Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - ΚοστολόγησηΠληροφορίες Περιεχόμενα Ευρετήριο Υποδείγματα


ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
 
1 'Εννοια και ορισμός του κόστους
 
2 'Εννοια και ορισμός των εξόδων
 
3 'Εννοια των όρων:
4 Βασικές κατηγορίες του κόστους
 
4.1 Κριτήρια και διακρίσεις του κόστους
 
4.2 Kόστος πραγματικό (ιστορικό)
 
4.3 Κόστος προϋπολογιστικό
 
4.4 Κόστος πρότυπο
4.5 Κόστος ειδικό για επιχειρηματικές αποφάσεις
 
4.5.1 Kόστος αντικαταστάσεως
 
4.5.2 Kόστος διαφορικό
 
4.5.3 Κόστος οριακό
 
4.5.4 Κόστος υπολογιστικό
 
4.5.5 Κόστος ελέγξιμο και μη ελέγξιμο
 
4.5.6 Κόστος αγορανομικό
 
4.6 Κόστος άμεσο και έμμεσο
 
4.7 Κόστος σταθερό και μεταβλητό
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
 
5 Γενικά περί των στοιχείων του κόστους
6 Πρώτες ύλες και λοιπά υλικά ως στοιχεία του κόστους
 
6.1 Διακρίσεις των υλικών
 
6.2 Κόστος κτήσεως των αγοραζόμενων υλικών
6.3 Κοστολόγηση των αναλωμένων υλικών
 
6.3.1 Κοστολόγηση των αναλωμένων πρώτων και βοηθητικών υλών - υλικών συσκευασίας
 
6.3.2 Κοστολόγηση των αναλωμένων αναλώσιμων υλικών
 
6.3.3 Κοστολόγηση των αναλωμένων ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων
 
6.3.4 Κοστολόγηση των αναλωμένων ειδών συσκευασίας
7 Τα έξοδα ως στοιχεία του κόστους
 
7.1 Κοστολογική διάκριση των εξόδων
 
7.2 Τα έξοδα κατ'είδος και κατά προορισμό
7.3 "Εξοδα κοστολογήσιμα και μη κοστολογήσιμα"
 
7.3.1 Κοστολογήσιμα έξοδα ως προς τις λειτουργίες της επιχειρήσεως
 
7.3.2 Κοστολογήσιμα έξοδα ως προς τα παραγόμενα προϊόντα
8 Οι επιμέρους λογαριασμοί των οργανικών εξόδων (Ομάδας 6 Ε.ΓΛΣ) - Κοστολογικά χαρακτηριστικά
8.1 Λογαριασμός 60 "ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ"
 
8.1.1 Περιεχόμενο του λογαριασμού
 
8.1.2 Ανάπτυξη του λογαριασμού
8.1.3 Koστολογικά χαρακτηριστικά και κοστολόγηση των "αμοιβών και εξόδων προσωπικού"
 
8.1.3.1 Χρονική κατανομή της ετήσιας δαπάνης
 
8.1.3.2 Διάκριση της εργασίας σε άμεση και έμμεση
 
8.1.3.3 Απαραίτητα στοιχεία για την κοστολόγηση των αποδοχών προσωπικού
 
8.1.3.4 Παρακολούθηση του χρόνου εργασίας του προσωπικού
8.1.4 Κοστολόγηση της εργασίας
 
8.1.4.1 Κοστολόγηση της εργασίας στο σύστημα της κατά φάση κοστολογήσεως
 
8.1.4.2 Κοστολόγηση της εργασίας στο σύστημα της εξατομικευμένης κατά προϊόν κοστολογήσεως
 
8.1.4.3 Κοστολόγηση της εργασίας επί ετήσιας κοστολογήσεως
8.2 Λογαριασμός 61 "ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ"
 
8.2.1 Περιεχόμενο του λογαριασμού
 
8.2.2 Ανάπτυξη του λογαριασμού
 
8.2.3 Kοστολογικά xαρακτηριστικά των "αμοιβών και εξόδων τρίτων"
8.3 Λογαριασμός 62 "ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ"
 
8.3.1 Περιεχόμενο του λογαριασμού
 
8.3.2 Ανάπτυξη του λογαριασμού
 
8.3.3 Koστολογικά χαρακτηριστικά των "παροχών τρίτων"
8.4 Λογαριασμός 63 "ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ"
 
8.4.1 Περιεχόμενο του λογαριασμού
 
8.4.2 Ανάπτυξη του λογαριασμού
 
8.4.3 Koστολογικά χαρακτηριστικά των "φόρων και τελών"
8.5 Λογαριασμός 64 "ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ"
 
8.5.1 Περιεχόμενο του λογαριασμού
 
8.5.2 Ανάπτυξη του λογαριασμού 64. Λειτουργικός προορισμός και χρονική κατανομή των εξόδων που παρακολουθούνται στο λογαριασμό αυτόν
8.6 Λογαριασμός 65 "ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ"
 
8.6.1 Περιεχόμενο του λογαριασμού
 
8.6.2 Ανάπτυξη του λογαριασμού
 
8.6.3 Koστολογικά χαρακτηριστικά των τόκων ξένων κεφαλαίων
 
8.6.4 Κοστολόγηση των τόκων κατά το Ε.ΓΛΣ
8.6.5 Κοστολόγηση των τόκων κατά την ημεδαπή και αλλοδαπή θεωρία
 
8.6.5.1 Οι γνώμες που υποστηρίζονται σχετικά με την κοστολόγηση των τόκων
 
8.6.5.2 Κοστολόγηση των τόκων κατά τις απόψεις του FASB
 
8.6.5.3 Τόκοι δανείων ή πιστώσεων που διατέθηκαν για την απόκτηση πάγιων στοιχείων σύμφωνα με το Ε.ΓΛΣ
8.7 Λογαριασμός 66 "ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ"
 
8.7.1 'Εννοια των αποσβέσεων
 
8.7.2 Διάκριση των αποσβέσεων σε τακτικές και έκτακτες
 
8.7.3 Κοστολόγηση των αποσβέσεων
 
8.8 Λογαριασμός 68 "ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ"
 
8.9 Υπολογιστικά έξοδα
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
9 Λειτουργική διάρθρωση της επιχειρήσεως
 
9.1 Οι βασικές λειτουργίες της επιχειρήσεως
 
9.2 Λειτουργική διάρθρωση των μεταποιητικών επιχειρήσεων μεγάλου μεγέθους
 
9.3 Λειτουργική διάρθρωση των μεταποιητικών επιχειρήσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους
 
9.4 Λειτουργική διάρθρωση των εμπορικών επιχειρήσεων
10 Κοστολογική οργάνωση της επιχειρήσεως - Στοιχειώδης ανάλυση των βασικών λειτουργιών της επιχειρήσεως
 
10.1 Κοστολογική οργάνωση της επιχειρήσεως
 
10.2 Η λειτουργία των Αγορών
10.3 Η λειτουργία της Παραγωγής
 
10.3.1 Περιεχόμενο και υποδιαιρέσεις της λειτουργίας παραγωγής
 
10.3.2 Κέντρα (τμήματα) ή θέσεις κόστους
 
10.3.3 Κύρια και βοηθητικά κέντρα κόστους
 
10.4 Η λειτουργία της Διοικήσεως
 
10.5 Η λειτουργία ερευνών και αναπτύξεως
 
10.6 Η λειτουργία διαθέσεως
 
10.7 Η χρηματοοικονομική λειτουργία
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΩΣ
 
11 Έννοια και ορισμός της κοστολογήσεως
12 Σκοποί της κοστολογήσεως
 
12.1 Η εξεύρεση του, κατά το δυνατό, ακριβέστερου αποτελέσματος της επιχειρήσεως
 
12.2 Η άσκηση τιμολογιακής πολιτικής
 
12.3 Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της παραγωγικής διαδικασίας
 
12.4 Η εξεύρεση του βαθμού δραστηριότητας στον οποίο η επιχείρηση επιτυγχάνει το ευνοϊκότερο κόστος
13 Εσωλογιστική και εξωλογιστική κοστολόγηση
 
13.1 Εσωλογιστική κοστολόγηση
 
13.2 Εξωλογιστική κοστολόγηση
14 Η κοστολόγηση κατά το εταιρικό δίκαιο
 
14.1 Γενικές διατάξεις περί κόστους και κοστολογήσεως
 
14.2 Οι διατάξεις του ν.2190/1920 περί αποτιμήσεως των προϊόντων παραπέμπουν στις διατάξεις κοστολογήσεως του Ε.ΓΛΣ
 
14.3 Η έννοια του
 
14.4 Μεταβολές στην τήρηση του λογαριασμού κόστους παραγωγής
 
15 Ποιές επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν εσωλογιστική κοστολόγηση και ποιές δικαιούνται να τηρούν εξωλογιστική κοστολόγηση
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΩΣ
 
16 Συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας κοστολογήσεως
 
17 Κόστος - έξοδα κατ' είδος και κατά προορισμό
18 Προσδιορισμός του λειτουργικού κόστους
 
18.1 Υποχρέωση προσδιορισμού του λειτουργικού κόστους
18.2 Κριτήρια μερισμού και καταλογισμού του κόστους (μονάδες έργου)
 
18.2.1 Έννοια και χρησιμότητα των μονάδων έργου
 
18.2.2 Μέτρηση των μονάδων έργου
 
18.2.3 Μονάδες έργου κατά το Ε.ΓΛΣ (ή κριτήρια μερισμού και καταλογισμού του κόστους)
 
18.2.4 Μονάδες έργου των βοηθητικών κέντρων κόστους
 
18.3 Διαδικασία προσδιορισμού του λειτουργικού κόστους
 
18.4 Τεχνική της καταρτίσεως
 
18.5 Κόστος (έξοδα) της λειτουργίας παραγωγής
 
18.6 Κόστος (έξοδα) της διοικητικής λειτουργίας
 
18.7 Κόστος (έξοδα) της λειτουργίας διαθέσεως
 
18.8 Κόστος (έξοδα) της λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως
 
18.9 Κόστος (έξοδα) της χρηματοοικονομικής λειτουργίας
19 Λογιστικοποίηση του λειτουργικού κόστους στα πλαίσια της Γενικής Λογιστικής
 
19.1 Έννοια των εξόδων εκμεταλλεύσεως
 
19.2 Έξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων
 
19.3 Λ/σμός 80.00
 
19.4 Λ/σμός 80.01
 
19.5 Λ/σμός 80.02
 
19.6 Παράδειγμα εφαρμογής
20 Προσδιορισμός του κόστους των ενδιάμεσων και τελικών φορέων (προϊόντων ή υπηρεσιών)
 
20.1 Έννοια των τελικών και ενδιάμεσων φορέων κόστους
 
20.2 Κοστολόγηση του κόστους στα παραγόμενα προϊόντα
 
20.3 Κριτήρια καταλογισμού του έμμεσου κόστους
 
20.4 Κόστος καταλογιζόμενο στα έσοδα πωλήσεων
 
20.5 Κόστος καταλογιζόμενο στα μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
 
21 Προσδιορισμός του κόστους κατά φορέα ευθύνης
22 Προσδιορισμός του κόστους κατά κέντρο κέρδους
 
22.1 Έννοια του κέντρου κέρδους
 
22.2 Λογιστική παρακολούθηση του κόστους των κέντρων κέρδους
23 Η ορθολογική επιβάρυνση του κόστους
 
23.1 Έννοια και σκοπός της ορθολογικής επιβαρύνσεως του κόστους
 
23.2 Διαχωρισμός του κόστους σε σταθερό και μεταβλητό
 
23.3 Διαχωρισμός του ημιμεταβλητού κόστους σε σταθερό και μεταβλητό
 
23.4 Υπολογισμός της απασχολήσεως
 
23.5 Προσδιορισμός του συντελεστή ορθολογικής επιβαρύνσεως
 
23.6 Το κόστος υποαπασχολήσεως (αδράνειας) δεν ενσωματώνεται στο κόστος των παραγόμενων προϊόντων
24 Κοστολόγηση των συμπαράγωγων και υποπαράγωγων προϊόντων
 
24.1 Έννοια των συμπαράγωγων και των υποπαράγωγων προϊόντων
 
24.2 Μέθοδοι κοστολογήσεως των συμπαράγωγων προϊόντων
25 Κοστολόγηση των υποπροϊόντων
 
25.1 Έννοια των υποπροϊόντων
 
25.2 Μέθοδοι κοστολογήσεως των υποπροϊόντων
26 Απώλειες βιομηχανοποιήσεως (Φθαρμένα και Ελαττωματικά προϊόντα - Υπολείμματα- Φύρα παραγωγής
 
26.1 Έννοια των απωλειών βιομηχανοποιήσεως
 
26.2 Φθαρμένα προϊόντα
 
26.3 Ελαττωματικά προϊόντα
 
26.4 Υπολείμματα
 
26.5 Φύρα παραγωγής
 
26.6 Κατηγορίες απώλειας βιομηχανοποιήσεως
26.7 Κοστολόγηση της απώλειας βιομηχανοποιήσεως επί μαζικής παραγωγής
 
26.7.1 Παράδειγμα 1ο
 
26.7.2 Παράδειγμα 2ο
26.8 Κοστολόγηση της απώλειας βιομηχανοποιήσεως επί εξατομικευμένης παραγωγής
 
26.8.1 Φυσιολογική απώλεια βιομηχανοποιήσεως
 
26.8.2 Απώλεια βιομηχανοποιήσεως πέραν από τα φυσιολογικά όρια
 
26.8.3 Ειδικότερα για την κοστολόγηση των υπολειμμάτων
 
26.8.4 Ειδικότερα για την κοστολόγηση της φύρας παραγωγής
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΩΣ
 
27 Γενικά περί των συστημάτων κοστολογήσεως
28 Κοστολόγηση της εξατομικευμένης παραγωγής
 
28.1 Χαρακτηριστικά της εξατομικευμένης παραγωγής
28.2 Κοστολόγηση της εξατομικευμένης παραγωγής
 
28.2.1 Βασικά μεγέθη του κόστους επί εξατομικευμένης παραγωγής
 
28.2.2 Τα απαραίτητα για την κοστολόγηση έντυπα
 
28.2.3 Επιβάρυνση του κόστους των προϊόντων με το έμμεσο κόστος παραγωγής
 
28.2.4 Πρακτικές εφαρμογές κοστολογήσεως εξατομικευμένής παραγωγής
29 Κοστολόγηση μαζικής (κατά φάση) παραγωγής
 
29.1 Χαρακτηριστικά της μαζικής παραγωγής και διάκριση των βιομηχανιών μαζικής παραγωγής
 
29.2 Γενικές αρχές που διέπουν την κατά φάση κοστολόγηση
 
29.3 Διαδικασία της κατά φάση κοστολογήσεως
 
29.4 Πρακτική εφαρμογή κοστολογήσεως μαζικής (κατά φάση) παραγωγής
 
29.5 Πρακτική εφαρμογή περιοδικής κοστολογήσεως μαζικής (κατά φάση) παραγωγής
Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
 
30 Φύση και σκοποί του πρότυπου κόστους(1)
 
31 Διαδικασία προσδιορισμού του πρότυπου κόστους
 
32 Στοιχεία του πρότυπου κόστους
 
33 Ποσοτικά πρότυπα
 
34 Πρότυπες τιμές
 
35 Ελαστικοί προϋπολογισμοί εξόδων
36 Προσδιορισμός των αποκλίσεων από το πρότυπο κόστος
 
36.1 Αποκλίσεις στο συνολικό κόστος
 
36.2 Αποκλίσεις αποδόσεως και τιμών άμεσων υλικών
 
36.3 Αποκλίσεις αποδοτικότητας και τιμής άμεσης εργασίας
 
36.4 Αποκλίσεις επί των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων (ΓΒΕ)
37 Λογιστική παρακολούθηση του πρότυπου κόστους και των αποκλίσεων
 
37.1 Η λογιστική του πρότυπου κόστους
 
37.2 Η λογιστική των αποκλίσεων από το πρότυπο κόστος και ο κοστολογικός χειρισμός τους
 
37α. Σχέση μεταξύ του προτύπου και του πραγματικού κόστους
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
 
38 Ορισμός και στόχοι της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως
 
39 Τρόποι λειτουργίας της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως
 
40 Η βασική αρχή της "Αυτονομίας" της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως
41 Γενικές αρχές που διέπουν την ανάπτυξη και λειτουργία των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής
 
41.1 Οι υποχρεωτικοί λογαριασμοί της Αναλυτικής Λογιστικής και η ανάπτυξή τους
 
41.2 Οι προαιρετικοί λογαριασμοί της αναλυτικής λογιστικής και η ανάπτυξή τους
 
41.3 Υποχρέωση προσδιορισμού του λειτουργικού κόστους
 
41.4 Υποχρέωση προσδιορισμού του κόστους κατ' είδος παραγόμενου προϊόντος
 
41.5 Τρόποι ενημερώσεως των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής
42 Σε ποια βιβλία καταχωρούνται οι εγγραφές και τηρούνται οι λογαριασμοί της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως - Χρόνος Ενημέρωσης
 
42.1 Σε ποια βιβλία καταχωρούνται οι εγγραφές και τηρούνται οι λογαριασμοί της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως
 
42.2 Χρόνος ενημέρωσης του Ημερολογίου της Αναλυτικής Λογιστικής
43 Λογαριασμός 90 "ΔΙΑΜΕΣΟΙ - ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ"
 
43.1 Περιεχόμενο και σκοπός του λογαριασμού 90
 
43.2 Βασικές αρχές που διέπουν το περιεχόμενο και τη λειτουργία των υπολογαριασμών του 90
43.3 Λειτουργία των υπολογαριασμών του 90
 
43.3.1 Λ/σμός 90.01 "Αρχικά αποθέματα λογισμένα"
 
43.3.2 Λ/σμός 90.02 "Αγορές λογισμένες"
 
43.3.3 Λ/σμός 90.06 "Οργανικά έξοδα κάτ' είδος λογισμένα"
 
43.3.4 Λ/σμός 90.07 "Οργανικά έσοδα κατ' είδος λογισμένα"
 
43.3.5 Λ/σμός 90.08 "Αποτελέσματα λογισμένα"
 
43.3.6 Λ/σμός 90.09 "Υπολογιστικά έξοδα λογισμένα"
 
43.3.7 Λ/σμός 90.10 "Υπολογιστικά έσοδα λογισμένα"
44 Λογαριασμός 91 "ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ - ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ"
 
44.1 Περιεχόμενο και σκοποί του λογαριασμού 91
44.2 Λειτουργία των υπολογαρισμών του 91
 
44.2.1 Λ/σμός 91.00
 
44.2.2 Λ/σμός 91.01 "Οργανικά έξοδα κατ’ είδος προομαδοποιημένα"
 
44.2.3 Λ/σμός 91.05 "Οργανικά έξοδα κατ’ είδος προς μερισμό"
 
44.2.4 Λ/σμοί: 91.02, 91.06 - 91.08 προσδιορισμού βραχύχρονων αποτελεσμάτων
 
44.2.5 Λ/σμός 91.09 "Οργανικά έσοδα κατ’ είδος προομαδοποιημένα"
45 Λογαριασμός 92 "ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ"
 
45.1 Περιεχόμενο και ανάπτυξη του λογαριασμού 92
 
45.2 Λειτουργία του λογαριασμού 92
45.3 Λειτουργία των υπολογαριασμών του 92
 
45.3.1 Λ/σμός 92.00 "Έξοδα λειτουργίας παραγωγής"
 
45.3.2 Λ/σμός 92.01 "Έξοδα διοικητικής λειτουργίας"
 
45.3.3 Λ/σμός 92.02 "Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως"
 
45.3.4 Λ/σμός 92.03 "Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως"
 
45.3.5 Λ/σμός 92.04 "Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας"
 
45.4 Επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους με υπολογιστικά έξοδα
 
45.5 Κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας
 
45.6 Δικαιολογητικά και χρόνος χρεωπιστώσεως του λογαριασμού 92
46 Λογαριασμός 93 "ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Παραγωγή σε εξέλιξη)
 
46.1 Περιεχόμενο και σκοπός του λογαριασμού 93
 
46.2 Ανάπτυξη του λογαριασμού 93
 
46.3 Δικαιολογητικά και χρόνος χρεωπιστώσεως του λογαριασμού 93
 
46.4 Ο λογαριασμός 93 και το
 
46.5 Τήρηση του λογαριασμού 93 από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
 
46.6 Λειτουργία του λογαριασμού 93
46.7 Λ/σμός 93.98 " Κόστος ιδιοπαραγωγής πάγιων στοιχείων" [Λογιστική και κοστολογική αντιμετώπιση των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων]
 
46.7.1 Κατά το Ε.ΓΛΣ
 
46.7.2 Κατά τις σύγχρονες αντιλήψεις
 
46.8 Λ/σμός 93.99 " Κόστος αναπτύξεως προϊόντων ( πολυετούς αποσβέσεως)
46.9 Η παραγωγή σε εξέλιξη
 
46.9.1 'Εννοια και περιεχόμενο της παραγωγής σε εξέλιξη
 
46.9.2 Διάκριση των ημιτελών προϊόντων από την παραγωγή σε εξέλιξη
 
46.9.3 Προσδιορισμός της αξίας της παραγωγής σε εξέλιξη
47 Λογαριασμός 94 "ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ"
 
47.1 Περιεχόμενο του λογαριασμού 94
 
47.2 Λειτουργία του λογαριασμού 94
48 Λογαριασμός 95 "ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ KOΣΤΟΣ"
 
48.1 'Εννοια και προσδιορισμός των αποκλίσεων
 
48.2 Περιεχόμενο και ανάπτυξη του λογαριασμού 95
48.3 Αποτίμηση των αποθεμάτων απογραφής
 
48.3.1 Αποτίμηση των πρώτων υλών
 
48.3.2 Αποτίμηση των έτοιμων και ημιτελών προϊόντων
49 Λογαριασμός 96 "ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ"
 
49.1 'Εννοια και διακρίσεις των αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως
 
49.2 Ανάπτυξη του λογαριασμού 96
 
49.3 Διαδικασία και χρόνος ενημερώσεως των υπολ/σμών του 96
49.4 Λειτουργία του λογαριασμού 96
 
49.4.1 Λ/σμοί: 96.00 - 96.19
 
49.4.2 Λ/σμός 96.20 "Κόστος (παραγωγής ή αγοράς) πωλημένων"
 
49.4.3 Λ/σμός 96.21 "Αμεσα έξοδα πωλήσεων"
 
49.4.4 Λ/σμός 96.22
49.5 Τα κατ'είδος αναλυτικά αποτελέσματα προσδιορίζονται στους υπολογαρισμούς του 94 "αποθέματα" (μερίδες αποθήκης)
 
49.5.1 Τι ορίζουν το Ε.ΓΛΣ και ο Κ.Β.Σ.
 
49.5.2 Τα κατ' είδος αναλυτικά αποτελέσματα προκύπτουν από τις μερίδες αποθήκης
 
49.5.3 Ο ρόλος των μερίδων αποθήκης ως αναλυτικών καθολικών των υπολογαστικής
 
49.6 Τα μικτά αποτελέσματα που προκύπτουν από το λογαριασμό 96 διαφέρουν από τα μικτά αποτελέσματα που προκύπτουν από τον αντίστοιχο λογαριασμό 80.01 της γενικής λογιστικής
49.7 Πρακτική εφαρμογή επί της λειτουργίας του λογαριασμού 96
 
49.7.1 Δεδομένα της πρακτικής εφαρμογής
 
49.8 Προσδιορισμός αναλυτικών αποτελεσμάτων από τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν αναλυτική λογιστική
50 Λογαριασμός 97 "ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ"
 
50.1 Περιεχόμενο του λογαριασμού 97
 
50.2 Περιπτώσεις δημιουργίας διαφορών ενσωματώσεως και καταλογισμού
50.3 Λειτουργία του λογαριασμού 97
 
50.3.1 Λ/σμός 97.00 "Διαφορές ενσωματώσεως υπολογιστικών εξόδων και αποσβέσεων"
 
50.3.2 Λ/σμός 97.01 "Διαφορές ενσωματώσεως υπολογιστικών εσόδων"
 
50.3.3 Λ/σμός 97.02 "Διαφορές ενσωματώσεως εξόδων - κόστους αποθεμάτων"
 
50.3.4 Λ/σμός 97.03 "Διαφορές πραγματοποιημένων - λογισμένων εσόδων"
 
50.3.5 Λ/σμός 97.10 "Διαφορές καταλογισμού"
51 Λογαριασμός 98 "ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ"
 
51.1 Περιεχόμενο και σκοπός του λογαριασμού 98
 
51.2 Λειτουργία του λογαριασμού 98
 
51.3 Συμφωνία και αποκλίσεις του λ/σμού 98.99 από τον αντίστοιχο λ/σμό 86 "αποτελέσματα χρήσεως" της γενικής λογιστικής
52 Λογαριασμός 99 "ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ"
 
52.1 Περιεχόμενο και σκοπός του λογαριασμού 99
52.2 Λειτουργία των υπολογισμών του 99
 
52.2.1 Λ/σμός 99.00 "Διασυνδέσεις μέσα στο αυτό Κατάστημα"
 
52.2.2 Λ/σμός 99.01 "Χορηγήσεις που λήφθηκαν από άλλα καταστήματα ή υποκαταστήματα"
 
52.2.3 Λ/σμός 99.02 "Χορηγήσεις που δόθηκαν σε άλλα καταστήματα ή υποκαταστήματα"
 
53 Όμιλος λογαριασμών 99"ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 'Η ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσεως)
 
54 Κλείσιμο των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής στο τέλος της χρήσεως
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
55 Πρακτική εφαρμογή στα πλαίσια του Ε.ΓΛΣ
 
55.1 Δεδομένα της πρακτικής εφαρμογής
 
55.2 Λογιστική διαδικασία σχηματισμού του λειτουργικού κόστους των βασικών λειτουργιών της επιχειρήσεως και προσδιορισμού των αναλυτικών αποτελεσμάτων
56.β Δεύτερη (2η) πρακτική εφαρμογή κοστολογήσεως εξατομικευμένης παραγωγής στα πλαίσια του Ε.ΓΛΣ
 
56β.1 Δεδομένα του παραδείγματος
 
56β.2 Διαδικασία κοστολογήσεως
 
56β.3 Λογιστικός προσδιορισμός του κόστους εξατομικευμένης παραγωγής
56α Πρακτική εφαρμογή κοστολογήσεως εξατομικευμένης παραγωγής στα πλαίσια του Ε.ΓΛΣ
 
56α.1 Πρώτη (1η) πρακτική εφαρμογή
56 Πρακτική εφαρμογή εσωλογιστικής περιοδικής κοστολογήσεως μαζικής (κατά φάση) παραγωγής στα πλαίσια του Ε.ΓΛΣ
 
56.1 Δεδομένα της πρακτικής εφαρμογής
 
56.2 Διαδικασία κοστολογήσεως
 
56.2α Οργάνωση της κοστολογήσεως
56.3 Λογιστική διαδικασία της κοστολογήσεως
 
56.3.1 Προσδιορισμός του λειτουργικού κόστους
 
56.3.2 Προσδιορισμός του κόστους των έτοιμων και ημιτελών προϊόντων
 
56.3.3 Καθολικό των λογαριασμών κοστολογήσεως
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 
57 Ανάγκη προσδιορισμού βραχύχρονων αποτελεσμάτων
 
58 Το Υπουργείο Οικονομικών υιοθετεί την άποψη του Ε.ΣΥ.Λ περί μηνιαίας τηρήσεως της Ομάδας 9 του Ε.ΓΛΣ
 
59 Ποιές επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν την Ομάδα 9 του Ε.ΓΛΣ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ, ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 
60 Πού εστιάζεται το πρόβλημα του προσδιορισμού ακριβούς μηνιαίου κόστους και ορθών μηνιαίων αποτελεσμάτων
61 Λογιστική αντιμετώπιση της χρονικής τακτοποιήσεως των αγορών και πωλήσεων και της χρονικης κατανομής των εξόδων - εσόδων στους μήνες της χρήσεως στα πλαίσια της Γενικής Λογιστικής
 
61.1 Χρησιμοποίηση του λογαριασμού 58
 
61.2 Ανάπτυξη του λογαριασμού 58
 
61.3 Τρόποι λειτουργίας του λογαριασμού 58 κατά το Ε.ΓΛΣ
 
62 Λογιστική αντιμετώπιση της χρονικής τακτοποιήσεως των αγορών και πωλήσεων και της χρονικης κατανομής των εξόδων - εσόδων στους μήνες της χρήσεως στα πλαίσια της Αναλυτικής Λογιστικής
63 Χρονική τακτοποίηση των αγορών
 
63.1 Τι υποδεικνύει το Ε.ΣΥ.Λ
 
63.2 Χρησιμοποιούμενοι λογαριασμοί
 
63.3 Αγορά αποθεμάτων με "δελτίο αποστολής" χωρίς ταυτόχρονη λήψη του τιμολογίου του προμηθευτή
 
63.4 Επιστροφές αγορασμένων αποθεμάτων
 
63.5 Εκπτώσεις επί αγορών λόγω τζίρου
64 Χρονική τακτοποίηση των πωλήσεων
 
64.1 Τι υποδεικνύει το Ε.ΣΥ.Λ
 
64.2 Χρησιμοποιούμενοι λογαριασμοί
 
64.3 Πώληση αποθεμάτων με "δελτίο αποστολής", χωρίς ταυτόχρονη έκδοση του τιμολογίου πωλήσεως
 
64.4 Επιστροφές πωλημένων αποθεμάτων
 
64.5 Εκπτώσεις επί πωλήσεων λόγω τζίρου
65 Χρονική κατανομή των οργανικών εξόδων στους μήνες της χρήσεως
 
65.1 Γενικοί κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται για τη χρονική κατανομή των εξόδων
 
65.2 Τι υποδεικνύει το Ε.ΣΥ.Λ
 
65.3 Χρησιμοποιούμενοι λογαριασμοί
 
65.4 Χρονική κατανομή των πραγματοποιημένων εξόδων που καθίστανται δουλευμένα και σε επόμενους μήνες της χρήσεως
 
65.5 Χρονική κατανομή στους μήνες της χρήσεως των δουλευμένων και μη λογιστικοποιημένων εξόδων (προϋπολογιστικά έξοδα)
66 Χρονική κατανομή των οργανικών εσοδων στους μήνες της χρήσεως
 
66.1 Χρησιμοποιούμενοι λογαριασμοί
 
66.2 Χρονική κατανομή των πραγματοποιημένων εσόδων που καθίστανται δουλευμένα και στους επόμενους μήνες της χρήσεως
 
66.3 Χρονική κατανομή στους μήνες της χρήσεως των δουλευμένων και μη λογιστικοποιημένων εσόδων (προϋπολογιστικά έσοδα)
67 Χρονική κατανομή των έκτακτων και ανόργανων εξόδων - εσόδων και αποτελεσμάτων στους μήνες της χρήσεως
 
67.1 Τι υποδεικνύει το Ε.ΣΥ.Λ
 
67.2 Χρησιμοποιούμενοι λογαριασμοί
 
67.3 Παράδειγμα
68 Προτεινόμενος απλούστερος τρόπος λειτουργίας των λογαριασμών εξόδων - εσόδων και των αντίστοιχων υπολογαριασμών του 58 για τις ανάγκες της μηνιαίας κοστολογήσεως και των μηνιαίων αποτελεσμάτων
 
68.1 Τι προβλέπει το Ε.ΓΛΣ
 
68.2 Κατανομή των εξόδων στους μήνες της χρήσεως
 
68.3 Κατανομή των εσόδων στους μήνες της χρήσεως
ΕΣΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ)
69 Μηνιαία κοστολόγηση και μηνιαία αποτελέσματα
 
69.1 Αδυναμίες της μηνιαίας κοστολογήσεως
 
69.2 Αδυναμίες των μηνιαίων αποτελεσμάτων
70 Λογιστική διαδικασία επί μηνιαίας τηρήσεως της Ομάδας 9
 
70.1 Οι λύσεις που προτείνουμε
 
70.2 Δεν είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση αντίθετων λογαριασμών για τις μεταφορές ποσών μεταξύ των λογαριασμών 91-98
71 Πρακτική εφαρμογή μηνιαίας κοστολογήσεως και μηνιαίας τηρήσεως των λογαριασμών της Ομάδας 9 του Ε.ΓΛΣ
 
71.1 Δεδομένα του παραδείγματος
 
71.2 Κοστολόγηση της παραγωγής μ. Ιανουαρίου
 
71.3 Λογισμός των προϋπολογιζόμενων εξόδων - εσόδων στη Γενική Λογιστική
 
71.4 Λογιστική διαδικασία προσδιορισμού του κόστους και των αποτελεσμάτων στην Αναλυτική Λογιστική με βάση την πρώτη (1η) πρότασή μας
 
71.5 Λογιστική διαδικασία προσδιορισμού του κόστους και των αποτελεσμάτων στην Αναλυτική Λογιστική με βάση τη δεύτερη (2η) πρότασή μας
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΩΝ (ΜΗΝΙΑΙΩΝ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΟΣ (ΜΗΝΙΑΙΟΣ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 
72 Υποχρέωση καταρτίσεως βραχύχρονων οικονομικών καταστάσεων
73 Λογιστική διαδικασία καταρτίσεως βραχύχρονων οικονομικών καταστάσεων
 
73.1 Χρονική τακτοποίηση των αγορών και πωλήσεων και χρονική κατανομή των εξόδων - εσόδων
 
73.2 Λογαριασμός 80.90
 
73.3 Λογαριασμός 86.90
 
73.4 Ο Ισολογισμός της βραχύχρονης περιόδου
 
73.5 Πρακτική εφαρμογή καταρτίσεως βραχύχρονων οικονομικών καταστάσεων
 
74 Εξωλογιστική κατάρτιση των λογαριασμών:
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
75 Λογιστική παρακολούθηση των αγοραζόμενων αποθεμάτων στη Γενική Λογιστική
 
75.1 Οι προβλεπόμενοι λογαριασμοί και η ανάπτυξή τους
 
75.2 Λειτουργία των λογαριασμών των αγοραζόμενων αποθεμάτων στη Γενική Λογιστική (λ/σμοί: 20, 24, 25, 26, 28)
 
75.3 Λογιστική παρακολούθηση των αγοραζόμενων από το εσωτερικό αποθεμάτων
75.4 Λογιστική παρακολούθηση των αγοραζόμενων από το εξωτερικό αποθεμάτων
 
75.4.1 Κόστος κτήσεως των αγοραζόμενων από το εξωτερικό αποθεμάτων
 
75.4.2 Αξία σε ευρώ των αγοραζόμενων αποθεμάτων από τρίτες (εκτός της Ε.Ε) χώρες
 
75.4.3 Αξία των αγοραζόμενων (αποκτώμενων) αποθεμάτων από χώρες της Ε.Ε
 
75.4.4 Αξία αγορών (και πωλήσεων) όταν δεν πραγματοποιείται μετατροπή σε ευρώ του ξένου νομίσματος
 
75.4.5 Λογιστική αντιμετώπιση των αγοραζόμενων από το εξωτερικό αποθεμάτων
75.5 Ετεροχρονισμοί μεταξύ χρόνου παραλαβής των αποθεμάτων και χρόνου λήψεως των δικαιολογητικών αγοράς
 
75.5.1 Λήψη των δικαιολογητικών αγορών μετά την παραλαβή των αποθεμάτων
 
75.5.2 Λήψη των δικαιολογητικών αγορών πριν από την παραλαβή των αποθεμάτων
 
75.6 Επιστροφές αγορών αποθεμάτων
 
75.7 Λογιστική αντιμετώπιση των επιστρεπτέων δασμών εισαγωγής
75.8 Λογιστική παρακολούθηση των ειδών συσκευασίας και του Φ.Π.Α επί των ειδών και υλικών συσκευασίας
 
75.8.1 Λογιστική παρακολούθηση των ειδών συσκευασίας
 
75.8.2 Φ.Π.Α επί των ειδών συσκευασίας
76 Λογιστική παρακολούθηση των παραγόμενων αποθεμάτων στη Γενική Λογιστική
 
76.1 Οι προβλεπόμενοι από το σχέδιο λογαριασμοί και η ανάπτυξή τους
 
76.2 Η λειτουργία των λογαριασμών των παραγόμενων αποθεμάτων στη Γενική Λογιστική
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
77 Γενικά περί της αναλυτικής παρακολουθήσεως των αποθεμάτων
 
77.1 Τα βασικά λογιστικά συστήματα αναλυτικής παρακολουθήσεως των αποθεμάτων
 
77.2 Έννοια του είδους και της ποιότητας κατά το Ε.ΓΛΣ και τον Κ.Β.Σ.
 
77.3 Έννοια του αποθηκευτικού χώρου
78 Λογιστική παρακολούθηση των αποθεμάτων κατ’ είδος σύμφωνα με το Ε.ΓΛΣ
 
78.1 Οι μερίδες αποθήκης κατά το Ε.ΓΛΣ
 
78.2 Παρακολούθηση των αποθεμάτων που αποστέλλονται σε τρίτους
 
78.3 Παρακολούθηση των εσωτερικών διακινήσεων των αποθεμάτων μεταξύ των διάφορων κέντρων της επιχειρήσεως
 
78.4 Διαδικασία ενημερώσεως των λογαριασμών αποθεμάτων
79 Λογιστική παρακολούθηση των αποθεμάτων κατά τον Κ.Β.Σ. - Βιβλίο Αποθήκης
 
79.1 Έννοια, ορισμός και χαρακτήρας του Βιβλίου Αποθήκης
 
79.2 Χρησιμότητα του Βιβλίου Αποθήκης
79.3 Υπόχρεοι τηρήσεως Βιβλίου Αποθήκης
 
79.3.1 Υποχρέωση τήρησης «Βιβλίου Αποθήκης»
 
79.3.2 Ποιοι δεν υποχρεούνται στην τήρηση «Βιβλίου Αποθήκης»
 
79.3.3 Απαλλαγή από την υποχρέωση τηρήσεως Βιβλίου Αποθήκης
 
79.4 Χρόνος ενάρξεως τηρήσεως του Βιβλίου Αποθήκης
 
79.5 Χρόνος ενημερώσεως του Βιβλίου Αποθήκης
79.6 Τρόπος τηρήσεως του Βιβλίου Αποθήκης
 
79.6.1 Οι μερίδες αποθήκης τηρούνται κατ’ είδος αποθέματος
 
79.6.2 Οι κατ’ είδος μερίδες αποθήκης τηρούνται κατά αποθηκευτικό χώρο
 
79.6.3 Γενικά περί του τρόπου τηρήσεως του Βιβλίου Αποθήκης
 
79.6.4 Εναλλακτικός τρόπος τήρησης του Βιβλίου Αποθήκης (Κεντρική Αποθήκη)
 
79.6.5 Τρόπος τηρήσεως του Βιβλίου Αποθήκης των εμπορικών επιχειρήσεων
 
79.6.6 Τρόπος τηρήσεως του Βιβλίου Αποθήκης των βιομηχανικών επιχειρήσεων
 
79.6.7 Βιβλίο Αποθήκης επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων κατόπιν παραγγελίας πελατών
 
79.6.8 Βιβλίο Αποθήκης ημιτελών προϊόντων
 
79.6.9 Βιβλίο Αποθήκης υποπροϊόντων, υπολειμμάτων και ειδών για δοκιμή ή πειραματισμό
 
79.6.10 Βιβλίο Αποθήκης τεχνικών εταιριών
 
79.6.11 Βιβλίο Αποθήκης αγαθών τρίτων προς πώληση, φύλαξη ή επεξεργασία
 
79.6.12 Τήρηση του Βιβλίου Αποθήκης με το πρότυπο κόστος
 
79.6.13 Προαιρετική τήρηση Βιβλίου Αποθήκης
 
79.6.14 Συνέπειες μη τηρήσεως ή πλημμελούς τηρήσεως Βιβλίου Αποθήκης
 
79.6.15 Άνοιγμα του Βιβλίου Αποθήκης στη νέα χρήση
79.7 Τήρηση Βιβλίου Αποθήκης Υποκαταστημάτων και αποθηκευτικών χώρων
 
79.7.1 Τήρηση Βιβλίου Αποθήκης υποκαταστήματος
 
79.7.2 Τήρηση Βιβλίου Αποθήκης Αποθηκευτικού χώρου
 
79.7.3 Τήρηση Βιβλίου Αποθήκης όταν στην έδρα δεν διενεργείται αποθήκευση αγαθών
 
79.7.4 Τήρηση Βιβλίου Αποθήκης εγκαταστάσεων που βρίσκονται στον ίδιο ή συνεχόμενο κτιριακό χώρο
79α Υπουργικές αποφάσεις περί του τρόπου τηρήσεως Βιβλίου Αποθήκης ορισμένων κατηγοριών
 
79α.5 Tρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με εκτροφή πτηνών.
 
79α.6 Tρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται Eκκοκιστήρια – Σπορελαιουργεία
 
79α.2 Τρόπος τήρησης Βιβλίου Αποθήκης από τις επιχειρήσεις παραγωγής – πώλησης λογισμικού
 
79α.3 Tρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με εκτροφή ζώων.
 
79α.4 Tρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων.
 
79α.1 Τρόπος τήρησης Βιβλίου Αποθήκης από τις επιχειρήσεις Super Market
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
80 Γενικά περί της απογραφής των αποθεμάτων
 
80.1 'Εννοια και διακρίσεις της απογραφής
 
80.2 Υποχρέωση διενέργειας απογραφής
80.3 Σπουδαιότητα της απογραφής
 
80.3.1 Οι επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις των λαθών στην απογραφή
 
80.3.2 Σπουδαιότητα της απογραφής για το κύρος των βιβλίων
81 Αγαθά που περιλαμβάνονται στα απογραφόμενα αποθέματα
 
81.1 Ο βασικός κανόνας
 
81.2 Τα υπό διαμετακόμηση αγαθά
 
81.3 Αγαθά που πωλήθηκαν από την επιχείρηση και δεν παραδόθηκαν στον αγοραστή.
 
81.4 Αγαθά που βρίσκονται "εις χείρας" τρίτων
82 Ποσοτική καταμέτρηση και καταχώρηση στο Βιβλίο Απογραφών
 
82.1 Ποιοί υποχρεούνται να πραγματοποιούν απογραφή
 
82.2 Απογράφεται ολόκληρη η περιουσία της επιχειρήσεως
 
82.3 Τα αποθέματα απογράφονται κατά αποθηκευτικό χώρο
 
82.4 Τρόπος καταχωρήσεως των αποθεμάτων στο Βιβλίο Απογραφών
 
82.5 Χρόνος καταχωρήσεως των αποθεμάτων στο Βιβλίο Απογραφών
 
82.6 Απογραφή αποθεμάτων υποκαταστήματος
 
82.7 Απογραφή περιουσιακών στοιχείων τρίτων
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
83 Γενικά περί της αποτιμήσεως των αποθεμάτων
 
83.1 Σημασία της αποτιμήσεως των αποθεμάτων
 
83.2 Λογιστικές αρχές που διέπουν την αποτίμηση των αποθεμάτων
 
83.3 Οι κυριότερες μέθοδοι αποτιμήσεως των αποθεμάτων
84 Αποτίμηση των αποθεμάτων με βάση την κείμενη νομοθεσία στη χώρα μας
 
84.1 Οι ισχύουσες διατάξεις και ο βασικός κανόνας αποτιμήσεως των αποθεμάτων που καθιερώνεται από την κείμενη νομοθεσία
84.2 Αποτίμηση των αγοραζόμενων αποθεμάτων
 
84.2.1 Κανόνας αποτιμήσεως
 
84.2.2 Έννοια της τιμής κτήσεως
 
84.2.3 Προσδιορισμός του κόστους κτήσεως αποθεμάτων που αγοράστηκαν αντί συνολικού τιμήματος
 
84.2.4 Έννοια της τρέχουσας τιμής αγοράς
 
84.2.5 Έννοια της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας
84.3 Αποτίμηση των παραγόμενων έτοιμων και ημιτελών προϊόντων
 
84.3.1 Κανόνας αποτιμήσεως
 
84.3.2 Έννοια του ιστορικού κόστους παραγωγής
 
84.3.3 Έννοια του τρέχοντος κόστους αναπαραγωγής
 
84.3.4 Αποτίμηση των συμπαράγωγων προϊόντων
 
84.3.5 Αποτίμηση των ελαττωματικών προϊόντων
 
84.3.6 Αποτίμηση των υποπροϊόντων
 
84.4 Αποτίμηση αποθεμάτων που υπέστησαν μείωση της αξίας τους
 
84.5 Κριτική του κανόνα της χαμηλότερης τιμής μεταξύ κτήσεως και τρέχουσας που νομοθετικά επιβάλλεται και εφαρμόζεται στη χώρα μας
 
84.6 Λογιστική αντιμετώπιση της αποτιμήσεως των αποθεμάτων στην κατ'είδος χαμηλότερη τιμή στα πλαίσια τους Ε.ΓΛΣ
 
85 Μέθοδοι υπολογισμού του κόστους κτήσεως που υιοθετούνται από την κείμενη νομοθεσία - Απαρίθμηση των μεθόδων
86 Οι επιμέρους μέθοδοι υπολογισμού του κόστους κτήσεως που υιοθετούνται από την κείμενη νομοθεσία
 
86.1 Γενικά για τις μεθόδους ροής του κόστους κτήσεως
 
86.2 Μέθοδος του μέσου σταθμικού κόστους (Weighted Average)
 
86.3 Μέθοδος του κυκλοφοριακού μέσου όρου ή των διαδοχικών υπολοίπων (Moving Average Cost).
 
86.4 Μέθοδος πρώτη εισαγωγή - πρώτη εξαγωγή (FIFO)
 
86.5 Η μέθοδος τελευταία εισαγωγή - πρώτη εξαγωγή (LIFO)
 
86.6 Μέθοδος του βασικού αποθέματος
 
86.7 Μέθοδος του εξατομικευμένου κόστους (Specific indentification)
 
86.8 Μέθοδος του πρότυπου κόστους (Standard Cost)
87 Αλλαγή μεθόδου προσδιορισμού του κόστους (ή τιμής) κτήσεως
 
87.1 Η σημασία της "αρχής της συνέπειας" στην αποτίμηση των αποθεμάτων
 
87.2 Αλλαγή μεθόδου προσδιορισμού του κόστους (ή τιμής) κτήσεως σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 
87.3 Παράδειγμα αλλαγής μεθόδου προσδιορισμού του κόστους (ή τιμής) κτήσεως
 
88 Ποια μέθοδος ροής κόστους ενδείκνυται για την αποτίμηση των αποθεμάτων (μενόντων και πωλημένων)
89 Ο κανόνας της χαμηλότερης τιμής μεταξύ κόστους κτήσεως και τρέχουσας τιμής (Cost or Market Rule) σύμφωνα με τις σύγχρονες λογιστικές αντιλήψεις
 
89.1 Θεωρητική θεμελίωση του κανόνα της χαμηλότερης τιμής
 
89.2 Έννοια της τρέχουσας τιμής
 
89.3 Οριοθέτηση της τρέχουσας τιμής
 
89.4 Εφαρμογή της χαμηλότερης τιμής μεταξύ κόστους κτήσεως και τρέχουσας τιμής
 
89.5 Κριτική του κανόνα της χαμηλότερης τιμής μεταξύ κόστους κτήσεως και τρέχουσας τιμής
90 Άλλες μέθοδοι αποτιμήσεως των αποθεμάτων που δεν αναγνωρίζονται από την κείμενη νομοθεσία στη χώρα μας
90.1 Μέθοδοι απομακρυνόμενες από το κόστος κτήσεως
 
90.1.1 Μέθοδος αποτιμήσεως στην τιμή πωλήσεως (Valuation at Selling Price)
90.2 Μέθοδοι αποτιμήσεως των κατασκευαζόμενων έργων
 
90.2.1 Γενικά περί των εφαρμοζόμενων μεθόδων
 
90.2.2 Μέθοδος της ολοκληρώσεως του έργου ( Completed Contract Method)
 
90.2.3 Μέθοδος της ποσοστιαίας συμπληρώσεως του έργου (Percentage of Completion Method)
 
90.2.4 Λογιστικές εγγραφές στη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου
 
90.2.5 Αξιολόγηση των μεθόδων
 
90.2.6 Η κείμενη φορολογική νομοθεσία στη χώρα μας επιβάλλει τη μέθοδο της τμηματικής συμπληρώσεως των κατασκευαζόμενων έργων
91 Μέθοδοι εκτιμήσεως της αξίας των αποθεμάτων
 
91.1 Μέθοδος του ποσοστού μικτού κέρδους (Gross Margin Method)
 
91.2 Μέθοδος αποτιμήσεως στις τιμές λιανικών πωλήσεων (Retail - Inventory Method).
ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
 
92 Οι βασικές διατάξεις του Κ.Β.Σ. περί διακινήσεως και τιμολογήσεως των αποθεμάτων
 
93 Τα σπουδαιότερα δικαιολογητικά - στοιχεία που επιβάλλει ο Κ.Β.Σ. για τη διακίνηση και τιμολόγηση των αποθεμάτων
94 Ειδικότερα για τα δικαιολογητικά - στοιχεία (αγορών) πωλήσεων
 
94.1 "Τιμολόγια πώλησης αγαθών"
 
94.2 "Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών"
 
94.3 "Τιμολόγιο εκτέλεσης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων"
 
94.4 "Πιστωτικό τιμολόγιο"
 
94.5 "Αποδείξεις λιανικής πώλησης"
 
94.6 "Απόδειξη επιστροφής" λιανικώς πωληθέντων αποθεμάτων
 
94.7 Εκπτώσεις επί λιανικών πωλήσεων
 
94.8 "Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών
 
94.9 Εξαιρέσεις από την υποχρέωση έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης και αποδείξεων παροχής υπηρεσιών
 
94.10 "Αποδείξεις ιδιωτικών τεχνικών έργων ή άλλων εγκαταστάσεων"
 
94.11 Δικαιολογητικά αποστολής αγαθών σε τρίτο κατ’ εντολή του πελάτη
 
94.12 Δικαιολογητικά διακίνησης επιστρεφόμενων αγαθών
94.13 Δικαιολογητικά διακίνησης των αποθεμάτων εντός της επιχείρησης
 
94.13.1 Πότε εκδίδεται "Δελτίο Εσωτερικής Διακίνησης"
 
94.13.2 Διακινήσεις των υλικών (ημικατεργασμένων) από παραγωγικό τμήμα σε άλλο παραγωγικό τμήμα της ίδιας επιχείρησης
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 
95 Αγορά πρώτων και βοηθητικών υλών
 
96 Επιστροφές αγορών
 
97 Ανάλωση πρώτων και βοηθητικών υλών - Υλικών συσκευασίας
 
98 Επαναφορά (επιστροφή) υλικών από την παραγωγή στην αποθήκη
 
99 Παραγωγή προϊόντων - Εισαγωγή στην αποθήκη ετοίμων
 
100 Παραγωγή σε εξέλιξη
 
101 Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών
 
102 Επιστροφές πωλήσεων
 
103 Κόστος πωλήσεων
 
104 Πώληση αποθεμάτων και παράδοσή τους στις εγκαταστάσεις του πωλητή με ταυτόχρονη υποχρέωση προς φύλαξη
 
105 Αποθέματα τρίτων προς πώληση
 
106 Αποθέματα σε τρίτους
 
107 Επεξεργασία από τρίτους [Facon]
 
108 Διακίνηση αποθεμάτων μεταξύ επαγγελματικών εγκαταστάσεων της επιχειρήσεως
109 Διακίνηση και διανομή δειγμάτων
 
109.1 Έννοια των δειγμάτων
 
109.2 Διακίνηση, διάθεση και τήρηση αποθήκης δειγμάτων κατά τον Κ.Β.Σ
 
109.3 Τα δείγματα από άποψη Φ.Π.Α.
 
109.4 Λογιστική αντιμετώπιση των χορηγούμενων δειγμάτων
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΠΩΛΕΙΕΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
110 Ποσοτικές διαφορές κατά την παραλαβή των αγοραζόμενων αποθεμάτων
 
110.1 Έννοια, διακρίσεις και κοστολογική αντιμετώπιση των ποσοτικών διαφορών παραλαβής των αγοραζόμενων αποθεμάτων
 
110.2 Αντιμετώπιση των ποσοτικών διαφορών παραλαβής κατά τον Κ.Β.Σ.
110.3 Γνωματεύσεις του Ε.ΣΥ.Λ που αναφέρονται στις ποσοτικές διαφορές παραλαβής
 
110.3.1 Γνωμάτευση 231/2.208/1996:
 
110.3.2 Γνωμάτευση 246/1995
111 Διαφορές απογραφής αποθεμάτων
 
111.1 'Εννοια των διαφορών απογραφής των αποθεμάτων
 
111.2 Αίτια και διακρίσεις των διαφορών απογραφής των αποθεμάτων
 
111.3 Αντιμετώπιση των διαφορών απογραφής των αποθεμάτων κατά τον Κ.Β.Σ
 
111.4 Αντιμετώπιση των διαφορών απογραφής των αποθεμάτων με βάση τις σύγχρονες αρχές κοστολογήσεως
 
111.5 Αντιμετώπιση των φυσιολογικών διαφορών απογραφής των αποθεμάτων κατά το Ε.ΓΛΣ
 
111.6 Η πρότασή μας για την αντιμετώπιση των φυσιολογικών διαφορών απογραφής
 
111.7 Αντιμετώπιση των πέραν των φυσιολογικών (ασυνήθων) διαφορών απογραφής των αποθεμάτων κατά το Ε.ΓΛΣ
 
111.8 Οι διαφορές απογραφής των αποθεμάτων από άποψη φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α.
112 Απώλειες και κλοπές αποθεμάτων
112.1 Απώλειες και κλοπές ασφαλισμένων αποθεμάτων
 
112.1.1 Λογιστική αντιμετώπιση σύμφωνα με το Ε.ΓΛΣ
 
112.1.2 Διακανονισμός του Φ.Π.Α. επί καταστροφής, απώλειας ή κλοπής ασφαλισμένων αποθεμάτων (ισχύον καθεστώς μέχρι 31.12.1999)
 
112.1.3 Η ασφαλιστική αποζημίωση από άποψη φορολογίας εισοδήματος
 
112.1.4 Από 1.1.2000 δεν διενεργείται διακανονισμός ΦΠΑ επί καταστροφής απώλειας ή κλοπής ασφαλισμένων αγαθών
 
112.1.5 Η αποζημίωση για καταστροφή αποθεμάτων από άποψη ΚΒΣ
112.2 Απώλειες και κλοπές ανασφάλιστων αποθεμάτων
 
112.2.1 Λογιστική αντιμετώπιση σύμφωνα με το Ε.ΓΛΣ
 
112.2.2 Απώλειες και κλοπές ανασφάλιστων αποθεμάτων από άποψη φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α.
113 Καταστρεφόμενα ακατάλληλα αποθέματα
 
113.1 Λογιστική αντιμετώπιση κατά το Ε.ΓΛΣ
 
113.2 Το κατά τον Κ.Β.Σ. νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο της καταστροφής αποθεμάτων
 
113.3 Η ζημία από καταστροφή αποθεμάτων από άποψη φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α.
114 Ιδιοχρησιμοποίηση αποθεμάτων
 
114.1 Η ιδιοχρησιμοποίηση αποθεμάτων κατά τη νομοθεσία περί Φ.Π.Α.
 
114.2 Λογιστική αντιμετώπιση της ιδιοχρησιμοποιήσεως αποθεμάτων
115 Αυτοπαράδοση αποθεμάτων
115.1 Γενικά για την αυτοπαράδοση αγαθών
 
115.1.1 Έννοια της αυτοπαράδοσης αγαθών
 
115.1.2 Νόμιμο δικαιολογητικό στοιχείο κατά τον Κ.Β.Σ.
 
115.2 Λογιστική αντιμετώπιση της αυτοπαράδοσης αποθεμάτων
115.3 Δωριζόμενα από την επιχείρηση αποθέματα
 
115.3.1 Αντιμετώπιση από τη νομοθεσία Φ.Π.Α.
 
115.3.2 Φορολογικό στοιχείο κατά τον Κ.Β.Σ.
 
115.3.3 Λογιστική αντιμετώπιση
 
115.3.4 Δώρα μικρής αξίας
 
115.4 Δωρεάν χορήγηση αποθεμάτων στο προσωπικό της επιχειρήσεως
 
115.5 Διάθεση αποθεμάτων από υπαγόμενη στο φόρο δραστηριότητα σε άλλη μη υπαγόμενη στο φόρο δραστηριότητα της ίδιας επιχειρήσεως
 
115.6 Ανάληψη από τον επιχειρηματία αποθεμάτων για την ικανοποίηση αναγκών του ή για σκοπούς ξένους προς την άσκηση της επιχειρήσεως
ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
 
116 Οι περί κοστολογήσεως διατάξεις του Κ.Β.Σ.
117 Οι τεχνικές προδιαγραφές των παραγόμενων προϊόντων και των κατασκευαζόμενων έργων
 
117.1 Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταρτίζουν τεχνικές προδιαγραφές
 
117.2 Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών
 
117.3 Έννοια και περιεχόμενο των τεχνικών προδιαγραφών των παραγόμενων προϊόντων
 
117.4 Ειδικότερα για τις τεχνικές προδιαγραφές των πρώτων υλών
 
117.5 Έννοια και περιεχόμενο των τεχνικών προδιαγραφών των κατασκευαζόμενων έργων
 
117.6 Τρόπος διατυπώσεως των τεχνικών προδιαγραφών
 
117.7 Χρόνος καταχωρήσεως των τεχνικών προδιαγραφών στο
 
117.8 Μη καταχώρηση των τεχνικών προδιαγραφών στο Βιβλίο Τεχνικών Προδιαγραφών
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ
 
118 Σπουδαιότητα του Βιβλίου Παραγωγής - Κοστολογίου
 
119 Υπόχρεοι τηρήσεως Βιβλίου Παραγωγής Κοστολογίου
120 Οι περί κοστολογήσεως διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας
 
120.1 Κοστολογούμενες δαπάνες
 
120.2 Κριτήρια καταλογισμού του κόστους
121 Περιεχόμενο του 'Βιβλίου Παραγωγής - Κοστολογίου'
 
121.1 Θεώρηση του βιβλίου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 
121.2 Καθορισμός των κοστολογούμενων προϊόντων
 
121.3 "Βιβλίο Παραγωγής - Κοστολογίου" επί συναρμολογήσεως αγαθών
 
121.4 Βιβλίο Παραγωγής - Κοστολογίου Υποκαταστήματος
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 
122 Οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών
123 Διαδικασία κοστολογήσεως - Πρώτη (1η) πρακτική εφαρμογή
 
123.1 Περίπτωση πρώτη: Όταν στο τέλος της χρήσεως δεν υπάρχουν ημιτελή προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη
 
123.2 Περίπτωση δεύτερη: Όταν στο τέλος της χρήσεως υπάρχει παραγωγή σε εξέλιξη (ημικατεργασμένα προϊόντα)
 
124 Δεύτερη (2η) πρακτική εφαρμογή
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
 
125 Οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών
 
126 Κοστολόγηση της παραγγελίας
 
127 Κοστολόγηση των επιμέρους έργων της παραγγελίας
23 Ιουνίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα