Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Νέα του Λογιστή

OI 12 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε1.
06/03/2017

OI 12 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε1.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλλαγές στο έντυπο ΕΙ  επικεντρώνονται στα εξής σημεία:  

Πίνακας 2: Πληροφοριακά στοιχεία

1 Νέος κωδικός 021-022. Συμπληρώνεται από όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριό­τητα και είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ.

2 Νέος κωδικός 037-038: Συμπληρώ­νεται από τους κατ' επάγγελμα αγρότες. Οι αγρότες, θα φορολογηθούν με την κλίμακα μισθωτών -συνταξιούχων και συνεπώς δι­καιούνται το έμμεσο αφορολόγητο των 8.636 - 9.545 ευρώ ενώ σε εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ επιβάλλεται και η ειδική εισφο­ρά αλληλεγγύης. Η αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ, κα­ταργήθηκε και πρακτικά, οι αλλαγές αυτές θα φέρουν επιβαρύνσεις για αγρότες με φο­ρολογητέο εισόδημα πάνω από 21.500 ευρώ ενώ σε χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια προκύπτουν ελαφρύνσεις.

3 Νέος κωδικός 011-012: Αφορά βουλευ­τές και ευρωβουλευτές που διαθέτουν ποσά της αποζημίωσης ή των συντάξεων στα κόμματα ή σε συνασπισμούς κομμάτων. 

4 Καταργήθηκε ο κωδικός 007-008: Τον συμπλήρωναν όσοι κατοικούν μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.

5 Καταργήθηκε ο κωδικός 011-012: Αφο­ρούσε όσους επιβαρύνονταν με ειδική εισφορά αλληλεγγύης 8% επί του συνολικού εισοδήμα­τος (Πρόεδρος της Δημοκρατίας, βουλευτές, υπουργοί, γενικοί γραμματείς).

Πίνακας 4: Φορολογούμενα εισοδήματα και μειώσεις 

6 Νέος κωδικός 395-396: Δηλώνεται το ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξι­οδοτικών συμβολαίων που καταβάλλονται από αλλοδαπούς φορείς χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

7 Κωδικός 111-112: Στον κωδικό αυτό, οι φορολογούμενοι θα συμπληρώσουν το ακαθάριστο εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτων.

8 Νέος κωδικός 115-116: Θα συμπληρω­θεί από τους φορολογούμενους που το 2016 απέκτησαν εισόδημα από υπεκμίσθωση γαι­ών - γης.

Πίνακας 6: Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία-Ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη

9 Κωδικός 661-662: Ο κωδικός αυτός αφορά όσους εισέπραξαν επιδόματα ανεργίας. Εκτός από το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ περιλαμβάνονται και τα επιδόματα ανερ­γίας που χορηγούν το ΓΕΝΕ (Ταμείο ναυτι­κών) και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Ταμείο δημοσιο­γράφων). Σημειώνεται ότι τα επιδόματα α­νεργίας που καταβάλλονται στους δικαιού­χους δεν φορολογούνται, εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων του άνεργου δεν υπερβαίνει ετησίως τις 10.000 ευρώ.

10 Νέος κωδικός 421-422: Στον κωδικό αυτό θα συμπληρωθούν τα ενοίκια που κατα­βάλλονται σε Ιερές Μονές Αγίου Όρους.

11 Νέος κωδικός 055 - 056: O κωδικός αυτός ενδιαφέρει όσους χρηματοδότησαν το 2016 πολιτικό κόμμα ή συνασπισμό. Στην πε­ρίπτωση αυτή, η ιδιωτική χρηματοδότηση των κομμάτων και μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ εκπίπτει εξ ολοκλήρου από το εισόδημα του φορολογούμενου.

12 Νέος κωδικός 057 -058: Θα συμπλη­ρωθεί από όσους έχουν χρηματοδοτήσει υπο­ψήφιο ή/και αιρετό αντιπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβου­λίου. Στην περίπτωση αυτή, η ιδιωτική χρημα­τοδότηση μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ εκ­πίπτει εξ ολοκλήρου από το εισόδημα του φο­ρολογούμενου.

 πηγή ΗΜΕΡΗΣΙΑ

17 Ιανουαρίου 2022
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα