Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Νέα του Λογιστή

ΠΟΛ.1129/23.8.2017 «ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Μ. ΤΗΣ Ε.Ε».
11/09/2017

ΠΟΛ.1129/23.8.2017 «ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Μ. ΤΗΣ Ε.Ε».

 

Με την Πολ.1129/23.8.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2967/30.8.2017 τεύχος Β' - με θέμα " Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού, σύμφωνα με τη «Σύμβαση μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων (90/436/ΕΟΚ)» (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας), που κυρώθηκε με το ν. 2216/1994 (Α' 83)." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.

Ειδικότερα,
 Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει ζητήματα που διέπουν τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (στο εξής «ΔΑΔ»), κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 της «Σύμβασης μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διόρθωσης των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων (90/436/ΕΟΚ)» (στο εξής «Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας» ή «Σύμβαση Διαιτησίας» ή «Σύμβαση»), που κυρώθηκε στην Ελλάδα με το ν. 2216/1994 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1995. Η Σύμβαση Διαιτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτής, εφαρμόζεται όταν, για φορολογικούς σκοπούς, τα κέρδη (ή οι ζημιές) μιας επιχείρησης ενός από τα Συμβαλλόμενα Κράτη συμπεριλαμβάνονται και στα κέρδη (ή τις ζημιές) μιας επιχείρησης άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, λόγω μη τήρησης των αρχών που περιγράφονται στο άρθρο 4 αυτής.

 

Δείτε ολόκληρη την Πολ.1129/2017.

https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMnF6UlVrVFZ3R2M/view?usp=sharin

07 Ιουλίου 2020
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα