Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - ΤραπεζώνΠληροφορίες Περιεχόμενα Ευρετήριο Υποδείγματα


ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στο τμήμα αυτό του ΠΑΝΔΕΚΤΗ εξετάζονται, αναλύονται και παρουσιάζονται όλα τα θέματα που αφορούν τις οικονομικές καταστάσεις (Financial Statements), που καταρτίζουν οι επιχειρήσεις στη διάρκεια και στο τέλος της χρήσεως, σε διεξοδικά και με σαφήνεια η λογιστική διαδικασία κατάρτισης των καταστάσεων αυτών, η έκφρασή τους σε σταθερό νόμισμα (τεχνική αποπληθωρισμού), η ανάλυσή τους με αριθμοδείκτες κ.λπ και κυρίως η διαδικασία έγκρισής τους από τη γενική συνέλευση των μετόχων (ή εταίρων), διαδικασία που διέπεται από λεπτομερειακές διατάξεις του δικαίου των εταιριών, οι οποίες διατάξεις αναλύονται διεξοδικά και παρουσιάζονται σε ιδιαίτερο κεφάλαιο. Αναλύονται επίσης και παρουσιάζονται οι διατάξεις του δικαίου των εταιριών που διέπουν το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (ή των Διαχειριστών) προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων (ή εταίρων) και δίδεται υπόδειγμα της εκθέσεως αυτής.

21 Ιουλίου 2019
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα