Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)Πληροφορίες Περιεχόμενα Ευρετήριο Υποδείγματα


ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΩΣ ΔΡΩΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ
 
1 Έννοια της επιχειρήσεως
2 Περιουσιακή συγκρότηση της επιχειρήσεως
 
2.1 Έννοια της περιουσίας της επιχειρήσεως
 
2.2 Διάκριση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων σε λειτουργικά και μη λειτουργικά
2.3 Καθαρή Περιουσία (ή Καθαρή Θέση) της επιχειρήσεως
 
2.3.1 Λογιστική Καθαρή Θέση της επιχειρήσεως
 
2.3.2 Πραγματική Καθαρή Θέση της επιχειρήσεως
 
2.3.3 Λειτουργική Καθαρή Θέση της επιχειρήσεως
3 Έννοια του κέρδους της επιχειρήσεως
 
3.1 Έννοια του αποτελέσματος της επιχειρήσεως
 
3.2 Το αποτέλεσμα της επιχειρήσεως από ιδιωτικοοικονομική άποψη
 
3.3 Το αποτέλεσμα της επιχειρήσεως από λογιστική άποψη
 
3.4 Τα αποτελέσματα της επιχειρήσεως από άποψη εμπορικής νομοθεσίας
4 Η αξία της επιχειρήσεως ως δρώσας οικονομικής μονάδας
 
4.1 Εκτίμηση της αξίας της επιχειρήσεως με βάση τα προβλεπόμενα μελλοντικά κέρδη
 
4.2 Εκτίμηση της αξίας της επιχειρήσεως με βάση την καθαρή πραγματική της θέση και τα προβλεπόμενα μελλοντικά της κέρδη
 
4.3 Εκτίμηση της αξίας της επιχειρήσεως με βάση την αξία ρευστοποιήσεως των περιουσιακών της στοιχείων
 
5 Τα βασικά στάδια της διαδικασίας εκτιμήσεως της αξίας μιας επιχειρήσεως
ΜΕΛΕΤΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
 
6 Ανάγκη διαγνώσεως των δυνατοτήτων και των αδυναμιών της επιχειρήσεως
7 Η θέση της επιχειρήσεως στην αγορά
 
7.1 Εκτίμηση της οικονομικής καταστάσεως του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση και της θέσεώς της σ’ αυτόν
 
7.2 Αξιολόγηση της ζητήσεως των προϊόντων της επιχειρήσεως
 
7.3 Αξιολόγηση του δικτύου διανομής των προϊόντων της επιχειρήσεως
 
7.4 Αξιολόγηση του κύκλου εργασιών των τελευταίων ετών της επιχειρήσεως
 
7.5 Αξιολόγηση των ιδιαιτεροτήτων των προϊόντων της επιχειρήσεως
 
7.6 Αξιολόγηση της τιμολογιακής πολιτικής της επιχειρήσεως
 
7.7 Προοπτική της επιχειρήσεως στις σχέσεις της με την αγορά
 
8 Αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχειρήσεως
 
9 Αξιολόγηση των ακινητοποιήσεων της επιχειρήσεως
10 Μελέτη της χρηματοοικονομικής διαρθρώσεως και της αποδοτικότητας της επιχειρήσεως
 
10.1 Χρηματοοικονομική ισορροπία του ισολογισμού της επιχειρήσεως
 
10.2 Το μέγεθος και η αποδοτικότητα της επιχειρήσεως
 
11 Εκτίμηση του βαθμού επηρεασμού του μέλλοντος της επιχειρήσεως από την παρούσα χρηματοοικονομική της κατάσταση
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ
 
12 Ανακρίβειες των οικονομικών καταστάσεων ιστορικού κόστους
 
13 Διατήρηση της λειτουργικής ικανότητας της επιχειρήσεως (Maintenance of Operating Capacity)
14 Η μέθοδος της Λογιστικής του Τρέχοντος Κόστους (Current Cost Accounting)
14.1 Αξία αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και του κόστους των πωλημένων
 
14.1.1 Η έννοια της «Αξίας για την Επιχείρηση» (Value to the business)
14.1.2 Εξεύρεση του τρέχοντος κόστους αντικαταστάσεως
 
14.1.2.1 Άμεση εκτίμηση
 
14.1.2.2 Άμεση τιμολόγηση (direct pricing)
 
14.1.2.3 Δείκτες τιμών (indexing)
 
14.1.2.4 Τιμολόγηση της μονάδας (unit pricing)
 
14.1.2.5 Λειτουργική τιμολόγηση (functional pricing)
 
14.1.2.6 Καθαρή αξία ρευστοποιήσεως
 
14.2 Απαρίθμηση των διαδικασιών που εφαρμόζονται για την προσαρμογή των οικονομικών καταστάσεων στις τρέχουσες αξίες
14.3 Προσαρμογή της αξίας των πάγιων στοιχείων
14.3.1 Προσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων
 
14.3.1.1 Έννοια των γηπέδων και κτιρίων
 
14.3.1.2 Αρχές που διέπουν την προσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων
 
14.3.1.3 Αξία εμφανίσεως των γηπέδων και κτιρίων στον ισολογισμό
14.3.2 Προσαρμογή της αξίας των μηχανημάτων και μηχανικών εγκαταστάσεων (Plant and Machinery)
 
14.3.2.1 Έννοια των μηχανημάτων και μηχανικών εγκαταστάσεων
 
14.3.2.2 Εκτίμηση του τρέχοντος κόστους των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων
 
14.3.3 Προσαρμογή της δαπάνης των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων
14.4 Προσαρμογή της αξίας των αποθεμάτων
 
14.4.1 Ποια στοιχεία περιλαμβάνονται στα αποθέματα
 
14.4.2 Αξία αποτιμήσεως των αποθεμάτων
14.5 Προσαρμογή του κεφαλαίου κινήσεως
 
14.5.1 Έννοια του κεφαλαίου κινήσεως
 
14.5.2 Σκοπός της προσαρμογής του κεφαλαίου κινήσεως
 
14.5.3 Η μέθοδος της «μέσης» προσαρμογής του κεφαλαίου κινήσεως
 
14.5.4 Αρνητικό κεφάλαιο κινήσεως
 
14.5.5 Λογιστικές εγγραφές προσαρμογής του κεφαλαίου κινήσεως
 
14.6 Προσαρμογή του κόστους των πωλημένων αποθεμάτων (Cost of Sales Adjustment - COSA)
14.7 Διόρθωση των προσαρμογών με βάση τη σχέση των ιδίων προς τα ξένα κεφάλαια (Διόρθωση «δομής κεφαλαίων» - Gearing adjustment)
 
14.7.1 Έννοια και σκοπός της διορθώσεως βάσει της «δομής κεφαλαίων»
 
14.7.2 Πότε δεν απαιτείται διόρθωση των προσαρμογών με βάση τη δομή κεφαλαίων
 
14.7.3 Προσδιορισμός της σχέσεως «δομής κεφαλαίων»
 
14.7.4 Υπολογισμός της διορθώσεως «δομής κεφαλαίων»
 
14.7.5 Λογιστική εγγραφή απεικονίσεως της «διορθώσεως δομής κεφαλαίων»
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
 
15 Ανάγκη αναμορφώσεως των οικονομικών καταστάσεων της επιχειρήσεως
16 Εκτίμηση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού
 
16.1 Οφειλόμενο κεφάλαιο
 
16.2 Έξοδα εγκαταστάσεως
 
16.3 Ασώματες ακινητοποιήσεις
 
16.4 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
 
16.5 Συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις
 
16.6 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
 
16.7 Αποθέματα
 
16.8 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και ρευστοποιήσιμες αξίες
 
16.9 Διαθέσιμα
 
16.10 Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
 
16.11 Λήψη έγγραφης βεβαιώσεως περί της κυριότητος των περιουσιακών στοιχείων
17 Προσδιορισμός των υποχρεώσεων της επιχειρήσεως προς τρίτους
 
17.1 Λογαριασμοί καθαρής θέσεως
 
17.2 Προβλέψεις
 
17.3 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
 
17.4 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
 
17.5 Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού
 
17.6 Λήψη έγγραφης βεβαιώσεως για τις υποχρεώσεις και τις εκκρεμείς δίκες της επιχειρήσεως
 
18 Εκτίμηση των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων που δυνατό να απορρέουν από τους λογαριασμούς τάξεως
19 Προσδιορισμός της αξίας των μη λειτουργικών στοιχείων του ενεργητικού και των μη εμπορικών υποχρεώσεων
 
19.1 Αξία των μη λειτουργικών στοιχείων ενεργητικού
 
19.2 Αξία των μη εμπορικών υποχρεώσεων προς τρίτους
20 Εκτίμηση των μελλοντικών αποτελεσμάτων της επιχειρήσεως
 
20.1 Βάση εκτιμήσεως της επιχειρήσεως αποτελούν τα προβλεπόμενα μελλοντικά κέρδη της
 
20.2 Έννοια των οργανικών κερδών
 
20.3 Τα μελλοντικά κέρδη εκτιμώνται κυρίως με βάση τα οργανικά κέρδη του παρελθόντος
 
20.4 Διαδικασία προσδιορισμού των μελλοντικών κερδών με βάση τα κέρδη του παρελθόντος
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
 
21 Μέθοδοι εκτιμήσεως της αξίας επιχειρήσεως
 
22 Η ορθή βασική αντίληψη για την εκτίμηση της αξίας της επιχειρήσεως κατά τις απόψεις της UEC
23 Η βασική μέθοδος εκτιμήσεως της αξίας της επιχειρήσεως που υποδεικνύεται από την UEC (μέθοδος της κεφαλαιοποιήσεως των μελλοντικών κερδών)
 
23.1 Οι παράγοντες που συνθέτουν την αξία της επιχειρήσεως
 
23.2 Εκτίμηση των μελλοντικών κερδών με τη μέθοδο των φάσεων
 
23.3 Επιτόκιο κεφαλαιοποιήσεως των κερδών
 
23.4 Η αξία των λειτουργικών στοιχείων ενεργητικού δε συνιστά χωριστό μέγεθος στους υπολογισμούς της αξίας της επιχειρήσεως
 
23.5 Πότε η αξία επιχειρήσεως υπολογίζεται με βάση την αξία ρευστοποιήσεώς της
 
23.6 Πρακτική εφαρμογή εκτιμήσεως της αξίας της επιχειρήσεως με βάση τα μελλοντικά κέρδη εκτιμώμενα με τη μέθοδο των φάσεων
24 Άλλες μέθοδοι εκτιμήσεως της αξίας επιχειρήσεως που υποδεικνύονται από την U.E.C
 
24.1 Επιτρέπεται η εφαρμογή άλλων μεθόδων μόνο σε περιπτώσεις αδυναμίας εφαρμογής της μεθόδου κεφαλαιοποιήσεως των κερδών
 
24.2 Η μέθοδος του μέσου όρου της τρέχουσας αξίας των λειτουργικών στοιχείων και της αξίας των κεφαλαιοποιημένων κερδών
24.3 Η μέθοδος της παρούσας αξίας της υπερπροσόδου
 
24.3.1 Έννοια της υπερπροσόδου
 
24.3.2 Η κανονική απόδοση του επενδυμένου στην επιχείρηση κεφαλαίου
 
24.3.3 Χρονική περίοδος στην οποία η επιχείρηση προβλέπεται να πραγματοποιεί υπερπρόσοδο
 
24.3.4 Προσδιορισμός της αξίας της υπερπροσόδου (goodwill)
 
24.3.5 Υπολογισμός της αξίας της επιχειρήσεως
24.3.6 Πρακτική εφαρμογή εκτιμήσεως της αξίας της επιχειρήσεως με τη μέθοδο της κεφαλαιοποιήσεως της υπερπροσόδου
 
24.3.6.1 Διαδικασία εφαρμογής της μεθόδου
 
24.3.6.2 Δεδομένα της πραγματικής εφαρμογής
 
24.3.6.3 Υπολογισμός της αξίας της επιχειρήσεως
 
24.3.6.4 Εκτίμηση της αξίας επιχειρήσεως με προβλεπόμενα μελλοντικά κέρδη μικρότερα της κανονικής αποδόσεως ή με προβλεπόμενες ζημίες
25 Άλλες μέθοδοι εκτιμήσεως της αξίας επιχειρήσεως που χρησιμοποιούνται στην πράξη αλλά δεν υιοθετούνται από την U.E.C.
 
25.1 Μέθοδος της κεφαλαιοποιήσεως των μελλοντικών κερδών
 
25.2 Μέθοδος της κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας
 
25.3 Μέθοδος του μέσου όρου των κεφαλαιοποιημένων κερδών και της Πραγματικής Καθαρής Θέσεως της επιχειρήσεως
 
25.4 Ο τύπος του Schmalenbach
 
25.5 Ο τύπος Fidex
 
25.6 Μέθοδος του γινομένου της υπερπροσόδου επί τα έτη της προβλεπόμενης διάρκειάς της
 
25.7 Η μέθοδος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
26 Αρχές που η UEC υπαγορεύει να εφαρμόζονται κατά την εκτίμηση της αξίας μιας επιχειρήσεως
 
26.1 Εκτίμηση της δρώσας οικονομικής μονάδας
 
26.2 Η εκτίμηση στρέφεται προς το μέλλον
 
26.3 Διαμόρφωση αναμφισβήτητων παραδοχών εκτιμήσεως
 
26.4 Τα μελλοντικά κέρδη πρέπει να είναι διανεμήσιμα
 
26.5 Ανάλυση μιας σειράς παλαιών λογαριασμών
 
26.6 Προσωποπαγή πλεονεκτήματα του αγοραστή δε λαμβάνονται υπόψη
 
26.7 Το management της επιχειρήσεως
 
26.8 Αποτίμηση των καθαρών λειτουργικών στοιχείων μιας επιχειρήσεως
 
26.9 Διατήρηση της ακεραιότητας της καθαρής αξίας του ενεργητικού
 
26.10 Χωριστή αποτίμηση των μη λειτουργικών στοιχείων
 
26.11 Κατώτατο όριο της αξίας της επιχειρήσεως είναι η αξία ρευστοποιήσεώς της
 
26.12 Προβλήματα εκτιμήσεως των μειοψηφικών συμμετοχών
 
26.13 Παρουσίαση της εκθέσεως εκτιμήσεως
27 Άλλες υποδείξεις της U.E.C. προς τον εκτιμητή
 
27.1 Σκοπός των ελεγκτικών διαδικασιών
 
27.2 Εξέταση των προβλέψεων για το μέλλον
 
27.3 Ενσωμάτωση γνωμοδοτήσεων στην έκθεση εκτιμήσεως
 
27.4 Ιδιαίτερη προσοχή στη φορολογική κατάσταση της επιχειρήσεως
 
27.5 Ανάλυση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, μονομερών υποχρεώσεων, ενδεχόμενων υποχρεώσεων κ.λπ.
 
27.6 Δήλωση πληρότητος (επιστολή εκπροσωπήσεως)
 
27.7 Η λογιστική αρχή της συνέσεως δεν έχει εφαρμογή
 
28 Προϋποθέσεις που θέτει η UEC για την αυθεντικότητα των γνωμοδοτήσεων που περιέχονται στη μελέτη εκτιμήσεως
 
29 Αστική ευθύνη του εκτιμητή για την εκτίμηση της αξίας μιας επιχειρήσεως κατά τις απόψεις της U.E.C
30 Αξία των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιρικών τίτλων
 
30.1 Εκτίμηση της αξίας των τίτλων πλειοψηφίας
 
30.2 Εκτίμηση της αξίας των τίτλων μειοψηφίας
 
31 O ρόλος του Ορκωτού Ελεγκτή στα πλαίσια της εκτιμήσεως της αξίας της επιχειρήσεως κατά τις απόψεις της U.E.C.
32 Μέθοδος της προεξοφλήσεως των ταμιακών ροών
 
32.1 Βασική αντίληψη
32.2 Παράγοντες που πρέπει να προσδιοριστούν για την εφαρμογή της μεθόδου
 
32.2.1 Εκτίμηση των μελλοντικών ταμιακών ροών
 
32.2.2 Εκτίμηση των μελλοντικών ταμιακών πλεονασμάτων από τις τακτικές (οργανικές) δραστηριότητες της επιχείρησης
 
32.2.3 Προσδιορισμός της χρονικής περιόδου για την αναγωγή των ταμιακών ροών
 
32.2.4 Επιτόκιο προεξόφλησης
 
32.2.5 Παραλλαγές εφαρμογής της μεθόδου
 
32.3 Παράδειγμα
33 Η μέθοδος που εφαρμόζει το Υπουργείο Οικονομικών για τον προσδιορισμό της αξίας των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο μετοχών και του ελάχιστου ποσού υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση επιχείρησης
 
33.1 Μέθοδος προσδιορισμού της αξίας των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μετοχών
 
33.2 Μέθοδος προσδιορισμού της υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση επιχείρησης
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
 
34 Το φαινόμενο της συγκεντρώσεως των επιχειρήσεων
 
35 Τύποι συνασπισμών επιχειρήσεων
 
36 Διεθνής τάση συγχωνεύσεων και εξαγορών επιχειρήσεων
37 Έννοια και κίνητρα των εξαγορών και συγχωνεύσεων επιχειρήσεων
 
37.1 Έννοια των εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιριών
 
37.2 Κίνητρα των εξαγορών και συγχωνεύσεων επιχειρήσεων
38 Η συγχώνευση των ανώνυμων εταιριών – Υπαγωγή των συγχωνεύσεων στις ευεργετικές περί φορολογικών κινήτρων διατάξεις
 
38.1 Ποιες συγχωνεύσεις εταιριών ρυθμίζονται από την κείμενη νομοθεσία
 
38.2 Τρόποι συγχωνεύσεως των ανωνύμων εταιριών
 
38.3 Υπαγωγή των συγχωνεύσεων στις διατάξεις περί φορολογικών κινήτρων
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
39 Έννοια της συγχωνεύσεως ανώνυμων εταιριών με απορρόφηση
 
39.1 Να υφίσταται μια ανώνυμη εταιρία που αποκτά τις περιουσίες άλλης ή άλλων ανώνυμων εταιριών
 
39.2 Να υφίσταται μια ή περισσότερες εταιρίες που εξαφανίζονται με τη συγχώνευση
 
39.3 Να γίνεται μεταβίβαση στην απορροφούσα του συνόλου της περιουσίας καθεμιάς απορροφούμενης εταιρίας
 
39.4 Αύξηση του κεφαλαίου της απορροφούσας με έκδοση νέων μετοχών
 
39.5 Ενδεχόμενη καταβολή μετρητών στους μετόχους των απορροφουμένων εταιριών
40 Διαδικασίες και διατυπώσεις της συγχωνεύσεως με απορρόφηση
40.1 Ιεράρχηση των διατυπώσεων και ενεργειών για την πραγματοποίηση της συγχωνεύσεως με απορρόφηση
 
40.1.1 Στάδιο πρώτο: Κατάρτιση εγγράφου σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως και Εκθέσεων των Δ.Σ. των συγχωνευόμενων εταιριών για το σχέδιο αυτό
 
40.1.2 Στάδιο δεύτερο: Εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων των συγχωνευόμενων εταιριών από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων
 
40.1.3 Στάδιο τρίτο: Δημοσίευση του σχεδίου της συμβάσεως συγχωνεύσεως σε ημερήσια οικονομική εφημερίδα και παροχή εγγυήσεων στους πιστωτές των συγχωνευόμενων εταιριών
 
40.1.4 Στάδιο τέταρτο: Πληροφόρηση των μετόχων σχετικά με το σχέδιο της συμβάσεως συγχωνεύσεως και την οικονομική κατάσταση των συγχωνευόμενων εταιριών
 
40.1.5 Στάδιο πέμπτο: Έγκριση του σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως από τις γενικές συνελεύσεις των συγχωνευόμενων εταιριών
 
40.1.6 Στάδιο έκτο: Κατάρτιση συμβάσεως συγχωνεύσεως ενώπιον συμβολαιογράφου
 
40.1.7 Στάδιο έβδομο: Έγκριση της συγχωνεύσεως από τον Υπουργό Εμπορίου και δημοσιότητα της συγχωνεύσεως
40.2 Ανάλυση των επιμέρους διατυπώσεων συγχωνεύσεως με απορρόφηση
 
40.2.1 Κατάρτιση «σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως» από τις ερχόμενες σε συγχώνευση εταιρίες
 
40.2.2 Δημοσιότητα του σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως (Σ.Σ.Σ.)
 
40.2.3 Εκθέσεις των Δ.Σ. των συγχωνευόμενων εταιριών περί του σχεδίου της συμβάσεως συγχωνεύσεως
 
40.2.4 Χορήγηση εγγυήσεων στους πιστωτές των συγχωνευόμενων εταιριών (πλην ομολογιούχων δανειστών)
 
40.2.5 Έγκριση της συγχωνεύσεως από τους ομολογιούχους δανειστές της απορροφουμένης εταιρίας
 
40.2.6 Κατοχύρωση δικαιωμάτων κομιστών άλλων, πλην μετοχών, τίτλων
40.2.7 Εκτίμηση της αξίας των περιουσιών των συγχωνευόμενων εταιριών και έκφραση γνώμης για τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών
 
40.2.7.1 Αρμόδιο όργανο - Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων
 
40.2.7.2 Σημασία και σκοπός της εκτιμήσεως της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων
 
40.2.7.3 Εκτίμηση της αξίας των περιουσιών των συγχωνευόμενων εταιριών κατά την κείμενη νομοθεσία και ημεδαπή πρακτική
 
40.2.7.4 Εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιριών κατά τις οδηγίες του Accounting Principles Board (ΗΠΑ)
 
40.2.7.5 Εκτίμηση της σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευόμενων εταιριών κατά την ημεδαπή πρακτική
 
40.2.7.6 Η πρακτική της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την εκτίμηση της σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών
 
40.2.8 Πληροφόρηση των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιριών για τους όρους της συγχωνεύσεως και την οικονομική κατάσταση των εταιριών
 
40.2.9 Ειδικότερα για τη δομή και το περιεχόμενο της Λογιστικής Καταστάσεως
 
40.2.10 Έγκριση του σχεδίου συμβάσεως από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιριών
 
40.2.11 Η σύμβαση συγχωνεύσεως
 
40.2.12 Έγκριση της συγχωνεύσεως από τον Υπουργό Εμπορίου
 
40.2.13 Δημοσιότητα της συγχωνεύσεως εταιριών με απορρόφηση
 
40.2.14 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούσας εταιρίας
 
40.2.15 Μετοχές της απορροφούμενης εταιρίας που δεν ανταλλάσσονται με μετοχές της απορροφούσας εταιρίας
 
40.2.16 Καταβολή φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίων
 
40.2.17 Από 2/11/2001 καταργήθηκε ο φόρος Συγκεντρώσεως Κεφαλαίων επί της υπεραξίας που προκύπτει κατά τους μετασχηματισμούς των επιχειρήσεων
 
40.3 Ιεράρχηση και χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών συγχωνεύσεως Α.Ε. με απορρόφηση άλλης Α.Ε.
41 Αποτελέσματα της συγχωνεύσεως ανώνυμων εταιριών με απορρόφηση
 
41.1 Χρόνος επελεύσεως των αποτελεσμάτων της συγχωνεύσεως
 
41.2 Μεταβίβαση της περιουσίας της απορροφουμένης εταιρίας στην απορροφούσα εταιρία
 
41.3 Τέλος της απορροφουμένης εταιρίας
 
41.4 Αποτελέσματα ως προς τους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιριών
 
41.5 Αποτελέσματα ως προς τους δανειστές της απορροφούμενης εταιρίας
 
42 Ακυρότητα της συγχωνεύσεως
43 Καθορισμός της σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών απορροφούσας και απορροφουμένης κατά την επιστήμη και την αλλοδαπή πρακτική
 
43.1 Θέση του ζητήματος
 
43.2 Εξεύρεση της σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών με βάση την αξία των συγχωνευόμενων εταιριών
 
43.3 Καθορισμός της Καθαρής Θέσεως και της συνεισφοράς καθεμιάς συγχωνευόμενης εταιρίας στα μελλοντικά κέρδη της απορροφούσας ή της νέας εταιρίας
43.4 Έκδοση μετοχών πολλών κατηγοριών
 
43.4.1 Προϋποθέσεις για την ίση μεταχείριση των εταιριών
 
43.4.2 Έκδοση μιας κατηγορίας μετοχών
 
43.4.3 Έκδοση μετοχών περισσότερων της μιας κατηγορίας
43.5 Προσδιορισμός της σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών με βάση τα κέρδη ανά μετοχή των συγχωνευόμενων εταιριών (1)
 
43.5.1 Αξιολόγηση των συγχωνευόμενων εταιριών με βάση την ταμιακή ροή τους
 
43.5.2 Αξιολόγηση των συγχωνευόμενων εταιριών με βάση τα ανά μετοχή κέρδη τους
 
43.5.3 Άλλοι παράγοντες αξιολογήσεως των συγχωνευόμενων εταιριών
 
43.5.4 Πρακτική εφαρμογή αποτιμήσεως της αξίας μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρίας
44 Λογιστική διαδικασία της συγχωνεύσεως με απορρόφηση με βάση τις διατάξεις του ν.2190/1920 και του ν.δ.1297/1972 στα βιβλία της απορροφούμενης εταιρίας
 
44.1 Παραστατικό διάγραμμα
 
44.2 Πραγματικά δεδομένα
 
44.3 Προσδιορισμός της υπεραξίας και προσαρμογή των υπολοίπων των λογαριασμών της απορροφούμενης εταιρίας στις αξίες εκτιμήσεως της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων
 
44.4 Σύνταξη ισολογισμού της απορροφούμενης εταιρίας κατά την ημερομηνία επελεύσεως της συγχωνεύσεώς της με την απορροφούσα
44.5 Τύχη του αποτελέσματος της μεταβατικής περιόδου
 
44.5.1 Ποιος καρπούται ή βαρύνεται με το αποτέλεσμα της μεταβατικής περιόδου
 
44.5.2 Διανομή του κέρδους της μεταβατικής περιόδου
 
44.5.3 Κάλυψη από τους μετόχους της ζημίας της μεταβατικής περιόδου
 
44.6 Καταχώρηση της απογραφής και του ισολογισμού της απορροφούμενης εταιρίας στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών αυτής
 
44.7 Μεταβίβαση του συνόλου της περιουσίας (ενεργητικού και υποχρεώσεων) στην απορροφούσα εταιρία
 
44.8 Μεταφορά των λογαριασμών Καθαρής Θέσεως στους ατομικούς λογαριασμούς μετόχων
 
44.9 Λήψη των μετόχων της απορροφούσας και παράδοση αυτών στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρίας
45 Λογιστική διαδικασία της συγχωνεύσεως με απορρόφηση στα βιβλία της απορροφούσας εταιρίας
 
45.1 Δε γίνεται προσαρμογή των υπολοίπων των λογαριασμών της απορροφούσας εταιρίας στις αξίες εκτιμήσεως της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων
 
45.2 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούσας εταιρίας
 
45.3 Απόκτηση της περιουσίας της απορροφούμενης εταιρίας
 
45.4 Καταχώρηση σε λογαριασμούς τάξεως της υπεραξίας που προέκυψε από την απορρόφηση της εταιρίας
 
45α Συγχώνευση ανώνυμης εταιρίας με ατομική επιχείρηση, προσωπική εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίας ή με απορρόφηση από αυτή
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
 
46 Έννοια της απορροφήσεως καθολικά εξηρτημένης εταιρίας
47 Διαδικασία και διατυπώσεις της συγχωνεύσεως με απορρόφηση καθολικά εξηρτημένης εταιρίας
47.1 Ιεράρχηση των διατυπώσεων και ενεργειών για την πραγματοποίηση της συγχωνεύσεως
 
47.1.1 Στάδιο πρώτο: Κατάρτιση εγγράφου σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως και δημοσιότητα αυτού
 
47.1.2 Στάδιο δεύτερο: Εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της απορροφούμενης εταιρίας
 
47.1.3 Στάδιο τρίτο: Παροχή εγγυήσεων στους πιστωτές των συγχωνευόμενων εταιριών
 
47.1.4 Στάδιο τέταρτο: Πληροφόρηση των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιριών
 
47.1.5 Στάδιο πέμπτο: Κατάρτιση συμβάσεως συγχωνεύσεως ενώπιον συμβολαιογράφου
 
47.1.6 Στάδιο έκτο: Έγκριση της συγχωνεύσεως από τον Υπουργό Εμπορίου και δημοσιότητα αυτής
 
48 Ανάλυση των επιμέρους διατυπώσεων συγχωνεύσεως με απορρόφηση καθολικά εξηρτημένων εταιριών
 
49 Αποτελέσματα της συγχωνεύσεως με απορρόφηση καθολικά εξηρτημένης εταιρίας
 
50 Ακυρότητα της συγχωνεύσεως με απορρόφηση καθολικά εξηρτημένης εταιρίας
51 Λογιστική διαδικασία συγχωνεύσεως με απορρόφηση καθολικά εξηρτημένης ανώνυμης εταιρίας
 
51.1 Πραγματικά δεδομένα
 
51.2 Λογιστική διαδικασία της συγχωνεύσεως στα βιβλία της απορροφούμενης θυγατρικής εταιρίας
 
51.3 Λογιστική διαδικασία της συγχωνεύσεως στα βιβλία της απορροφούσας μητέρας εταιρίας
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
 
52 Έννοια της συγχωνεύσεως ανώνυμων εταιριών με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίας
 
53 Διατυπώσεις της συγχωνεύσεως ανώνυμων εταιριών με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίας
 
54 Αποτελέσματα της συγχωνεύσεως ανώνυμων εταιριών με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίας
 
55 Ακυρότητα της συγχωνεύσεως ανώνυμων εταιριών με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίας
56 Λογιστική διαδικασία της συγχωνεύσεως ανώνυμων εταιριών με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίας
 
56.1 Λογιστική διαδικασία της συγχωνεύσεως στα βιβλία των συγχωνευόμενων εταιριών
 
56.2 Λογιστική διαδικασία της συγχωνεύσεως στα βιβλία της νέας εταιρίας
ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 
57 Έννοια της εξαγοράς ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία
 
58 Διατυπώσεις της συγχωνεύσεως δι’ εξαγοράς ανώνυμης εταιρίας
59 Λογιστική της συγχωνεύσεως δι’ εξαγοράς ανώνυμης εταιρίας
 
59.1 Η μέθοδος της Αγοράς κατά τις σύγχρονες αντιλήψεις
 
59.2 Πρακτική εφαρμογή
59.3 Λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της εξαγοραζόμενης εταιρίας
 
59.3.1 Προσδιορισμός της υπεραξίας και προσαρμογή των υπολοίπων των λογαριασμών στις αξίες της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων
 
59.3.2 Κατάρτιση ισολογισμού την ημερομηνία εξαγοράς
 
59.3.3 Μεταβίβαση του συνόλου της περιουσίας (ενεργητικού και υποχρεώσεων) στην εξαγοράζουσα εταιρία
 
59.3.4 Εγγραφές κλεισίματος των βιβλίων της εξαγοραζόμενης εταιρίας
 
59.4 Λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της εξαγοράζουσας εταιρίας
60 Συγχώνευση εταιριών περιορισμένης ευθύνης
 
60.1 Τρόποι συγχωνεύσεως
 
60.2 Προϋποθέσεις και διαδικασία της συγχωνεύσεως
 
60.3 Αποτελέσματα της συγχωνεύσεως
 
60.4 Συγχώνευση ΕΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ 1297/1972 και του ν.2166/1993
 
60.5 Λογιστική διαδικασία συγχωνεύσεως ΕΠΕ
 
60α Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων ή προσωπικών εταιριών για τη δημιουργία εταιρίας περιορισμένης ευθύνης
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 
61 Έννοια της «μετατροπής» της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρία
 
62 Οι ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τη μετατροπή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρία
63 Διαδικασία και διατυπώσεις μετατροπής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρία
 
63.1 Ιεράρχηση ενεργειών και διατυπώσεων
 
63.2 Εκτίμηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων
 
63.3 Απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων περί μετατροπής της εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία
 
63.4 Σύνταξη του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας
 
63.5 Έγκριση του καταστατικού και χορήγηση της άδειας συστάσεως της ανώνυμης εταιρίας από τον Υπουργό Εμπορίου
 
63.6 Δημοσιότητα της αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου περί συστάσεως της ανώνυμης εταιρίας
64 Οριοθέτηση του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρίας
 
64.1 Τα όρια του κεφαλαίου που προσδιορίζει ο νόμος
 
64.2 Ονομαστική αξία των μετοχών
65 Αποτελέσματα της μετατροπής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρία
 
65.1 Χρόνος επελεύσεως των αποτελεσμάτων της μετατροπής
 
65.2 Αποτελέσματα της μετατροπής
 
65.3 Δεν απαιτείται διενέργεια απογραφής και σύνταξης ισολογισμού της μετατρεπόμενης εταιρίας κατά την ημερομηνία επελεύσεως της μετατροπής
 
65.4 Τύχη και φορολογία του αποτελέσματος της μεταβατικής περιόδου
 
66 Υπαγωγή της μετατροπής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρία στις ευεργετικές φορολογικές διατάξεις του ν.δ 1297/1972 και ν. 2166/1993
67 Λογιστική διαδικασία όταν η μετατροπή υπαχθεί στις διατάξεις του ν.δ 1297/1972
 
67.1 Παράδειγμα – δεδομένα
 
67.2 Λογιστική διαδικασία στα βιβλία της μετατρεπόμενης ΕΠΕ (υπό το καθεστώς του ν.δ 1297/1972)
 
67.3 Λογιστική διαδικασία στα βιβλία της ανώνυμης εταιρίας που προήλθε από τη μετατροπή της ΕΠΕ (υπό το καθεστώς του ν.δ 1297/1972)
68 Λογιστική διαδικασία όταν η μετατροπή υπήχθη στις διατάξεις του ν. 2166/1993
 
68.1 Παράδειγμα – δεδομένα
 
68.2 Λογιστική διαδικασία στα βιβλία της μετατρεπόμενης ΕΠΕ (υπό το καθεστώς του ν. 2166/1993)
 
68.3 Λογιστική διαδικασία στα βιβλία της ανώνυμης εταιρίας που προήλθε από τη μετατροπή της ΕΠΕ (υπό το καθεστώς του ν.2166/1993)
ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
69 Μετατροπή προσωπικής εταιρίας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) σε ανώνυμη εταιρία
 
69.1 Ισχύουσα εμπορική νομοθεσία
 
69.2 Προϋποθέσεις και διατυπώσεις για την πραγματοποίηση της μετατροπής
 
69.3 Συνέπειες της μετατροπής προσωπικής εταιρίας σε ανώνυμη
 
69.4 Απαλλαγή από φορολογικές επιβαρύνσεις
 
69.5 Δεν απαιτείται διενέργεια απογραφής και σύνταξης ισολογισμού της μετατρεπόμενης εταιρίας κατά την ημερομηνία επελεύσεως της μετατροπής – φορολογία των κερδών της μεταβατικής περιόδου
 
69.6 Λογιστική διαδικασία της μετατροπής προσωπικών εταιριών σε ανώνυμη εταιρία
70 Μετατροπή προσωπικής εταιρίας (ΟΕ ή ΕΕ) σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης
 
70.1 Ισχύουσα εμπορική νομοθεσία
 
70.2 Προϋποθέσεις και διατυπώσεις για την πραγματοποίηση της μετατροπής
 
70.3 Απαλλαγές από φορολογικές επιβαρύνσεις
 
70.4 Λογιστική διαδικασία της μετατροπής προσωπικής εταιρίας σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης
71 Μετατροπή ανώνυμης εταιρίας σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης
 
71.1 Ισχύουσα νομοθεσία
 
71.2 Προϋποθέσεις και διατυπώσεις για την πραγματοποίηση της μετατροπής
 
71.3 Απαλλαγές από φορολογικές επιβαρύνσεις
 
71.4 Λογιστική διαδικασία της μετατροπής της ΑΕ και ΕΠΕ
72 Μετατροπή ατομικής επιχειρήσεως σε ανώνυμη εταιρία
 
72.1 Η ακολουθητέα διαδικασία συνοπτικά
72.2 Ανάλυση των προαναφερομένων διαδικασιών
 
72.2.1 Σύνταξη ισολογισμού της μετατρεπόμενης επιχειρήσεως
 
72.2.2 Συγκρότηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του ν. 2190/1920
 
72.2.3 Έκθεση Εκτιμήσεως της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του ν. 2190/1920
 
72.2.4 Συμβολαιογραφικό έγγραφο συστάσεως ανώνυμης εταιρίας διά μετατροπής ατομικής επιχειρήσεως
 
72.2.5 Υποβολή στη Νομαρχία του συστατικού συμβολαίου της ανώνυμης εταιρίας
 
72.2.6 Καταβολή φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου 1% επί του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρίας
 
72.3 Λογιστική διαδικασία
 
72α Μετατροπή προσωπικής εταιρίας σε άλλο τύπο προσωπικής εταιρίας
 
72β Μετατροπή ατομικής επιχειρήσεως σε προσωπική εταιρία (ΟΕ ή ΕΕ)
73 Γενικά περί της διασπάσεως ανωνύμων εταιριών
 
73.1 Λόγοι που οδηγούν στη διάσπαση των εταιριών
 
73.2 Έννοια και τρόποι διασπάσεως ανώνυμης εταιρίας
 
73.3 Ποια είναι τα κρίσιμα θέματα στη διάσπαση των ανωνύμων εταιριών
74 Διάσπαση ανώνυμης εταιρίας με απορρόφηση από άλλες υφιστάμενες ανώνυμες εταιρίες
 
74.1 Έννοια της διασπάσεως με απορρόφηση από υφιστάμενες ανώνυμες εταιρίες
74.2 Διαδικασίες και διατυπώσεις για τη διάσπαση ανώνυμης εταιρίας με απορρόφηση από άλλες ανώνυμες εταιρίες
74.2.1 Στάδιο πρώτο: Κατάρτιση εγγράφου Σχεδίου Συμβάσεως Διασπάσεως μεταξύ διασπώμενης και επωφελούμενων εταιριών
 
74.2.1.1 Ποιος καταρτίζει το Σχέδιο Συμβάσεως Διασπάσεως
 
74.2.1.2 Περιεχόμενο του Σχεδίου Συμβάσεως Διασπάσεως
 
74.2.2 Στάδιο δεύτερο: Εκθέσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιριών που συμμετέχουν στη διάσπαση
 
74.2.3 Στάδιο τρίτο: Εκτίμηση από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων των εταιριών που συμμετέχουν στη διάσπαση
 
74.2.4 Στάδιο τέταρτο: Δημοσιότητα του Σχεδίου Συμβάσεως Διασπάσεως
 
74.2.5 Στάδιο πέμπτο: Χορήγηση εγγυήσεων στους πιστωτές των εταιριών που συμμετέχουν στη διάσπαση
 
74.2.6 Στάδιο έκτο: Πληροφόρηση των μετόχων σχετικά με το Σχέδιο της Συμβάσεως Διασπάσεως και την Οικονομική Κατάσταση των εταιριών που συμμετέχουν στη διάσπαση
 
74.2.7 Στάδιο έβδομο: Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Διασπάσεως από τις γενικές συνελεύσεις των εταιριών που συμμετέχουν στη διάσπαση
 
74.2.8 Στάδιο όγδοο: Κατάρτιση Συμβάσεως Διασπάσεως ενώπιον συμβολαιογράφου
 
74.2.9 Στάδιο ένατο: Αύξηση του κεφαλαίου καθεμιάς επωφελούμενης εταιρίας με έκδοση νέων μετοχών
 
74.2.10 Στάδιο δέκατο: Έγκριση της διασπάσεως από τον Υπουργό Εμπορίου
75 Αποτελέσματα της διασπάσεως ανώνυμων εταιριών με απορρόφηση
 
75.1 Χρόνος επελεύσεως των αποτελεσμάτων της διασπάσεως
 
75.2 Μεταβίβαση της περιουσίας της διασπώμενης εταιρίας στις επωφελούμενες εταιρίες
 
75.3 Τέλος της διασπώμενης εταιρίας
 
75.4 Αποτελέσματα της διασπάσεως ως προς τους μετόχους των εταιριών που συμμετέχουν στη διάσπαση
 
75.5 Αποτελέσματα της διασπάσεως ως προς τους δανειστές των εταιριών που συμμετέχουν στη διάσπαση
 
75.6 Συνέχιση των εκκρεμών δικών από τις επωφελούμενες εταιρίες ή κατ’ αυτών
 
76 Ακυρότητα της διασπάσεως ανώνυμης εταιρίας
 
77 Διάσπαση ανώνυμης εταιρίας της οποίας οι μετοχές κατέχονται κατά 100% από τις επωφελούμενες
 
78 Διάσπαση με σύσταση νέων ανώνυμων εταιριών
 
79 Διάσπαση με απορρόφηση και με σύσταση νέων εταιριών
80 Υπαγωγή της διασπάσεως ανώνυμης εταιρίας στις ευεργετικές φορολογικές διατάξεις της περί κινήτρων νομοθεσίας
 
80.1 Υπαγωγή στο ν.δ 1297/1972
 
80.2 Υπαγωγή στο ν. 2166/1993
 
80.3 Φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου
81 Λογιστική διαδικασία της διασπάσεως με απορρόφηση στα βιβλία της διασπώμενης εταιρίας
 
81.1 Πραγματικά δεδομένα
 
81.2 Άνοιγμα των βιβλίων της διασπώμενης «ΑΘΗΝΑ» ΑΕ με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού
 
81.3 Κλείσιμο των βιβλίων της διασπώμενης «ΑΘΗΝΑ» ΑΕ
 
81.4 Λογιστική διαδικασία όταν η διάσπαση υπαχθεί στο ν.δ 1297/1972
 
82 Λογιστική διαδικασία της διασπάσεως με απορρόφηση στα βιβλία των επωφελούμενων εταιριών
 
83 Έννοια των εξαγορών ανώνυμων εταιριών δι’ εξαγοράς των μετοχών τους
 
84 Εξασφάλιση του αγοραστή των μετοχών από ενδεχόμενους κινδύνους
85 Μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
 
85.1 Διαδικασία – προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
 
85.2 Φορολογία μεταβιβάσεως μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και σε αλλοδαπά Χρηματιστήρια
85.3 Λογιστική αντιμετώπιση της μεταβιβάσεως των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μετοχών
 
85.3.1 Στη λογιστική του αγοραστή των μετοχών
 
85.3.2 Στη λογιστική του πωλητή των μετοχών
86 Μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
 
86.1 Διαδικασία – προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση των μετοχών
 
86.2 Φορολογία μεταβιβάσεως μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
86.3 Λογιστική αντιμετώπιση της μεταβιβάσεως των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μετοχών
 
86.3.1 Στη λογιστική του αγοραστή των μετοχών
 
86.3.2 Στη λογιστική του πωλητή των μετοχών
ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Δ. 1297/1972
 
87 Κωδικοποίηση του ν.δ 1297/1972
88 Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ν.δ. 1297/1972 και παράλληλη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της εμπορικής νομοθεσίας
 
88.1 Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ν.δ 1297/1972
 
88.2 Παράλληλη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της εμπορικής νομοθεσίας
89 Προϋποθέσεις για την υπαγωγή της συγχωνεύσεως ή μετατροπής των εταιριών στις ευεργετικές διατάξεις του ν.δ.1297/1972
 
89.1 Απαρίθμηση των προϋποθέσεων
 
89.2 Μεταβίβαση ολόκληρης της περιουσίας των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων
 
89.3 Η προερχόμενη από τη συγχώνευση ή μετατροπή εταιρία πρέπει να έχει το οριζόμενο από το ν.δ. 1297/1972 κεφάλαιο
 
89.4 Οι μετοχές της προερχόμενης από τη συγχώνευση ή μετατροπή εταιρίας πρέπει να είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% για μια πενταετία από τη συγχώνευση ή μετατροπή
 
89.5 Τα εταιρικά μερίδια της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης που αντιστοιχούν στο εισφερόμενο κεφάλαιο πρέπει να είναι μη μεταβιβάσιμα κατά ποσοστό 75% για μια πενταετία από τη συγχώνευση ή μετατροπή
 
89.6 Η απορροφούσα ή η νέα εταιρία να μη διαλυθεί πριν από την πάροδο πενταετίας από τη συγχώνευση ή τη σύσταση νέας εταιρίας
90 Φορολογικές διευκολύνσεις και απαλλαγές που προβλέπει το ν.δ 1297/1972
 
90.1 Απαρίθμηση των φορολογικών διευκολύνσεων και απαλλαγών
90.2 Αναβολή φορολογίας της υπεραξίας
 
90.2.1 Έννοια της υπεραξίας
 
90.2.2 Υπεραξία εκτιμήσεως των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και όχι μόνο των πάγιων στοιχείων
 
90.2.3 Εκτίμηση της αξίας των εισφορών σε είδος από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του ν.2190/1920
 
90.2.4 Η υπεραξία φορολογείται κατά τη διάλυση της νέας ή απορροφούσας εταιρίας
 
90.2.5 Απόσβεση της υπεραξίας των πάγιων στοιχείων
 
90.3 Απαλλαγή από το φόρο μεταβιβάσεως ακινήτων
90.4 Μεταφορά των ευεργετημάτων αναπτυξιακών νόμων στη νέα επιχείρηση
 
90.4.1 Μεταφορά στη νέα εταιρία της δυνατότητας διενέργειας αφορολόγητων εκπτώσεων και αποθεματικών
 
90.4.2 Μεταφορά στη νέα εταιρία των αφορολόγητων εκπτώσεων και αποθεματικών που έχουν σχηματίσει οι συγχωνευόμενες ή μετατρεπόμενες επιχειρήσεις
 
90.5 Λοιπές φορολογικές απαλλαγές
91 Φορολογικές διευκολύνσεις και απαλλαγές επί εισφοράς κλάδου ή τμήματος επιχειρήσεως σε ανώνυμη εταιρία με βάση τις διατάξεις του ν.δ 1297/1972
 
91.1 Επί εισφοράς βιομηχανικών κλάδων σε λειτουργούσα ή συνιστώμενη ανώνυμη βιομηχανική εταιρία
 
91.2 Επί εισφοράς κλάδου ή τμήματος οποιασδήποτε επιχειρήσεως σε λειτουργούσα ή συνιστωμένη ανώνυμη εταιρία
 
91.3 Επί συγχωνεύσεως ή μετατροπής γεωργικών συνεταιριστικών οργανώσεων και επιχειρήσεων αυτών
 
92 Φορολογικές διευκολύνσεις και απαλλαγές για τη συγχώνευση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε άλλης μορφής εκτός από ανώνυμης
 
93 Άρση των φορολογικών απαλλαγών και διευκολύνσεων επί μη τηρήσεως των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος
 
94 Άρση των φορολογικών απαλλαγών επί διαλύσεως της απορροφούσας ή της νέας εταιρίας πριν από την πάροδο πενταετίας
 
95 Κωδικοποίηση του ν. 2166/1993
96 Γενικά περί των μετασχηματισμών επιχειρήσεων με βάση το ν. 2166/1993 και συνοπτική απαρίθμηση των καινοτομιών του νόμου αυτού
 
96.1 Γενικά περί των μετασχηματισμών επιχειρήσεων με βάση το ν. 2166/1993
96.2 Συνοπτική απαρίθμηση των καινοτομιών του ν.2166/1993, με τις οποίες απλουστεύεται η διαδικασία συγχωνεύσεως και μετατροπής των επιχειρήσεων – Διαφορές από τις διαδικασίες του ν.δ. 1297/1972
 
96.2.1 Οι καινοτομίες του ν. 2166/1993 συνοπτικά
 
96.2.2 Διαφορές των διαδικασιών του ν. 2166/1993 και του ν.δ. 1297/1972 σε συνοπτικό διάγραμμα
 
97 Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ν.2166/1993 περί μετασχηματισμού επιχειρήσεων
 
98 Προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/ 1993 περί μετασχηματισμού επιχειρήσεων
99 Φορολογικές απαλλαγές που παρέχει ο ν.2166/1993 για το μετασχηματισμό επιχειρήσεων
 
99.1 Ισχύουσες διατάξεις
 
99.2 Απαρίθμηση των φορολογικών απαλλαγών
99.3 Οι επιμέρους φορολογικές απαλλαγές που παρέχει ο ν.2166/1993
 
99.3.1 Δεν υπόκεινται σε φόρο η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και συνεπώς και η μεταβίβαση ακινήτων
 
99.3.2 Τα φορολογικά ευεργετήματα των αναπτυξιακών νόμων που έχουν οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις ισχύουν και για τη νέα επιχείρηση
 
99.3.3 Δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο του μετασχηματισμού οι αφορολόγητες κρατήσεις και τα αποθεματικά των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων
 
99.3.4 Δεν υπόκεινται σε φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίου το εισφερόμενο κεφάλαιο από τις μετασχηματιζόμενες Ο.Ε. και Ε.Ε. σε ΕΠΕ ή ΑΕ.
 
99.3.5 Απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου
 
99.3.6 Απαλλαγή από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου
 
99.3.7 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των μεταβιβαζόμενων αυτοκινήτων
100 Διαδικασία μετασχηματισμού των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993
 
100.1 Ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων πραγματοποιείται με ενοποίηση των λογαριασμών των ισολογισμών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων
100.2 Διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων
 
100.2.1 Σύνταξη «ισολογισμού μετασχηματισμού»
100.2.2 Πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των εισφερόμενων από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις περιουσιακών στοιχείων
 
100.2.2.1 Πιστοποίηση - Έλεγχος από την αρμόδια ΔΟΥ
 
100.2.2.2 Πιστοποίηση - Έλεγχος από Ορκωτό Ελεγκτή
 
100.2.2.3 Πιστοποίηση - Έλεγχος από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του ν.2190/1920
 
100.3 Φορολογία του εισοδήματος των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων που προκύπτει από τον ισολογισμό μετασχηματισμού
 
100.4 Μεταφορά ζημίας μετασχηματιζόμενης επιχειρήσεως στη νέα επιχείρηση
 
100.5 Το κεφάλαιο της νέας επιχειρήσεως
 
100.6 Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών
 
100.7 Οι πράξεις της μεταβατικής περιόδου θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν για λογαριασμό της νέας εταιρίας
101 Διαδικασίες και διατυπώσεις για το μετασχηματισμό των επιχειρήσεων που υπαγορεύονται από την εμπορική νομοθεσία
 
101.1 Τι ορίζει ο ν.2166/1993
 
101.2 Οι γενικές διατάξεις του ν.2190/1920 που εξακολουθούν ισχύουσες
101.3 Οι ειδικές περί συγχωνεύσεως εταιριών διατάξεις του ν.2190/1920 που εξακολουθούν ισχύουσες
 
101.3.1 Οι διατάξεις των άρθρων 69-79 που αναφέρονται στη συγχώνευση με απορρόφηση
 
101.3.2 Οι διατάξεις του άρθρου 80 που αναφέρονται στη συγχώνευση με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίας
 
101.3.3 Οι διατάξεις των άρθρων 81-89 που αναφέρονται στη διάσπαση ανώνυμων εταιριών
 
101.3.4 Οι διατάξεις του ν.3190/1955 που εξακολουθούν ισχύουσες
 
102 Εισφορά ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων λειτουργούσας εταιρίας (Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.) με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993
103 Λογιστική διαδικασία της συγχωνεύσεως με σύσταση νέας εταιρίας με βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993
 
103.1 Παραστατικό διάγραμμα ημερομηνιών και λογιστικών ενεργειών
 
103.2 Πρακτική εφαρμογή - Δεδομένα
 
103.3 Λογιστικές εγγραφές στα βιβλία των συγχωνευόμενων εταιριών
 
103.4 Λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της νέας εταιρίας ΔΕΛΤΑ ΑΕ
 
104 Λογιστική διαδικασία της συγχωνεύσεως με απορρόφηση με βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993
105 Αντιμετώπιση θεμάτων ΚΒΣ που ανακύπτουν κατά το μετασχηματισμό επιχειρήσεων με τις διατάξεις του ν.2166/1993
 
105.1 Διαχειριστική περίοδος
 
105.2 Υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης
 
105.3 Έκδοση στοιχείων και υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων
 
105.4 Αποφάσεις επιτροπής λογιστικών βιβλίων – υποβολή αίτησης για ρύθμιση υποχρέωσης τήρησης βιβλίου αποθήκης και παραγωγής – κοστολογίου
 
105.5 Εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών λογισμικού επί μηχανογραφικής τήρησης των βιβλίων
106 Λοιπά θέματα Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων που αφορούν με-τασχηματισμούς επιχειρήσεων
 
106.1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των προερχόμενων από μετασχηματισμό επιχειρήσεων
 
106.2 Τήρηση βιβλίου αποθήκης επί μετατροπής εταιριών
 
106.3 Μετατροπή εταιρίας ή ατομικής επιχειρήσεως σε Α.Ε. - Έκδοση στοιχείων στο όνομα της Α.Ε.
 
106.4 Συγκεντρωτικές καταστάσεις μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων
 
106.5 Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε., συνεχίζεται το ίδιο νομικό πρόσωπο. Αξία παγίων για τον υπολογισμό των αποσβέσεων – Αριθμός φορολογικού μητρώου – Συγκεντρωτικές καταστάσεις
 
106.6 Μετατροπή κοινωνίας αστικού δικαίου σε Α.Ε. με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972
 
107 Θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ρυθμιζόμενα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 105240/439/Πολ. 1131/9.5.1995
 
108 Η μη υπαχθείσα στις διατάξεις του ν. 2166/93 και του ν.δ 1297/72 σύμβαση συγχωνεύσεως συνόλου ή μέρους επιχειρήσεως υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου
 
109 Συγχώνευση επιχειρήσεων και εργασιακές σχέσεις(1)
110 Τα κίνητρα μετασχηματισμού των επιχειρήσεων που προβλέπει το άρθρο 9 του ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54A/20.3.2002).
 
110.1 Οι γενικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του κινήτρου των μειωμένων συντελεστών φορολογίας εισοδήματος της απορροφούσας ή της προερχόμενης από τη συγχώνευση ανώνυμης εταιρίας
110.2 Το παρεχόμενο κίνητρο επί συγχωνεύσεως ανώνυμων εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ)
 
110.2.1 Παρεχόμενο κίνητρο σε ανώνυμες εταιρίες μη εισηγμένες στο Χ.Α.Α.που προέρχονται από συγχώνευση άλλων εταιριών οποιασδήποτε εταιρικής μορφής (συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας)
 
110.2.2 Παρεχόμενο κίνητρο σε ανώνυμες εταιρίες μη εισηγμένες στο Χ.Α.Α. που απορροφούν άλλες εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής (συγχώνευση με απορρόφηση)
110.3 Το παρεχόμενο κίνητρο επί συγχωνεύσεως ανώνυμων εταιριών εισηγμένων στο Χ.Α.Α.
 
110.3.1 Παρεχόμενο κίνητρο σε ανώνυμες εταιρίες εισηγμένες στο Χ.Α.Α. που απορροφούν άλλες ανώνυμες εταιρείες μη εισηγμένες στο Χ.Α.Α.
 
110.3.2 Παρεχόμενο κίνητρο σε ανώνυμες εταιρίες εισηγμένες στο ΧΑΑ που απορροφούν άλλες ανώνυμες εταιρίες εισηγμένες επίσης στο ΧΑΑ
110.4 Το παρεχόμενο κίνητρο στις συγχωνευόμενες «συνδεδεμένες» ανώνυμες εταιρίες
 
110.4.1 Ανώνυμες εταιρίες που κατέστησαν ή καθίστανται «συνδεδεμένες» από 1.1.1997 και μετά
 
110.4.2 Εταιρίες που κατέστησαν «συνδεδεμένες» μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1996
 
110.5 Το παρεχόμενο κίνητρο στις Συγχωνεύσεις «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις» και «Συνεταιριστικές Εταιρίες»
 
110.6 Το κίνητρο που παρέχεται στις προερχόμενες υπό μετασχηματισμό εταιρίες (ΑΕ ή ΕΠΕ) για το σχηματισμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 22 του ν. 1828/1989
 
110.7 Μεταφορά ζημίας μετασχηματιζόμενης επιχειρήσεως με το ν. 2166/1993 στην νέα εταιρία
 
110.8 Κίνητρα χορηγούμενα στα μετασχηματιζόμενα εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων
23 Ιουνίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα