Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Νέα του Λογιστή

Δ.ΕΙΣΠΡ. A1083405 ΕΞ 2017 «Κατασχέσεις - Πλειστηριασμοί - Ρυθμίσεις οφειλών».
02/10/2017

Δ.ΕΙΣΠΡ. A1083405 ΕΞ 2017 «Κατασχέσεις - Πλειστηριασμοί - Ρυθμίσεις οφειλών».

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών ΚΦΔ

Αθήνα, 30 Μαΐου 2017

Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. A1083405 ΕΞ 2017

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ A', Β'

Αριθ. Σχετ.: ΑΤΚΕ 0005732/1357/24-0-2017 (Φ20)

 

ΠΡΟΣ : ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0005732 ΕΞ 2017/1357/24-05-2017 υπηρεσιακού σημειώματος σας, με το οποίο μας αποστείλατε συνημμένα φωτ/φο της ερώτησης του Βουλευτή κ. Γ. Αντωνιάδη, σας γνωρίζουμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), όπως ισχύουν και της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει την υποχρέωση να επιδιώξει την είσπραξη όλων των ληξιπροθέσμων σε αυτήν οφειλών, ανεξάρτητα από την αιτία προέλευσής τους, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο αναγκαστικά μέτρα (κατάσχεση ακινήτων, κατάσχεση κινητών είτε στα χέρια του οφειλέτη είτε κινητών και απαιτήσεων του εν γένει στα χέρια τρίτων καθώς και στα χέρια των Πιστωτικών Ιδρυμάτων κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2915/2001 και των άρθρων 30, 30Α& 30Β του ΚΕΔΕ), κατά των οφειλετών και των συνυποχρέων για το καθυστερούμενο μέρος του χρέους είτε αθροιστικά είτε καθένα χωριστά κατά την ελεύθερη κρίση του για τη διακοπή της παραγραφής τους και τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. Με την ολοκλήρωση της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου επέρχεται αυτοδικαίως αναγκαστική εκχώρηση της κατασχεθείσης χρηματικής απαίτησης στο κατασχόν Δημόσιο, το οποίο πλέον καθίσταται δικαιούχος του συνόλου αυτής. Η κατάσχεση δεν αίρεται πριν την εξόφληση ή τη διαγραφή του χρέους, για το οποίο αυτή επιβλήθηκε. Επίσης, με την ΠΟΛ.1055/12.5.2010 τονίστηκε ότι η υποχρέωση έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος δεν υφίσταται, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος (π.χ. όταν πρόκειται για ακίνητο του οφειλέτη, το οποίο αποδεδειγμένα αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία του και η οποία καλύπτει τις στοιχειώδεις ανάγκες στέγασης, η αξία της οποίας δεν απέχει σημαντικά από τα όρια που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις για την απαλλαγή Φ.Μ.Α. ως πρώτης κατοικίας) κλπ, ο οποίος θα πρέπει να αναφέρεται σε αιτιολογημένη έκθεση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ..

Σε κάθε περίπτωση, πριν την έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού, εκτιμάται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., αν πιθανολογείται η κατάταξη του Δημοσίου στον πίνακα διανομής του πλειστηριάσματος του κατασχεθέντος ακινήτου καθώς και το χρονικό σημείο που κρίνεται πρόσφορο για τη διενέργεια του πλειστηριασμού από το Δημόσιο προκειμένου να εισπραχθεί σημαντικό ποσό οφειλής, αφού η μη τήρηση των προθεσμιών έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού δεν επιφέρει την ακυρότητα αυτού (άρθρο 41 Κ.Ε.Δ.Ε.). Με την υπαγωγή των οφειλών σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής και για όσο χρονικό διάστημα τηρούνται οι όροι αυτών, αναστέλλεται κατά περίπτωση η λήψη των αναγκαστικών μέτρων ή η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης (έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού) και λοιπών μέτρων επί κινητών και ακινήτων, εφόσον η εκτέλεση αφορά μόνο ρυθμισμένα χρέη. Ωστόσο, δεν προβλέπεται αναστολή των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες κατάσχεσης, τα ποσά όμως που αποδίδονται από αυτές θα πιστώνονται σε δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον καταβάλλονται εντός της προθεσμίας αυτών και δεν πιστώνονται σε άλλες ληξιπρόθεσμες μη ρυθμισμένες οφειλές. Επίσης, με την υπαγωγή των οφειλών σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής αναστέλλεται κατά περίπτωση η ποινική διαδικασία ή αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.

Περαιτέρω, στους οικονομικά αδύναμους οφειλέτες, παρέχεται η δυνατότητα καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών τους στη Φορολογική Διοίκηση σε πρόγραμμα ρύθμισης μηνιαίων δόσεων, για την πέραν των νομίμων προθεσμιών τμηματική καταβολή τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι οικείες διατάξεις, κατά περίπτωση, όπου μεταξύ άλλων ορίζεται και ο ανώτατο αριθμός των δόσεων του προγράμματος ρύθμισης που δύναται να χορηγηθεί καθώς και οι τυχόν απαλλαγές που παρέχονται.

Για την υπαγωγή οφειλών στη ρύθμιση του ν.4321/2015 A' 32 (100 δόσεις) έχει ήδη εκπνεύσει η προθεσμία (15/7/2015). Ωστόσο, σήμερα ισχύουν οι διατάξεις για ρύθμιση βεβαιωμένων χρεών του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/2013),οι οποίες αφορούν προγράμματα τμηματικής καταβολής έως 12 δόσεων ή έως 24 ισόποσων μηνιαίων δόσεων ανάλογα με το είδος φόρου. Ισχύουν επίσης παγίως, οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας-ΚΦΔ (ΦΕΚ ΑΊ70/2013) και αφορούν ρύθμιση οφειλών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών έως δώδεκα (12) μηνιαίων δόσεων. Κατ’ εξαίρεση παρέχεται η δυνατότητα καταβολής σε μηνιαίες δόσεις έως και τις εικοσιτέσσερις (24) για οφειλές που καταβάλλονται εφάπαξ.

Στην περίπτωση αδυναμίας υπαγωγής σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των οφειλών, αυτές επιβαρύνονται με προσαυξήσεις/τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίοι υπολογίζονται αναλογικά με τη βασική οφειλή (άρθ.53 του ΚΦΔ και 6 του Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων-ΚΕΔΕ), κατά την εκάστοτε είσπραξη. Η εκάστοτε καταβολή βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών εκτός ρύθμισης, εν όλω ή εν μέρει, εφόσον δεν εξοφλεί την οφειλή, την απομειώνει, χωρίς όμως να παρέχει στον οφειλέτη τα ευεργετήματα της ρύθμισης.

Υπογραμμίζεται ότι τα διοικητικά όργανα δεν νομιμοποιούνται να εκδώσουν πράξη αντίθετη προς το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Σε κάθε περίπτωση, ο εκάστοτε οφειλέτης μπορεί να απευθυνθεί στην Υπηρεσία ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής (κατά περίπτωση Δ.Ο.Υ., κλπ) προκειμένου να του παρασχεθούν διευκρινίσεις σχετικά με τα συγκεκριμένα στοιχεία της υπόθεσής του εντός του θεσμικού πλαισίου που ορίζεται από τις ως άνω σχετικές διατάξεις, καθώς και για τις υφιστάμενες δυνατότητες ρύθμισης των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών του.

Με εντολή Διοικητή

Ο Γενικός Διευθυντής Φορολογικής Διοίκησης

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΙΤΗΣ

04 Ιουλίου 2020
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα