Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Νέα του Λογιστή

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ Σ/Ν ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΣΤΟΝ Κ.Φ.Ε. & Κ.Φ.Δ
10/03/2017

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ Σ/Ν ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΣΤΟΝ Κ.Φ.Ε. & Κ.Φ.Δ

 

Mε το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε σήμερα  στην Βουλή με θέμα "Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις" επέρχονται οι παρακάτω τροποποιήσεις, στον Κ.Φ.Ε(Ν.4172/2013) καθώς και στον  Κ.Φ.Δ
(Ν.4174/2013)
 

Ειδικότερα, ….
1. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 52 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), ως προς την φορολογική αντιμετώπιση της εισφοράς ενεργητικού από μία εισφέρουσα εταιρεία έναντι τίτλων μίας λήπτριας εταιρείας. Ειδικότερα ορίζεται ότι, η εισφέρουσα εταιρεία απαλλάσσεται οριστικά από τον φόρο για την τυχόν υπεραξία που προκύπτει λόγω της εισφοράς ενεργητικού, εκτός εάν μεταβιβάσει τους αποκτώμενους τίτλους εντός τριετίας από την ολοκλήρωση της εισφοράς ενεργητικού, οπότε ως τιμή κτήσης των τίτλων αυτών λαμβάνεται η αξία που είχαν τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία αμέσως πριν από την εισφορά.

(άρθρο 32)

2. Γίνεται νομοτεχνική διόρθωση στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) ως προς τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε όποιον παραβιάζει ή παραποιεί ή επεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών.                                          (άρθρο 33) 
3.  Προβλέπεται ότι, ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του ν.4264/2014, σχετικά με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου δεν εμπίπτει εφεξής στις αρμοδιότητες των τελωνειακών αρχών.(άρθρο 34) 
4.   Οι υφιστάμενες φοροαπαλλαγές που ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης επεκτείνονται γενικώς στις εργασίες και συναλλαγές αυτής, ενώ σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο αυτές ίσχυαν για τις συμβάσεις δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή άλλων μορφών χρηματοδότησης, την εξόφληση τους, την πληρωμή τόκων ή προμηθειών επ' αυτών κ.λπ.(άρθρο 35) 
5.   Τροποποιείται ο χρόνος έναρξης ισχύος του άρθρου 111 του ν. 4446/2016, με το οποίο ρυθμίζεται η βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. Συγκεκριμένα οι σχετικές διατάξεις αρχίζουν να ισχύουν ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της προβλεπόμενης κ.υ.α. (αντί από 1.2.2017 που προβλέπεται) (άρθρο 36)
Αναρτήθηκε από ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ .ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ

Δείτε το Σ/Ν 
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWmNqT3Q0THhETG8/view?usp=sharing 

11 Ιουλίου 2020
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα