Εισαγωγή Χρήστη  

Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Νέα του Λογιστή

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ A 1119956 ΕΞ 2017 «Χαμηλές τιμές πώλησης ακινήτων σύμφωνα με τη νέα εφαρμογή του «Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων».
10/10/2017

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ A 1119956 ΕΞ 2017 «Χαμηλές τιμές πώλησης ακινήτων σύμφωνα με τη νέα εφαρμογή του «Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων».

 

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

 

Αθήνα, 9/8/2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ A 1119956 ΕΞ2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ A’ και Β'

 

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8

Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Πληροφορίες: Χρ. Κολοβού  - Κ. Μπακαλόπουλος

Τηλέφωνο: 2103375872

Fax: 2103375834

 

ΠΡΟΣ: Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

 

ΘΕΜΑ: Χαμηλές τιμές πώλησης ακινήτων σύμφωνα με τη νέα εφαρμογή του «Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων».

 

ΣΧΕΤ.: Η με αριθ. πρωτ. 7701/31.07.2017 ερώτηση βουλευτή.

 

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης του Βουλευτή Ν. Αχαΐας κ. Νικόλαου Νικολόπουλου, που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το υπ’ αριθ. ΑΤΚΕ 0008718 ΕΞ 2017/1682/03.08.2017 υπηρεσιακό σας σημείωμα, σχετικά με το πιο πάνω θέμα και όσον αφορά τα θέματα αρμοδιότητας μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα.

 

Με το άρθρο 79 του ν. 4484/2017 (Φ.Ε.Κ. 110Α'/1-8-2017) θεσπίσθηκε το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο Μητρώο τηρούνται στοιχεία για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, με αποκλειστικό σκοπό την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων και την παρακολούθηση της αγοράς ακινήτων. Τα στοιχεία κάθε μεταβίβασης συλλέγονται, κατά περίπτωση, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τα Κτηματολογικά Γραφεία ή τους συμπράττοντες Συμβολαιογράφους, ενώ μέρος μόνο των στοιχείων του Μητρώου δημοσιεύεται σε διαδικτυακό ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών με τρόπο που να διασφαλίζεται η ανωνυμία των εμπλεκόμενων μερών και το φορολογικό απόρρητο, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 17 και17Α του ν. 4174/2013 (Α' 170). Σημειώνεται δε ότι το Μητρώο αφορά μεταβιβάσεις που διενεργήθηκαν μετά την 1η Μαρτίου 2017.

 

Συνεπώς, σε σχέση με το ερώτημα περί του αν είναι πράγματι εκτεταμένη η ύπαρξη συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με σχεδόν μηδενικό τίμημα επισημαίνουμε ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή του «Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων», συνιστά μια πληροφοριακού χαρακτήρα εφαρμογή, η οποία τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία προσφάτως και αναμένεται η εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

 

Όσον αφορά δε το ερώτημα σχετικά με τη διαφύλαξη των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου, η νομοθεσία της φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων προβλέπει τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του α.ν. 1521/1950 σε κάθε με επαχθή αιτία μεταβίβαση ακινήτου ή εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακινήτου επιβάλλεται φόρος επί της αξίας τους, ο οποίος βαρύνει τον αγοραστή.

 

Περαιτέρω, ως προς τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων (παράγραφος 5 του άρθρου 1 του α.ν. 1521/1950), ο ΦΜΑ υπολογίζεται επί της αντικειμενικής αξίας των μεταβιβαζόμενων ακινήτων, προκειμένου για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές, όπου εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας (άρθρα 41 και 41Α του ν. 1249/1982), ή της αγοραίας αξίας βάσει του συστήματος συγκριτικών στοιχείων (παράγραφος 2 του άρθρου 3 και άρθρο 8 του α.ν. 1521/1950). Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο το τίμημα είναι μεγαλύτερο της αξίας που προκύπτει με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 41 και 41Α του ν. 1249/1982, ο ΦΜΑ υπολογίζεται με βάση το τίμημα.

 

Τέλος, στα πλαίσια της διαρκούς αναμόρφωσης της Φορολογικής Νομοθεσίας εξετάζονται όλες οι προτάσεις που τυχόν υποβάλλονται με σκοπό την ενίσχυση της αγοράς ακινήτων και της διασφάλισης των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου, με γνώμονα την προσφορότητά τους, τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια και τις δημοσιονομικές δυνατότητες του Κράτους.

 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α.Α.Δ.Ε.

 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

(α/α) ¶ννα Αδάμ-Κόλλια

16 Ιανουαρίου 2018
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα