- : - - -
. .3908/11.
- .
ICT4GROWTH. 8/6/2012.
18/5/2012 .
1 2
, venture capital,


2477/2016 " 2238/1994".
02/11/2017

ΣτΕ 2477/2016 "Εκπιπτμενες δαπνες απ τα ακαθριστα σοδα των μη κερδοσκοπικο σκοπο νομικν προσπων με τον ΚΦΕ 2238/1994".

 

Περληψη

 

Στα νομικ πρσωπα μη κερδοσκοπικο σκοπο, τα οποα, λλωστε, φορολογονται για το εισδημ τους που προκπτει μνον απ την εκμσθωση ακιντων καθς και απ κινητς αξες, ο προσδιορισμς του φορολογητου εισοδματος γνεται κατ παραπομπ στις διατξεις περ φορολογας εισοδματος των φυσικν προσπων, σμφωνα με τις οποες, ο προσδιορισμς του καθαρο εισοδματος γνεται χωριστ για κθε κατηγορα εισοδματος με την αφαρεση των δαπανν αποκτσες του κατ τις ειδικτερες για κθε πηγ ρυθμσεις (ρθρα 20.ως 51) και, ακολοθως, τα προκπτοντα απ κθε πηγ καθαρ κρδη ζημες προστθενται αλγεβρικς για να βρεθε το συνολικ καθαρ εισδημα του φορολογουμνου (ρθρο 4 παρ. 3 και 4).

Συνεπς, εφ' σον, κατ τα ανωτρω, για τον προσδιορισμ του καθαρο εισοδματος απ εκμσθωση ακιντων των νομικν προσπων μη κερδοσκοπικο χαρακτρα εναι εφαρμοστες οι διατξεις που διπουν τον προσδιορισμ του καθαρο εισοδματος απ ακνητα των φυσικν προσπων, οι δαπνες που εκππτουν απ το ακαθριστο εισδημα αυτς της πηγς, και δ στο κατ νμο προβλεπμενο ποσοστ, εναι οι δαπνες που βαρνουν την πραγματοποηση των εσδων αυτς τατης της πηγς (εισδημα απ ακνητα) (πρβλ. ΣτΕ 2845/1973, ΣτΕ 2624/2008).

Ως εκ τοτου, κατ την ννοια του δευτρου εδαφου της περιπτσεως α' της παραγρφου 13 του ρθρου 105 του Κ.Φ.Ε., στις δαπνες οι οποες εκππτουν απ το ακαθριστο εισδημα απ ακνητα των νομικν προσπων μη κερδοσκοπικο χαρακτρα στο καθοριζμενο απ το νμο ποσοστ, προκειμνου να προσδιορισθε το καθαρ εισδημα αυτν απ την εν λγω πηγ, περιλαμβνονται οι κθε εδους δαπνες που καλπτονται απ νμιμα δικαιολογητικ, οι οποες πντως συνπτονται με την πραγματοποηση του εισοδματος των εν λγω νομικν προσπων απ την εκμσθωση ακιντων.

Τα κοινωφελ ιδρματα φορολογονται για το εισδημα τους απ ακνητα σμφωνα με τα ισχοντα στην φορολογα εισοδματος φυσικν προσπων, τοι ο προσδιορισμς του φορολογητου εισοδματος τους απ ακνητα γνεται μετ την αφαρεση απ το σχετικ ακαθριστο εισδημ τους (στο ποσοστ 50% που ορζει ο νμος) των δαπανν που συμβλλουν στην πραγματοποηση της συγκεκριμνης κατηγορας εισοδματος (πηγς), και, συνεπς, δεν νοεται, κατ το ισχον κατ τον κρσιμο χρνο για τα νομικ πρσωπα μη κερδοσκοπικο χαρακτρα σστημα προσδιορισμο του φορολογητου εισοδματος, κπτωση απ το ακαθριστο εισδημα απ εκμσθωση ακιντων δαπανν μη συναφν προς την απκτηση του εν λγω εισοδματος, πως οι δαπνες εκπληρσεως των κοινωφελν σκοπν των εν λγω νομικν προσπων.

 

 

Αριθμς 2477/2016

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β'

 

Συνεδρασε δημσια στο ακροατριο του στις 5 Οκτωβρου 2016, με την εξς σνθεση: Ε. Σρπ, Αντιπρεδρος, Πρεδρος του Β' Τμματος, Ε. Νκα, Μ. Πικραμνος, Σ. Βιτλη, Κ. Νικολου, Σμβουλοι, Κ. Λαζαρκη, Ι. Δημητρακπουλος, Πρεδροι. Γραμματας ο I. Μητροτσιος, Γραμματας του Β' Τμματος.

 

Για να δικσει την απ 15 Νοεμβρου 2013 ατηση: του Προσταμνου Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνν, ο οποος παρστη με τον Χρστο Κοραντζνη, Πρεδρο του Νομικο Συμβουλου Του Κρτους, κατ του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμα «ΙΔΡΥΜΑ........», που εδρεει στη Αθνα (οδς ..... αρ. .....), το οποο παρστη με τον δικηγρο ............ (A.M. .......), που τον διρισε με πληρεξοσιο.

 

Με την ατηση αυτ ο αναιρεσεων Προστμενος επιδικει να αναιρεθε η υπ' αριθμ. 3035/2013 απφαση του Διοικητικο Εφετεου Αθηνν.

 

Η εκδκαση ρχισε με την ανγνωση της εκθσεως της εισηγτριας, Συμβολου Ε. Νκα.

 

Κατπιν το δικαστριο κουσε τον αντιπρσωπο του αναιρεσεοντος Προσταμνου, ο οποος ανπτυξε και προφορικ τους προβαλλμενους λγους αναιρσεως και ζτησε να γνει δεκτ η ατηση και τον πληρεξοσιο του αναιρεσβλητου νομικο προσπου, ο οποος ζτησε την απρριψ της.

 

Μετ τη δημσια συνεδραση το δικαστριο συνλθε σε δισκεψη σε αθουσα του δικαστηρου και

 

Αφο μελτησε τα σχετικ γγραφα

 

Σκφθηκε κατ τον Νμο

 

1. Επειδ, για την σκηση της υπ κρση αιτσεως δεν απαιτεται κατ νμο καταβολ παραβλου.

 

2. Επειδ, με την ατηση αυτ ζητεται η αναρεση της υπ' αριθμ. 3035/2013 αποφσεως του Διοικητικο Εφετεου Αθηνν, με την οποα, κατ' αποδοχ προσφυγς του αναιρεσιβλτου Ιδρματος, ακυρθηκε η σιωπηρ απρριψη απ τον Προστμενο της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνν της επιφυλξεως που διετπωσε το εν λγω δρυμα στην δλωσ του φορολογας εισοδματος οικονομικο τους 2011 αναφορικ με το ερος των εκπεστων απ το φορολογητο εισδημ του δαπανν.

 

3. Επειδ, η υπθεση εισγεται προς συζτηση ενπιον της επταμελος συνθσεως του Β' Τμματος με την απ 13.3.2015 πρξη του Προδρου του λγω σπουδαιτητος (ρθρο 14 παρ. 5 π.δ/τος 18/1989, ΦΕΚ Α' 8).

 

4. Επειδ, με την κρινομνη ατηση, η οποα ασκηθεσα στις 15.11.2013 εμππτει στο πεδο εφαρμογς των διατξεων των παραγρφων 3 και 4 του ρθρου 53 του π.δ/τος 18/1989, πως αντικαταστθηκαν με το ρθρο 12 παρ. 1 του ν. 3900/2010 (ΦΕΚ Α' 213), γεται ενπιον του Δικαστηρου διαφορ ανερχμενη, σμφωνα με το επισυναπτμενο υπ' αριθμ. πρωτ. 44226/11.11.2013 σημεωμα της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνν, στο ποσ των 173.890,90 ευρ, με το εισαγωγικ δε δικγραφο αυτς το αναιρεσεον Δημσιο ισχυρζεται τι «ουδλως υφσταται νομολογα του Συμβουλου της Επικρατεας» για τα τιθμενα με τους δο προβαλλομνους λγους αναιρσεως ερμηνευτικ ζητματα, τοι το ζτημα εν για τον προσδιορισμ του φορολογητου εισοδματος κοινωφελος ιδρματος απ την εκμσθωση ακιντων, βσει των διατξεων του ρθρου 105 παρ. 13 του Κδικα Φορολογας Εισοδματος, πως αυτ ισχει μετ την τροποποησ του με το ρθρο 11 παρ. 12 του ν. 3842/2010, αφαιρεται το ποσ που αντιστοιχε σε δαπνες εκπληρσεως του κοινωφελος του σκοπο, καθς και το ζτημα «εν υπρχει υποχρωση αυτο για την προσκμιση στη φορολογικ αρχ των στοιχεων που εκδθηκαν για την δικαιολγηση του ποσο αυτο».

Ο ισχυρισμς αυτς περ μη υπρξεως νομολογας του Συμβουλου της Επικρατεας σχετικς με τα ως νω τιθμενα νομικ ζητματα εναι βσιμος και, συνεπς, η υπ κρση ατηση ασκεται παραδεκτς απ της απψεως της συνδρομς των προποθσεων του ρθρου 12 παρ. 1 του ν. 3900/2010, ασκουμνη δε και κατ τα λοιπ παραδεκτς, εναι περαιτρω εξεταστα.

 

5. Επειδ, υπ το καθεστς του εφαρμοστου εν προκειμνω Κδικα Φορολογας Εισοδματος (ν. 2238/1994, ΦΕΚ Α' 151), το φορολογητο εισδημα των φυσικν προσπων διακρνεται σε επτ (7) κατηγορες (πηγς) και προσδιορζεται σμφωνα με τα οριζμενα στο ρθρο 4 αυτο, τοι αρχικς εξευρσκεται το καθαρ εισδημα κθε κατηγορας χωριστ με την αφαρεση απ το ακαθριστο εισδημα κθε πηγς των δαπανν γι την απκτησ του κατ τα ειδικτερον οριζμενα στα ρθρα 20 ως 51, που καθορζονται λεπτομερς το περιεχμενο κθε κατηγορας εισοδματος καθς και ο τρπος υπολογισμο του ακαθαρστου και του καθαρο εισοδματος, και, στη συνχεια, για να βρεθε το συνολικ εισδημα αθροζονται τα επ μρους εισοδματα των κατηγοριν Α' ως Ζ', κατ την θροιση δε αυτ συμψηφζονται τα θετικ και αρνητικ στοιχεα (καθαρ κρδη ζημες) των επ μρους εισοδημτων απ τις προαναφερθεσες πηγς. Ειδικτερα, σον αφορ το εισδημα των φυσικν προσπων απ ακνητα, ορζονται, μεταξ λλων, τα ακλουθα: στο ρθρο 20 παρ. 1, πως η διταξη αυτ αντικαταστθηκε με την παρ. 10 ρθρ. 2 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ Α' 249), τι «Εισδημα απ ακνητα εναι αυτ που προκπτει κθε οικονομικ κατ περπτωση γεωργικ τος, ετε απ εκμσθωση επταξη μμεσα απ ιδιοκατοκηση ιδιοχρησιμοποηση απ παραχρηση της χρσης σε τρτο χωρς αντλλαγμα, μιας περισστερων οικοδομν ετε απ εκμσθωση γαιν....», στο ρθρο 22 παρ. 1 τι «Ακαθριστο εισδημα, προκειμνου για οικοδομ που εκμισθνεται, εναι το μσθωμα που χει συμφωνηθε. ...» και στο ρθρο 23, πως αυτ τροποποιθηκε με τις διατξεις του ρθρου 8 παρ. 3 και 19 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α' 58), τι «1. Απ το κατ το προηγομενο ρθρο ακαθριστο εισδημα απ ακνητα εκππτουν: α) Ποσοστ πντε τοις εκατ (5%) για αποσβσεις σε οικοδομς οι οποες χρησιμοποιονται ως κατοικες, οικοτροφεα, σχολεα, φροντιστρια, αθουσες κινηματογρφων θετρων, ξενοδοχεα, νοσοκομεα κλινικς και ποσοστ τρα τοις εκατ (3%) για οικοδομς οι οποες χρησιμοποιονται για λλες χρσεις. Ειδικ για την ανακατασκευ εν λω εν μρει καταστραφντων αρχιτεκτονικν μελν κτιρων κτισμτων,που προστατεονται τα ποσοστ των δο προηγουμνων εδαφων αυξνονται, αντστοιχα, σε εκοσι πντε τοις εκατ (25%) και δεκαπντε τοις εκατ (15%)... Επσης, εκππτει ποσοστ μχρι σαρντα τοις εκατ (40%) για ασφλιστρα κατ του κινδνου της πυρκαγις λλων κινδνων, για δικαστικς δαπνες και για αμοιβ δικηγρου για δκες μισθωτικν διαφορν διαφορν μεταξ ιδιοκτητν και διαχειριστν ιδιοκτησας κατ' ορφους". ... 2. Τo ποσ που απομνει, μετ τις εκπτσεις που αναφρονται στην προηγομενη παργραφο, αποτελε το καθαρ εισδημα απ ακνητα». Σε αντθεση με το ως νω σστημα προσδιορισμο του εισοδματος των φυσικν προσπων, που ενεργεται χωριστ για κθε κατηγορα εισοδματος, για τον προσδιορισμ του εισοδματος των νομικν προσπων κερδοσκοπικο χαρακτρα αθροζονται τα ακαθριστα σοδα λων των επ μρους κατηγοριν εισοδματος (απ εμπορικ δραστηριτητα, αλλ και απ μη εμπορικ δραστηριτητα, πως π.χ. απ ακνητα) (ρθρο 105 παρ. 1 Κ.Φ.Ε.), ακολοθως αθροζονται οι παραγωγικς δαπνες λων επσης των κατηγοριν εισοδματος και, στη συνχεια, αφαιρεται το θροισμα των παραγωγικν δαπανν απ το θροισμα των ακαθαρστων εσδων (ρθρα 105 παρ. 2 σε συνδυασμ με το ρθρο 31 Κ.Φ.Ε.).

 

6. Επειδ, διφορη σε σχση με τα νομικ πρσωπα κερδοσκοπικο σκοπο εναι η μεταχεριση που επιφυλσσει ο ως νω Κδικας Φορολογας Εισοδματος (ν. 2238/1994) στα μη κερδοσκοπικο χαρακτρα ημεδαπ αλλοδαπ νομικ πρσωπα δημσιου ιδιωτικο δικαου, στα οποα περιλαμβνονται και τα κθε εδους ιδρματα, τα οποα υπκεινται μεν, κατ το ρθρο 101 παρ. 2, σε φρο εισοδματος, σμφωνα, μως, με το ρθρο 99 παρ. 1 περ. ε, αντικεμενο του φρου για τα εν λγω «ημεδαπ νομικ πρσωπα δημσιου ιδιωτικο δικαου, μη κερδοσκοπικο χαρακτρα» εναι «το καθαρ εισδημα που προκπτει στην ημεδαπ την αλλοδαπ μνο απ την εκμσθωση ακιντων καθς και απ κινητς αξες», εν «δεν αποτελον αντικεμενο φορολογας τα λοιπ εισοδματα αυτν των νομικν προσπων, καθς και τα κθε εδους λλα σοδ τους που πραγματοποιονται κατ την επιδωξη της εκπλρωσης του σκοπο τους» [Η παρασχεθεσα με την παρ. 2 του ρθρου 6 του ν. 3296/2004 απαλλαγ απ τον φρο των εισοδημτων  απ οικοδομς γενικ και απ εκμσθωση γαιν των ημεδαπν νομικν προσπων  που επιδικουν κοινωφελες σκοπος καταργθηκε με την  παρ. 3 του ρθρου 12 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α' 58/23.4.2010), κατ την παρ. 5 δε του ιδου ρθρου η ως νω κατργηση ισχει για εισοδματα που αποκτνται απ την 1η Ιανουαρου 2010 και μετ].

Εξ λλου, στις παραγρφους 13 και 14 του ρθρου 105, πως η παρ. 13 σχυε κατ τον κρσιμο εν προκειμνω χρνο μετ την προσθκη με την παρ. 12 του ρθρου 11 του ν. 3842/2010 δευτρου εδαφου [που χει εφαρμογ κατ την παρ. 14 του ιδου ρθρου 11 του ν. 3842/2010 «για εισοδματα που αποκτνται απ την 1η Ιανουαρου 2010 και μετ»] ορζονται, μεταξ λλων, τα εξς: «13. Τα εισοδματα των νομικν προσπων και ιδρυμτων της παρ. 2 του ρθρου 101 προσδιορζονται ως εξς: α) Τα εισοδματα απ ακνητα, σμφωνα με τις διατξεις των ρθρων 20 ως 23. Ειδικ για τον προσδιορισμ του εισοδματος απ εκμσθωση ακιντων εκππτουν οι δαπνες επισκευς, συντρησης, ανακανισης, οι πγιες και λειτουργικς δαπνες και κθε εδους λλη δαπνη των νομικν προσπων και ιδρυμτων αυτν, μχρι πενντα τοις εκατ (50%) επ των ακαθριστων εσδων, εφσον καλπτεται απ νμιμα παραστατικ, β) Τα εισοδματα απ κινητς αξες, σμφωνα με τις διατξεις των ρθρων 24 ως 27. ... 14. Για την εξερεση του συνολικο καθαρο φορολογητου εισοδματος των νομικν προσπων και ιδρυμτων της προηγομενης παραγρφου, εφαρμζονται ανλογα οι διατξεις των παρ. 3, 4 και 7 του ρθρου 4».

 

πως προκπτει απ τις ειδικτερες αυτς ρυθμσεις, στα νομικ πρσωπα μη κερδοσκοπικο σκοπο, τα οποα, λλωστε, φορολογονται για το εισδημ τους που προκπτει μνον απ την εκμσθωση ακιντων καθς και απ κινητς αξες, ο προσδιορισμς του φορολογητου εισοδματος γνεται κατ παραπομπ στις διατξεις περ φορολογας εισοδματος των φυσικν προσπων, σμφωνα με τις οποες, πως προεξετθη, ο προσδιορισμς του καθαρο εισοδματος γνεται χωριστ για κθε κατηγορα εισοδματος με την αφαρεση των δαπανν αποκτσες του κατ τις ειδικτερες για κθε πηγ ρυθμσεις (ρθρα 20.ως 51) και, ακολοθως, τα προκπτοντα απ κθε πηγ καθαρ κρδη ζημες προστθενται αλγεβρικς για να βρεθε το συνολικ καθαρ εισδημα του φορολογουμνου (ρθρο 4 παρ. 3 και 4).

 

Συνεπς, εφ' σον, κατ τα ανωτρω, για τον προσδιορισμ του καθαρο εισοδματος απ εκμσθωση ακιντων των νομικν προσπων μη κερδοσκοπικο χαρακτρα εναι εφαρμοστες οι διατξεις που διπουν τον προσδιορισμ του καθαρο εισοδματος απ ακνητα των φυσικν προσπων, οι δαπνες που εκππτουν απ το ακαθριστο εισδημα αυτς της πηγς, και δ στο κατ νμο προβλεπμενο ποσοστ, εναι οι δαπνες που βαρνουν την πραγματοποηση των εσδων αυτς τατης της πηγς (εισδημα απ ακνητα) (πρβλ. ΣτΕ 2845/1973, ΣτΕ 2624/2008).

Ως εκ τοτου, κατ την ννοια του δευτρου εδαφου της περιπτσεως α' της παραγρφου 13 του ρθρου 105 του Κ.Φ.Ε., στις δαπνες οι οποες εκππτουν απ το ακαθριστο εισδημα απ ακνητα των νομικν προσπων μη κερδοσκοπικο χαρακτρα στο καθοριζμενο απ το νμο ποσοστ, προκειμνου να προσδιορισθε το καθαρ εισδημα αυτν απ την εν λγω πηγ, περιλαμβνονται οι κθε εδους δαπνες που καλπτονται απ νμιμα δικαιολογητικ, οι οποες πντως συνπτονται με την πραγματοποηση του εισοδματος των εν λγω νομικν προσπων απ την εκμσθωση ακιντων.

 

7. Επειδ, πως προκπτει απ την αναιρεσιβαλλομνη απφαση, το αναιρεσβλητο κοινωφελς δρυμα (ν.π.ι.δ.) χει, κατ τα οριζμενα στο καταστατικ του, ως κριο σκοπ την προαγωγ της παιδεας, της υγεας και της προστασας του περιβλλοντος. Με την υπ' αριθμ. 210/10.3.2011 δλωση φορολογας εισοδματος οικονομικο τους 2011, που υπβαλε στην Δ' ΔΟΥ Αθηνν, δλωσε, εκτς των λοιπν εισοδημτων του, 1) αφορολγητα εισοδματα: α) ενοκια περιδου 1.1 - 22.4.2010 (1.539.759,61 εδ), β) διφορα σοδα περιδου 23.4 - 31.12.2010 (108.066,82 ευρ) και γ) δωρες ιδας περιδου 23.4 - 31.12.2010 (28.187,.90 ευρ) και 2) ακαθριστα ,σοδα απ εκμσθωση ακιντων: « περιδου 23.4.2010 - 31.12.2010 (3.414.396,93 ευρ), εν συνυπβαλε, μεταξ λλων και «κατσταση δαπανν εκπληρσεως σκοπν» ιδας περιδου (23.4 - 31.12.2010), στην οποα αναγρφονταν οι σχετικς δαπνες ως εξς: «παιδεα 853.613,76, υγεα 810.202,43, περιβλλον 227.900,00», τοι σνολο δαπανν 1.891.716,19 ευρ. Με την ως νω δλωσ του το αναιρεσβλητο συνυπβαλε και την υπ' αριθμ. πρωτ. 5207/10.3.2011 επιφλαξη, με την οποα ζτησε να εκπεσθον, κατ τον προσδιορισμ του φορολογητου εισοδματος του απ την εκμσθωση των ανωτρω ακιντων, οι προαναφερθεσες δαπνες συνολικο ψους 1.891.716,19 ευρ, κατ το μρος που αναλογον στην περοδο 23.4.2010 - 31.12.2010, κατ την οποα, σμφωνα με τους ισχυρισμος του και την ανωτρω υποβληθεσα «κατσταση δαπανν εκπληρσεως σκοπν», πραγματοποησε για την εκπλρωση των κοινωφελν σκοπν του, και την, κατ' αποδοχν αυτς, επιστροφ συνολικο ποσο ψους 173.890,90 ευρ, το οποο αντιστοιχε στον σχετικς αναλογοντα πιστωτικ φρο εισοδματος που θα προκυπτε, στην περπτωση κατ την οποα οι δαπνες αυτς εχαν εκπεσθε. Η ως νω επιφλαξη απερρφθη σιωπηρς απ τον Προστμενο της Δ' ΔΟΥ Αθηνν με την παρλευση απρκτου τριμνου απ την υποβολ της. Κατ της ανωτρω σιωπηρς απορρψεως το αναιρεσβλητο δρυμα σκησε προσφυγ, η οποα γινε δεκτ με την αναιρεσιβαλλομνη απφαση, κατ τα δη εκτεθντα ανωτρω. Ειδικτερα, με την απφαση αυτ γινε δεκτ τι στις δαπνες που εκππτονται απ το εισδημα των κοινωφελν ιδρυμτων που προρχεται απ μισθματα ακιντων περιλαμβνονται και οι δαπνες εκπληρσεως σκοπο, οι εν λγω δε δαπνες εκπληρσεως σκοπο εκππτονται, εφ' σον καλπτονται απ τα νμιμα παραστατικ, ως ττοιων νοουμνων των προβλεπομνων, κατ την φση της εκπεστας κθε φορ δαπνης, απ λο το πλγμα της νομοθεσας και σμφωνα με τις ειδικς διατξεις περ κοινωφελν ιδρυμτων και τον Οργανισμ του ιδρματος, περαιτρω δε τι η διταξη του ρθρου 11 παρ. 12 του ν. 3842/2010, που προβλπει την κπτωση δαπανν, "εφσον καλπτονται απ νμιμα παραστατικ", δεν προβλπει υποχρωση προσκομσεως στοιχεων δαπανν κατ την υποβολ της δηλσεως, εν, εξ λλου, οτε το ρθρο 107 του ΚΦΕ προβλπει υποχρωση συνυποβολς των δικαιολογητικν στοιχεων των δαπανν, τα οποα φυλσσονται απ τον φορολογομενο για τον φορολογικ λεγχο.

 

Εν ψει των ανωτρω, το Διοικητικ Εφετεο κρινε τι απ την ναρξη ισχος του ν. 3842/2010, τοι απ 23.4.2010, το δη αναιρεσβλητο κοινωφελς δρυμα φορολογεται με συντελεστ 20% στο καθαρ εισδημ του απ μισθματα ακιντων, αφο αφαιρεθον και οι δαπνες του εκπληρσεως σκοπο σε ποσοστ μχρι 50% και κατληξε κατπιν τοτου τι μη νμιμα απορρφθηκε απ τον Προστμενο της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνν η διατυπωθεσα απ το δρυμα επιφλαξη αναφορικ με την κπτωση απ το φορολογητο εισδημα του και των δαπανν εκπληρσεως των κοινωφελν σκοπν αυτο.

 

Η κρση, μως, αυτ του δικσαντος Διοικητικο Εφετεου δεν εναι νμιμη, αφο, σμφωνα με σα εξετθησαν στην προηγουμνη σκψη, τα κοινωφελ ιδρματα φορολογονται για το εισδημα τους απ ακνητα σμφωνα με τα ισχοντα στην φορολογα εισοδματος φυσικν προσπων, τοι ο προσδιορισμς του φορολογητου εισοδματος τους απ ακνητα γνεται μετ την αφαρεση απ το σχετικ ακαθριστο εισδημ τους (στο ποσοστ 50% που ορζει ο νμος) των δαπανν που συμβλλουν στην πραγματοποηση της συγκεκριμνης κατηγορας εισοδματος (πηγς), και, συνεπς, δεν νοεται, κατ το ισχον κατ τον κρσιμο χρνο για τα νομικ πρσωπα μη κερδοσκοπικο χαρακτρα σστημα προσδιορισμο του φορολογητου εισοδματος, κπτωση απ το ακαθριστο εισδημα απ εκμσθωση ακιντων δαπανν μη συναφν προς την απκτηση του εν λγω εισοδματος, πως οι δαπνες εκπληρσεως των κοινωφελν σκοπν των εν λγω νομικν προσπων. Για τον λγο αυτ, βασμως προβαλλμενο "με την κρινομνη ατηση, η προσβαλλομνη απφαση πρπει να αναιρεθε, παρλκει δε ως  αλυσιτελς η ρευνα του λλου λγου αναιρσεως, που αναφρεται στην υποχρωση συνυποβολς μετ της δηλσεως φρου εισοδματος των δικαιολογητικν στοιχεων των δαπανν εκπληρσεως των κοινωφελν σκοπν του αναιρεσιβλτου ιδρματος.

 

8. Επειδ, μετ τατα, δεδομνου τι η υπθεση δεν χρειζεται διευκρνιση κατ το πραγματικ το Δικαστριο διακρατε την υπθεση, δικζει την προσφυγ του Ιδρματος κατ της απορρψεως της προαναφερθεσης επιφυλξες του και, σμφωνα με σα γιναν ανωτρω δεκτ, την απορρπτει.

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

 

Δχεται την ατηση.

 

Αναιρε την υπ' αριθμ. 3035/2013 απφαση του Τριμελος Διοικητικο Εφετεου Αθηνν, σμφωνα με το αιτιολογικ.

 

Διακρατε την υπθεση, δικζει την προσφυγ του Ιδρματος και την απορρπτει.

 

Επιβλλει στο αναιρεσβλητο την δικαστικ δαπνη του Δημοσου για την κατ' αναρεση δκη, που ανρχεται στο ποσ των τετρακοσων εξντα (460) ευρ.

 

Απαλλσσει το αναιρεσβλητο απ την δικαστικ δαπνη της ουσιαστικς δκης.

 

Η δισκεψη γινε στην Αθνα στις 17 Οκτωβρου 2016 και η απφαση δημοσιεθηκε σε δημσια συνεδραση της 30ς Νοεμβρου 2016.

 

Η Πρεδρος του Β' Τμματος

 

Ο Γραμματας του Β' Τμματος

17 2022
  
(...)
... -
. ( - )
9 ... -
. -
-
&