Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Νέα του Λογιστή

Αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/οικ.1110/289/2018 “Καθορισμός ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)”.
29/01/2018

Αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/οικ.1110/289/2018 “Καθορισμός ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)”.

 

Αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/οικ.1110/289/09-01-2018

 

(ΦΕΚ Β' 162/26-01-2018)

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 6 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (ΦΕΚ 126 Α΄), όπως ισχύει,

β) του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,

γ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 168 Α΄),

δ) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

 

2. Τη ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 (ΦΕΚ 769 Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με την ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (ΦΕΚ 1659/Β΄) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

3. Τη ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/16/31560/2017 (ΦΕΚ 4117 Β΄) απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της αρμοδιότητας να καθορίζει με απόφασή του το ωράριο εργασίας υπαλλήλων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)».

 

4. Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/08-10-2015 (ΦΕΚ 2169 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. οικ.: 54051/Δ9.14200/22-11-2016 (ΦΕΚ 3801 Β΄) και αριθμ. οικ. 59285/18416/12-12-2017 (ΦΕΚ 4503 Β΄) αποφάσεις του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

5. Το με αριθμ. πρωτ. 1042542/24-07-2017 έγγραφο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), με το οποίο διαβιβάσθηκε η 236/Συν.27/29-06-2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ.

 

6. Το γεγονός, ότι επιβάλλεται ο περιορισμός των διαθέσιμων επιλογών ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και συντονισμένη λειτουργία του Φορέα και η αποτελεσματικότερη συνεργασία των υπαλλήλων, με απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων.

 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ),

 

αποφασίζουμε:

 

Καθορίζεται το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), κατ' επιλογή τους, ως εξής:

 

α) από 7.00 μέχρι 15.00

 

β) από 7.30 μέχρι 15.30

 

γ) από 8.00 μέχρι 16.00

 

δ) από 8.30 μέχρι 16.30, για επιλογή αποκλειστικά από υπαλλήλους που έχουν παιδί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2018

 

Ο Υφυπουργός

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

02 Ιουλίου 2020
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα