Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Διεθνή Λογιστικά ΠρότυπαΠληροφορίες Περιεχόμενα Ευρετήριο Υποδείγματα


1.ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
 
2.1 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων
 
2.2 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 2 Αποθέματα
 
2.3 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 7 Καταστάσεις ταμιακών ροών
 
2.4 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚO ΠΡΟΤΥΠΟ 8 Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη
 
2.5 ΔΙΕΘΝEΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡOΤΥΠΟ 10 Γεγονότα μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού
 
2.6 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 11 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ 1993) Συμβάσεις κατασκευής έργων
 
2.7 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 12 Φόροι εισοδήματος
 
2.8 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
 
2.9 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 17 Μισθώσεις
 
2.10 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 18 Έσοδα
 
2.11 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 19 Παροχές σε εργαζόμενους
 
2.12 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 20 Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Yποστήριξης
 
2.13 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 21 Οι Επιδράσεις Μεταβολών των Τιμών Συναλλάγματος
 
2.14 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 22 Ενοποιήσεις επιχειρήσεων
 
2.15 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 23 Κόστος δανεισμού
 
2.16 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών
 
2.17 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 27 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις
 
2.18 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 28 Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις
 
2.19 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 29 Χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε υπερπληθωριστικές οικονομίες
 
2.20 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 31 Χρηματοοικονομική πληροφόρηση για τα δικαιώματα σε κοινοπραξίες
 
2.21 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση
 
2.22 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 33 Κέρδη κατά μετοχή
 
2.23 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 Ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση
 
2.24 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 36 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων
 
2.25 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις
 
2.26 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 38 Αυλα Περιουσιακά Στοιχεία
 
2.27 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 39 Χρηματοπιστωτικά μέσα: καταχώριση και αποτίμηση, με την εξαίρεση των διατάξεων για τη χρησιμοποίηση της εύλογης αξίας και ορισμένων διατάξεων για τη λογιστική της αντιστάθμισης κινδύνου
 
2.28 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα
 
2.29 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 41 Γεωργία
 
2.30 ΔΠΧΠ 1 - Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
 
2.31 ΔΠΧΠ 2 Παροχές που Eξαρτώνται από την Aξία των Mετοχών
 
2.32 ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων
 
2.33 ΔΠΧΠ 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια
 
2.34 ΔΠΧΠ 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες
 
2.35 ΔΠΧΠ 6 Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων
 
2.36 ΔΠΧΠ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις
 
2.37 ΔΠΧΠ 8 Λειτουργικοί τομείς
 
2.38 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 27 Εκτίμηση της ουσίας των συναλλαγών που συνεπάγονται το νομικό τύπο μιας μίσθωσης
 
2.39 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 29 Γνωστοποίηση - συμφωνίες για παραχώρηση του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών
 
2.40 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 21 Φόροι εισοδήματος - ανάκτηση αναπροσαρμοσμένων μη αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων
 
2.41 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 25 Φόροι εισοδήματος - μεταβολές στο φορολογικό καθεστώς μιας επιχείρησης ή των μετόχων της
 
2.42 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 15 Λειτουργικές μισθώσεις - κίνητρα
 
2.43 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 31 Έσοδα - συναλλαγές ανταλλαγής που εμπεριέχουν υπηρεσίες διαφήμισης
 
2.44 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 10 Κρατική υποστήριξη - καμία ειδική σχέση με επιχειρηματικές δραστηριότητες
 
2.45 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 7 Εισαγωγή του ευρώ
 
2.46 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 9 Ενοποιήσεις επιχειρήσεων - ταξινόμηση είτε ως αγορές είτε ως συνενώσεις συμφερόντων
 
2.47 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 28 Ενοποιήσεις επιχειρήσεων -
 
2.48 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 22 Ενοποιήσεις επιχειρήσεων - μεταγενέστερη προσαρμογή ρύλογων αξιών και υπεραξίας που καταχωρήθηκαν αρχικά
 
2.49 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 12 Ενοποίηση - οικονομικές μονάδες ειδικού σκοπού
 
2.50 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 13 Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες - μη νομισματικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες
 
2.51 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 32 Aυλα περιουσιακά στοιχεία - κόστη δικτυακού τόπου
 
2.52 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 1 Μεταβολές σε Υφιστάμενες Υποχρεώσεις Θέσης εκτός Λειτουργίας, Αποκατάστασης και Συναφείς Υποχρεώσεις
 
2.53 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΠ 2 Οι μετοχές μελών σε συνεταιριστικές οικονομικές οντότητες και όμοια μέσα
 
2.54 Διερμηνεια Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 3 Δικαιώματα Εκπομπής Ρύπων
 
2.55 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΠ 4 Ο προσδιορισμός εάν μία συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση
 
2.56 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΠ 5 (με τροποποίηση του ΔΛΠ 39) Δικαιώματα σε συμμετοχές σε ταμεία θέσης εκτός λειτουργίας,αποκατάστασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης
 
2.57 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΠΧ 6 Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή σε συγκεκριμένη αγορά
 
2.58 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΠ 7 Εφαρμογή της προσέγγισης της αναπροσαρμογής βάσει του ΔΛΠ 29 Οικονομικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονομίες
 
2.59 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΠ 8 Πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 2
 
2.60 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΠ 9 Επανεκτίμηση ενσωματωμένων παραγώγων
 
2.61 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ IFRIC10 Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση και Απομείωση
2.Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
 
Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ  ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2190/1920 ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
 
1.1 Ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1.2 Οι διατάξεις της εμπορικής νομοθεσίας περί εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στη χώρα μας
1.2.1 Ποιες εταιρίες συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)
 
1.2.1.1 Ανώνυμες εταιρίες των οποίων οι μετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγμέ¬νες σε ορ¬γανωμένη χρηματιστηριακή αγορά
 
1.2.1.2 Επιχειρήσεις μη εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που ενοποιούνται
 
1.2.1.3 Ποιες εταιρίες μπορούν (προαιρετικά) να συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα με τα ΔΛΠ
1.3 Δημοσιότητα των Οικονομικών Καταστάσεων της Ανώνυμης Εταιρίας που έχουν συνταχθεί με τα ΔΛΠ
 
1.3.1 Ποιες οικονομικές εκθέσεις της Ανώνυμης Εταιρίας υπόκεινται σε δημοσιότητα – Χρόνος πραγματοποίησης της δημοσιότητας
 
1.3.2 Πώς πραγματοποιείται η δημοσιότητα των οικονομικών εκθέσεων της ανώνυμης εταιρίας
1.4 Δημοσιότητα των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης που έχουν συνταχθεί με βάση τα ΔΛΠ
 
1.4.1 Ποιες οικονομικές εκθέσεις της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης υπόκεινται σε δημοσιότητα – Χρόνος πραγματοποίησης της δημοσιότητας
 
1.4.2 Πώς πραγματοποιείται η δημοσιότητα των οικονομικών εκθέσεων της εταιρίας πε¬ριορισμένης ευθύνης
 
1.5 Δημοσιευόμενα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία των εταιριών που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 
1.6 Περιοδικές (ενδιάμεσες) οικονομικές καταστάσεις
 
1.7 Δημοσιευόμενα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία των εταιριών που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ
 
1.8 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Διαχειριστών
 
1.9 Έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων που συντάσσονται με βάση τα ΔΛΠ
 
1.10 Κανόνες αποτίμησης προβλεπόμενοι από τα ΔΛΠ και φορολογητέο εισόδημα
 
1.11 Τι προβλέπει η εμπορική νομοθεσία για την εφαρμογή των ΔΛΠ
 
1.12 Οι διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας που αναφέρονται στην εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών
 
1.13 Τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων από τις εταιρίες που δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνες με τα ΔΛΠ
1.14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΓΛΣ ΣΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΛΠ
 
1.14.1 ΟΜΑΔΑ 1: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
 
1.14.2 ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
 
1.14.3 ΟΜΑΔΑ 3: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
 
1.14.4 ΟΜΑΔΑ 4: ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ – ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 
1.14.5 ΟΜΑΔΑ 5: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.15 Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων
 
1.15.1 ΟΜΑΔΑ 6: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ
 
1.15.2 ΟΜΑΔΑ 7: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ
 
1.15.3 ΟΜΑΔΑ 8: ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ, ΑΝΟΡΓΑΝΑ & ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
 
1.16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΩΝ ΔΛΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
 
1.17 Γενικά περί των Οικονομικών Καταστάσεων
 
1.18 Γενικές αρχές που διέπουν τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων
 
1.19 Λογιστικές πολιτικές, αρχές και παραδοχές
 
1.20 Έννοια του Ισολογισμού
 
1.21 Έννοια του Ενεργητικού και του Παθητικού
 
1.22 Το ελάχιστον περιεχόμενο του Ισολογισμού
 
1.23 Διάκριση των στοιχείων ενεργητικού σε κυκλοφορούντα και μη κυκλοφορούντα
 
1.24 Λογαριασμός «ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ»
 
1.25 Αρχική καταχώρηση των ενσώματων πάγιων στοιχείων
 
1.26 Μεταγενέστερη αποτίμηση των ενσώματων λειτουργικών πάγιων στοιχείων
 
1.27 Δαπάνες μεταγενέστερες του χρόνου κτήσης των ενσώματων πάγιων στοιχείων
 
1.28 Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων στοιχείων – Μητρώο πάγιων στοιχείων – Απομείωση
 
1.29 Λογαριασμός «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ»
 
1.30 Λογαριασμός «ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ»
 
1.31 Λογαριασμός «ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»
1.32 Λογαριασμός «¶ΥΛΑ ΠΑΓΙΑ»
 
1.32.1 Έννοια των άυλων περιουσιακών στοιχείων
 
1.32.2 Αποσαφήνιση των χαρακτηριστικών των καταχωρούμενων στα βιβλία άυλων πάγιων στοιχείων
 
1.32.3 Λογαριασμοί του Ε.ΓΛΣ που εντάσσονται στον εξεταζόμενο λογαριασμό
 
1.32.4 Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης
 
1.32.5 Αρχική καταχώρηση των αύλων πάγιων στοιχείων
 
1.32.6 Δαπάνες για άυλα περιουσιακά στοιχεία μεταγενέστερες της απόκτησής τους
 
1.32.7 Μεταγενέστερη αποτίμηση των άυλων πάγιων στοιχείων
 
1.32.8 Απόσβεση των άυλων πάγιων στοιχείων
 
1.32.9 Επισήμανση των σημαντικότερων αποκλίσεων των εφαρμοζομένων στη χώρα μας σχετικά με τα άυλα πάγια στοιχεία σε σύγκριση με τα οριζόμενα από το Δ.Λ.Π 38
 
1.32.10 Γνωστοποιήσεις
 
1.33 Λογαριασμοί «ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ»
 
1.34 Λογαριασμός «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
 
1.35 Λογαριασμός «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
1.36 Λογαριασμός «¶ΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ»
 
1.36.1 Γενικά περί των χρηματοοικονομικών στοιχείων
 
1.36.2 Έννοια ορισμένων όρων που χρησιμοποιούν τα Πρότυπα
 
1.36.3 Λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
 
1.36.5 Ποιοι λογαριασμοί του Ε.ΓΛΣ εντάσσονται στο σχολιαζόμενο λογαριασμό «άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία»
 
1.37 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις (λ. 18.01)
 
1.38 Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων (λ. 18.15-16)
1.39 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
 
1.39.1 Γενικά περί μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
 
1.39.2 Ποιοι λογαριασμοί μακροπρόθεσμων απαιτήσεων εντάσσονται στο λογαριασμό ισολογισμού «άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία»
 
1.39.3 Λογιστική των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων κατά τα ΔΛΠ
 
1.39.4 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση
 
1.39.5 Απαιτήσεις (υποχρεώσεις) προς συνδεμένες επιχειρήσεις - ΔΛΠ 24«ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ»
 
1.40 Ποια περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται στο κυκλοφορούν
 
1.41 Λογαριασμός «ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ»
 
1.42 Λογαριασμός «ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ»
 
1.43 Λογαριασμός «ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ»
 
1.44 Λογαριασμός «ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ»
 
1.45 Λογαριασμός «ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ»
 
1.46 Λογαριασμός «ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ»
 
1.47 Έννοια των Ιδίων Κεφαλαίων
 
1.48 Λογαριασμός «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ»
 
1.49 Λογαριασμός «ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ»
 
1.50 Λογαριασμός «ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)»
 
1.51 Λοιποί λογαριασμοί που κατά το Ε.ΓΛΣ εντάσσονται στα Ίδια Κεφάλαια
 
1.52 Λογαριασμός «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ»
 
1.53 Γενικά περί υποχρεώσεων
 
1.54 Λογαριασμός «ΕΝΤΟΚΑ ΔΑΝΕΙΑ»
 
1.55 Λογαριασμός «ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ»
1.56 Λογαριασμοί: «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ» «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ»
 
1.56.1 Προβλέψεις (ΔΛΠ 37)
 
1.56.2 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού (ή «οψιγενή γεγονότα») – Το ΔΛΠ 10
1.57 Λογαριασμός «ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ»
 
1.57.1 Λογαριασμός «ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ»
 
1.57.2 Λογιστική του φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το Ε.ΓΛΣ και τη φορολογική νομοθεσία
 
1.58 Γενικά περί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
 
1.59 Λογαριασμός «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ»
 
1.60 Λογαριασμός «ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ»
 
1.61 Λογαριασμός «ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ»
 
1.62 Λογαριασμός «ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ»
 
1.63 Λογαριασμός «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ»
 
1.64 Γενικά περί εσόδων
 
1.65 Γενικά περί Εξόδων
 
1.66 Γενικά για την «Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως»
 
1.67 Υπόδειγμα «Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως» με ανάλυση των εξόδων κατ’ Είδος
 
1.68 Υπόδειγμα της «Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως» με ταξινόμηση των Εξόδων κατά λειτουργία
1.69 ΔΛΠ 33 ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (Αναθεωρημένο 2004)
 
1.69.1 Κέρδη ανά μετοχή - γενικά
 
1.69.2 Βασικά κέρδη ανά μετοχή - Υπολογισμός
 
1.69.3 Μειωμένα κέρδη ανά μετοχή
 
1.69.4 Αναδρομική προσαρμογή του βασικού και μειωμένου ανά μετοχή κέρδους για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται
 
1.69.5 Παρουσίαση των ανά μετοχή κερδών
 
1.69.6 Γνωστοποιήσεις
 
1.70-73 Γενικά για την Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων
 
1.74 Μορφές της Κατάστασης Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων
 
1.75 Υποδείγματα «Καταστάσεων Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων»
 
1.76 Σύγκριση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η «Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων» με τα πληροφοριακά στοιχεία που παρέχει ο «Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων» του Ε.ΓΛΣ
1.77 ΔΛΠ 8 «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΑΘΗ»
 
1.77.1 Γενικά για το ΔΛΠ 8
 
1.77.2 Λογιστικές πολιτικές – Επιλογή και συνέπεια εφαρμογής
 
1.77.3 Μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις
 
1.77.4 Λογιστικά λάθη προγενέστερων περιόδων
1.78 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
 
1.78.1 Εισαγωγή
 
1.78.2 Λόγοι που επιβάλλουν την κατάρτιση της Καταστάσεως Μεταβολών Χρηματοοικονομικής Θέσεως της Επιχείρησης
 
1.79 Εισαγωγή στην τεχνική κατάρτισης της Κατάστασης Ταμιακών Ροών
1.80 Κατάρτιση της Κατάστασης Ταμιακών Ροών στα πλαίσια του Ε.ΓΛΣ
 
1.80.1 Μετατροπή των εσόδων και εξόδων σε ταμιακές ροές
 
1.80.2 Ταξινόμηση των ταμιακών ροών
 
1.80.3 Ταξινόμηση των μεταβολών των στοιχείων του ισολογισμού στις τρεις βασικές διακρίσεις των ταμιακών ροών
 
1.80.4 Ένταξη των λογαριασμών του Ε.ΓΛΣ στις τρεις βασικές δραστηριό¬τητες της επιχείρησης
 
1.81 Ανάλυση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 7 «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ» (Cash Flow Statement)
1.82-92 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (ΔΛΠ 14)
 
1.82-84 Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής και βασικές έννοιες που χρησιμοποιεί το ΔΛΠ 14
 
1.85 Κατανομή των Εσόδων, Εξόδων, Αποτελεσμάτων, Στοιχείων Ενεργητικού και Υποχρεώσεων της Επιχείρησης στους επιμέρους Τομείς
 
1.86 Καθορισμός των Τομέων που πρέπει να παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις
 
1.87 Διοικητική προσέγγιση και λειτουργικοί τομείς
 
1.88 Αναγνώριση Τομέων προς παρουσίαση
 
1.89 Λογιστικές μέθοδοι κατά Τομέα
 
1.90 Γνωστοποιήσεις
1.91 Συνοπτικά διαγράμματα που παρέχει το ΔΛΠ 14
 
1.91.1 Το δένδρο της απόφασης για τον προσδιορισμό του Τομέα
 
1.91.2 Περίληψη των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων
 
1.92 Παραδείγματα – Πληροφορίες για επιχειρηματικούς τομείς
1.93-94 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
 
1.93 Γενικά περί των Επεξηγηματικών Σημειώσεων
 
1.94 Γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τα επιμέρους Πρότυπα
1.95-98 ENΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΔΛΠ 34)
1.95 Γενικά περί Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων
 
1.95.1 Έννοια και σπουδαιότητα των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων
 
1.95.2 Δυσκολίες στην κατάρτιση ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων
 
1.95.3 Δοξασίες για την κατάρτιση ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων
 
1.96 Η νομοθεσία που διέπει τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
 
1.97 Το ΔΛΠ 34 «ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»
1.98 Κατάρτιση των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων με βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
 
1.98.1 Πού εστιάζεται το πρόβλημα της καταρτίσεως περιοδικών οικονο¬μικών καταστάσεων
 
1.98.2 Χρονική τακτοποίηση των αγορών
 
1.98.3 Χρονική τακτοποίηση των πωλήσεων
 
1.98.4 Χρονική κατανομή των οργανικών εξόδων στους μήνες της χρή¬σεως
 
1.98.5 Χρονική κατανομή των οργανικών εσόδων στους μήνες της χρήσεως
 
1.98.6 Χρονική κατανομή των έκτακτων και ανόργανων εξόδων - εσόδων και αποτελεσμάτων στους μήνες της χρήσεως
 
1.98.7 Υποχρέωση καταρτίσεως βραχύχρονων οικονομικών καταστάσεων
 
1.98.8 Λογιστική διαδικασία καταρτίσεως βραχύχρονων οικονομικών κα¬ταστάσεων
 
1.99 Εισαγωγή
 
1.100 Υποχρέωση κατάρτισης ισολογισμού έναρξης εφαρμογής των ΔΛΠ
 
1.101 Λογιστικές πολιτικές
 
1.102 Περιεχόμενο και αποτιμήσεις των στοιχείων ενεργητικού και των υπο¬χρεώσεων του ισολογισμού έναρξης
 
1.103 Καταχώρηση απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια των προσαρμογών του ισολογισμού έναρξης προς τα ΔΠΧΠ
 
1.104 Απαλλαγές από τις πρόνοιες ορισμένων ΔΠΧΠ
 
1.105 Εξαιρέσεις από την αναδρομική εφαρμογή άλλων ΔΠΧΠ
 
1.106 Παρουσίαση και γνωστοποιήσεις
 
1.107 Ημερομηνία έναρξης ισχύος του ΔΠΧΠ 1
 
1.108 Οδηγίες για την εφαρμογή του ΔΛΠ 10 «Οψιγενή Γεγονότα»
 
1.109 Οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος»
 
1.110 Οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια»
 
1.111 Οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις»
 
1.112 Οδηγίες για την εφαρμογή του ΔΛΠ 18 «Έσοδα»
 
1.113 Οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους»
 
1.114 Οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 23 «Κόστος Δανεισμού»
 
1.115 Οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 29 «Χρηματοοικονομική πληροφό¬ρηση σε υπερπληθωριστικές οικονομίες»
 
1.116 Οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνω¬στοποίηση και Παρουσίαση»
 
1.117 Οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστά¬σεις»
 
1.118 Οδηγίες εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων: ΔΛΠ 36 «Απομείωση Αξίας Στοιχείων Ενεργητικού» και ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις»
 
1.119 Οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 38 «¶υλα στοιχεία ενεργητικού»
 
1.120 Οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: καταχώ¬ρηση και αποτίμηση»
 
1.121 Οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»
 
1.122 Υπόδειγμα συμφωνιών και επεξηγήσεων ΔΠΧΠ 1 κατά τη μετάβαση στα ΔΠΧΠ
 
1.123 Διαδικασία σύνταξης των πρώτων οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από τα ΔΠΧΠ
 
1.124 Διαδικασία μετατροπής του Ισολογισμού 31.12.2003 που έχει συνταχθεί με βάση το Ε.ΓΛΣ σε ισολογισμό έναρξης (εκκίνησης) εφαρμογής των ΔΛΠ (Ισολογισμός 1.1.2004)
 
1.125 ?naeoee? aoaniia? iaoaoni??o oio Eoieiaeoiiy 1.1.2004 (31.12.2003) ?io ea Y?ae ooioa?ea? ia aUoc oi A.AEO oa Eoieiaeoiu Yianico aoaniia?o oui AE?
 
1.126 Ευχέρεια μη αναδρομικής εφαρμογής του ΔΠΧΠ 22 για τις ενοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ
 
1.127 Λογιστικοί χειρισμοί όταν δεν εφαρμόζεται αναδρομικά το ΔΠΧΠ 3 για μια ενοποίηση επιχειρήσεων που έγινε πριν την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ
 
1.128 Πρώτη εφαρμογή του ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστά¬σεις και λογιστική των επενδύσεων σε θυγατρικές»
 
1.129 Διαδικασία σύνταξης των πρώτων ενοποιημένων οικονομικών κατα¬στάσεων που θα καταρτιστούν με βάση τα ΔΠΧΠ στη χώρα μας
 
1.130 Έννοια του τόκου και του επιτοκίου – Απλός και σύνθετος τόκος
 
1.131 Περί ραντών
 
1.132 Περί Δανείων
 
1.133 ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
 
1.134 Στοιχεία και πληροφορίες των οικονομικών καταστάσεων που δημο¬σιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 360/1985 (ΦΕΚ Α 129/1985), όπως ισχύει.
3.ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ Ε.ΓΛΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
3.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 
3.0.1 Εισαγωγή
 
3.0.2 Σκοποί της IASC
 
3.0.3 Υποχρεώσεις των μελών της IASC
 
3.0.4 Περιεχόμενο του όρου «οικονομικές καταστάσεις»
 
3.0.5 Διεθνή και τοπικά λογιστικά Πρότυπα
 
3.0.6 Πεδίο εφαρμογής των Προτύπων
 
3.0.7 Διαδικασία έκδοσης των Δ.Λ.Π
 
3.0.8 Γλώσσα
 
3.0.9 Το κύρος των Προτύπων
3.1 IAS 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Presentation of Financial Statements [Αναθεωρημένο 1992]
 
3.1.0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
 
3.1.1 Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής του Προτύπου
 
3.1.2 Σκοπός των οικονομικών καταστάσεων
 
3.1.3 Ποιος καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις
3.1.4 Στοιχεία που συνθέτουν τις οικονομικές καταστάσεις
 
3.1.4.1 Περιεχόμενο μιας πλήρους σειράς οικονομικών καταστάσεων
 
3.1.4.2 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
 
3.1.4.3. Η επιχείρηση προτρέπεται να καταρτίζει πρόσθετες καταστάσεις
3.1.5 Γενικές αρχές που διέπουν τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων
 
3.1.5.1 Η βασική αρχής της ακριβοδίκαιης παρουσίασης
 
3.1.5.2 Η ακριβοδίκαιη παρουσίαση επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των Διε¬θνών Λογιστικών Προτύπων
 
3.1.5.3 Γνωστοποίηση της συμμόρφωσης με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 
3.1.5.4 Παρέκκλιση από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα δικαιολογείται μόνο αν η εφαρμογή τους παραβιάζει την ακριβοδίκαιη παρουσίαση της επιχεί¬ρη¬σης
 
3.1.5.5 Ποιες γνωστοποιήσεις επιβάλλει το Πρότυπο σε περίπτωση δικαιολο¬γημένης απόκλισης από ρυθμίσεις Λογιστικού Προτύπου
3.1.6 Λογιστικές μέθοδοι
 
3.1.6.1 Έννοια των λογιστικών μεθόδων
 
3.1.6.2 Η επιχείρηση οφείλει να εφαρμόζει τις λογιστικές μεθόδους που οδη¬γούν σε οικονομικές καταστάσεις εναρμονιζόμενες με τα Δ.Λ.Π
 
3.1.6.3 Επιλογή και εφαρμογή λογιστικών μεθόδων επί θεμάτων που δεν ρυθμί¬ζονται από τα Δ.Λ.Π
3.1.7 Λογιστικές παραδοχές και αρχές
 
3.1.7.1 Έννοια των θεμελιωδών παραδοχών
 
3.1.7.2 Έννοια των λογιστικών αρχών
 
3.1.7.3 Η παραδοχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας
 
3.1.7.4 Η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων
 
3.1.7.5 Η αρχή της συνέπειας στην παρουσίαση των οικονομικών καταστά¬σεων (Consistency principle)
 
3.1.7.6 Η αρχή του ουσιώδους (Materiality principle)
3.1.7.7 Η αρχή του συμψηφισμού στοιχείων ισολογισμού και αποτελεσμάτων
 
3.1.7.7.1 Η αρχή του μη συμψηφισμού περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώ¬σεων
 
3.1.7.7.2 Η αρχή του συμψηφισμού εσόδων – εξόδων – Προϋποθέσεις
 
3.1.7.8 Η αρχή της συγκριτικής πληροφόρησης (Comparative information)
3.1.8 Εξατομίκευση των οικονομικών καταστάσεων και των επιμέ-ρους στοιχείων τους
 
3.1.8.1 Εξατομίκευση των οικονομικών καταστάσεων
 
3.1.8.2 Εξατομίκευση κάθε στοιχείου των οικονομικών καταστάσεων – Πρό¬σθετα πληροφοριακά στοιχεία
 
3.1.9 Καλυπτόμενη από τις οικονομικές καταστάσεις περίοδος
 
3.1.10 Χρόνος κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
3.1.11 Ισολογισμός
 
3.1.11.1 Διαχωρισμός των κυκλοφορούντων από τα μη κυκλοφορούντα στοι¬χεία
 
3.1.11.2 Τα ποσά που αναμένεται να εισπραχθούν ή διακανονιστούν σε περί¬οδο μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών πρέπει να γνωστοποιούνται
3.1.11.3 Κυκλοφορούν ενεργητικό
 
3.1.11.3.1 Λειτουργικός κύκλος της επιχείρησης
 
3.1.11.3.2 Ποια στοιχεία κατατάσσονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό
3.1.11.4 Υποχρεώσεις
 
3.1.11.4.1 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
 
3.1.11.4.2 Κατάταξη των ληγουσών ανανεώσιμων μακροπρόθεσμων έντοκων υποχρεώσεων
 
3.1.11.4.3 Κατάταξη των υποχρεώσεων που καθίστανται άμεσα πληρωτέες σε περίπτωση παραβίασης συμβατικών όρων
 
3.1.11.5 Ελάχιστον περιεχόμενο του ισολογισμού
 
3.1.11.6 Πληροφορίες που παρουσιάζονται είτε στον Πίνακα του Ισολογισμού είτε στο Προσάρτημα
28 Νοεμβρίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα