- : - - -
. .3908/11.
- .
ICT4GROWTH. 8/6/2012.
18/5/2012 .
1 2
, venture capital,


785/2017 .
09/11/2017

ρειος Πγος 785/2017 «Καταγγελα εκ μρους του εργοδτη της σμβασης εργασας αορστου χρνου».

 

Περληψη

 

Σε κθε περπτωση καταγγελας εκ μρους του εργοδτη της σμβασης εργασας αορστου χρνου, που εναι μονομερς, αναιτιδης και απευθυντα δικαιοπραξα, απαιτεται για το κρος αυτς (γγραφος τπος και) η καταβολ στον μισθωτ της νμιμης αποζημωσης κλπ. (ανεξρτητα, καταρχν, απ τον λγο που την προκλεσε), και επομνως ο εργαζμενος δικαιοται σε κθε περπτωση (λαμβανομνου υπψη τι η ακυρτητα αυτ της καταγγελας εναι σχετικ υπρ αυτο) να ζητσει (αντ για αποδοχς υπερημερας, επικαλομενος την ακυρτητα της καταγγελας) τη νμιμη αποζημωση που προβλπεται απ το ν.2112/1920 το β.δ. της 16-7-1920 (παραιτομενος, τσι, σιωπηρ, με την σκηση της σχετικς αγωγς απ το δικαωμα προσβολς του κρους της καταγγελας, και θεωρντας αυτν γκυρη.

 

Απφαση 785 / 2017

(Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

 

Αριθμς 785/2017

 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

Β2' Πολιτικ Τμμα

 

Συγκροτθηκε απ τους Δικαστς: Ασπασα Καρλλου, Αντιπρεδρο του Αρεου Πγου, Νικλαο Πσσο - Εισηγητ, Παναγιτη Κατσιρομπα, Δμητρα Κοκοτνη και Γεργιο Μιχολι, Αρεοπαγτες.

Συνεδρασε δημσια στο Κατστημ του, στις 28 Φεβρουαρου 2017, με την παρουσα και της γραμματως Αγγελικς Ανυφαντ, για να δικσει την εξς υπθεση μεταξ:

Της αναιρεσεουσας εταιρεας με την επωνυμα "... Ο.Β.Ε.Ε", που εδρεει στον Δμο … και εκπροσωπεται νμιμα, η οποα εκπροσωπθηκε απ τον πληρεξοσιο δικηγρο της ........., που κατθεσε προτσεις. Της αναιρεσβλητης: Σ. συζ. Χ. Δ., κατοκου ..., η οποα δεν εμφανσθηκε στο ακροατριο, οτε εκπροσωπθηκε απ πληρεξοσιο δικηγρο.

 

Η νδικη διαφορ ρχισε με την απ 23-12-2009 αγωγ της δη αναιρεσβλητης, που κατατθηκε στο Μονομελς Πρωτοδικεο Καλαμτας. Εκδθηκαν οι αποφσεις: 46/2013 του διου Δικαστηρου και 25/2016 του Εφετεου Καλαμτας. Την αναρεση της τελευταας απφασης ζητε η αναιρεσεουσα με την απ 25-7-2016 ατησ της. Κατ τη συζτηση της ατησης αυτς, που εκφωνθηκε απ το πινκιο, οι διδικοι παραστθηκαν πως σημεινεται πιο πνω. Ο πληρεξοσιος της αναιρεσεουσας ζτησε την παραδοχ της ατησης και την καταδκη της αντιδκου της στη δικαστικ δαπνη της.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. πως αποδεικνεται απ την με αριθ. 14291/1-12-2016 κθεση επδοσης της δικαστικς επιμελτριας Καλαμτας Β. Μ., ακριβς αντγραφο της κρινμενης ατησης αναρεσης με πρξη προσδιορισμο της δικασμου που αναφρεται στην αρχ της απφασης αυτς επιδθηκε με επιμλεια της αναιρεσεουσας νμιμα και εμπρθεσμα στην αναιρεσβλητη και επομνως, εφσον αυτ, πως προκπτει απ τα πρακτικ συνεδρασης του Δικαστηρου τοτου, δεν εμφανσθηκε, οτε λαβε μρος καθοιονδποτε νμιμο τρπο στην συζτηση, κατ την οποα η υπθεση εκφωνθηκε με την σειρ της απ το πινκιο, το Δικαστριο πρπει να προχωρσει στην συζτηση παρ την απουσα της (ρθ.576§2 ΚΠολΔ).

ΙΙ. (Α) Η νομικ αοριστα της αγωγς, που συνδεται με τη νομικ εκτμηση του καννα ουσιαστικο δικαου που πρπει να εφαρμοσθε, αποτελε παρβαση που ελγχεται με τη διταξη του ρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ, αν το δικαστριο αξωσε περισστερα στοιχεα απ τα απαιτομενα απ το νμο προς θεμελωση του ασκομενου δικαιματος για να κρνει νμιμη την αγωγ αντθετα αρκσθηκε σε λιγτερα απ τα απαιτομενα στοιχεα. Η αοριστα, μως, του δικογρφου της αγωγς μπορε να μην εναι νομικ, αλλ ποσοτικ ποιοτικ, ταν στο δικγραφο αυτ δεν αναφρονται με πληρτητα τα πραγματικ περιστατικ τα οποα αποτελον την προπθεση εφαρμογς του καννα δικαου στον οποο στηρζεται το ατημα της αγωγς (ποσοτικ αοριστα) ταν στο δικγραφο γνεται απλς επκληση των ρων του νμου χωρς να αναφρονται τα περιστατικ που θεμελινουν την εφαρμογ του συγκεκριμνου καννα δικαου (ποιοτικ αοριστα). Στις περιπτσεις αυτς της ποσοτικς ποιοτικς αοριστας της αγωγς η απφαση ελγχεται με βση τις διατξεις του ρθρου 559 αριθ. 8 και 14 ΚΠολΔ, αντστοιχα (ΑΠ 614/2015, ΑΠ 837/2015). Περαιτρω, κατ το ρθ. 559 αριθ. 8 Κ.Πολ.Δ. αναρεση επιτρπεται και αν το δικαστριο παρ το νμο (λαβε υπψη πργματα που δεν προτθηκαν ) δεν λαβε υπψη πργματα που προτθηκαν και χουν ουσιδη επδραση στην κβαση της δκης. Κατ την ννοια της διταξης αυτς "πργματα" (η λψη υπψη των οποων, κατοι μη προταθντων, ) η μη λψη υπψη, κατοι προταθντων, ιδρει τον λγο αυτν αναρεσης, θεωρονται οι αυτοτελες, παραδεκτ προβαλλμενοι και νμιμοι πραγματικο ισχυρισμο, οι οποοι αποτελον την βση και, επομνως, στηρζουν το ατημα αγωγς, ανταγωγς, νστασης αντνστασης, ουσιαστικο δικονομικο δικαου, καθς οι λγοι φεσης ( αντφεσης), που αφορον ττοιους ισχυρισμος, δεν ιδρεται, μως, ο λγος αυτς, ταν το δικαστριο λαβε υπψη τον προταθντα ισχυρισμ και τον απρριψε για οποιονδποτε λγο, τυπικ ουσιαστικ (ΑΠ 38/2016).

 

Εξλλου, απ τον συνδυασμ των διατξεων των ρθ. 167, 168, 648, 669§ΑΚ, του ρθρου 1 ν.2112/1920 του ρθρου 3 του ν.2112/1920, και του ρθρου 1 του ν. 3198/1955 του ρθρου 5 του ν.3198/1955, 1, 3§1 και 5 του β.δ. της 16-7-1920 "περ επεκτσεως του ν.2112 και επ εργατν, τεχνιτν και υπηρετν", προκπτει τι σε κθε περπτωση καταγγελας εκ μρους του εργοδτη της σμβασης εργασας αορστου χρνου, που εναι μονομερς, αναιτιδης και απευθυντα δικαιοπραξα, απαιτεται για το κρος αυτς (γγραφος τπος και) η καταβολ στον μισθωτ της νμιμης αποζημωσης κλπ. (ανεξρτητα, καταρχν, απ τον λγο που την προκλεσε), και επομνως ο εργαζμενος δικαιοται σε κθε περπτωση (λαμβανομνου υπψη τι η ακυρτητα αυτ της καταγγελας εναι σχετικ υπρ αυτο) να ζητσει (αντ για αποδοχς υπερημερας, επικαλομενος την ακυρτητα της καταγγελας) τη νμιμη αποζημωση που προβλπεται απ το ν.2112/1920 το β.δ. της 16-7-1920 (παραιτομενος, τσι, σιωπηρ, με την σκηση της σχετικς αγωγς απ το δικαωμα προσβολς του κρους της καταγγελας, και θεωρντας αυτν γκυρη, πρβλ. ΑΠ 429/2016, ΑΠ 277/2016, ΑΠ 359/2016).

Στην περπτωση αυτν, της επιδωξης δηλ. καταβολς της νμιμης αποζημωσης απλυσης, στοιχεο της αγωγς για να εναι αυτ ορισμνη κατ' ρθ.216§1 ΚΠολΔ εναι, πλην των λλων, η απλ αναφορ του περιστατικο της καταγγελας και του χρνου αυτς, καθσον η καταγγελα (απλυση) αποτελε νομικ ρο εχρηστο στην πρξη που χει ορισμνο περιεχμενο και γνωστ ννοια, δηλνοντας συγκεκριμνη πραγματικ κατσταση, και επομνως δεν εναι αναγκαο να εκτθενται και τα ειδικτερα πραγματικ περιστατικ που την συγκροτον, ως εκ τοτου δε σε περπτωση παρλειψης τους δεν εναι αριστος ο σχετικς ισχυρισμς (Β)

Απ τις διατξεις των ρθ. 335, 338, 339 340 και 346 ΚΠολΔ συνγεται τι το δικαστριο της ουσας για να σχηματσει την κρση του σχετικ με τους πραγματικος ισχυρισμος των διαδκων που ασκον ουσιδη επδραση στην κβαση της δκης υποχρεοται να λβει υπψη λα τα αποδεικτικ μσα που νμιμα επικαλονται και προσκομζουν οι διδικοι προς απδειξη ανταπδειξη αυτν, η παρβαση δε της υποχρωσης αυτς ιδρει τον προβλεπμενο απ το ρθ. 559 αριθ. 11 περ. γ' ΚΙολΔ λγο αναρεσης, για την στοιχειοθτηση του οποου αρκε και μνη η παρξη αμφιβολιν ως προς την λψη υπψη συγκεκριμνου αποδεικτικο μσου.

Ο λγος αυτς ελγχεται ουσιαστικ αβσιμος, αν αποδεικνεται απ την προσβαλλομνη απφαση τι το δικαστριο της ουσας λαβε υπψη λα τ' αποδεικτικ μσα που επικαλσθηκαν και προσκμισαν οι διδικοι προς απδειξη των ισχυρισμν τους. Προς τοτο αρκε η γενικ αναφορ του εδους του αποδεικτικο μσου που λαβε υπψη το δικαστριο, χωρς την ανγκη ειδικς μνεας και αξιολγησης εκστου, καθσον καμα διταξη δεν επιβλλει αυτν, εν, μως, απ την γενικ, και ρητ, αυτ αναφορ, σε συνδυασμ με το περιεχμενο της απφασης, δεν προκπτει κατ τρπο αναμφβολο , κατ' λλη κφραση, αδιστκτως ββαιο τι λφθηκε υπψη κποιο συγκεκριμνο αποδεικτικ μσο, θεμελινεται ο αναιρετικς αυτς λγος (Ολ ΑΠ 2/2008, ΑΠ 14/2005, ΑΠ 319/2015) (Γ) Στην προκειμνη περπτωση απ τα διαδικαστικ γγραφα της δκης (ρθ.561 §2 ΚΠολΔ) προκπτουν τα εξς: (1) Στην νδικη απ 23-12-2009 (και με αριθ.κατ.23 6/2009) αγωγ της ενπιον του Μονομελος Πρωτοδικεου Καλαμτας η δη αναιρεσβλητη εξθεσε, τι προσελφθη την 22-5-2007 με σμβαση εξαρτημνης εργασας ορισμνου χρνου, διαρκεας μχρι την 29-12-2007, απ τον Δ. Π. για να εργασθε ως εργτρια στην επιχερηση επεξεργασας, τυποποησης και εμπορας ξηρν καρπν κλπ. με τον διακριτικ ττλο "..." που διατηροσε αυτς σε περιοχ της …, συνχισε δε να εργζεται σ' αυτν και μετ την λξη της σμβασς της, η οποα τσι μετατρπηκε σε αορστου χρνου, τι την 1-11-2008 η ως νω επιχερηση μεταβιβσθηκε στην εναγομνη και τρα αναιρεσβλητη εταιρεα, η οποα υπεισλθε στις υποχρεσεις της υφισταμνης εργασιακς σχσης, τι η ενγουσα εργσθηκε κτοτε συνεχς στην εναγομνη εταιρεα μχρι την 4-11-2009, ταν αυτ παυσε να δχεται τις προσφερμενες υπηρεσες της και την απλυσε, τι απ την αρχ της πρσληψς της εργαζταν επ 6 ημρες την εβδομδα (Δευτρα ως Σββατο) και επ 9 ρες ημερησως, καθς και λες τις Κυριακς για το χρονικ διστημα απ 1.9 κθε τους μχρι την 31.5 του επομνου, χωρς να της χορηγεται αναπληρωματικ ημρα ανπαυσης, με βση δε τα περιστατικ αυτ ζτησε να υποχρεωθε η εναγομνη να καταβλει σ' αυτν, με βση την σμβαση εργασας, λλως κατ τις διατξεις για τον αδικαιολγητο πλουτισμ, και κατ τα λεπτομερς αναφερμενα στην αγωγ (α) ως αμοιβ για υπερεργασα/υπερωριακ απασχληση, κατ τις εκε διακρσεις, του ως νω επιδκου χρονικο διαστματος (22.5.2007-4.11.2009) το ποσ των 16.576,246 (β) ως προσαξηση του ημερομισθου της για εργασα τις Κυριακς (κατ το διο διστημα) το ποσ των 2.561,316 (γ) ως αποζημωση για μη χορηγηθεσα αναπληρωματικ εβδομαδιαα ανπαυση το ποσ των 3.414,896 και (δ) για μη καταβληθεσα αποζημωση απλυσης το ποσ 739,556 και συνολικ για λες αυτς τις αιτες το ποσ των 23.291,996. Σμφωνα με τα προεκτεθντα, με το περιεχμενο αυτ η νδικη αγωγ, στην οποα αναφρεται τι η αναιρεσεουσα εναγομνη την 4-11-2009 παυσε να δχεται τις υπηρεσες της αναιρεσβλητης ενγουσας και την απλυσε, ουδεμα αοριστα πασχε ως προς το σημεο αυτ και το (μνο) συναρτμενο με την απλυση (καταγγελα) κεφλαιο της αγωγς (αποζημωση απλυσης), μη απαιτουμνης της αναφορς και λλων περιστατικν, και ως εκ τοτου εναι απορριπτος ως αβσιμος ο με στοιχ. ΙΙ λγος αναρεσης κατ το μρος του απ τους αριθ. 1,8 και 14 του ρθ.559 ΚΠολΔ, με το οποο προβλλεται εσφαλμνη μη απρριψη της αγωγς λγω αοριστας και ειδικτερα λγω μη αναφορς του "τρπου" απλυσης, εν εξλλου το Εφετεο λαβε υπψη και ρητ απρριψε ως αβσιμο τον προβληθντα (και) ενπιον αυτο (με την φεση της αναιρεσεουσας και τις επ' αυτς προτσεις της) ως νω περ αοριστας ισχυρισμ και επομνως ο λγος αυτς πρπει ν' απορριφθε ως αβσιμος και ως προς το μρος του αυτ απ τον αριθ.8 του διου ρθρου για μη λψη υπψη προταθντων "πραγμτων". Τλος, ο αυτς λγος, κατ το μρος του απ τον αριθ. 19 του ως νω ρθρου, με το οποο εντελς επιγραμματικ προβλλεται τι το Εφετεο "με ανεπαρκες αιτιολογες απρριψε τη νομμως προταθεσα νσταση..περ αοριστας του εισαγωγικο δικογρφου" εναι απορριπτος ως απαρδεκτος, το μεν διτι αντιφσκει προς το λοιπ περιεχμενο του λγου αυτο, τι δηλ. ως προς την νσταση αυτν "η αναιρεσιβαλλομνη ουδεμα μνεα κνει", το δε διτι σε κθε περπτωση ο λγος αυτς ιδρεται, μνο ταν το δικαστριο ερενησε στην ουσα κποιον ισχυρισμ κλπ., διατυπνοντας και συναφς αποδεικτικ πρισμα (Ολ ΑΠ 3/1997, ΑΠ 2100/2014) (2) Η αγωγ αυτ γινε εξολοκλρου δεκτ και κατ' ουσαν με την 46/2013 απφαση του Μονομελος Πρωτοδικεου Καλαμτας (3) Το Μονομελς Εφετεο Καλαμτας, κρνοντας επ της αγωγς αυτς στερ' απ φεση της αναιρεσεουσας εναγομνης, με την προσβαλλομνη 25/2016 απφαση του δχθηκε, μεταξ λλων, που δεν ενδιαφρουν εδ, τι η ενγουσα προσλφθηκε την 22-5-2007 με προφορικ σμβαση εξαρτημνης εργασας ορισμνου χρνου απ την εταιρεα ... για να εργασθε ως εργτρια στην επιχερησ της επεξεργασας, τυποποησης και εμπορας ξηρν καρπν κλπ., συνχισε δε να εργζεται σ' αυτν και μετ την λξη της σμβασης της, που μετατρπηκε τσι σε αορστου χρνου, εν την 1-11-2008 η ως νω εργοδτρια εταιρεα μεταββασε την επιχερησ της στην εναγομνη και δη αναιρεσεουσα εταιρεα, υπεισελθοσα στην επδικη σμβαση εργασας, και κτοτε η ενγουσα παρεχε τις υπηρεσες της σ' αυτν, με τους αυτος ρους και την δια ειδικτητα, μχρι την 4-11-2009, ταν απολθηκε, τι η ενγουσα απ την (αρχικ) πρσληψ της μχρι την απλυσ της εργαζταν επ 9 ρες καθημεριν και επ 6 ημρες την εβδομδα (Δευτρα ως και Σββατο), δηλ. εργαζταν πραν του νομμου ωραρου των 40 ωρν εβδομαδιαα και δη επ 54 ρες την εβδομδα κλπ. και τι κατ συνπεια δικαιοται τις αντστοιχες αποδοχς για τις ρες υπερεργασας και για τις ρες παρνομης υπερωριακς απασχλησης, με βση δε τα γενμενα ως νω δεκτ (και αφο περαιτρω δχθηκε τι η ενγουσα δικαιοται και τα υπλοιπα αγωγικ κονδλια, δηλ. την προσαξηση κατ 75% του ημερομισθου της για την εργασα κατ τις Κυριακς, αποζημωση για τις ημρες της αναπληρωματικς εβδομαδιαας ανπαυσης και αποζημωση απλυσης, και συνολικ το ποσ των 23.291,996) απρριψε την φεση της αναιρεσεουσας εναγομνης, επικυρνοντας την απφαση του πρωτοβαθμου δικαστηρου, με την οποα, πως προαναφρθηκε, η αγωγ εχε γνει εξ ολοκλρου δεκτ για το ως νω ποσ.

Κατ την ενπιον του Εφετεου συζτηση η αναιρεσεουσα επικαλσθηκε με τις προτσεις της (ρθ.561 §2 ΚΠολΔ) και προσκμισε (εφσον στην αναιρεσιβαλλομνη δεν βεβαινεται το αντθετο, ΑΠ 83/2016, ΑΠ 56/2016) σε σχση με το ουσιδες ζτημα του καθημερινο ωραρου εργασας της αναιρεσβλητης ενγουσας (της απασχλησς της δηλ. επ 9 ρες ημερησως) και τα εξς γγραφα και ειδικτερα (α) τους με αριθ.27605/5-6-2007, 5013/18-9-2007, 8568/13-11-2008 και 5802/24-9-2009 πνακες προσωπικο (β) τα απ Μιο 2007 ως και Δεκμβριο 2009 εξοφλητικ σημειματα αποδοχν της αναρεσβλητης ενγουσας, υπογεγραμμνα απ' αυτν και (γ) αντγραφα του παρουσιολογου της, μαζ με τους λλους μισθωτος της επιχερησης, με την υπογραφ της.

Σμφωνα με τα εκτιθμενα στην προσβαλλομνη απφαση, το ωρριο της εργασας της ενγουσας (δηλ. η καθημεριν απασχλησ της πραν του νομμου ωραρου) αποδεχθηκε απ τις καταθσεις των μαρτρων της (μεταξ των οποων και ο υις της), εν δεν γνεται καμα αναφορ στα σχετικ με το ζτημα τοτο ως νω γγραφα. Ως εκ τοτου δεν καθσταται ββαιο, και μλιστα χωρς αμφιβολα (παρ την σχετικ βεβαωση του Εφετεου τι για τον σχηματισμ γενικ της επ της ουσας κρσης του συνεκτιμθηκαν και λα τα γγραφα που οι διδικοι επικαλσθηκαν και προσκμισαν), τι για το ουσιδες αυτ ζτημα λφθηκαν υπψη και τα γγραφα αυτ, που θα οδηγοσαν ενδεχομνως σε διαφορετικ αποδεικτικ πρισμα.

Επομνως, ο συναφς με στοιχ.Ι λγος αναρεσης απ το ρθ.559 αριθ.11γ' ΚΠολΔ εναι βσιμος και πρπει να γνει δεκτς. Σμφωνα με τα παραπνω πρπει να αναιρεθε ενμρει η αναιρεσιβαλλομενη απφαση (ως προς το ζτημα της υπρβασης του ημερσιου ωραρου απασχλησης της αναιρεσβλητης ενγουσας), να παραπεμφθε η υπθεση προς περαιτρω εκδκαση κατ το μρος τοτο, ως προς το οποο χρειζεται διευκρνιση, στο δικαστριο που εξδωσε την αναιρουμνη απφαση, αφο αυτ μπορε να συγκροτηθε απ λλον δικαστ (ρθ.580§3 ΚΠολΔ), και να καταδικασθε η αναιρεσβλητη σε μρος των δικαστικν εξδων της αναιρεσεουσας (ρθ.176, 178, 183, 191§ΚΠολΔ), η οποα κατθεσε προτσεις, κατ τα ειδικτερα στο διατακτικ οριζμενα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρε την 25/2016 απφαση του Μονομελος Εφετεου Καλαμτας κατ το αναφερμενο στο σκεπτικ μρος.

Παραπμπει την υπθεση κατ το μρος αυτ προς περαιτρω εκδκαση στο ως νω δικαστριο, συγκροτομενο απ λλο δικαστ.

Καταδικζει την αναιρεσβλητη σε μρος των δικαστικν εξδων της αναιρεσεουσας, το οποο ορζει σε χλια τριακσια (1300) ευρ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασσθηκε στην Αθνα, στις 13 Μαρτου 2017.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε δημσια συνεδραση στο ακροατρι του, στην Αθνα, στις 11 Μαου 2017.

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

11 2020
  
(...)
... -
. ( - )
9 ... -
. -
-
&