Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Aλφαβητικό Γενικό Eυρετήριο


Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

 • Υλικά :
  -άμεσα Ομάδες: 2.4.4
  -άμεσης ανάλωσης Λογαριασμοί: 64.08
  -αναλώσιμα Λογαριασμοί: 25
  -ανταλλακτικά Λογαριασμοί: 26
  -βοηθητικά Λογαριασμοί: 24
  -βοηθητικές ύλες Λογαριασμοί: 24
  -διαφορά των υλικών συσκευασίας από τα είδη συσκευασίας Θέματα Λογαριασμών: 28.1
  -έμμεσα Ομάδες: 2.4.4
  -εμπορεύματα Λογαριασμοί: 20
  -ενδιάμεσα προϊόντα Λογαριασμοί: 21
  -ημικατεργασμένα Λογαριασμοί: 23
  -ημιτελή προϊόντα Λογαριασμοί: 21
  -προϊόντα έτοιμα Λογαριασμοί: 21
  -πρώτες ύλες Λογαριασμοί: 24
  -στο στάδιο της κατεργασίας (παραγωγή σε εξέλιξη) Λογαριασμοί: 23
  -συμπαράγωγα προϊόντα Λογαριασμοί: 21
  -συσκευασίας Λογαριασμοί: 24
  -υπολείμματα Λογαριασμοί: 22
  -υποπροϊόντα Λογαριασμοί: 22
 • Υλικά στο στάδιο της κατεργασίας
  Λογαριασμοί: 23
 • Υλικά συσκευασίας
  -αρμόδιος λ/σμός Λογαριασμοί: 24
  -καταλογισμός του κόστους τους όταν δεν τηρείται Ομάδα 9 Γνωματεύσεις: 162/2046/1993
  -οι εμπορικές επιχειρήσεις δεν τηρούν λ/σμό 24 Λογαριασμοί: 24
  -στις εμπορικές επιχειρήσεις συνιστούν «γενικά έξοδα διάθεσης» Λογαριασμοί: 24
 • Υπεξαιρέσεις αποθεμάτων
  Λογαριασμοί: 81.00.03
 • Υπεραξία :
  -φόρος επί υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων ν. 2065/1992 Λογαριασμοί: 41.07 81.00.11
 • Υπεραξία από την εισφορά βιομηχανικού ή μεταλλευτικού κλάδου ή τμήματος επιχείρησης
  Λογαριασμοί: 41.08.07
 • Υπεραξία επιχειρήσεως (goodwill) :
  -goodwill Γνωματεύσεις: 249/2237/1995
  -goodwill αποκτώμενο από άλλη επιχείρηση Θέματα Λογαριασμών:
  -goodwill δημιουργούμενο από την επιχείρηση Θέματα Λογαριασμών:
  -απόσβεση του goodwill Θέματα Λογαριασμών: 16.00.3
  -απόσβεση του goodwill κατά τις σύγχρονες αντιλήψεις Θέματα Λογαριασμών:
  -εκτίμηση αξίας goodwill Θέματα Λογαριασμών:
  -εκτίμηση της αξίας της με βάση τη μέθοδο του Υπουργείου Οικονομικών Συγχωνεύσεις: 33.2
  -έννοια του goodwill Θέματα Λογαριασμών: 16.00.1
  -λογιστική του goodwill Θέματα Λογαριασμών: 16.00.2
  -μέθοδος που εφαρμόζει το Υπουργείο Οικονομικών για τον προσδιορισμό της αξίας τους Συγχωνεύσεις: 33
  -υπεραξία ενοποιήσεως κατά την κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Θέματα Λογαριασμών: 16.00.5
 • Υπεραξία μετασχηματισμού επιχειρήσεων:
  -απόσβεση της υπεραξίας Συγχωνεύσεις: 90.2.5
  -εκτίμηση από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Συγχωνεύσεις: 90.2.3
  -έννοια της υπεραξίας Συγχωνεύσεις: 90.2.1
  -πότε φορολογείται η υπεραξία Συγχωνεύσεις: 90.2.4
  -υπεραξία από στοιχεία ενεργητικού και παθητικού Συγχωνεύσεις: 90.2.2
 • Υπερωρίες
  Λογαριασμοί: 60.00.02
 • Υποαπασχολήσεως - αδράνειας κόστος
  Γνωματεύσεις: 46/1189/1989
 • Υποθήκη
  Θέματα Λογαριασμών: 02.1
 • Υποκαταστήματα:
  -αλλοδαπών τραπεζών Γνωματεύσεις: 112/1833/1992
  -αποθηκευτικός χώρος Θέματα Λογαριασμών: 48.1
  -αυτοτελής λογιστική υποκαταστημάτων Θέματα Λογαριασμών: 48.4
  -γνωματεύσεις του Ε.ΣΥ.Λ για τη λογιστική των υποκαταστημάτων Θέματα Λογαριασμών: 48.9
  -έννοια Θέματα Λογαριασμών: 48.1
  -εξαρτημένη λογιστική υποκαταστημάτων Θέματα Λογαριασμών: 48.3
  -ζημία υποκαταστήματος εξωτερικού Θέματα Λογαριασμών: 48.8.3
  -θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει η λογιστική των υποκαταστημάτων Θέματα Λογαριασμών: 48.2
  -λογαριασμός συνδέσμου με τα υποκαταστήματα Λογαριασμοί: 48
  -λογιστική καταστημάτων εξωτερικού Θέματα Λογαριασμών: 48.6
  -λογιστική υποκαταστημάτων Γνωματεύσεις: 289/2354/1997
  -μεταβίβαση υποκαταστήματος Θέματα Λογαριασμών: 48.10
  -σύνταξη του γενικού (ενοποιημένου) ισολογισμού της επιχειρήσεως Θέματα Λογαριασμών: 48.8
 • Υπολείμματα :
  -αποτίμηση Oμάδα 9: 26.4
  -έννοια Θέματα Λογαριασμών: Oμάδα 9: 26.4
  -λογιστική παρακολούθηση Θέματα Λογαριασμών:
 • Υπολειμματική αξία παγίων:
  -εκτίμηση Ομάδες: 1.13.3
  -έννοια Ομάδες: 1.13.3 1.13.5
  -μικτή καθαρή Ομάδες: 1.13.5
 • Υπολογιστικά έξοδα
  Oμάδα 9: 8.9
 • Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων
  Λογαριασμοί: 42.02
 • Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο :
  -ζημία χρήσεως ΕΠΕ Λογαριασμοί: 42.01
  -όταν τα κέρδη εις νέο παρελθούσας χρήσεως υπερβαίνουν τις ζημίες της κλειόμενης χρήσεως Λογαριασμοί: 42.01
  -υποχρέωση καλύψεως ζημιών προηγούμενης χρήσεως Λογαριασμοί: 42.01
  -χρησιμοποίηση του υπολοίπου των κερδών προηγούμενης χρήσεως για την κάλυψη της ζημίας της κλειόμενης χρήσεως Λογαριασμοί: 42.01
 • Υπόλοιπο κερδών εις νέο :
  -δεν υποβάλλεται σε τέλος χαρτοσήμου Λογαριασμοί: 42.00
  -να μη μεταφέρεται στο λ/σμό 82.02 στην επόμενη χρήση όταν η χρήση αυτή καταλείπει ζημία Λογαριασμοί: 42.00
 • Υποπροϊόντα (υποπαράγωγα) :
  -έννοια Θέματα Λογαριασμών: 22.1.1
  -κοστολόγηση Oμάδα 9: 25
  -λογιστική παρακολούθηση Θέματα Λογαριασμών: 22.1.2
 • Υποσχετικές επιστολές
  Λογαριασμοί: 31.90
  Γνωματεύσεις: 79/1623/1991
 • Υποτιμήσεις παγίων
  Ομάδες: 1.10
 • Υπόχρεοι τηρήσεως Βιβλίου Αποθήκης:
  -απαλλαγή από την υποχρέωση τηρήσεως Βιβλίου Αποθήκης Oμάδα 9: 79.3.3
  -ποιοι δεν υποχρεούνται να τηρούν Βιβλίο Αποθήκης Oμάδα 9: 79.3.2
  -ποιοι υποχρεούνται να τηρούν Βιβλίο Αποθήκης Oμάδα 9: 79.3.1
 • Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη:
  -αγγελιόσημο Λογαριασμοί: 54.90
  -ανάπτυξη του λογαριασμού 54 Θέματα Λογαριασμών:
  -βεβαίωση των φόρων και τελών Θέματα Λογαριασμών: 54.4
  -γενικοί κανόνες που διέπουν τη λογιστική των φόρων Θέματα Λογαριασμών: 54.2
  -δήλωση και απόδοση στο Δημόσιο των παρακρατούμενων φόρων Θέματα Λογαριασμών: 54.3
  -εμφάνιση του λογαριασμού 54 στον ισολογισμό Θέματα Λογαριασμών: 54.99
  -λογιστική αντιμετώπιση του παρακρατούμενου φόρου επί των εισοδημάτων της επιχειρήσεως χωρίς εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσεως Θέματα Λογαριασμών: 54.5
  -λογιστική αντιμετώπιση των βεβαιούμενων σε βάρος της επιχείρησης φόρων και τελών Θέματα Λογαριασμών: 54.4
  -λογιστική αντιμετώπιση των παρακρατούμενων φόρων επί των εισοδημάτων της επιχειρήσεως με εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσεως Θέματα Λογαριασμών: 54.6
  -λογιστική αντιμετώπιση των παρακρατούμενων φόρων και τελών από τα εισοδήματα που καταβάλλει η επιχείρηση Θέματα Λογαριασμών: 54.7
  -λογιστική διάκριση των φόρων Θέματα Λογαριασμών: 54.1
  -μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Λογαριασμοί: 45.23
  -περιεχόμενο και λειτουργία του λογαριασμού 54 Θέματα Λογαριασμών: 54.9
  -φόροι - τέλη προηγούμενων χρήσεων Λογαριασμοί: 54.99
  -φόρος καταναλώσεως ειδών πολυτελείας Λογαριασμοί: 54.01
 • Υποχρεώσεις προς εταίρους
  -βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Λογαριασμοί: 53.14
 • Υποχρεώσεις της επιχείρησης
  -ανόργανες Συγχωνεύσεις: 2.2
  -αποτίμηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά τις σύγχρονες αντιλήψεις Θέματα Λογαριασμών: 45.6
  -διαγραφή υποχρέωσης Θέματα Λογαριασμών:
  -ξένο κεφάλαιο από ιδιωτικοοικονομική άποψη Θέματα Λογαριασμών: 45.1
  -οργανικές Συγχωνεύσεις: 2.2
  -πηγές και διακρίσεις του ξένου κεφαλαίου Θέματα Λογαριασμών: 45.2
  -σε Ξ.Ν που καλύπτονται με προαγορά Ξ.Ν Γνωματεύσεις: 198/2129/1994
  -υποχρεώσεις από λογιστική άποψη Θέματα Λογαριασμών: 45.3
  -υποχρεώσεις βραχυπρόθεσμες Θέματα Λογαριασμών: 45.4 Συγχωνεύσεις: 17.4
  -υποχρεώσεις μακροπρόθεσμες Θέματα Λογαριασμών: 45.4 Συγχωνεύσεις: 17.3
  -υποχρεώσεις προς τρίτους Συγχωνεύσεις: 17
 • Υποχρέωση προς παροχή στοιχείων στους μετόχους
  Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.9
28 Νοεμβρίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα