993 Tήρηση ή όχι αποθήκης για τα είδη συσκευασίας και τρόπος τηρήσεώς της κατά το Ε.ΓΛΣ
179/2065/1993 Λογιστικός χειρισμός Δημοτικού Τέλους 5% επί των ακαθάριστων εσόδων εστιατορίων
180/2094/1993 Ζητούνται οδηγίες για το λογιστικό χειρισμό των δραστηριοτήτων του Συνεταιρισμού
181/2100/1993 Λογιστική παρακολούθηση δαπανών για λογαριασμό πελατών
182/2096/1993 Λογιστικός χειρισμός εξαγόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού για συμμετοχή σε εταιρεία του εξωτερικού(1)
183/2099/1993 Λογιστικός χειρισμός χρησιμοποιήσεως ιδιοπαραγόμενων ζώων για πάγια εκμετάλλευση
184/2098/1993 Υπολογισμός του κόστους κτήσεως των εισαγόμενων από το εξωτερικό αγαθών
185/2103/1993 Aνάλυση λογ/σμών αγορών και πωλήσεων όταν δεν τηρείται βιβλίο αποθήκης του Κ.Β.Σ.
186/2102/1993 Λογιστική παρακολούθηση των επιχορηγήσεων πάγιων επενδύσεων
187/2107/1993 Λογιστικός χειρισμός κεφαλαιοποιούμενης διαφοράς αναπροσαρμογής άρθρου 23 Ν.2065/1992
188/2105/1993 Λογιστική παρακολούθηση βιομηχανικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) σύμφωνα με το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών
189/2109/1993 Έκδοση φορτωτικών και λοιπά ερωτήματα φορολογικού περιεχομένου
190α/2141/1994 Χρησιμοποίηση δευτεροβάθμιων λογαριασμών του Κ.Λ.Σ.Τ. για την παρακολούθηση των στεγαστικών δανείων
190/2119/1994 Xρησιμοποίηση δευτεροβάθμιων λογαριασμών του Κ.Λ.Σ.Τ. για την παρακολούθηση των στεγαστικών δανείων
191/2112/1994 Αποτίμηση χρεογράφων σε Ξ.Ν. κατά τη σύνταξη του ισολογισμού της 31.12.1993 από τις τράπεζες
192/2113/1994 Λογιστικός χειρισμός λαμβανόμενων από τις Τράπεζες επιχορηγήσεων για την κτήση πάγιων στοιχείων ή την πραγματοποίηση ορισμένων δαπανών(1)
193/2117/1994 Περιεχόμενο του πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, όταν δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος
194/2120/1994 Λογιστικός χειρισμός επιχορηγήσεων πάγιων επενδύσεων
195/2123/1994 Περιεχόμενο του λογ/σμού 69 και τρόπος αναπτύξεώς του καθώς και των αντίστοιχων των άλλων Ομάδων
196/2122/1994 Ερωτήματα για Φ.Π.Α. και φορολογία εισοδήματος
197/2121/1994 Λογιστικός χειρισμός πραγματοποιούμενων εξόδων για λογαριασμό πελατών
198/2129/1994 Aποτίμηση υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. που καλύπτονται με προαγορά σε Ξ.Ν.
199/2126/1994 Λογιστική παρακολούθηση χρηματοδοτικών μισθώσεων σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17
200/2125/1994 Τρόπος τηρήσεως του λογαριασμού 48 του Ε.ΓΛΣ
201/2127/1994 Λογιστικός χειρισμός ελλειμμάτων και πλεονασμάτων εισαγομένων από το εξωτερικό αγαθών
202/2133/1994 Παραδεγμένες μέθοδοι υπολογισμού της τιμής κτήσεως
203/2139/1994 Αξία κτήσεως εισαγόμενων από το εξωτερικό αγαθών - Έξοδα επισκευής εισαγόμενων αγαθών βλαβέντων κατά την εισαγωγή (μεταφορά) τους
204/2136/1994 Λογιστικός χειρισμός πραγματοποιούμενων εξόδων για λογαριασμό πελατών(1)
205/2135/1994 Λογιστικός χειρισμός εξαγόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού για συμμετοχή σε εταιρεία του εξωτερικού(1)
206/2138/1994 Λογιστικός χειρισμός κόστους και εσόδων επιχορηγούμενων ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων επιμορφώσεως προσωπικού
207/2137/1994 Ζητείται παράταση του χρόνου ενάρξεως εφαρμογής του Κ.Λ.Σ.Τ.
208/2143/1994 Αξία κτήσεως τίτλων σταθερού εισοδήματος
209/2146/1994 Λογαριασμοί του Ε.ΓΛΣ στους οποίους καταχωρούνται από τις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις οι αγορές τροφίμων - ποτών και τα έσοδα από τις πωλήσεις τους
210/2158/1994 Χρόνος ενημερώσεως και τρόπος αναπτύξεως λογαριασμών Ομάδας 9 Ε.ΓΛΣ
210α ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ Κ.Β.Σ. - Αντιμετώπιση ορισμένων θεμάτων που ανακύπτουν κατά την τήρηση βιβλίων τρίτης κατηγορίας
211/2153/1994 Λογιστικός χειρισμός προμήθειας υποπρακτόρων εφημερίδων - περιοδικών(1)
212/2152/1994 Λογιστική παρακολούθηση υποκαταστημάτων χωρίς λογιστική αυτοτέλεια
213/2165/1994 Λογιστική παρακολούθηση των επιχορηγήσεων πάγιων επενδύσεων
214/2172/1994 Λογιστικός χειρισμός αγορών και πωλήσεων που διακανονίζονται σε Ξ.Ν. χωρίς να μεσολαβεί δραχμοποίησή του
215/2169/1994 Φύση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και της διαφοράς αναπροσαρμογής στα πλαίσια εφαρμογής του Ε.ΓΛΣ
216/2176/1994 Λογιστικές εγγραφές εκχωρήσεως απαιτήσεων με σύμβαση Factroring
217/2177/1994 Λογιστικός χειρισμός: α) απώλειας εμπορευμάτων και β) ιδιοχρησιμοποίησης εμπορευμάτων ως παγίων
218/2180/1994 Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
219/2184/1994 Λογαριασμοί στους οποίους καταχωρούνται τα καταβαλλόμενα σε άλλο ξενοδοχείο ποσά για διανυκτερεύσεις πελατών
220/2191/1994 Λογιστικός χειρισμός: α) ιδιοπαραγωγής παγίων και β) αποζημίωσης κλαπέντων εμπορευμάτων
221/2194/1994 Ζητείται να υποδειχθούν οι λογιστικές εγγραφές συγχώνευσης εταιριών
222/2195/1994 Ζητούνται οι λογιστικές εγγραφές ορισμένων πράξεων
223/2193/1994 Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσ/νίκης δεν έχει υποχρέωση τήρησης της Αναλυτικής Λογιστικής
224/2192/1994 Λογιστικός χειρισμός δανείων SWAPS, αγοραπωλησίας χρεογράφων REPOS και παρεμφερών πράξεων, σύμφωνα με το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών (Π.Δ. 384/1992)(1)
225/2198/1994 Λογιστικός χειρισμός των διατιθέμενων στο κοινό, από τις Τράπεζες, εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, σύμφωνα με το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών
226/2197/1994 Λογιστικός χειρισμός, κατά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών, της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων από πλειστηριασμούς
227/2200/1994 Διευκρινίσεις για το λογαριασμό 93 του Ε.ΓΛΣ
228/2206/1994 Προσδιορισμός του χρεωστικού υπολοίπου λογ/σμού 30 «πελάτες» κατά τον υπολογισμό της προβλέψεως για επισφαλείς πελάτες σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 Ν.2214/1994
229/2205/1994 Λογιστικός χειρισμός δώρων μεγάλης αξίας που δίνονται στους πελάτες κατόπιν κληρώσεως
230/2211/1994 Τρόπος και χρόνος απόσβεσης συναλλαγματικών διαφορών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31.12.1986 από δάνεια σε ξένο νόμισμα για αποκτήσεις πάγιων στοιχείων
231/2208/1994 Λογιστικός χειρισμός ελλειμμάτων και πλεονασμάτων αγοραζόμενων αγαθών
232/2209/1994 Λογιστική παρακολούθηση του εισπραττόμενου υπέρ ΤΣΠΕΑΘ Αγγελιόσημου
233/2213/1994 Λογαριασμοί που πρέπει να τηρούνται από τα Αμοιβαία Κεφάλαια για τον διαχωρισμό και απεικόνιση της αξίας εξαγοράς των μεριδίων και υποδείγματα καταστάσεων Ισολογισμού - Αποτελεσμάτων και Διανομής Κερδών
234/2218/1995 Koστολογικός χειρισμός των εξόδων των λογαριασμών του Ε.ΓΛΣ 64.02-64.06
235/2219/1995 Aποτίμηση προθεσμιακής καταθέσεως σε Ξ.Ν., εξομοιούμενης με REPOS
236/2221/1995 Λογιστικός χειρισμός παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από πωλήσεις προς Ελλ. Δημόσιο, Δημόσιες επιχειρήσεις και Ν.Π.Δ.Δ.
237/2222/1995 Aποτίμηση ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου με ρήτρα ECU ή Ξ.Ν.
238/2227/1995 Αξιόγραφα που καταχωρούνται στη θέση 2 του ενεργητικού του υποδείγματος ισολογισμού του Κ.Λ.Σ.Τ.
239/2225/1995 Λογιστική απεικόνιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα
240/2226/1995 Δάνεια SWAPS
241/2228/1995 Κεφαλαιοποίηση διαφοράς αναπροσαρμογής ακινήτων και αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων
242/2230/1995 Ερωτήματα για το περιεχόμενο κ.λ.π. ορισμένων λογαριασμών του Ε.ΓΛΣ
243/2162/1995 Λογιστική του Φ.Π.Α. και πληροφορίες αναγκαίες για τη συμπλήρωση των Φορολογικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. του ν.1642/1986, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει
244/2229/1995 Φόροι προηγούμενων χρήσεων καταβληθέντες απευθείας από πρώην μετόχους
245/2230/1995 Τρόπος εμφάνισης του κόστους απογραφής των αποθεμάτων όταν εφαρμόζεται το σύστημα της πρότυπης κοστολόγησης
246/598/1995 Τα ελλείμματα καταχωρούνται αφαιρετικά στην στήλη των εισαγωγών και τα πλεονάσματα προσθετικά
247/2232/1995 Λογιστικός χειρισμός μεταβιβάσεως τίτλου δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης
248/2233/1995 Λογιστικός χειρισμός εσόδων φορολογηθέντων κατ’ ειδικό τρόπο
249/2237/1995 Λογιστικός χειρισμός της προκύπτουσας διαφοράς μεταξύ της αξίας κτήσεως των μετοχών και της λογιστικής καθαρής θέσης θυγατρικής Α.Ε., που απορροφάται από τη μητρική της με βάση το Ν.2166/1993
250/2238/1995 Ζημία από χαρακτηρισμό ως ακατάλληλων προς κατανάλωση εξαχθέντων νωπών αγροτικών προϊόντων
251/2242/1995 ΦΠΑ επί ιδιοχρησιμοποιήσεως εμπορευμάτων ως παγίων - Τροποποίηση Γνωμ. 217/2177/1994
252/2244/1995 Λογαριασμοί Ε.ΓΛΣ στους οποίους καταχωρούνται ορισμένα έξοδα Τεχνικών Εταιρειών
253/2243/1995 Αξία με την οποία παρακολουθούνται τα παραδιδόμενα στον Ο.Δ.Δ.Υ για εκποίηση κινητά πράγματα και χρησιμοποιούμενοι λογαριασμοί του Ε.ΓΛΣ
254/2241/1995 Λογιστικός χειρισμός προθεσμιακών και μη πράξεων αγοραπωλησίας πολύτιμων μετάλλων και ξένων νομισμάτων και δυνατότητα περιοδικής συγκεντρωτικής λογιστικοποίησης
255/2251/1995 Λογιστικός χειρισμός προεισπραττόμενου αντιτίμου καθαρισμού ενδυμάτων από στεγνοκαθαριστήρια
255α/1377/1995 Παρατηρήσεις επί της Γνωμ. 255/1995 αναφορικά με την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών επί πιστώσει
256/2252/1995 Διακανονισμός αντιτίμου αγοραπωλησιών αγαθών με τίτλο «Trade credit»
257/2257/1995 Τρόπος καταχώρησης εσόδων τεχνικών επιχειρήσεων - Λογιστικοποίηση προσυμφώνων πώλησης ακινήτων οικοδομικής επιχειρήσεως
258/2256/1995 Θέματα: α,β,γ
259/2253/1995 Τρόπος τήρησης του βιβλίου Αποθήκης στην περίπτωση εφαρμογής του πρότυπου κόστους
260/2258/1996 Λογιστικός χειρισμός
261/2260/1996 Αξία κτήσεως ιδίων μετοχών και λοιπά σχετικά θέματα
262/2254/1996 Λογιστικός χειρισμός πράξεων διαχειρίσεως ακινήτων για λογαριασμό τρίτου
263/2263/1996 Εφαρμογή Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων από τις ανώνυμες εταιρείες μεσιτείας ασφαλίσεων
264/2265/1996 Αποτίμηση σωμάτων ομολόγων Ελλην. Δημοσίου και αποκοπτόμμενων τοκομεριδίων τους. Μη εφαρμογή από Τράπεζες της 42/95 αποφάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
265/2266/1996 Λογιστικός χειρισμός καταβαλλόμενης αποζημιώσεως σε μισθωτή κτιρίου λόγω εξώσεώς του για ιδιόχρηση του κτιρίου από τον ιδιοκτήτη
266/2267-9/1996 Λογαριασμοί στους οποίους παρακολουθούνται οι λαμβανόμενες εγγυήσεις ενοικίων και οι προμηθευτές παγίων και υπηρεσιών
267/2275/1996 Λογιστικός χειρισμός προϊόντος πωλήσεων τοκομεριδίων ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, αποκτώμενων και πωλούμενων πριν τη λήξη της τοκοφόρου περιόδου - Συμπλήρωση της 264/2265/12.2.96 γνωματεύσεώς μας
268/2272-4/1996 Λογιστικός χειρισμός χρηματιστηριακών πράξεων Hedging
269/2285/1996 Λογιστικός χειρισμός συναλλαγματικών διαφορών και τόκων δανείου σε Ξ.Ν., που χρησιμοποιήθηκε για απόκτηση συμμετοχών
270/2273/1996 Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ε.Γ.Λ.Σ. μετά την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του Κ.Β.Σ. (σσ περί μηνιαίας κοστολογήσεως)
271/2292/1996 Μεταβολή της εφαρμοζόμενης μεθόδου αποσβέσεως τηλεοπτικών προγραμμάτων
272/2293/1996 Τρόπος τηρήσεως λογαριασμών απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε Ξ.Ν
273/2295/1996 Λογιστικός χειρισμός καταστροφής ακατάλληλων ανταλλακτικών για τα οποία λαμβάνεται αποζημίωση
274/2302/1996 Λογιστικός χειρισμός χρηματοδοτήσεως επενδυτικών προγραμμάτων Δημοσίων Επιχειρήσεων
275/2303/1996 Λογιστικός χειρισμός πράξεων πράκτορα επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring)
276/2306/1996 Έκταση εφαρμογής της Γνωμ. ΕΣΥΛ 270/2273/1996 στη χρήση 1997
277/2309/1996 Προσδιορισμός από τις Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες (Ι.Μ.Ε.) μηνιαίων αποτελεσμάτων για κάθε μέλος τους
278/2315/1996 Λογιστικός χειρισμός αγγελιόσημου και ειδικού φόρου επί των διαφημίσεων μετά το Ν.2429/1996 - Αντικατάσταση Γνωμ. 232/ 2209/1994
279/2273/1996 Συμπλήρωση του συνημμένου στη Γνωμ. ΕΣΥΛ 270/2273/1996 καταλόγου υποχρεωτικών λογαριασμών του Ε.ΓΛΣ
280/2314/1996 Ποιές εταιρίες υποχρεούνται και ποιές όχι να εφαρμόζουν την αναλυτική λογιστική σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.
281/2322/1996 Δείγματα πλακάκια που επικολλούνται σε ειδικούς εκθεσιακούς χώρους και αχρηστεύονται
282/2326/1996 Σκοπός του καταλόγου υποχρεωτικών λογαριασμών Ε.ΓΛΣ που επισυνάπτεται στη Γνωμ. Ε.ΣΥΛ 270/2273/1996
283/2321/1996 «Δωρεά» οικοπέδου σε Δήμο με αντάλλαγμα την έγκριση μεταφοράς του αντίστοιχου συντελεστού δόμησης
284/2333/1997 Αξία κτήσεως κτιρίου ανεγερθέντος «επί αντιπαροχή»
285/2317/1997 Λογιστική παρακολούθηση των άυλων τίτλων Δημοσίου από τις Τράπεζες
286/2334/1997 Λογιστικός χειρισμός προεξοφλήματος από προεξόφληση των εκχωρούμενων σε Τράπεζα απαιτήσεων με σύμβαση Factoring(1)
287/2349/1997 Τρόπος τηρήσεως υποχρεωτικών τριτοβάθμιων λογαριασμών (συμπλήρωση της Γνωμ. 282/2326/1996)
288/2352/1997 Λογιστικός χειρισμός κερδών και ζημιών εκ πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων, στις περιπτώσεις εφαρμογής των οικείων φορολογικών διατάξεων
289/2354/1997 Τρόπος ενσωματώσεως των δεδομένων του υποκαταστήματος με λογιστική αυτοτέλεια στο Κεντρικό(1)
290/2356/1997 Έννοια εξόδων διοικητικής λειτουργίας
291/2350/1997 Διευκρινίσεις για ορισμένους λογαριασμούς του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών
292/2355/1997 Λογιστική απεικόνιση ακινήτων που αποκτήθηκαν από δωρεάν παραχώρηση
293/2402/1997 Δημοσιευόμενες βραχύχρονες οικονομικές καταστάσεις από τις εταιρείες που οι μετοχές τους έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο αξιών
294/2400/1997 Ετήσια αναστολή εφαρμογής ορισμένων υποχρεώσεων Αναλυτικής Λογιστικής
295/2425/1998 Λογιστική απεικόνιση αποθεματικών προερχόμενων από κέρδη φορολογημένα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 Ν.2579/1998
296/2428/1998 Λογιστικός χειρισμός εξόδων (και τυχόν εσόδων) πραγματοποιούμενων κατά το ιδρυτικό και οργανωτικό στάδιο της επιχειρήσεως
297/2432/1998 Διανομή κερδών προερχομένων από χρηματιστηριακή σύμβαση πωλήσεως μετοχών και αυθημερόν επαναγοράς τους - Λογιστικός χειρισμός των κερδών αυτών
298/2335/1998 Εάν οι καταχωρούμενες στο λογ/σμό 41.10 επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων θεωρούνται αποθεματικά
299/2435/1998 Διατάξεις Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Φορέων Κοινωνικής Ασφαλίσεως περί διενέργειας πληρωμών με τραπεζική επιταγή
300/2458/1998 Λογιστικός χειρισμός διαγραφής χρεών Αγροτικών Συνεταιρισμών Οργανώσεων με βάση ειδικές διατάξεις
301/2461/1998 Μερική ετήσια αναστολή εφαρμογής ορισμένων υποχρεώσεων που θεσπίζονται από τη Γνωμ. ΕΣΥΛ 270/2273/10/7/1996 σχετικά με την τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής
302α/14650/112/1999 Ο λ/σμός 44 «Προβλέψεις» απεικονίζει υποχρεώσεις
302/2499/1999 Λογιστικός χειρισμός της κεφαλαιοποίησης αποθεματικών και των λαμβανόμενων, από τους μετόχους, αντίστοιχων μετοχών
303/2495/1999 Λογιστικός χειρισμός συμμετοχής ωφελούμενων πελατών στο κόστος κατασκευής Τεχνικών Έργων ύδρευσης ή αποχέτευσης ή ηλεκτροφωτισμού
304/2497/1999 Λογιστική αντιμετώπιση των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων
305/2542/1999 Αναβολή για ένα έτος της υποχρεωτικής τήρησης της αναλυτικής λογιστικής και μη επιβολή κυρώσεων για τη διακοπή της τήρησης της αναλυτικής λογιστικής από επιχειρήσεις που επλήγησαν από το σεισμό της 7/9/1999 και έχουν χαρακτηριστεί ως σεισμόπληκτες
306/2545/2000 Προσδιορισμός κόστους παραγωγής και βραχύχρονων μηνιαίων ή τριμηνιαίων αποτελεσμάτων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εποχιακά
307/2568/2000 Λογιστικός χειρισμός νέου παράγωγου προϊόντος του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών «Συμβάσεις REPOS επί τίτλων»
308/2695/2001 Λογιστικός χειρισμός Φ.Π.Α. και άλλων φόρων που βεβαιώνονται και καταβάλλονται μετά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου
309/2694/2001 Συναλλαγματικές ισοτιμίες νομισμάτων εκτός ζώνης ΕΥΡΩ που θα χρησιμοποιούνται για τις αποτιμήσεις, από 31.12.2000 και στο εξής, απαιτήσεων, υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα καθώς και τις δραχμοποιήσεις τιμολογίων αγορών και πωλήσεων εξωτερικού –χωρών εκ
311/2701/2001 Αν η υιοθέτηση ως μεθόδου αποτιμήσεως των αποθεμάτων της μεθόδου του προτύπου κόστους χωρίς αλλαγή της μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή της τιμής του ιστορικού κόστους παραγωγής με βάση τις οποίες προσδιορίζονται οι αποκλίσεις μεταξύ προτύπου
312/2711/2001 Μορφή και περιεχόμενο του Ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης Ανώνυμης Εταιρίας
ΣΛΟΤ 210ΑΠ/24.05.2006 Προυποθέσεις για το χαρακτηρισμό μιας συμμετοχής ως θυγατρικής ή συγγενούς.
ΣΛOΤ 8/320/12.02.2004 Λογιστικός χειρισμός του εισπραττόμενου ποσού από ανώνυμη εταιρία λόγω μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου άλλης ανώνυμης εταιρίας της οποίας η πρώτη έχει μετοχές συνέπεια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής
ΣΛΟΤ 13/325 /31.03.2004 Λογιστικός χειρισμός προμισθωμάτων που καταβάλλονται από τον μισθωτή στον εκμισθωτή με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης και αφορά την προμισθωτική (κατασκευαστική) περίοδο.
ΣΛΟΤ 14/326/31.03.2004 Λογιστικός χειρισμός πράξεων προαγοράς συναλλάγματος
ΣΛΟΤ 15/327/29.03.2004 Λογιστικός χειρισμός τεκμαρτής αξίας συμβατικών αντιπαροχών προς το Ελληνικό Δημόσιο. Έναντι εκχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ιδιωτικού Δορυφορικού Δικτύου στην Ελλάδα.
ΣΛΟΤ 16/328/15.04.2004 Τρόπος ανάπτυξης των λογαριασμών γενικής και αναλυτικής λογιστικής και μηχανογραφικής ενημέρωσης των λογαριασμών αυτών.
ΣΛΟΤ 17/329/20.04.2004 Λογιστικός χειρισμός των εισπραττόμενων ειδικών λιμενικών τελών από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
ΣΛΟΤ 18/330/20.04.2004 Λογιστικός χειρισμός αξίας τιμολογίου αγοράς αγαθών από χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ποσού της προμήθειας του έλληνα αντιπροσώπου που βαρύνει τον οίκο του εξωτερικού
ΣΛΟΤ 19/331/15.05.2004 Λογιστικός χειρισμός από αγροτικό συνεταιρισμό της αξίας των αγαθών που παραδίδονται σε αυτόν από τα μέλη του να πουληθούν δια λογαριασμό τους έναντι προμήθειας.
ΣΛΟΤ 20/332/08.04.2004 Ποιές εταιρίες και υπο ποιές προϋποθέσεις υποχρεούνται να καρτίζουν και να δημοσιεύουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με το σύστημα κάθετης ή οριζόντιας ενοποίησης.
ΣΛΟΤ 21/333/15.5.2004 Σε ποιους λογαριασμούς καταχωρούνται οι λαμβανόμενες επιχορη¬γήσεις από κοινοτικά προγράμματα – οι δαπάνες που γίνονται για τα προγράμματα αυτά τα ποσά των λαμβανομένων επιχορηγήσεων που μεταβιβάζονταί σε άλλους δικαιούχους.
ΣΛΟΤ 23/335/21.6.2004 Νομιμότητα Συνταχθέντος Ισολογισμού 31.12.2002 Ανωνύμου Εταιρίας ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.
ΣΛΟΤ 24/336/21.06.2004 Λογιστικός χειρισμός από τον εκμισθωτή της αξίας ανεγερθέντος κτιρίου σε μισθώμενο οικόπεδο.
ΣΛΟΤ 25/337/24.01.2005 Λογιστικός χειρισμός προεξοφλήματος από προεξόφληση των εκχωρουμένων σε τράπεζα απαιτήσεων με σύμβαση FACTORING.
ΣΛΟΤ 26/22.09.2004 Χρόνος και τρόπος βεβαίωσης νομοθετημένων πόρων ή εσόδων Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΛΟΤ 27/339/02.02.2005 Λογιστική αντιμετώπιση των αναγκών από την εφαρμογή λογιστικών προτύπων.
ΣΛΟΤ 190 ΑΠ/24.05.2006 Αξία στην οποία αγνωρίζονται οι αγορές εμπορευμάτων και οι υποχρεώσεις προς προμηθευτή (μητρική εταιρία εντός κοινότητας) καθώς και αποτίμιση υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα.
ΣΛΟΤ 63 ΑΠ /24.05.2006 Παρακολούθηση συναλλαγματικών έκδοσης Τραπέζης σε εγγύηση δανείων προς πελάτες της.
ΣΛΟΤ.1/313/10.11.2003 Τρόπος τήρησης της αναλυτικής λογιστικής από τις τεχνικές επιχειρήσεις.
ΣΛΟΤ.2/314/15.12.2003 Kωδικοί αριθμοί εξόδων σε αντιστοίχιση λογαριασμών γενικής λογιστικής Π.Δ. 205/1998
ΣΛΟΤ.3/315/18.12.2003 Λογαριασμός, όπου θα παρακολουθείται η καθαρή περιουσία των συνιστωμένων και λειτουργουσών δικηγορικών εταιρειών του Π.Δ. 518/1989
ΣΛΟΤ.4/316/18.12.2003 Λογιστικός και κοστολογικός χειρισμός εισφοράς εταιρειών πετρελαιοειδών υπέρ του Tαμείου Eπικουρικής Aσφάλισης Προσωπικού
ΣΛΟΤ.5/317/22.12.2003 Λογιστικός και κοστολογικός χειρισμός «καλουπιών - ιδιοκατασκευών» που αγοράζονται ή ιδιοπαράγονται και χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των προϊόντων της εταιρείας.
ΣΛΟΤ.6/318/9.1.2004 Eάν τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία μετά την ολοσχερή απόσβεσή τους εξακολουθούν να παρακολουθούνται Λογιστικά με αξία ενός λεπτού του Eυρώ ή όχι
ΣΛΟΤ.7/319/12.1.2004 Eάν οι επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια της ανώνυμης εταιρείας και πρέπει να συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισμό της λογιστικής αξίας της μετοχής της
ΣΛΟΤ.9/321/11.2.2004 Τρόπος αποτίμησης μετοχών
ΣΛΟΤ.10/322/20.2.2004 Η υπεραξία που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των ακινήτων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του Νόμου 3229/10-2-2004, μπορεί να καταχωρηθεί στο λογαριασμό Αποτελεσμάτων της χρήσεως και από εκεί να μεταφερθεί σε ειδικό Απο
ΣΛΟΤ.11/323/26.2.2004 Υποχρεωτική τήρηση των τριτοβάθμιων λογαριασμών που ορίζονται από τις γνωματεύσεις του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ).
ΣΛΟΤ.12/117/18.03.2004 Εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ. επί θεμάτων των τεχνικών επιχειρήσεων
ΣΛΟΤ.22/334/21.06.2004 Κατάρτιση σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης για την τροποποίηση διατάξεων του κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού Π.Δ. 315/1999 σύμφωνα με το άρθ. 28 παρ. 5 του Νόμου 3202/2003
ΣΛΟΤ Αρ.Πρ.27ΑΠ/11.04.06 Αντιμετώπιση των διαφορών που προκύπτουν από προσαρμογές λογιστικών αξιών κατά την μετάβαση στα ΔΠΧΠ, σε αναφορά με το νομοθετικό πλαίσιο που προσδιορίζεται από το Ν.3299/2004
ΣΛΟΤ.310/16.05.2005 Ατομική απάντηση στο ερώτημα αν περιλαμβάνονται οι δαπάνες αγοράς / ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων στα έξοδα εγκατάστασης
ΣΛΟΤ Αρ. Πρ. 349ΑΠ/25-09-2007 Λογιστικός χειρισμός συμμετοχής σε θυγατρική εταιρία.
ΣΛΟΤ -Αρ. Πρ. 353- 25-09-2007 Οικονομικές καταστάσεις εταιρειών ποντοπόρου ναυτιλίας.
ΣΛΟΤ -Αρ.Πρ. 362ΑΠ/25-09-2007 Λογιστικός χειρισμός των εκκαθαρίσεων και του προσδιορισμού των ετησίων αποτελεσμάτων στο τέλος της χρήσεως, για ΙΜΕ -ΕΠΕ.
ΣΛΟΤ -Αρ. Πρ. 370- 16-10-2007 Λογιστικός χειρισμός για την επιστροφή των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με την μορφή αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 3220/2004.
ΣΛΟΤ Αρ. Πρ. 404/ 6-11-2007 Επιχορηγήσεις Ν. 3229/2004
ΣΛΟΤ.418/03.08.2005 Υποχρέωση εφαρμογής ΔΠΧΠ από μη εισηγμένη συγγενή επιχείρηση
ΣΛΟΤ.453/07.07.2005 Τρόπος παρακολούθησης των μεταχρονολογημένων επιταγών
ΣΛΟΤ Αρ. Πρ. 495/11-12-2007 Λογιστικός χερισμός από Κ/Ξ αγοράς οικοπέδου με σκοπό την ανέγερση οικοδομής και πώληση διαμερισμάτων.
ΣΛΟΤ.532/03.10.2005 Λογιστικός χειρισμός ανέγερσης κτηρίου σε οικόπεδο τρίτου
ΣΛΟΤ.573/2005 Υποχρέωση τήρησης Αναλυτικής Λογιστικής όταν εφαρμόζονται ΔΛΠ και τηρούνται τα λογιστικά βιβλία βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας
ΣΛΟΤ.580/23.09.2005 Δημοσιοποίηση συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εξαμηνιαία περίοδο λήξης 30 Ιουνίου 2005 από εταιρεία που εφαρμόζει για πρώτη φορά τα ΔΛΠ στη χρήση 2005.
Σ.Λ.Ο.Τ.735/28.12.2005 Λογιστικός χειρισμός ποσών τόκων που σχετίζονται με αγορές και πωλήσεις εμπορευμάτων με πίστωση.
ΣΛΟΤ.50707/07.07.2005 Λογιστικοποίηση μεταχρονολογημένων επιταγών
21 Ιουλίου 2019
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα