Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Aλφαβητικό Γενικό Eυρετήριο


Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

 • Hedging :
  -ζημίες από πράξεις Hedging Λογαριασμοί: 64.91 Γνωματεύσεις: 268/2272-4/1996
  -κέρδη από πράξης Hedging Λογαριασμοί: 73 Γνωματεύσεις: 268/2272-4/1996
 • Χαρτόσημο στους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων
  Συγχωνεύσεις: 108
 • Χαρτόσημο:
  -αμοιβών ελεύθερων επαγγελμάτων Λογαριασμοί: 54.04.01
  -αμοιβών τρίτων Λογαριασμοί: 54.04.02
  -επί των (εξόδων) μισθωμάτων ακινήτων τρίτων Λογαριασμοί: 62.04
  -επί των μισθωμάτων (εσόδων) ιδιοκτητών ακινήτων Λογαριασμοί: 63.98.00
  -εσόδων από τόκους Λογαριασμοί: 63.98.04
  -μισθωμάτων Λογαριασμοί: 63.98.00
  -μισθωτών υπηρεσιών Λογαριασμοί: 54.03.02
  -χαρτόσημο αμοιβών τρίτων Λογαριασμοί: 63.98.06
  -χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών μελών Δ.Σ Λογαριασμοί: 54.09.02
  -χαρτόσημο και ΟΓΑ δανείων Λογαριασμοί: 54.09.10
  -χαρτόσημο και ΟΓΑ δανείων Λογαριασμοί: 54.09.10
  -χαρτόσημο και ΟΓΑ εισοδημάτων από οικοδομές Λογαριασμοί: 54.09.05
  -χαρτόσημο και ΟΓΑ κερδών, Λογαριασμοί: 54.09.11 63.98.03
  -χαρτόσημο και ΟΓΑ τόκων Λογαριασμοί: 54.09.04
  -χαρτόσημο κερδών Λογαριασμοί: 63.98.00
 • Χορηγίες
  Λογαριασμοί: 64.02.07
 • Χρεόγραφα:
  -(τίτλοι) σταθερού εισοδήματος Γνωματεύσεις: 94/1680/1992 208/2143/1994 225/2198/1994 237/2222/1995
  -repos (βλ. ομότιτλο θέμα) Λογαριασμοί: Γνωματεύσεις: 224/2192/1994 235/2219/1995
  -αμοιβαία κεφάλαια (βλ. ομότιτλο θέμα) Λογαριασμοί: 34.07
  -αποτίμηση Γνωματεύσεις: 191/2112/1994
  -διαφορές από πώληση χρεογράφων Λογαριασμοί: 64.12
  -διαφορές αποτιμήσεως χρεογράφων Λογαριασμοί: 64.11
  -έννοια Θέματα Λογαριασμών:
  -έντοκα γραμμάτια (βλ. ομότιτλο θέμα) Λογαριασμοί: 34.08
  -ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (βλ. ομότιτλο θέμα) Λογαριασμοί: 34.91
  -ομόλογα τραπεζικά (βλ. ομότιτλο θέμα) Λογαριασμοί: 34.92
  -οφειλόμενες δόσεις Λογαριασμοί: 53.07
  -παράγωγα προϊόντα (βλ. ομότιτλο θέμα) Λογαριασμοί:
  -σε τρίτους για εγγύηση Λογαριασμοί: 34.24
 • Χρεώστες διάφοροι:
  -δικαιολογητικά λογισμού και εισπράξεως τόκων Λογαριασμοί: 33.01
  -προκαταβολές προσωπικού, πότε χαρακτηρίζονται δάνεια Λογαριασμοί: 33.00
  -χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού, πότε χαρακτηρίζονται δάνεια Λογαριασμοί: 33.01
 • Χρηματικές εντολές πληρωμής
  Λογαριασμοί: 38.00
 • Χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προγραμμάτων Δημοσίων Επιχειρήσεων
  Γνωματεύσεις: 274/2302/1996
 • Χρησιδανεισμός πάγιων στοιχείων
  Ομάδες:
 • Χρησιμοποίηση του λ/σμού 69 ως ενδιαμέσου για προσωρινή ομαδοποίηση εξόδων
  Γνωματεύσεις: 121/1857/1992
 • Χρονική κατανομή των έκτακτων και ανόργανων εξόδων - εσόδων και αποτελεσμάτων στους μήνες της χρήσεως:
  -κατανομή των εξόδων στους μήνες της χρήσεως Oμάδα 9: 67.2
  -παράδειγμα Oμάδα 9: 67.3
  -τι υποδεικνύει το Ε.ΣΥ.Λ Oμάδα 9: 67.1
 • Χρονική κατανομή των οργανικών εξόδων στους μήνες της χρήσεως:
  -γενικοί κανόνες που εφαρμόζονται για τη χρονική κατανομή των εξόδων Oμάδα 9: 65.1
  -τι υποδεικνύει το Ε.ΣΥ.Λ Oμάδα 9: 65.2
  -χρησιμοποιούμενοι λογαριασμοί Oμάδα 9: 65.3
  -χρονική κατανομή στους μήνες της χρήσεως των δουλευμένων και μη λογιστικοποιημένων εξόδων (προϋπολογιστικά έξοδα) Oμάδα 9: 65.5
  -χρονική κατανομή των πραγματοποιημένων εξόδων που καθίστανται δουλευμένα και σε επόμενους μήνες Θέματα Λογαριασμών: 65.4
 • Χρονική κατανομή των οργανικών εσόδων στους μήνες της χρήσεως:
  -χρησιμοποιούμενοι λογαριασμοί Oμάδα 9: 66.1
  -χρονική κατανομή στους μήνες της χρήσεως των δουλευμένων και μη λογιστικοποιημένων εσόδων (προϋπολογιστικά έσοδα) Oμάδα 9: 66.3
  -χρονική κατανομή των πραγματοποιημένων εσόδων που καθίστανται δουλευμένα και στους επόμενους μήνες της χρήσεως Oμάδα 9: 66.2
 • Χρονική τακτοποίηση των αγορών:
  -αγορά αποθεμάτων με Δελτίο Αποστολής χωρίς ταυτόχρονη λήψη του τιμολογίου του προμηθευτή Oμάδα 9: 66.3
  -εκπτώσεις επί αγορών λόγω τζίρου Oμάδα 9: 63.5
  -επιστροφές αγορασμένων αποθεμάτων Oμάδα 9: 63.4
  -τι υποδεικνύει το Ε.ΣΥ.Λ Oμάδα 9: 63.1
  -χρησιμοποιούμενοι λογαριασμοί Oμάδα 9: 63.2
 • Χρονική τακτοποίηση των πωλήσεων:
  -εκπτώσεις επί πωλήσεων λόγω τζίρου Oμάδα 9: 64.5
  -επιστροφές πωλημένων αποθεμάτων Oμάδα 9: 64.4
  -πώληση αποθεμάτων με «Δελτίο Αποστολής» χωρίς ταυτόχρονη έκδοση του τιμολογίου πωλήσεως Oμάδα 9: 64.3
  -τι υποδεικνύει το Ε.ΣΥ.Λ Oμάδα 9: 64.1
  -χρησιμοποιούμενοι λογαριασμοί Oμάδα 9: 64.2
 • Χρονομεριστική μίσθωση
  -λογιστικός χειρισμός Λογαριασμοί: 62.04.10 Γνωματεύσεις: 85/1644/1991
 • Χρόνος καταρτίσεως του ισολογισμού:
  -σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.4.4.2
 • Χρόνος καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων της Ε.Π.Ε
  Oικονομικές Kαταστάσεις: 4.5
23 Ιουνίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα