Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - ΤραπεζώνΠληροφορίες Περιεχόμενα Ευρετήριο Υποδείγματα


ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.1 ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
1.1.1 Οι οικονομικές καταστάσεις κατά το Ε.ΓΛΣ και το ν.2190/1920
 
1.1.2 Οι οικονομικές καταστάσεις κατά τον ΚΒΣ
 
1.1.3 Κριτική των οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται στη χώρα μας
 
1.1.4 Η παραπλανητική πληροφόρηση που παρέχεται με τις οικονομικές καταστάσεις έχει ολέθριες συνέπειες για τις επιχειρήσεις και την οικονομία της Χώρας
1.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ν. 2190/1920 ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 
1.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
 
1.2.2 Η αρχή της «πραγματικής εικόνας»
 
1.2.3 Η αρχή της «απόλυτης σαφήνειας»
 
1.2.4 Η αρχή της καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ε.ΓΛΣ
 
1.2.5 Η αρχή της συνέπειας στη δομή των οικονομικών καταστάσεων (άρθρο 42β § 1)
 
1.2.6 Η αρχή της ιδιαίτερης εμφανίσεως και της σειράς των λογαριασμών στις οικονομικές καταστάσεις (άρθρο 42β § 2)
 
1.2.7 Η αρχή που επιβάλλει την προσαρμογή στην εμφάνιση του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» σε ειδικές περιπτώσεις (άρθρο 42β § 3)
 
1.2.8 Η αρχή της ομοιογένειας (άρθρο 42β § 3 εδ. 2)
 
1.2.9 Η αρχή της συγχωνεύσεως λογαριασμών με αραβική αρίθμηση (42β § 4)
 
1.2.10 Η αρχή της παραθέσεως των κονδυλίων της προηγούμενης χρήσεως (άρθρο 42β § 5)
 
1.2.11 Η αρχή της ενσωματώσεως των οικονομικών καταστάσεων των υποκαταστημάτων της εταιρίας (άρθρο 42β § 6)
 
1.2.12 Η αρχή του μη συμψηφισμού λογαριασμών ενεργητικού - παθητικού και εσόδων - εξόδων (άρθρο 42β § 7)
1.3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ν.2190/1920 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
 
1.3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
 
1.3.2 H αρχή του ιστορικού κόστους
 
1.3.3 Η αρχή της πραγματοποιήσεως των εσόδων – εξόδων
 
1.3.4 Η αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας της εταιρίας
 
1.3.5 Η αρχή της συνέπειας των λογιστικών μεθόδων
 
1.3.6 Η αρχή της συντηρητικότητας
 
1.3.7 Η αρχή της χωριστής αποτιμήσεως των στοιχείων ενεργητικού – παθητικού
 
1.3.8 Η αρχή της συνέχειας του ισολογισμού
 
1.3.9 Η αρχή της κατ’ εξαίρεση παρεκκλίσεως
1.4 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 
1.4.2 Η διάρκεια της χρήσεως
 
1.4.3 Ημερομηνία κλεισίματος της χρήσεως
1.4.4 Χρόνος καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων
 
1.4.4.1 Σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής νομοθεσίας
 
1.4.4.2 Χρόνος καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με ΚΒΣ και Φορολογία εισοδήματος
 
1.4.1 Έννοια της λογιστικής χρήσεως
1.5 Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 
1.5.1 Έννοια του ισολογισμού
 
1.5.2 Σπουδαιότητα του ισολογισμού ιστορικού κόστους
1.5.3 Έννοια του Ενεργητικού και του Παθητικού
 
1.5.3.1 Έννοια της επιχειρηματικής περιουσίας
 
1.5.3.2 Έννοια του Ενεργητικού
 
1.5.3.3 Έννοια του Παθητικού
 
1.5.4 Διάκριση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά το Ε.ΓΛΣ και το ν. 2190/1920
 
1.5.5 Γενικές διατάξεις του Ε.ΓΛΣ που διέπουν τον ισολογισμό τέλους χρήσεως
 
1.5.6 Συσχέτιση των λογαριασμών του ισολογισμού με τους αντίστοιχους λογαριασμούς του Σχεδίου Λογαριασμών
 
1.5.7 Υπόδειγμα του ισολογισμού κατά το Ε.ΓΛΣ και το ν.2190/1920
1.6 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
 
1.6.1 Σπουδαιότητα της Καταστάσεως Λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως
 
1.6.2 Γενικές διατάξεις του Ε.ΓΛΣ που διέπουν την Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως
 
1.6.3 Κατηγορίες κονδυλίων που περιλαμβάνονται στην Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως
 
1.6.4 Υπόδειγμα Καταστάσεως Λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως
1.7 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ"
 
1.7.1 Περιεχόμενο και σπουδαιότητα του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως»
 
1.7.2 Βασικές παραδοχές και αρχές που διέπουν τα «αποτελέσματα χρήσεως»
 
1.7.3 Βασικές αρχές που καθιερώνονται από το νόμο για τη δομή του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως»
 
1.7.4 Γενικές διατάξεις του Ε.ΓΛΣ που διέπουν την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως
 
1.7.5 Κατηγορίες κονδυλίων που περιλαμβάνονται στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως
 
1.7.6 Υπόδειγμα Καταστάσεως Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως κατά το Ε.ΓΛΣ και το ν.2109/1920
 
1.7.7 Δομή του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» κατά την αλλοδαπή πράξη
1.7.8 Ανάλυση του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» για τον προσδιορισμό της συνεισφοράς της επιχειρήσεως στο κοινωνικό σύνολο
 
1.7.8.1 Έννοια της προστιθέμενης αξίας
 
1.7.8.2 Περιεχόμενο και δομή της «Καταστάσεως Προστιθέμενης Αξίας»
 
1.7.8.3 Υποδείγματα «κοινωνικού απολογισμού»
1.8 Ο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ»
 
1.8.1 Γενικές διατάξεις του Ε.ΓΛΣ που διέπουν τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων»
 
1.8.2 Κατηγορίες κονδυλίων που περιλαμβάνονται στον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων»
 
1.8.3 Υπόδειγμα του «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων»
1.9 ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
 
1.9.1 Γενικά περί του προσαρτήματος
1.9.2 Περιεχόμενο του προσαρτήματος
 
1.9.2.1 Πληροφορίες σχετικές με τη σύννομη κατάρτιση και τη δομή των οικονομικών καταστάσεων
 
1.9.2.2 Πληροφορίες σχετικές με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων
 
1.9.2.3 Πληροφορίες σχετικές με το πάγιο ενεργητικό και τα έξοδα εγκαταστάσεως
 
1.9.2.4 Πληροφορίες σχετικές με τις συμμετοχές
 
1.9.2.5 Πληροφορίες σχετικές με τα αποθέματα
 
1.9.2.6 Πληροφορίες σχετικές με το μετοχικό κεφάλαιο
 
1.9.2.7 Πληροφορίες σχετικές με τις υποχρεώσεις και τις προβλέψεις
 
1.9.2.8 Πληροφορίες σχετικές με τις αμοιβές, τις προκαταβολές και τις πιστώσεις σε όργανα της διοικήσεως
 
1.9.2.9 Πληροφορίες σχετικές με τις εγγυήσεις και τις εμπράγματες ασφάλειες
 
1.9.2.10 Πληροφορίες σχετικές με τα αποτελέσματα
 
1.9.2.11 Χρονολόγηση, υπογραφή και βεβαίωση του προσαρτήματος
 
1.9.3 Υπόδειγμα προσαρτήματος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως
 
1.9.4 Υπόδειγμα προσαρτήματος εκπονηθέν από το Τεχνικό Γραφείο του Σ.Ο.Λ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Α.Ε & Ε.Π.Ε
 
2.1 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
 
2.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 
2.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
 
7.1 ΠΟΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 
7.2 ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ
7.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 
7.3.1 Τι ορίζει ο νόμος
 
7.3.2 Τι αποφαίνεται το Ε.ΣΥ.Λ
 
7.3.3 Περιορισμός του περιεχομένου των τριμηνιαίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
 
7.4 ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΙΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 
7.5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 
7.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 
7.7 ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 
7.8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
7.17 ΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ
 
7.17.1 Έννοια και σπουδαιότητα των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων
 
7.17.2 Δυσκολίες στην κατάρτιση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων
 
7.17.3 Δοξασίες για τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
7.17.4 Κατάρτιση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Accounting Principles Board (A.P.B.)
 
7.17.4.1 Λογιστικές αρχές που διέπουν την κατάρτιση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων
 
7.17.4.2 Έσοδα της ενδιάμεσης περιόδου
 
7.17.4.3 Κόστος και έξοδα της ενδιάμεσης περιόδου
ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
4.1 ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ Η Ε.Π.Ε.
 
4.1.1 Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με τη φροντίδα του διαχειριστή
 
4.5 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕ
 
4.2 Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕ
 
4.3 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ» ΤΗΣ ΕΠΕ
 
4.7 ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕ
 
4.4 Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Ε
ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 
8.1.1 Συγκέντρωση των επιχειρήσεων
 
8.1.2 Όμιλος επιχειρήσεων - Ιθύνουσα και εξαρτημένη επιχείρηση
 
8.1.3 Συγγενείς και συνδεμένες επιχειρήσεις
 
8.1.4 Επιχειρηματικοί συνδυασμοί και ενοποίηση των Οικονομικών Καταστάσεων
 
8.1.5 Προβλήματα απεικονίσεως της περιουσίας και των αποτελεσμάτων του ομίλου εταιριών
 
8.1.6 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
8.2 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 
8.2.1 Έννοια της ενοποιήσεως και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
 
8.2.2 Ποιες επιχειρήσεις υπόκεινται σε ενοποίηση
8.2.3 Ποιές επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένη έκθεση διαχειρήσεως
 
8.2.3.1 Η μητρική Επιχείρηση
 
8.2.3.2 Η μεγαλύτερη επιχείρηση, από αυτές που έχουν τεθεί κάτω από ενιαία διεύθυνση ή τα διοικητικά, διαχειριστικά, ή εποπτικά όργανα αυτών αποτελούνται, κατά πλειοψηφία, από τα ίδια πρόσωπα
 
8.2.3.3 Ποια είναι η έννοια της μητρικής κατά το νόμο 2190/1920
8.2.4 Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταρτίσεως ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένης εκθέσεως διαχειρίσεως
 
8.2.4.1 Η μητρική επιχείρηση όταν το σύνολο των σε ενοποίηση υποκείμενων επιχειρήσεων δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια που καθορίζει ο νόμος
 
8.2.4.2 Η μητρική επιχείρηση που είναι θυγατρική άλλης μητρικής, που διέπεται από το δίκαιο Κράτους –μέλους της ΕΟΚ
 
8.2.4.3 Η μητρική επιχείρηση που είναι θυγατρική άλλης, η οποία διέπεται από το δίκαιο Κράτους – μέλους της Ε.Ο.Κ. και η μειοψηφία δεν ζήτησε την κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
 
8.2.4.4 Η μητρική επιχείρηση που είναι θυγατρική άλλης, η οποία δε διέπεται από το δίκαιο Κράτους – μέλους της Ε.Ο.Κ.
 
8.2.4.5 Η μητρική επιχείρηση με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, εφόσον πρόκειται για εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου ή διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων Ν.Δ 608/1970
8.2.5 Ποιες επιχειρήσεις μπορεί να μη συμπεριληφθούν στην ενοποίηση
 
8.2.5.1 Η επιχείρηση παρουσιάζει επουσιώδες ενδιαφέρον
 
8.2.5.2 Ύπαρξη αυστηρών και διαρκών περιορισμών
 
8.2.5.3 Δυσκολία στη συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών
 
8.2.5.4 Οι μετοχές ή τα μερίδια της προς ενοποίηση επιχειρήσεως κατέχονται με αποκλειστικό σκοπό τη μεταγενέστερη μεταβίβασή τους
 
8.2.5.5 Μητρική επιχείρηση η οποία δεν ασκεί βιομηχανική ή εμπορική δραστηριότητα και κατέχει μετοχές ή μερίδια σε θυγατρική επιχείρηση βάσει κοινής συμφωνίας με επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση
 
8.2.6 Ποιες επιχειρήσεις δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στην ενοποίηση
8.2.7 Κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
 
8.2.7.1 Βασικές αρχές που διέπουν την ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων
 
8.2.7.2 Αρχές, μέθοδοι και κανόνες αποτιμήσεως των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση
 
8.2.7.3 Αρχές που διέπουν την τεχνική της καταρτίσεως των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
 
8.2.7.4 Παρεκκλίσεις από τις βασικές αρχές καταρτίσεως των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
 
8.2.7.5 Διατάξεις που διέπουν την τεχνική της καταρτίσεως των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
 
8.2.7.6 Ενοποίηση συγγενών επιχειρήσεων
 
8.2.7.7 Ενοποιημένο προσάρτημα και ενοποιημένη έκθεση διαχειρίσεως
 
8.2.7.8 Η δομή των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
 
8.2.7.9 Ποια πρόσωπα υπογράφουν τις καταρτιζόμενες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
8.2.8 Έλεγχος και δημοσιότητα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
 
8.2.8.1 Αντικείμενο του ελέγχου
 
8.2.8.2 Αρμόδιο όργανο ελέγχου και υποχρεώσεις αυτού
 
8.2.8.3 Ο έλεγχος του ενοποιημένου Ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων
 
8.2.8.4 Ο έλεγχος του ενοποιημένου προσαρτήματος και της ενοποιημένης εκθέσεως διαχειρίσεως
 
8.2.8.5 Δημοσιότητα ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
 
8.2.9 Έναρξη εφαρμογής διατάξεων για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
8.3 Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ
8.3.1 Μέθοδοι λογιστικής απεικονίσεως των συμμετοχών
 
8.3.1.1 Έννοια των συμμετοχών
 
8.3.1.2 Μέθοδος του κόστους (Cost method)
 
8.3.1.3 Μέθοδος της Καθαρής Θέσεως (Equity Method)
 
8.3.1.4 Μέθοδος της τρέχουσας αξίας (Market Value Method)
 
8.3.1.5 Σύγκριση μεθόδων λογιστικής απεικονίσεως συμμετοχών
 
8.3.1.6 Η μέθοδος λογιστικής παρακολούθησης των συμμετοχών που επιβάλλεται από την Ελληνική νομοθεσία
8.3.2 Μέθοδοι ενοποιήσεως
 
8.3.2.1 Σύντομη Εισαγωγή
 
8.3.2.2 Μέθοδος της Αγοράς (Purchase method)
 
8.3.2.3 Μέθοδος της Κοινοπραξίας συμφερόντων (Pooling of interests method)
 
8.3.2.4 Σύγκριση των μεθόδων ενοποιήσεως
 
8.3.2.5 Η μέθοδος ενοποιήσεως που επιβάλλεται από την Ελληνική νομοθεσία
 
8.3.3 Ολική και αναλογική ενοποίηση (Global and propotional consolidation)
 
8.3.4 Θεωρίες της Οντότητας και της Ιδιοκτησίας (Entity and proprietary theories)
 
8.3.5 Βασικά στάδια της ενοποιήσεως
8.4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
 
8.4.1 Ενοποίηση κατά την ημέρα κτήσεως της συμμετοχής
8.4.2 Υπεραξία (Goodwill)
 
8.4.2.1 Ενοποιημένη υπεραξία κατά την ημέρα κτήσεως της συμμετοχής
 
8.4.2.2 Θετική και αρνητική υπεραξία
 
8.4.2.3 Διαφορές ενοποιήσεως – Χρόνος και τρόπος υπολογισμού
 
8.4.2.4 Η απόσβεση των διαφορών ενοποιήσεως
 
8.4.2.5 Η απόσβεση της διαφοράς λογιστικής και πραγματικής αξίας των στοιχείων του ισολογισμού
8.4.3 Ενοποίηση μετά την κτήση της συμμετοχής
 
8.4.3.1 Ενοποίηση στο τέλος του πρώτου χρόνου κτήσεως της συμμετοχής
 
8.4.3.2 Ενοποιημένα αδιανέμητα κέρδη
 
8.4.3.3 Ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως
 
8.4.3.4 Μερίσματα κοινών μετοχών
 
8.4.3.5 Ενοποιημένος πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων
 
8.4.3.6 Μερίσματα προνομιούχων μετοχών
 
8.4.3.7 Πρακτικό παράδειγμα πρώτης ενοποιήσεως
 
8.4.3.8 Διευκρινίσεις για τις διαδικασίες της πρώτης ενοποιήσεως με βάση το παράδειγμα της προηγούμενης παραγράφου
8.4.4 Διεταιρικές συναλλαγές και αποτελέσματα
 
8.4.4.1 Διεταιρικές συναλλαγές
 
8.4.4.2 Διεταιρικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις
 
8.4.4.3 Ομολογιακό δάνειο, ως διεταιρική συναλλαγή
 
8.4.4.4 Έσοδα και έξοδα από διεταιρικές συναλλαγές
 
8.4.4.5 Διεταιρικά κέρδη και ζημίες στα αποθέματα
 
8.4.4.6 Συγκριτικό παράδειγμα πλήρους και μερικής απαλείψεως διεταιρικού κέρδους
 
8.4.4.7 Διεταιρικά κέρδη από πωλήσεις αποσβέσιμων πάγιων στοιχείων
 
8.4.4.8 Διεταιρικά κέρδη από πωλήσεις μη αποσβέσιμων πάγιων στοιχείων
 
8.4.4.9 Μεταπώληση παγίων από διεταιρικές συναλλαγές σε τρίτους
8.4.5 Ορισμένες ιδιομορφίες της ενοποιήσεως
 
8.4.5.1 Κτήση συμμετοχής κατά τη διάρκεια της χρήσεως
 
8.4.5.2 Τμηματικές αποκτήσεις της συμμετοχής
 
8.4.5.3 Υπεραξία κατά την τμηματική απόκτηση της συμμετοχής
 
8.4.5.4 Πωλήσεις μετοχών της συμμετοχής
 
8.4.5.5 Αμοιβαίες και έμμεσες συμμετοχές
 
8.4.5.6 Τα ενοποιημένα κέρδη των έμμεσων και των αμοιβαίων συμμετοχών
 
8.4.5.7 Σύνθετες περιπτώσεις υπολογισμού της υπεραξίας
8.4.6 Χρόνος καταρτίσεως ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
 
8.4.6.1 Ημερομηνία καταρτίσεως των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
 
8.4.6.2 Χρονικές παρεκκλίσεις
8.4.7 Ενοποίηση εξηρτημένων εξωτερικού
 
8.4.7.1 Ο νόμος δεν προβλέπει τη βάση μετατροπής σε δραχμές των οικονομικών καταστάσεων των εξηρτημένων εξωτερικού
 
8.4.7.2 Τι ισχύει στις Η.Π.Α
 
8.4.7.3 Τι προβλέπει το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 21
 
8.4.7.4 Συμπέρασμα
 
8.4.7.5 Παράδειγμα εφαρμογής των κανόνων μετατροπής των σε ξένο νόμισμα οικονομικών καταστάσεων των εξαρτημένων εξωτερικού
8.4.8 Συμμετοχή σε συγγενή επιχείρηση
 
8.4.8.1 Έννοια της συγγενούς επιχειρήσεως
 
8.4.8.2 Απεικόνιση της συμμετοχής σε συγγενή επιχείρηση
 
8.4.8.3 Μεταβολές της λογιστικής αξίας της συμμετοχής σε συγγενή επιχείρηση
 
8.4.8.4 Η μέθοδος της καθαρής θέσεως για τη συμμετοχή σε συγγενή επιχείρηση
 
8.4.8.5 Ομοιομορφία κανόνων αποτιμήσεως
 
8.4.8.6 Κατάρτιση ενοποιημένων καταστάσεων από συγγενή επιχείρηση
 
8.4.9 Η απεικόνιση της συμμετοχής σε μη ενοποιούμενη εξαρτημένη με τη μέθοδο της καθαρής θέσεως
 
8.5 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
8.6 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ
 
8.6.1 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
8.6.2 Φόρος εισοδήματος
 
8.6.2.1 Διαφορές φόρου εισοδήματος κατά την ενοποίηση
 
8.6.2.2 Πρόσθετες αποσβέσεις και έκτακτες προβλέψεις
 
8.6.2.3 Πρόβλεψη φόρου για το μερίδιο της μητρικής στα αδιανέμητα καθαρά κέρδη των εξαρτημένων και συγγενών επιχειρήσεων
 
8.6.2.4 Ο φόρος εισοδήματος στα μη πραγματοποιημένα διεταιρικά κέρδη
 
8.6.2.5 Παράδειγμα απεικονίσεως των φόρων εισοδήματος κατά την ενοποίηση των καθαρών κερδών
8.7 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 
8.7.1 Γενικά
 
8.7.2 Ενοποιημένος Ισολογισμός
 
8.7.3 Ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων
 
8.7.4 Παράδειγμα ενοποιημένου λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως αποτελεσμάτων
 
8.7.5 Ενοποιημένος πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων
8.7.6 Παράδειγμα ενοποιημένου ισολογισμού και ενοποιημένων αποτελεσμάτων
 
8.7.6.1 Δεδομένα του παραδείγματος
 
8.7.6.2 Ενοποιημένος Ισολογισμός και λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως 1991 - Μέθοδος αγοράς
 
8.7.6.3 Ενοποιημένος Ισολογισμός και λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως 1992 – Μέθοδος αγοράς
8.7.7 Ενοποιημένο προσάρτημα
 
8.7.7.1 Γενικά
 
8.7.7.2 Σύνθεση του ομίλου
 
8.7.7.3 Μέθοδοι αποτιμήσεως, υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων
 
8.7.7.4 Αποκλίσεις από τις γενικές λογιστικές αρχές
 
8.7.7.5 Λοιπές πληροφορίες
 
8.7.7.6 Υπόδειγμα ενοποιημένου προσαρτήματος
 
8.7.8 Ενοποιημένη έκθεση διαχειρίσεως
 
8.7.9 Ενοποιημένη κατάσταση των μεταβολών της χρηματοοικονομικής θέσεως
8.8 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
8.8.1 Παράδειγμα ενοποιημένου Ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη χρήση κτήσεως της συμμετοχής και των επόμενη
 
8.8.1.1 Δεδομένα παραδείγματος
 
8.8.1.2 Ενοποιημένος Ισολογισμός και λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως 1991 – Μέθοδος κοινοπραξίας συμφερόντων
 
8.8.1.3 Ενοποιημένος Ισολογισμός και λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως 1992 –Μέθοδος κοινοπραξίας συμφερόντων (συνέχεια παραδείγματος)
 
8.8.2 Σύγκριση των μεθόδων αγοράς και κοινοπραξίας συμφερόντων
 
8.8.3 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
8.9 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
 
8.9.1 Γενικά
8.9.2 Το νομικό πλαίσιο
 
8.9.2.1 Ποιες διατάξεις εφαρμόζονται για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των Τραπεζών και των άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων
 
8.9.2.2 Ποιες διατάξεις δεν εφαρμόζονται για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των Τραπεζών και των άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων
 
8.9.2.3 Ποιες διατάξεις εφαρμόζονται με επιφύλαξη
 
8.9.2.4 Ποιες άλλες ειδικές ρυθμίσεις ή όροι τίθενται για την εφαρμογή των σχετικών με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις διατάξεων
 
8.9.3 Διάρθρωση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
8.9.4 Η προβλεπόμενη από την Οδηγία 86/635 δομή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των Τραπεζών και των άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων
 
8.9.4.1 Ετήσιος Ισολογισμός
 
8.9.4.2 Ετήσιος Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως
 
8.9.4.3 Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων
 
8.9.4.4 Ετήσιο προσάρτημα του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως
 
8.9.4.5 Ετήσια έκθεση διαχειρίσεως
 
8.9.5 Έλεγχος και Δημοσιότητα
 
8.9.6 Τεχνική της ενοποιήσεως και της καταρτίσεως των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των Τραπεζών και των άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων
ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
9.1 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
9.1.1 Εμφάνιση των λογαριασμών της Ομάδας 1 στον ισολογισμό
 
9.1.1.1 Λ/σμός 10 «Εδαφικές εκτάσεις»
 
9.1.1.2 Λ/σμός 11 "κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων - τεχνικά έργα"
 
9.1.1.3 Λ/σμός 12 "μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός"
 
9.1.1.4 Λ/σμός 13 "μεταφορικά μέσα"
 
9.1.1.5 Λ/σμός 14"έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός"
 
9.1.1.6 Λ/σμός 15 "ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων"
 
9.1.1.7 Λ/σμός 16 "ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως"
 
9.1.1.8 Λ/σμός 18 "συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις"
 
9.1.2 Εμφάνιση των λογαριασμών της Ομάδας 2 στον ισολογισμό
9.1.3 Εμφάνιση των λογαριασμών της Ομάδας 3 στον ισολογισμό
 
9.1.3.1 Λ/σμός 30 "Πελάτες"
 
9.1.3.2 Λ/σμός 31"Γραμμάτια εισπρακτέα"
 
9.1.3.3 Λ/σμός 32 "Παραγγελίες στο εξωτερικό"
 
9.1.3.4 Λ/σμός 33 Χρεώστες διάφοροι
 
9.1.3.5 Λ/σμός 34 "Χρεόγραφα"
 
9.1.3.6 Λ/σμός 35 "Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού"
 
9.1.3.7 Λ/σμός 36 "Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού"
 
9.1.3.8 Λ/σμός 38 "Χρηματικά διαθέσιμα"
9.1.4 Εμφάνιση των λογαριασμών της Ομάδας 4 στον ισολογισμό
 
9.1.4.1 Λ/σμός 40 "Κεφάλαιο"
 
9.1.4.2 Λ/σμός 41 "Αποθεματικά - διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις επενδύσεων"
 
9.1.4.3 Λ/σμός 42 "Αποτελέσματα εις νέο"
 
9.1.4.4 Λ/σμός 43 "Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου"
 
9.1.4.5 Λ/σμός 44 "Προβλέψεις"
 
9.1.4.6 Λ/σμός 45 "Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις"
 
9.1.4.7 Λ/σμός 48 "Λογαριασμοί συνδέσμου με τα υποκαταστήματα"
9.1.5 Εμφάνιση των λογαριασμών της Ομάδας 5 στον ισολογισμό
 
9.1.5.1 Λ/σμός 50 "Προμηθευτές"
 
9.1.5.2 Λ/σμός 51 "Γραμμάτια πληρωτέα"
 
9.1.5.3 Λ/σμός 52 "Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων"
 
9.1.5.4 Λ/σμός 53 "Πιστωτές διάφοροι"
 
9.1.5.5 Λ/σμός 54 "Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη"
 
9.1.5.6 Λ/σμός 55 "Ασφαλιστικοί οργανισμοί"
 
9.1.5.7 Λ/σμός 56 "Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού"
 
9.1.5.8 Λ/σμός 58 "Λογαριασμοί περιοδικής κατανομής"
 
9.1.6 Εμφάνιση των λογαριασμών της Ομάδας 6 στον λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως"
 
9.1.7 Εμφάνιση των λογαριασμών της Ομάδας 7 στο λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως"
9.1.8 Εμφάνιση των λογαριασμών της Ομάδας 8 στο λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως"
 
9.1.8.1 Λ/σμός 81 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα"
 
9.1.8.2 Λ/σμός 82 "Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων"
 
9.1.8.3 Λ/σμός 83 "Προβλεψεις για έκτακτους κινδύνους"
 
9.1.8.4 Λ/σμός 84 "Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων"
 
9.1.8.5 Λ/σμός 85 "Αποσβέσεις παγίων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος"
 
9.1.9 Λογαριασμοί της Ομάδας 10
 
9.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΤΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 
9.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
9.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ
9.4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ
 
9.4.1.1 Έννοια των αριθμοδεικτών
 
9.4.1.2 Χρησιμότητα των αριθμοδεικτών
 
9.4.1.3 Πηγές λήψεως των λογιστικών μεγεθών για την κατάρτιση των αριθμοδεικτών
 
9.4.1.4 Κανόνες που διέπουν την κατάρτιση των αριθμοδεικτών κατά το Ε.ΓΛΣ
 
9.4.1.5 Πρότυπα συγκρίσεως των αριθμοδεικτών
 
9.4.1.6 Ταξινόμηση των αριθμοδεικτών που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία
9.4.2 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ
 
9.4.2.1 Αγορές αποθεμάτων και υπηρεσιών με πίστωση
 
9.4.2.2 Απαιτήσεις από πελάτες
 
9.4.2.3 Απαιτήσεις από πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών
 
9.4.2.4 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
 
9.4.2.5 Διαρκή κεφάλαια
 
9.4.2.6 Ίδια κεφάλαια
 
9.4.2.7 Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
 
9.4.2.8 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως πριν από την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος και των λοιπών μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων
 
9.4.2.9 Κόστος πωλήσεων αποθεμάτων και υπηρεσιών
 
9.4.2.10 Κόστος πωλήσεων αποθεμάτων
 
9.4.2.11 Κυκλοφορούν ενεργητικό
 
9.4.2.12 Μικτά αποτελέσματα
 
9.4.2.13 Μέσο ύψος αποθεμάτων
 
9.4.2.14 Νέες επενδύσεις
 
9.4.2.15 Πάγιο ενεργητικό
 
9.4.2.16 Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών
 
9.4.2.17 Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών με πίστωση
 
9.4.2.18 Σύνολο ενεργητικού
 
9.4.2.19 Σύνολο παθητικού
 
9.4.2.20 Σύνολο υποχρεώσεων (Ξένα κεφάλαια)
 
9.4.2.21 Υποχρεώσεις προς προμηθευτές
 
9.4.3 ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
 
9.4.4 ΤΟ CASH FLOW ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
9.4.5 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
 
9.4.5.1 Έννοια της ρευστότητας
 
9.4.5.2 Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής (ή γενικής) ρευστότητας (current ratio)
 
9.4.5.3 Αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας [quict (acid – test) ratio]
 
9.4.5.4 Αριθμοδείκτης ταμιακής ρευστότητας
 
9.4.5.5 Μέτρηση της ρευστότητας με βάση το κύκλωμα μετατροπής σε μετρητά (cash conversion cycle)
9.4.6 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
 
9.4.6.1 Αριθμοδείκτες παγιοποιήσεως της περιουσίας
 
9.4.6.2 Αριθμοδείκτης κεφαλαίου κινήσεως προς κυκλοφορούν ενεργητικό
 
9.4.6.3 Αριθμοδείκτης δανειακής επιβαρύνσεως (beverage ratios)
 
9.4.6.4 Αριθμοδείκτης χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων
9.4.7 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
 
9.4.7.1 Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των πάγιων στοιχείων
 
9.4.7.2 Αριθμοδείκτης ρευστοποιήσεως των πάγιων στοιχείων
 
9.4.7.3 Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων (inventory turnover ratio)
 
9.4.7.4 Αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας των απαιτήσεων
 
9.4.7.5 Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των ίδιων κεφαλαίων
 
9.4.7.6 Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
9.4.8 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 
9.4.8.1 Αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις (Λειτουργικός αριθμοδείκτης – Operating ratio)
 
9.4.8.2 Αριθμοδείκτης αποσβέσεων προς πωλήσεις (ratio of depreciation to net sales)
 
9.4.8.3 Αριθμοδείκτης μέσου ύψους αμοιβών απασχολημένου προσωπικού
9.4.9 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 
9.4.9.1 Αριθμοδείκτης αυτοχρηματοδοτήσεως των νέων επενδύσεων
 
9.4.9.2 Αριθμοδείκτης καλύψεως νέων επενδύσεων (Ratio of accumulated deprerciation to new investments)
 
9.4.9.3 Αριθμοδείκτης της εσωτερικής αξίας προς τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής (book value to market price ratio)
9.4.10 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (PROFITABILITY RATIOS)
 
9.4.10.1 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας της επιχειρήσεως (ή συνολικών κεφαλαίων – return to total capital employed)
 
9.4.10.2 Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας επιχειρηματία (ή ιδίων κεφαλαίων – return net worth)
 
9.4.10.3 Αριθμοδείκτης οικονομικής μοχλεύσεως (financial leverage index)
 
9.4.10.4 Αριθμοδείκτης μικτού κέρδους προς καθαρές πωλήσεις (gross margin on sales to net sales ratio)
 
9.4.10.5 Αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους προς σύνολο εσόδων
 
9.4.10.6 Αριθμοδείκτης οργανικών αποτελεσμάτων επί των πωλήσεων (ratio of operating income to net sales)
 
9.4.10.7 Αριθμοδείκτης μικτού κέρδους προς το κόστος πωλήσεων
 
9.4.10.8 Αριθμοδείκτης καθαρών κερδών προς τις αμοιβές του προσωπικού (trading profit to wages)
 
9.4.10.9 Αριθμοδείκτης κερδών ανά μετοχή (earning – per - share ratio)
 
9.4.10.10 Αριθμοδείκτης ύψους μερισμάτων προς καθαρά κέρδη (dividends to net income ratio)
 
9.4.10.11 Ποσοστό αποδόσεως της μετοχής
 
9.4.10.12 Το ανά μετοχή μέρισμα (dividends per share)
 
9.4.10.13 Μερισματική απόδοση (divident field)
9.5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
 
9.5.1 Συνεισφορά της επιχειρήσεως στο κοινωνικό σύνολο
 
9.5.2 Διανομή κοινωνικού προϊόντος της επιχειρήσεως
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
 
5.1 ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Α.Ε ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ Δ.Σ.
 
5.2 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
 
5.3 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΟΣΩΠΑ
 
5.4 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
 
5.5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
 
5.6 Πρόσκληση τακτικής γενικής συνελεύσεως
5.7 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 
5.7.1 Καταχώρηση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών και δημοσίευση στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
 
5.7.2 Δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων σε πολικές και οικονομικές εφημερίδες και του Πιστοποιητικού Ελέγχου
 
5.9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ
 
5.10 Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων
 
5.11 ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 
5.12 ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ
 
5.13 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΤΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 
5.14 Τροποποίηση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων
 
5.15 Μη σύγκληση τακτικής γενικής συνελεύσεως για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων
 
5.16 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
 
5.17 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
 
5.18 ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Η΄ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ) ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (Η΄ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ)
 
6.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ( Ή ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ )
 
6.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
 
6.3 ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ (Ή ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ) ΜΕ ΕΛΛΙΠΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
 
6.4 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
 
6.5 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
 
6.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
6.7 ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
 
6.7.1 Οικονομική κατάσταση και προοπτική της εταιρίας
 
6.7.3 Συνεισφορά της επιχειρήσεως στο κοινωνικό σύνολο
 
6.7.2 Ανάλυση και επεξήγηση στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων
4.6 ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ε
 
4.6.1 Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τους διαχειριστές της ΕΠΕ
 
4.6.2 Υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων από τα νόμιμα όργανα της εταιρίας
 
4.6.3 Έκθεση των διαχειριστών προς τη γενική συνέλευση των εταίρων
 
4.6.4 Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων από Ορκωτούς Ελεγκτές
 
4.6.5 Πρόσκληση τακτικής γενικής συνελεύσεως των εταίρων
 
4.6.6 Δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων
 
4.6.7 Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση των εταίρων
 
4.6.8 Τροποποίηση των εγκριμένων οικονομικών καταστάσεων με μεταγενέστερη απόφαση έκτακτης συνελεύσεως
 
4.6.9 Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με τη φροντίδα του διαχειριστή
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ (CASH FLOW STATEMENT)
 
3.1 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ (CASH FLOW STATEMENT)
 
5.8 Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο Υπουργείο Εμπορίου πριν από τη γενική συνέλευση
 
7.15 YΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
7.16 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 
7.16.1 ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ - ΕΣΟΔΩΝ
 
7.16.2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 80.90
 
7.16.3 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 86.90
 
7.16.4 Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
 
7.16.5 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 
7.16.6 ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ : "ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ" και "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ"
 
3.2 H ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του Δ.Σ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
3.3 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
 
7.9 ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
7.10 ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
 
7.10.1 Τι υποδεικνύει το Ε.ΣΥ.Λ.
 
7.10.2 Χρησιμοποιούμενοι λογαριασμοί
 
7.10.3 Αγορά αποθεμάτων με «δελτίο αποστολής» χωρίς ταυτόχρονη λήψη του τιμολογίου του προμηθευτή
 
7.10.4 Επιστροφές αγορασμένων αποθεμάτων
 
7.10.5 Εκπτώσεις επί αγορών λόγω τζίρου
7.11 ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 
7.11.1 Τι υποδεικνύει το Ε.ΣΥ.Λ.
 
7.11.2 Χρησιμοποιούμενοι λογαριασμοί
 
7.11.3 Πώληση αποθεμάτων με «δελτίο αποστολής», χωρίς ταυτόχρονη έκδοση του τιμολογίου πωλήσεως
 
7.11.4 Επιστροφές πωλημένων αποθεμάτων
 
7.11.5 Εκπτώσεις επί πωλήσεων λόγω τζίρου
7.12 ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
 
7.12.1 Γενικοί κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται για τη χρονική κατανομή των εξόδων
 
7.12.2 Τι υποδεικνύει το Ε.ΣΥ.Λ.
 
7.12.3 Χρησιμοποιούμενοι λογαριασμοί
 
7.12.4 Χρονική κατανομή των πραγματοποιημένων εξόδων που καθίστανται δουλευμένα και σε επόμενους μήνες της χρήσεως
 
7.12.5 Χρονική κατανομή στους μήνες της χρήσεως των δουλευμένων και μη λογιστικοποιημένων εξόδων (προϋπολογιστικά έξοδα)
7.13 ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
 
7.13.1 Χρησιμοποιούμενοι λογαριασμοί
 
7.13.2 Χρονική κατανομή των πραγματοποιημένων εσόδων που καθίστανται δουλευμένα και στους επόμενους μήνες της χρήσεως
 
7.13.3 Χρονική κατανομή στους μήνες της χρήσεως των δουλευμένων και μη λογιστικοποιημένων εσόδων (προϋπολογιστικά έσοδα)
7.14 ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝΕ ΕΞΟΔΩΝ - ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
 
7.14.1 Τι υποδεικνύει το Ε.ΣΥ.Λ.
 
7.14.2 Χρησιμοποιούμενοι λογαριασμοί
 
7.14.3 Παράδειγμα
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
10.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ - ΤΥΠΙΚΟΝ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΓΓΡΑΦΩΝ
10.1.1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
 
10.1.1.1 Προϋποθέσεις σύστασης Ανώνυμης Εταιρίας κατά το ν.2190/1920
 
10.1.1.2 Απαρίθμηση και ιεράρχηση των διαδικασιών για τη σύσταση ανώνυμης εταιρίας
 
10.1.1.3 Διαδικασίες για την κατάρτιση του καταστατικού
 
10.1.1.4 Καταβολή ανταποδοτικού τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού
 
10.1.1.5 Υποβαλλόμενα στην Εποπτεύουσα Αρχή δικαιολογητικά για την ίδρυση Α.Ε
 
10.1.1.6 Έγκριση του καταστατικού και χορήγηση της αδείας σύστασης της Α.Ε
 
10.1.1.7 Δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε) ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε της σύστασης της ΑΕ
 
10.1.1.8 Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης Κ2-14576/22.10.2001
10.1.1.9 Υποδείγματα πρακτικών & εγγράφων
 
10.1.1.9.1 Υπόδειγμα Καταστατικού Α.Ε
 
10.1.1.9.2 Υπόδειγμα αίτησης προς το Επιμελητήριο για θεώρηση Καταστατικού
 
10.1.1.9.3 Υπόδειγμα αίτησης προς Νομαρχία για την έγκριση του καταστατικού της ΑΕ, τη χορήγηση αδείας σύστασης και την καταχώρηση αυτών στο Μ.ΑΕ
 
10.1.1.9.4 Ανακοίνωση στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) ανακοίνωσης για τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας
10.1.2 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
 
10.1.2.1 Απαρίθμηση των διαδικασιών για την έναρξη λειτουργίας της Α.Ε
 
10.1.2.2 Εγγραφή στο Επιμελητήριο
 
10.1.2.3 Καταβολή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου
 
10.1.2.4 Δήλωση έναρξης εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ – Καταχώρηση στη Δ.Ο.Υ – ΑΦΜ και θεώρηση Βιβλίων & Στοιχείων του ΚΒΣ
 
10.1.2.5 Απόφαση Δ.Σ για συγκρότησή του σε σώμα – Παροχή εξουσιών εκπροσώπησης της εταιρίας σε πρόσωπα (μέλη του Δ.Σ ή τρίτους)
 
10.1.2.6 Δημοσίευση στο ΦΕΚ ανακοίνωσης περί συγκρότησης του Δ.Σ σε σώμα
 
10.1.2.7 Πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου
 
10.1.2.8 Έλεγχος της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου από την Εποπτεύουσα αρχή
 
10.1.2.9 Τέλη δημοσίευσης στοιχείων Α.Ε στο ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε)
10.1.2.10 Υποδείγματα πρακτικών & εγγράφων
 
10.1.2.10.1 Υπόδειγμα Πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ σε σώμα
 
10.1.2.10.2 Υπόδειγμα Ανακοίνωσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και τη διεύθυνση των γραφείων της εταιρίας
 
10.1.2.10.3 Υπόδειγμα πρακτικού πιστοποίησης καταβολής κεφαλαίου
 
10.1.2.10.4 Υπόδειγμα ανακοίνωσης στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) του Πρακτικού Δ.Σ με το οποίο πιστοποιείται η καταβολή του κεφαλαίου
10.1.3 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
 
10.1.3.1 Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
 
10.1.3.2 Διακρίσεις των γενικών συνελεύσεων των μετόχων
 
10.1.3.3 Διαδικασία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
 
10.1.3.4 Ενημέρωση μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση
 
10.1.3.5 Τοιχοκόλληση πίνακα που εμφανίζει τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου
 
10.1.3.6 Λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων
 
10.1.3.7 Καθολική γενική συνέλευση των μετόχων
 
10.1.3.8 Στοιχεία που υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή μετά τη γενική συνέλευση των μετόχων
 
10.1.3.9 Καταχώρηση των Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων σε μη θεωρημένα από τη Δ.Ο.Υ βιβλία.
10.1.3.10 Υποδείγματα πρακτικών & εγγράφων
10.1.3.10.1 Υποδείγματα εγγράφων και στοιχείων που υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή πριν από την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
 
10.1.3.10.1.1 Υπόδειγμα επιστολής προς τη Νομαρχία για την υποβολή δικαιολογητικών που αφορούν τακτική γενική συνέλευση των μετόχων (πριν από την πραγματοποίηση της συνέλευσης)
 
10.1.3.10.1.2 Υπόδειγμα πρόσκλησης μετόχων σε τακτική γενική συνέλευση
 
10.1.3.10.1.3 Υπόδειγμα πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου για πρόσκληση μετόχων σε τακτική γενική συνέλευση
 
10.1.3.10.1.4 Υπόδειγμα Εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων
10.1.3.10.2 Υποδείγματα εγγράφων και στοιχείων που υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή μετά την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων
 
10.1.3.10.2.1 Υπόδειγμα Πρακτικού τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων
 
10.1.3.10.2.2 Υπόδειγμα επιστολής προς τη Νομαρχία για την υποβολή δικαιολογητικών για την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων (μετά από την πραγματοποίηση της συνέλευσης)
 
10.1.3.10.3 Υπόδειγμα πρακτικού καθολικής γενικής συνέλευσης των μετόχων
10.1.4 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
 
10.1.4.1 Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
 
10.1.4.2 Αρμοδιότητες του Δ.Σ
 
10.1.4.5 Ποιοι έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν το Δ.Σ
 
10.1.4.3 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε συμβούλους ή τρίτους
 
10.1.4.4 Σε ποιες πράξεις απαιτείται οπωσδήποτε συλλογική απόφαση του Δ.Σ
 
10.1.4.6 Χρόνος σύγκλησης του Δ.Σ
 
10.1.4.7 Τόπος πραγματοποίησης των συνεδριάσεως του Δ.Σ
 
10.1.4.8 Απαρτία συνεδρίασης του Δ.Σ – Αντιπροσώπευση μέλους του Δ.Σ
 
10.1.4.9 Απαιτούμενη πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ
 
10.1.4.10 Καταχώρηση των Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων σε μη θεωρημένα από τη Δ.Ο.Υ βιβλία.
 
10.1.4.11 Χορήγηση αντιγράφων Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων από την Εποπτεύουσα Αρχή
 
10.1.4.12 Υποδείγματα πρακτικών & εγγράφων
10.1.5 ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
 
10.1.5.1 Αρμόδιο όργανο για την λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου
 
10.1.5.2 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με απόφαση έκτακτης (ή τακτικής) καταστατικής γενικής συνέλευσης των μετόχων
 
10.1.5.3 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με απόφαση συνήθους γενικής συνέλευσης (χωρίς τροποποίηση του καταστατικού)
 
10.1.5.4 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
 
10.1.5.5 Παραίτηση του μετόχου από το δικαίωμα προτίμησης κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας
10.1.5.6 Υποδείγματα πρακτικών & εγγράφων
 
10.1.5.6.1 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου χωρίς τροποποίηση του καταστατικού
 
10.1.5.6.2 Επιστολή υποβολής δικαιολογητικών στη Νομαρχία για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας
 
10.1.5.6.3 Ανακοίνωση στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας
 
10.1.5.6.4 Πρακτικό έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (με τροποποίηση καταστατικού)
 
10.1.5.6.5 Επιστολή παραίτησης μετόχου από το δικαίωμα προτίμησης
10.1.6 ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
 
10.1.6.1 Προϋποθέσεις μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου
 
10.1.6.2 Διαδικασία μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου
10.1.6.3 Υποδείγματα πρακτικών & εγγράφων
 
10.1.6.3.1 Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
 
10.1.6.3.2 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
 
10.1.6.3.3 Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
 
10.1.6.3.4 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή μετρητών στους μετόχους
 
10.1.6.3.5 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μείωσης μετοχικού κεφαλαίου για απόσβεση ζημίας
 
10.1.6.3.6 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μείωσης με ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
 
10.1.6.3.7 Ανακοίνωση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και δημοσίευση αυτής στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ)
10.1.7 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
 
10.1.7.1 Εμπορικό δίκαιον – Έννοια της έδρας
 
10.1.7.2 Απαρίθμηση διαδικασιών
 
10.1.7.3 Διαδικασίες στη Δ.Ο.Υ
10.1.7.4 Υποδείγματα πρακτικών & εγγράφων
 
10.1.7.4.1 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για μεταφορά της έδρας της εταιρίας
 
10.1.7.4.2 Ανακοίνωση στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) της τροποποίησης του καταστατικού λόγω μεταφοράς της έδρας της εταιρίας
10.1.8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 
10.1.8.1 Ορισμός και εκλογή Ελεγκτών
 
10.1.8.2 Αμοιβές Ελεγκτών
 
10.1.8.3 Υποχρεώσεις των Ελεγκτών στη διάρκεια της χρήσεως
 
10.1.8.4 Υποχρεώσεις των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών στο τέλος της χρήσεως
10.1.8.5 Υποδείγματα πρακτικών & εγγράφων
 
10.1.8.5.1 Πιστοποιητικό ελέγχου Εμπορικής (ή Βιομηχανικής) Ανώνυμης Εταιρίας
 
10.1.8.5.2 Πιστοποιητικό ελέγχου Τραπεζών
 
10.1.8.5.3 Πιστοποιητικό ελέγχου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
 
10.1.8.5.4 Πιστοποιητικό ελέγχου ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
 
10.1.8.5.4 Έκθεση Ελέγχου των Ελεγκτών μη Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών
10.1.9 ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
 
10.1.9.1 Λόγοι λύσης της ανώνυμης εταιρίας
 
10.1.9.2 Γενικά περί της εκκαθάρισης και των εκκαθαριστών
 
10.1.9.3 Συνοπτική απαρίθμηση των διαδικασιών εκκαθάρισης
 
10.1.9.4 Διαδικασίες κατά την έναρξη της εκκαθάρισης
 
10.1.9.5 Διαδικασίες κατά το στάδιο της εκκαθάρισης
 
10.1.9.6 Διαδικασίες κατά το τέλος της εκκαθάρισης
 
10.1.9.7 Χρήσιμες επισημάνσεις για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος
 
10.1.9.8 Αναβίωση λυθείσας ανώνυμης εταιρίας
10.1.9.9 Υποδείγματα πρακτικών & εγγράφων
 
10.1.9.9.1 Υπόδειγμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης για τη λύση εταιρίας και το διορισμό εκκαθαριστών
 
10.1.9.9.2 Ανακοίνωση καταχώρησης της απόφασης λύσης της εταιρίας και ορισμού Εκκαθαριστών
 
10.1.9.9.3 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μ.ΑΕ του Ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης της εταιρίας
 
10.1.9.9.4 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μ.ΑΕ του τελικού ισολογισμού εκκαθάρισης της εταιρίας
 
10.1.9.9.5 Ανακοίνωση διαγραφής της εταιρίας από το Μ.ΑΕ
3.4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - (CASH FLOW STATEMENT)
 
3.4.1 Εισαγωγή
 
3.4.2 Λόγοι που επιβάλλουν την κατάρτιση της Καταστάσεως Μεταβολών Χρηματοοικονομικής Θέσεως της Επιχειρήσεως
 
3.4.3 Ταμιακή ροή από τις εργασίες της επιχειρήσεως
 
3.4.4 Τεχνική της καταρτίσεως της Καταστάσεως Ταμιακής Ροής - Πρακτική εφαρμογή
3.5 Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ε.ΓΛΣ
 
3.5.1 Μετατροπή των εσόδων και εξόδων σε ταμιακές ροές
 
3.5.2 Ταξινόμηση των ταμιακών ροών
 
3.5.3 Ταξινόμηση των μεταβολών των στοιχείων του ισολογισμού στις τρεις βασικές διακρίσεις των ταμιακών ροών
 
3.5.4 Ένταξη των λογαριασμών του Ε.ΓΛΣ στις τρεις βασικές δραστηριότητες της επιχείρησης
 
3.5.5 Κατάρτιση της Κατάστασης Ταμιακών Ροών σύμφωνα με τις Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
3.6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 7 «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ» (CASH FLOW STATEMENT)
 
3.6.1 Σκοπός του Προτύπου
 
3.6.2 Πεδίο εφαρμογής
 
3.6.3 Ωφέλειες από τις πληροφορίες που παρέχει η Κατάσταση Ταμιακών Ροών
 
3.6.4 Προσδιορισμός της έννοιας των όρων που χρησιμοποιεί το Πρότυπο
 
3.6.5 Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα
 
3.6.6 Επιχειρηματικές δραστηριότητες
 
3.6.7 Επενδυτικές δραστηριότητες
 
3.6.8 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
 
3.6.9 Εμφάνιση των επιμέρους ταμιακών ροών στην «Κατάσταση των Ταμιακών Ροών»
 
3.6.10 Αντιμετώπιση των ταμιακών ροών ορισμένων κονδυλίων
 
3.6.11 Επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
 
3.6.12 Αποκτήσεις και διαθέσεις θυγατρικών και άλλων επιχειρηματικών μονάδων
 
3.6.13 Μη ταμιακές συναλλαγές
 
3.6.14 Γνωστοποιήσεις
 
3.6.15 Παραδείγματα καταρτίσεως Καταστάσεων Ταμιακών Ροών που παρέχει το Πρότυπο
28 Νοεμβρίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα