Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Νέα του Λογιστή

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΕΛ Ε 1116448 ΕΞ 2017 «Έναρξη εργασιών φυσικού προσώπου - Δεν απαιτείται προσκόμιση της βεβαίωσης ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου».
10/10/2017

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΕΛ Ε 1116448 ΕΞ 2017 « Έναρξη εργασιών φυσικού προσώπου - Δεν απαιτείται προσκόμιση της βεβαίωσης ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου».

 

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών ΚΦΔ

 

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Ε 1116448 ΕΞ2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε'- ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

 

Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας 10184 Αθήνα

Πληροφορίες Β. Πλυτά

Τηλέφωνο 210-3375885

Fax 210-3375354

 

ΠΡΟΣ : Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Λεωχάρους 2

Τ.Κ. 10562 Αθήνα

 

Σε απάντηση του ΑΤΚΕ 0008463 ΕΞ2017/1655/27-07-2017 Υπηρεσιακού σας

 

Σημειώματος, με το οποίο μας διαβιβάσατε την αρ. 7559/25-07-2017 ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων που υπέβαλε η Βουλευτής κ. Μάρκου Κατερίνα και ως προς τα διαλαμβανόμενα σε αυτή θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

Με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 (ΒΊ9/2014) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., όπως ισχύει, ορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.

 

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ.1133/6.10.2008 (Β'2149) Α.Υ.Ο.Ο. «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)», όπως ισχύει, καθορίστηκαν οι νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων των Επιχειρήσεων, ενώ με την 1051876/1305/ΔΜ/ΠΟΛ.1180/18.6.2002 εγκύκλιο, έχουν δοθεί οδηγίες για την ορθή συμπλήρωσή τους από τους φορολογούμενους.

 

Επιπλέον, για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων αλλά και την καλύτερη λειτουργία των Δ.Ο.Υ., η υπηρεσία μας κινείται προς την κατεύθυνση απλούστευσης των διαδικασιών έναρξης εργασιών.

 

Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκε η ΠΟΛ.1085/2017 εγκύκλιος, σύμφωνα με την οποία, δεν απαιτείται κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών φυσικών προσώπων, η προσκόμιση της βεβαίωσης ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου από το οικείο επιμελητήριο.

 

Επιπρόσθετα, καθώς με την εφαρμογή του ν.4387/2016 (Α'85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» εντάχθηκε στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), μεταξύ άλλων ασφαλιστικών φορέων και ο Ο.Α.Ε.Ε., η υπηρεσία μας, με σχετικό έγγραφο, υπέβαλε πρόταση στον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. προκειμένου, για τους σκοπούς του εν λόγω φορέα, να διατίθενται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των φορολογουμένων που υποβάλλουν δήλωση έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών στη Δ.Ο.Υ. και αναμένουμε σχετική ενημέρωση.

 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α.Α.Δ.Ε.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

04 Ιουλίου 2020
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα