Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Νέα του Λογιστή

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΕΕΦ A 1109431 ΕΞ 2017 «Yπαγωγή των υπηρεσιών των ιδιωτικών Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ».
06/10/2017

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΕΕΦ A 1109431 ΕΞ 2017 «Yπαγωγή των υπηρεσιών των ιδιωτικών Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ».

 

Ημερομηνία: 2017.07.19

Αθήνα , 18/07/2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΕΦ A 1109431 ΕΞ2017/18-07-2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α'

 

Ταχ. Δ/νση Σίνα 2-4 10672 Αθήνα

Πληροφορίες Μ. Κακούνη

Τηλέφωνο 210 3645848

Fax 210 3645413

 

Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Λεωχάρους 2

Τ.Κ. 10562 Αθήνα (υπόψη κ. Μ. Λυμπέρη)

 

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής με το θέμα ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το βουλευτή κ. Στέργιο Γιαννάκη και αφορά αίτημα για την υπαγωγή στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ των υπηρεσιών των ιδιωτικών Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, σάς γνωρίζουμε τα εξής:

 

Με τις διατάξεις της περίπτωσης θ', της παραγράφου 1, του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών που συνδέονται στενά με την κοινωνική πρόνοια εφόσον πραγματοποιούνται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα, αναγνωρισμένα από το κράτος.

 

Στην Ελλάδα στο πλαίσιο διακριτικής ευχέρειας βάσει της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ για το ΦΠΑ, η εν λόγω απαλλαγή παρέχεται στα πρόσωπα που είναι αναγνωρισμένα από το κράτος ότι επιτελούν σκοπούς καθαρά κοινωνικούς και όχι κερδοσκοπικούς, συνεπικουρούν ή αναπληρούν το κράτος στην παροχή κοινωνικής μέριμνας, λειτουργούν και χρηματοδοτούνται για τις πράξεις τους από το δημόσιο εντός αυστηρού κανονιστικού πλαισίου.

 

Στην περίπτωση που οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την απαλλαγή τους, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, υπάγονται σε ΦΠΑ με τον κανονικό συντελεστή 24%. Η παροχή υπηρεσιών των ιδιωτικών Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων που λειτουργούν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής στέγασης και φιλοξενίας υπερηλίκων και ηλικιωμένων δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω απαλλαγή του άρθρου 22, καθότι είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λειτουργούν με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και συνεπώς οι εν λόγω παροχές υπάγονται στο φόρο με τον κανονικό συντελεστή 24%.

 

Ωστόσο, σύμφωνα με το Παράρτημα III, κεφάλαιο Β' «Υπηρεσίες», περίπτωση 3 του Κώδικα ΦΠΑ, υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή η παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας, παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες γενικά.

 

Η υπαγωγή των ιδιωτικών Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24% εντάσσεται στο πλαίσιο των αναγκαίων παρεμβάσεων δημοσιονομικής προσαρμογής. Τονίζεται ότι σε κάθε διαδικασία επανεξέτασης των συντελεστών ΦΠΑ καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να περιορίζονται οι επιπτώσεις από τις πιθανές μεταβολές ενώ γενικότερα δίνεται προτεραιότητα σε θέματα που αφορούν άτομα που χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης (π.χ. ηλικιωμένοι) σε συνάρτηση όμως με την ιδιαίτερη ανάγκη για σταθεροποίηση των δημοσιονομικών δεδομένων της χώρας μας, δεδομένης της κρίσιμης οικονομικής συγκυρίας, την χρονική αυτή περίοδο.

 

 

Ο Γενικός Διευθυντής Φορολογικής Διοίκησης

Ευθύμιος Σαΐτης

 

11 Ιουλίου 2020
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα