Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Διεθνή Λογιστικά ΠρότυπαΠληροφορίες Περιεχόμενα Ευρετήριο Υποδείγματα


Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Στο τμήμα αυτό της Τράπεζας Πληροφοριών ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ αναλύονται οι ακόλουθες ενότητες:

 • Νομοθεσία, εμπορική και φορολογική, περί εφαρμογής των ΔΛΠ.

 • Τρόπος τήρησης των Λογιστικών Βιβλίων μετά την εφαρμογή των ΔΛΠ και οδηγίες εξωλογιστικής κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από τα ΔΛΠ.

 • Ένταξη όλων των λογαριασμών του Ε.ΓΛΣ στα αρμόδια ΔΛΠ, ομαδοποίηση των λογαριασμών του Ε.ΓΛΣ κατά λογαριασμό των οικονομικών καταστάσεων των ΔΛΠ και παράθεση των κανόνων καταχώρησης και αποτίμησης αυτών σύμφωνα με τα ΔΛΠ και το Ε.ΓΛΣ.

 • Συνοπτική παρουσίαση των σπουδαιότερων ΔΛΠ και επισήμανση των διαφορών τους με το Ε.ΓΛΣ.

 • Συνεξέταση καθενός λογαριασμού των υποδειγμάτων των οικονομικών καταστάσεων των ΔΛΠ (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, κλπ) με τους αντίστοιχους λογαριασμούς του Ε.ΓΛΣ και παρουσίαση των κανόνων που διέπουν την αρχική καταχώρηση, τη μεταγενέστερη αποτίμηση, απομείωση, απόσβεση κλπ καθώς και τους κανόνες επιμέτρησης των εσόδων, εξόδων και αποτελεσμάτων που προβλέπουν τα ΔΛΠ, σε αντιστοίχιση με τους κανόνες που προβλέπονται από το Ε.ΓΛΣ και τον ΚΒΣ.

 • Εξετάζονται ενδελεχώς οι καταστάσεις: Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Ταμιακής Ροής, οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Οικονομικές Καταστάσεις κατά Τομέα και προσδιορίζεται το κέρδος ανά μετοχή, αναλύοντας και εμπεδώνοντας τα σχετικά θέματα με λογιστικά παραδείγματα.

 • Αποσαφηνίζεται το ΔΠΧΠ 1 περί πρώτης εφαρμογής των ΔΛΠ και με εκτεταμένη πρακτική εφαρμογή μετατρέπεται ο Ισολογισμός του Ε.ΓΛΣ της 1.1.2004 σε Ισολογισμό εκκίνησης εφαρμογής των ΔΛΠ.

 • Παρουσιάζονται και εμπεδώνονται με παραδείγματα τα οικονομικά μαθηματικά που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των ΔΛΠ και παρέχονται χρήσιμοι Πίνακες Οικονομικών Μαθηματικών.

 • Σε Προσάρτημα παρατίθεται πλήρης σειρά δημοσιευμένων ετήσιων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων συνταγμένων με βάση τα ΔΛΠ.


 • 21 Ιουλίου 2019
  Ενότητες  
  Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
  Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
  Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
  Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
  Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
  Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
  Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
  Πρακτικά Θέματα Λογιστή
  Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

  Οικονομικά Νέα