- : - - -
. .3908/11.
- .
ICT4GROWTH. 8/6/2012.
18/5/2012 .
1 2
, venture capital,


2115/2017 - - .
09/11/2017

ΣτΕ 2115/2017 Εικονικ συναλλαγ - Εικονικ τιμολγιο - Βρος απδειξης.

 

Κατηγορα: Κδικας Φορολογικν διαδικασιν ΚΦΔ

Περληψη

 

ταν αποδδεται σε ορισμνο επιτηδευματα η παρβαση της λψεως τιμολογου δελτου αποστολς εικονικο, υπ την ννοια ετε τι δεν χει πραγματοποιηθε η συναλλαγ στην οποα αυτ αναφρεται ετε τι χει μεν πραγματοποιηθε η συναλλαγ, χι μως, πως εμφανζεται, με το φερμενο ως εκδτη του τιμολογου δελτου αποστολς, η φορολογικ αρχ βαρνεται, κατ' αρχν, με την απδειξη της εν λγω εικονικτητας.

 

Προς τοτο αρκε, κατ' αρχν, ν' αποδεξει ετε τι ο εκδτης του τιμολογου εναι πρσωπο φορολογικς ανπαρκτο, δηλαδ, πρσωπο που δεν εχε δηλσει ναρξη του επιτηδεματος του, οτε εχε θεωρσει στοιχεα στην αρμδια φορολογικ αρχ (οπτε ο λπτης βαρνεται πλον ν' αποδεξει την αλθεια της συναλλαγς και την καλ πστη κατ το χρνο της, τι δηλαδ εχε ελγξει τα στοιχεα του αντισυμβαλλομνου του - εκδτη των φορολογικν στοιχεων), ετε τι ο εκδτης του τιμολογου εναι πρσωπο φορολογικς μεν υπαρκτ, αλλ συναλλακτικς ανπαρκτο, τι, ενψει των επιχειρηματικν του δυνατοττων, πως προκπτουν απ' τη συνολικ εκτμηση της συναλλακτικς του συμπεριφορς και της φσεως του κκλου εργασιν του, δεν εναι δυνατν να ταν σε θση να εκπληρσει την επμαχη παροχ (οπτε, και πλι, ο λπτης του φορολογικο στοιχεου βαρνεται ν' αποδεξει την αλθεια της συναλλαγς, δηλαδ τι αυτ πραγματοποιθηκε μεταξ αυτο και του φερμενου ως εκδτου, τσι πως περιγρφεται στο τιμολγιο...)».

 

ΣτΕ  2115/2017

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ Β'

 

Συνεδρασε δημσια στο ακροατριο του στις 31 Μιου 2017, με την εξς σνθεση: Ε. Σρπ, Αντιπρεδρος, Πρεδρος του Β' Τμματος, Ε. Νκα, Μ. Πικραμνος, Σμβουλοι, Ειρ. Σταυρουλκη, Ν. Σεκρογλου, Πρεδροι. Γραμματας η Α. Ζυγουρτσα.

Για να δικσει την απ 30 Μαου 2014 ατηση: του Προσταμνου Δ.Ο.Υ. Κηφισις Αττικς, ο οποος παρστη με την Αναστασα Βασιλεου, Πρεδρο του Νομικο Συμβουλου του Κρτους, κατ της ετερρρυθμης εταιρεας με την επωνυμα "...................... Ε.Ε.", που εδρεει στις Αχαρνς Αττικς (οδς ............. αρ. ......), η οποα παρστη με την δικηγρο ............. (A.M. .........), που την διρισε με ειδικ πληρεξοσιο.

 

Με την ατηση αυτ ο αναιρεσεων Προστμενος επιδικει να αναιρεθε η υπ' αριθμ. 4851/2013 απφαση του Διοικητικο Εφετεου Αθηνν.

 

Η εκδκαση ρχισε με την ανγνωση της εκθσεως του εισηγητ, Συμβολου Μ. Πικραμνου.

 

Κατπιν το δικαστριο κουσε την εκπρσωπο του αναιρεσεοντος Προσταμνου, η οποα ανπτυξε και προφορικ τους προβαλλμενους λγους αναιρσεως και ζτησε να γνει δεκτ η ατηση και την πληρεξοσια της αναιρεσβλητης εταιρεας, η οποα ζτησε την απρριψ της.

 

Μετ τη δημσια συνεδραση το δικαστριο συνλθε σε δισκεψη σε αθουσα του δικαστηρου κ α ι

 

Αφο μελτησε τα σχετικ γγραφα

 

Σκφθηκε κατ τον Νμο

 

1. Επειδ, για την σκηση της κρινμενης ατησης δεν απαιτεται η καταβολ παραβλου.

 

2. Επειδ, με την κρινμενη ατηση ζητεται η αναρεση της 4851/2013 απφασης του Τριμελος Διοικητικο Εφετεου Αθηνν, με την οποα γινε δεκτ προσφυγ της δη αναιρεσβλητης εταιρεας και ακυρθηκε η 446/8.12.2011 πρξη του Προσταμνου της Δ.Ο.Υ. Αχαρνν. Με την πρξη αυτ εχε επιβληθε στην αναιρεσβλητη πρστιμο, ποσο 404.010 ευρ, για το λγο τι κατ τη διαχειριστικ περοδο 1.1-31.12.2006 η αναιρεσβλητη ζτησε και λαβε 31 φορολογικ στοιχεα τα οποα κρθηκαν εικονικ.

 

3. Επειδ, η παργραφος 3 του ρθρου 53 του π.δ. 18/1989 (ΕτΚ Α', φ. 8), πως αυτ αντικαταστθηκε με το ρθρο 12 παρ. 1 του ν. 3900/2010 (ΕτΚ Α', φ. 213) και, περαιτρω, με την παρ. 2 του ρθρου 15 του ν. 4446/2016 (ΕτΚ Α', φ. 240, με ναρξη ισχος του ρθρου 15 απ τη δημοσευση του νμου στην Εφημερδα της Κυβερνσεως στις 22.12.2016, πως ορζει το ρθρο 32 του διου νμου), ορζει, στο εδφιο α', τι: «Η ατηση αναιρσεως επιτρπεται μνον ταν προβλλεται απ τον διδικο με συγκεκριμνους ισχυρισμος που περιχονται στο εισαγωγικ δικγραφο τι δεν υπρχει νομολογα του Συμβουλου της Επικρατεας τι υπρχει αντθεση της προσβαλλομνης αποφσεως προς τη νομολογα του Συμβουλου της Επικρατεας λλου ανωττου δικαστηρου ετε προς ανκκλητη απφαση διοικητικο δικαστηρου. [...]». Περαιτρω, στην παργραφο 4 του ρθρου 53 του π.δ. 18/1989, πως αυτ αντικαταστθηκε με το ρθρο 12 παρ. 1 του ν. 3900/2010, ορζεται: «4. Δεν επιτρπεται η σκηση ατησης αναιρσεως ταν το ποσ της διαφορς που γεται ενπιον του Συμβουλου της Επικρατεας εναι καττερο απ σαρντα χιλιδες ευρ [...]». Κατ την ννοια των ως νω διατξεων, προκειμνου να κριθε παραδεκτ ατηση αναιρσεως, απαιτεται η συνδρομ των προποθσεων αμφοτρων των παραγρφων 3 και 4 του ρθρου 53 του π.δ. 18/1989 (ΣτΕ 2825/2016, ΣτΕ 1873/2012 7μ. συνθ. κ..). Ειδικτερα, κατ την ννοια της πρτης των ανωτρω διατξεων, ο αναιρεσεων βαρνεται, επ ποιν ολικο μερικο απαραδκτου της ατησς του, να τεκμηρισει με ειδικος και συγκεκριμνους ισχυρισμος που περιλαμβνει στο εισαγωγικ δικγραφο τι με καθνα απ τους προβαλλμενους λγους τθεται συγκεκριμνο νομικ ζτημα, τοι ζτημα ερμηνεας διταξης νμου γενικς αρχς του ουσιαστικο δικονομικο δικαου, που εναι κρσιμο για την επλυση της διαφορς και επ του οποου ετε δεν υπρχει νομολογα του Συμβουλου της Επικρατεας ετε οι σχετικς κρσεις και παραδοχς της αναιρεσιβαλλμενης απφασης ρχονται σε αντθεση με μη ανατραπεσα νομολογα του Συμβουλου της Επικρατεας λλου ανωττου δικαστηρου , ελλεψει αυτν, προς ανκκλητη απφαση διοικητικο δικαστηρου (ΣτΕ 435/2017, ΣτΕ 4163/2012 7μ., κ..), ως ττοια δε νομολογα νοεται η διαμορφωθεσα επ αυτο τοτου του κρσιμου νομικο ζητματος και χι επ ανλογου παρμοιου (ΣτΕ 435/2017, ΣτΕ 507/2014, ΣτΕ 4163/2012 7μ., κ..). Επομνως, σε περπτωση που ο αναιρεσεων επικαλεται αντθεση της αναιρεσιβαλλμενης απφασης προς υφιστμενη, κατ τα ανωτρω εκτεθντα, νομολογα, πρπει η αντθεση αυτ να μην αναφρεται σε ζητματα αιτιολογας συνδεμενα με το πραγματικ της κρινμενης υπθεσης, αλλ να αφορ αποκλειστικ στην ερμηνεα διταξης νμου γενικς αρχς, δυνμενης να χει γενικτερη εφαρμογ, ανεξαρττως εν αυτ η ερμηνεα διατυπνεται στη μεζονα στην ελσσονα πρταση του δικανικο συλλογισμο της αναιρεσιβαλλμενης απφασης και των λοιπν αποφσεων, προς τις οποες προβλλεται τι υφσταται αντθεση (ΣτΕ 176/2017, ΣτΕ 1520/2016, ΣτΕ 4194/2015 κ.).

 

4. Επειδ, εν προκειμνω, το δικσαν δικαστριο ερμνευσε τις διατξεις του ρθρου 2 του Κδικα Βιβλων και Στοιχεων (Π.Δ.186/1992, ΕτΚ Α', φ. 84) και των ρθρων 5 παρ. 10 β και 19 παρ. 4 του ν. 2523/1997 (ΕτΚ Α', φ. 179), παραπμποντας σε σχετικ νομολογα του Συμβουλου της Επικρατεας, και κρινε τι: «... ταν αποδδεται σε ορισμνο επιτηδευματα η παρβαση της λψεως τιμολογου δελτου αποστολς εικονικο, υπ την ννοια ετε τι δεν χει πραγματοποιηθε η συναλλαγ στην οποα αυτ αναφρεται ετε τι χει μεν πραγματοποιηθε η συναλλαγ, χι μως, πως εμφανζεται, με το φερμενο ως εκδτη του τιμολογου δελτου αποστολς, η φορολογικ αρχ βαρνεται, κατ' αρχν, με την απδειξη της εν λγω εικονικτητας. Προς τοτο αρκε, κατ' αρχν, ν' αποδεξει ετε τι ο εκδτης του τιμολογου εναι πρσωπο φορολογικς ανπαρκτο, δηλαδ, πρσωπο που δεν εχε δηλσει ναρξη του επιτηδεματος του, οτε εχε θεωρσει στοιχεα στην αρμδια φορολογικ αρχ (οπτε ο λπτης βαρνεται πλον ν' αποδεξει την αλθεια της συναλλαγς και την καλ πστη κατ το χρνο της, τι δηλαδ εχε ελγξει τα στοιχεα του αντισυμβαλλομνου του - εκδτη των φορολογικν στοιχεων), ετε τι ο εκδτης του τιμολογου εναι πρσωπο φορολογικς μεν υπαρκτ, αλλ συναλλακτικς ανπαρκτο, τι, ενψει των επιχειρηματικν του δυνατοττων, πως προκπτουν απ' τη συνολικ εκτμηση της συναλλακτικς του συμπεριφορς και της φσεως του κκλου εργασιν του, δεν εναι δυνατν να ταν σε θση να εκπληρσει την επμαχη παροχ (οπτε, και πλι, ο λπτης του φορολογικο στοιχεου βαρνεται ν' αποδεξει την αλθεια της συναλλαγς, δηλαδ τι αυτ πραγματοποιθηκε μεταξ αυτο και του φερμενου ως εκδτου, τσι πως περιγρφεται στο τιμολγιο...)».

 

Περαιτρω, το δκασαν δικαστριο κρινε, παραπμποντας σε σχετικ νομολογα του Συμβουλου της Επικρατεας, τι: «Το δικαστριο της ουσας, ενπιον του οποου αμφισβητεται ο χαρακτρας του τιμολογου ως εικονικο, υποχρεοται, κατ τις διατξεις περ αποδεξεως (ρθρα 144 επ.... Κδικα Διοικητικς Δικονομας), να εκφρει την κρση του σχηματζοντας πλρη και ββαιη δικανικ πεποθηση χρησιμοποιντας λα τα επιτρεπμενα αποδεικτικ μσα, μεταξ των οποων και τα δικαστικ τεκμρια, περ της συνδρομς των κρσιμων πραγματικν περιστατικν, αφο προηγουμνως εκτιμσει συνολικ τα υφιστμενα στο φκελο της υπθεσης στοιχεα και χι μεμονωμνα το καθνα απ' αυτ». Ενψει των ανωτρω, το δικσαν Διοικητικ Εφετεο λαβε υπψη τι:

α) τα επμαχα φορολογικ στοιχεα, τα οποα λαβε η προσφεγουσα, δη αναιρεσβλητη, κατ την νδικη χρση (2006), εχαν εκδοθε απ την εταιρεα «.....................ΕΠΕ», που ταν φορολογικς υπαρκτ πρσωπο, με την ννοια τι εχε δηλωθε η ναρξη επιτηδεματος στη Δ.Ο.Υ. Δ' Πειραι και εχε γνει η καταχριση με ΑΦΜ ............., καθς και η θερηση 2.750 φορολογικν στοιχεων και συνεπς τι η φορολογικ αρχ φρει το βρος αποδεξεως της εικονικτητας των συγκεκριμνων φορολογικν στοιχεων και της μη πραγματοποησης των συναλλαγν που αυτ αφορον και

β) τι απ τις προσκομισθεσες συμβσεις ργου και πλησης - εγγησης των μηχανημτων που συνφθησαν με την εταιρεα «...................... ΕΠΕ», σε συνδυασμ με το εδος της επιχερησης της προσφεγουσας, δη αναιρεσβλητης, που παρχει υπηρεσες τελειματος και σιδερματος ετομων ενδυμτων (φασν), της μεγλης ποστητας του παραγμενου ργου, για το οποο απαιτεται, εκτς απ την απασχληση μεγλου αριθμο εργαζομνων, η διατρηση αρκετ μεγλου μηχανολογικο εξοπλισμο, ο οποος χρζει διαρκος συντρησης και επισκευς, η οποα γινταν, κατ καννα, επ τπου, και αντικατστασης, λγω της φθορς απ τη συνεχ χρση του, και η παρξη του οποου δεν αναιρεται απ το συνταχθν απ το ΣΔΟΕ απ 19-9-2011 σχετικ πρωτκολλο, αφο σ' αυτ καταγρφονται τα μηχανματα που βρθηκαν κατ την ως νω ημερομηνα στις εγκαταστσεις της προσφεγουσας, δη αναιρεσβλητης, τοι πολ μετ την νδικη χρση (2007) και υπ διαφορετικς μλιστα οικονομικς συνθκες, προκπτει τι οι σχετικς συναλλαγς γιναν και καταβλθηκε το ανττιμο τους απ την προσφεγουσα, δη αναιρεσβλητη, πως προκπτει απ τις σχετικς αποδεξεις εσπραξης.

 

Απ την εκτμηση των ανωτρω στοιχεων το δικσαν δικαστριο κρινε τι, ανεξρτητα απ τις παραλεψεις παραβσεις στις οποες υππεσε η εκδτρια εταιρεα «......................» -αλλ και η προσφεγουσα, δη αναιρεσβλητη- ως προς τη μη εκπλρωση των φορολογικν υποχρεσεν της, τη μη επδειξη βιβλων και στοιχεων αυτς, το μεγλο αντικεμενο εργασιν της, το κλειστ TOJV επαγγελματικν της εγκαταστσεων, τη μη παρξη ιδων μεταφορικν μσων, τη μη απασχληση προσωπικο την ανυπαρξα του φερμενου ως λογιστ της, απ τα οποα δεν αποδεικνεται και η μη σκηση επιχερησης απ αυτν, και, συνεπς, η αδυναμα της να εναι προμηθευτς και προχος υπηρεσιν προς την προσφεγουσα, δη αναιρεσβλητη, οι συγκεκριμνες συναλλαγς της με αυτν, για τις οποες εκδθηκαν απ την ως νω εταιρεα τα νδικα φορολογικ στοιχεα, τα οποα και καταχωρστηκαν στα βιβλα της προσφεγουσας, δη αναιρεσβλητης, εναι πραγματικς. Επ τη βσει των ανωτρω, η αναιρεσιβαλλμενη απφαση δχθηκε τι εφσον η φορολογικ αρχ δεν απδειξε την εικονικτητα των εν λγω φορολογικν στοιχεων και, συνεπς, το ανπαρκτο των σχετικν συναλλαγν, δεν στοιχειοθετονται οι αποδιδμενες στην προσφεγουσα, δη αναιρεσβλητη, παραβσεις της λψης εικονικν φορολογικν στοιχεων και, επομνως, μη νμιμα επιβλθηκε εις βρος της το νδικο πρστιμο. Κατπιν αυτο ο σχετικς λγος της προσφυγς κρθηκε βσιμος και η προσβληθεσα με την προσφυγ πρξη ακυρθηκε.

 

5. Επειδ, η υπ κρση ατηση ασκθηκε στις 2.6.2014, τοι υπ την ισχ του ν. 3900/2010, και το ποσ της διαφορς υπερβανει τις 40.000 ευρ (βλ. το επισυναπτμενο στην ατηση αναιρσεως σημεωμα σμφωνα με το οποο το ποσ της διαφορς ανρχεται σε 404.010,00 ευρ). Με την κρινμενη ατηση προβλλεται τι η αναιρεσιβαλλμενη απφαση κρινε μη νμιμο το επιβληθν στην αναιρεσβλητη πρστιμο, κατπιν πλημμελος ερμηνεας και εφαρμογς των διατξεων των ρθρων 5 παρ. 10 β' και 19 παρ. 4 του ν. 2523/1997 και των διατξεων περ αποδεξεως (ρθρα 144 επ. Κ.Δ.Δ.) και με πλημμελ λλως ανεπαρκ και αντιφατικ αιτιολογα. Ειδικτερα, το αναιρεσεον ισχυρζεται τι αν η αναιρεσιβαλλμενη απφαση ταν νομμως αιτιολογημνη, θα εχε κρνει τι συντρεχε εικονικτητα των επμαχων φορολογικν στοιχεων λγω ανυπαρξας των συναλλαγν, δοθντος τι η φορολογικ αρχ εχε προβλει σχετικος ισχυρισμος απ τους οποους αποδεικνονταν τι η εκδτρια των τιμολογων ταν συναλλακτικς ανπαρκτη, μη δυνμενη, ως εκ της φσεως του κκλου των εργασιν της, να εκπληρσει τις επμαχες παροχς και υπηρεσες στο μγεθος που προκπτει απ τα επμαχα τιμολγια. Προς θεμελωση του παραδεκτο της υπ κρση αιτσεως προβλλεται τι «ως προς λους τους προβαλλμενους με αυτν λγους ... μετ απ ενδελεχ ρευνα, δεν προκυψε να υπρχει απφαση του Δικαστηρου ... που να χει κρνει ad hoc τα νομικ ζητματα προεχντως ερμηνεας των διατξεων των ρθρων 5 παρ. 10 περ. β' και  παρ. 4 του ρθρου 19 του ν. 2523/1997 και των διατξεων περ αποδεξεως (144 επ. ΚΔΔ) αλλ και εσφαλμνης εφαρμογς των προαναφερομνων διατξεων στην προκειμνη περπτωση, πως αυτ τα ζητματα τθενται στην νδικη υπθεση, με την προσβολ κρσεων της αναιρεσιβαλλομνης αποφσεως επ της νομιμτητας συγκεκριμνης καταλογιστικς πρξεως». Περαιτρω, προβλλεται τι «η πλημμελς λλως ανεπαρκς και αντιφατικ αιτιολογα συγκεκριμνων κρσεων της αναιρεσιβαλλομνης αποφσεως» αποτελε λγο για τον οποο δεν υφσταται επ των προβαλλομνων αιτισεων μοια απφαση του Συμβουλου της Επικρατεας. Τλος, προβλλεται τι ο τρπος με τον οποο ερμηνεονται και εφαρμζονται απ την αναιρεσιβαλλμενη απφαση οι διατξεις των  ρθρων 5 παρ. 10 β και 19 παρ. 4 του ν. 2523/1997 ρχεται σε αντθεση ιδως με τις αποφσεις ΣτΕ 4328, 1313, 1314, 116/2013, 1184, 1126/2010 και ΣτΕ 505/2012, οι οποες εκδθηκαν στο πλασιο ερμηνεας και εφαρμογς των παρμοιων διατξεων του ρθρου 31 παρ. 1 του ν. 1591/1986.

 

6. Επειδ, οι ισχυρισμο του αναιρεσεοντος εναι απορριπτοι, διτι δεν προκπτει αντθεση της αναιρεσιβαλλμενης απφασης προς τις ανωτρω αποφσεις του Συμβουλου της Επικρατεας, οτε τθεται με τους ισχυρισμος αυτος ενπιον του Αναιρετικο νομικ ζτημα ως προς το οποο συντρχουν οι δικονομικς προποθσεις παραδεκτο που τσσει η διταξη του ρθρου 53 παρ. 3 π.δ. 18/1989, πως ισχει, τοι ζτημα ερμηνεας συγκεκριμνου καννα δικαου, αλλ αμφισβητεται η ορθτητα, πληρτητα και επρκεια της αιτιολογας της προσβαλλμενης απφασης ως προς την εικονικτητα της εκδτριας επιχερησης και την εικονικτητα των σχετικν συναλλαγν και των επμαχων τιμολογων (ΣτΕ 1270/2015, ΣτΕ 3864/2014, ΣτΕ σε συμβ. ΣτΕ 860/2016, 530/2015).

 

7. Επειδ, ενψει των ανωτρω η υπ κρση ατηση εναι απορριπτα ως απαρδεκτη.

 

Δι τατα

 

Απορρπτει την ατηση. Και

 

Επιβλλει στο Δημσιο τη δικαστικ δαπνη της αναιρεσβλητης η οποα ανρχεται σε τετρακσια εξντα (460) ευρ.

 

Η δισκεψη γινε στην Αθνα στις 15 Ιουνου 2017 και η απφαση δημοσιεθηκε σε δημσια συνεδραση της 1ης Σεπτεμβρου 2017

17 2022
  
(...)
... -
. ( - )
9 ... -
. -
-
&