Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Νέα του Λογιστή

Κ.Υ.Α. 1249/04.12.2017 “Δημοσίευση Περιεχομένου και Στοιχείων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ)”.
05/12/2017

Κ.Υ.Α. 1249/04.12.2017 “Δημοσίευση Περιεχομένου και Στοιχείων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ)”.

 

Αριθμ. 1249

(ΦΕΚ Β' 4235/04-12-2017)

 

1249/1.12.2017

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

Α. Τις διατάξεις:

1. του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 (Α’309), όπως ισχύει,

2. της με αρ. 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της Βουλής με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) – Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων αυτών»( Β’ 3301),

3. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (Α’ 98),

4. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116),

5. της με αριθ. Υ30/9-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δημήτριο Παπαγγελόπουλο» (Β΄ 2183),

6. του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄ 136),

7. του π.δ. 111/2014 « Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 178),

8. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

 

Β. Τη με αρ. 6/2016 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

 

αποφασίζουμε:

 

1. Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) των προσώπων των περιπτ. α΄ έως και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δημοσιεύονται με μορφή ηλεκτρονικού αρχείου στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων με μέριμνα του προέδρου της Επιτροπής του άρθρου 3Α του ως άνω νόμου.

 

2. Το αντικείμενο της δημοσιοποίησης περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:

 

α. επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, ιδιότητες με τις οποίες υποβάλλεται η δήλωση και η ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων του/της υπόχρεου (Παράρτημα Ι Πίνακας 01 κωδ. 5, 6, 7, 10 της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

 

β. επώνυμο, όνομα και όνομα πατρός του/της συζύγου του υπόχρεου (Παράρτημα Ι Πίνακας 02, κωδ. 6, 7, 8 της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

 

γ. έσοδα από κάθε πηγή (Παράρτημα Ι, Πίνακας 04 της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

 

δ. μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, ομόλογα και κάθε είδους ομολογίες, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα καθώς και οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν τράπεζας, ασφαλιστικής εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος (Παράρτημα Ι, Πίνακας 05 της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

 

ε. μίσθωση θυρίδων σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά ιδρύματα (Παράρτημα Ι, Πίνακας 06 της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

 

στ. καταθέσεις σε Τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά Ιδρύματα, καθώς και τα υπόλοιπα χρηματιστηριακών λογαριασμών – χρηματικών καρτελών, εξαιρουμένου του ΙΒΑΝ (Παράρτημα Ι, Πίνακας 07 πλην του κωδ. 6 της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

 

ζ. ακίνητα, περιουσιακά στοιχεία και εμπράγματα δικαιώματα επ’ αυτών, εξαιρουμένης της οδού, αριθμού ή τοποθεσίας του ακινήτου, του ονοματεπωνύμου της Συμβολαιογράφου (απόκτησης και εκποίησης/ μεταβολής των ανωτέρω) (Παράρτημα Ι, Πίνακας 09 πλην των κωδικών 7, 24 και 30 της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

 

η. οχήματα κάθε χρήσης, εξαιρουμένου του αριθμού κυκλοφορίας τους (Παράρτημα Ι πίνακας 10 πλην του κωδ. 5, της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

 

θ. πλωτά μέσα, εξαιρουμένου του αριθμού νηολογίου ή λεμβολογίου (Παράρτημα Ι πίνακας 11 πλην του κωδ. 5, της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

 

ι. εναέρια μέσα, εξαιρουμένου του αριθμού νηολογίου (Παράρτημα Ι πίνακας 12 πλην του κωδ. 5, της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

 

ια. συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση, εξαιρουμένου του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) της επιχείρησης (Παράρτημα Ι πίνακας 13 πλην του κωδ. 7 της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

 

ιβ. οι δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές (Παράρτημα Ι πίνακας 14 της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της Βουλής).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2017

 

Οι Υπουργοί

 

Οικονομικών

ΕΥΚΛ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

 

Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΔΗΜ. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

17 Ιανουαρίου 2022
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα