Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Aλφαβητικό Γενικό Eυρετήριο


Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

 • Πάγια λειτουργικά και μη λειτουργικά
  Ομάδες: 1.5.2
 • Πάγια στοιχεία :
  -αδρανοποίηση Ομάδες: 1.11.4
  -αν το στοιχείο έχει υποστεί μερική ζημία μειώνεται η λογιστική του αξία Ομάδες: 1.11.3
  -αναδιάταξη Ομάδες: 1.8.5
  -αναπροσαρμογή αξίας (βλ. αναπροσαρμογή αξίας πάγιων στοιχείων) Ομάδες:
  -αντικατάσταση μερών σε πάγια στοιχεία Ομάδες: 1.8.4
  -απαξιώσεις και υποτιμήσεις Ομάδες: 1.10
  -από ιδιοχρησιμοποίηση εμπορευμάτων Γνωματεύσεις: 217/2177/1994
  -από ιδιοχρησιμοποίηση εμπορευμάτων Γνωματεύσεις: 217/2177/1994
  -αποζημίωση για καταστροφή παγίου Ομάδες: 1.11.3
  -αποκτώμενα από δωρεές τρίτων Ομάδες: 1.6.8
  -αποκτώμενα με Leasing Ομάδες: 1.7
  -απομείωση αξίας πάγιων στοιχείων Ομάδες: 1.10
  -απόσυρση πάγιων στοιχείων Ομάδες: 1.11
  -άυλα Θέματα Λογαριασμών: 16.2
  -αυτοπαράδοση πάγιων στοιχείων Θέματα Λογαριασμών:
  -βελτιώσεων έννοια Ομάδες: 1.8.2
  -δαπάνες ανακαινίσεως Ομάδες: 1.8.1
  -δαπάνες κεφαλαίου και δαπάνες εισοδήματος Ομάδες: 1.8.1
  -δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων Ομάδες: 1.8.2
  -δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων - λογιστική αντιμετώπιση Ομάδες: 1.8.3
  -δωρεά σε τρίτους Ομάδες: 1.11.2
  -εγκατάλειψη Ομάδες: 1.11.4
  -εμπράγματα βάρη (βλ. εμπράγματα βάρη επί ακινητοποιήσεων) Ομάδες: 1.12
  -εμφάνιση των αποσβέσεων των παγίων στον ισολογισμό Ομάδες:
  -έννοια Ομάδες: 1.5.1
  -ενσώματα πάγια Ομάδες: 1.5.1
  -έξοδα αποκατάστασης ζημίας θεωρούνται έκτακτη ζημία Ομάδες: 1.11.3
  -έξοδα κατεδάφισης καταστραφέντος κτιρίου Ομάδες: 1.11.3
  -επιδιόρθωση μεταχειρισμένων Ομάδες: 1.8.1
  -επισκευές Ομάδες: 1.8.3
  -καταστροφή Ομάδες: 1.11.3
  -καταχώρηση των πάγιων στοιχείων στο βιβλίο απογραφών Ομάδες:
  -κόστος κτήσεως Ομάδες: 1.6
  -λειτουργικά μη λειτουργικά Ομάδες: 1.5.2
  -λογιστική αντιμετώπιση προσθηκών και βελτιώσεων Ομάδες: 1.8.3
  -μη υποκείμενα σε απόσβεση Ομάδες: 1.5.3
  -μητρώο πάγιων στοιχείων Ομάδες:
  -οι δαπάνες βελτιώσεων αποσβεσμένου πάγιου αναβιώνουν το πάγιο Ομάδες: 1.8.3
  -πλήρως αποσβεσμένα Ομάδες: 1.5.3
  -προβλέψεις για απαξιώσεις και υποτιμήσεις Λογαριασμοί: 44.10
  -πρόβλεψη για υποτίμηση δεν αναγνωρίζεται φορολογικά Ομάδες: 1.10
  -προκαταβολή κόστους (βλ. ομότιτλο θέμα) Λογαριασμοί: 15.09
  -προσθηκών έννοια Ομάδες: 1.8.2
  -πώληση Ομάδες: 1.11.1
  -συντηρήσεις Ομάδες: 1.8.3
  -τιμή μεταβιβάσεως Ομάδες: 1.6.2
  -υποκείμενα σε απόσβεση Ομάδες: 1.5.3
  -υποκείμενα σε εξάντληση Ομάδες: 1.5.3
  -χαρακτηριστικά των λειτουργικών πάγιων στοιχείων Ομάδες: 1.5.3
  -χρησιδανεισμός πάγιου εξοπλισμού Ομάδες:
 • Πάγιες προκαταβολές
  Λογαριασμοί: 35.03
 • Πάγιο ενεργητικό:
  -ενσώματο Ομάδες: 1.5.1
  -περιεχόμενο Ομάδας 1 Ομάδες: 1.4.2
  -πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί Ομάδας 1 Ομάδες: 1.4.3
 • Παγίων στοιχείων απόκτηση:
  -δι΄ αγοράς μετρητοίς Ομάδες: 1.6.1
  -δι΄ ανακαλύψεως Ομάδες: 1.6.9
  -δι΄ ανταλλαγής με άλλα στοιχεία Ομάδες: 1.6.6 1.6.7
  -δι΄ εκδόσεως μετοχών Ομάδες:
  -διά ιδιοπαραγωγής Ομάδες: 1.6.5
  -διά δωρεάς τρίτων Ομάδες: 1.6.8
  -μη έκδοση μετοχών Ομάδες:
  -μη χρηματοδοτική μίσθωση Ομάδες: 1.7
 • Παγίων στοιχείων κόστος κτήσεως:
  -ειδικά έξοδα αγορών Ομάδες: 1.6.1
  -επί αγοράς με πίστωση Ομάδες: 1.6.3
  -επί αποκτήσεως ομάδας στοιχείων με συνολικό τίμημα Ομάδες: 1.6.4
  -επί ιδιοκατασκευής Ομάδες: 1.6.5
  -κόστος εγκαταστάσεως Ομάδες: 1.6.1
  -τιμολογιακή αξία Ομάδες: 1.6.1
  -υπερτιμολόγηση ή υποτιμολόγηση παγίων Ομάδες: 1.6.2
  -Φ.Π.Α μη εκπιπτόμενος Ομάδες: 1.6.1
  -φόρος μεταβιβάσεως ακινήτων Ομάδες: 1.6.1 Λογαριασμοί: 16.14
 • Παθητικό :
  -έννοια Ομάδες: 1.2.2
  -μεταφερόμενες πιστώσεις Ομάδες: 1.2.2
  -υποχρεώσεις προς τρίτους Ομάδες: 1.2.2
 • Παραγγελίες στο εξωτερικό :
  -ανέκκλητες πιστώσεις μέσω τραπεζών Λογαριασμοί: 32.02
  -δασμοί εισαγωγής Λογαριασμοί: 32.04
  -εισαγόμενα από το εξωτερικό αγαθά Γνωματεύσεις: 97/1720/1992 203/2139/1994
  -εισαγωγές από το εξωτερικό Γνωματεύσεις: 26/971/1988 97/1720/1992 159/2035/1993 166/2059/1993 177/2093/1993 231/2208/1994
  -ελλείμματα - πλεονάσματα επί εισαγωγής αγαθών Γνωματεύσεις: 201/2127/1994 231/2208/1994
  -ενδοκοινοτικές αποκτήσεις Γνωματεύσεις: 166/2059/1993
  -η αποζημίωση που καταβάλλει ο οίκος του εξωτερικού σε εισαγωγέα τίθεται στον παρονομαστή της Proratas Θέματα Λογαριασμών:
  -λογιστική διαδικασία Λογαριασμοί: 33
  -λογιστική εγγραφή μπορεί να γίνει και με FAX του τιμολογίου του οίκου εξωτερικού Θέματα Λογαριασμών:
  -νόμιμα δικαιολογητικά είναι τα τιμολόγια του οίκου εξωτερικού και επιπρόσθετα τα δικαιολογητικά που εκδίδει η μεσολαβούσα τράπεζα Θέματα Λογαριασμών:
  -οι αμοιβές των φορτοεκφορτωτών δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α Θέματα Λογαριασμών:
  -οι εκτελωνιστές εκδίδουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στο οποίο επισυνάπτουν τα νόμιμα δικαιολογητικά και όπου απαιτείται απόδειξη δαπάνης ή διπλότυπη αναλυτική κατάσταση δαπανών Θέματα Λογαριασμών:
  -οι υπηρεσίες του εκτελωνιστή υπόκεινται σε Φ.Π.Α ανεξάρτητα σε ποιον παρέχονται οι υπηρεσίες Θέματα Λογαριασμών:
  -προεμβάσματα μέσω τραπεζών Λογαριασμοί: 32.02
  -υπολογισμός του κόστους κτήσεως Γνωματεύσεις: 177/2093/1993 184/2098/1993 214/2172/1994
 • Παράγωγα προϊόντα:
  -εισόδημα Λογαριασμοί:
  -έννοια Λογαριασμοί:
  -φορολογία εισοδήματος Λογαριασμοί:
 • Παραγωγή προϊόντων – εισαγωγή στην αποθήκη ετοίμων
  Oμάδα 9: 99
 • Παραγωγή σε εξέλιξη (ημικατεργασμένα υλικά) :
  -δεν αποτελούν αντικείμενο παραλαβής και παραδόσεως Θέματα Λογαριασμών: 23.2
  -δεν τηρείται γι αυτά λογιστική αποθήκη Θέματα Λογαριασμών: 23.2
  -διάκριση των ημιτελών προϊόντων από την παραγωγή σε εξέλιξη Oμάδα 9: 46.9.2
  -έννοια Θέματα Λογαριασμών: 23.1
  -έννοια και περιεχόμενο της παραγωγής σε εξέλιξη Oμάδα 9: 46.9.1
  -πρέπει να παρακολουθούνται μηχανογραφικά βάσει καταλλήλου προγράμματος Θέματα Λογαριασμών: 23.2
 • Παρακρατημένοι φόροι επί αποκτώμενων εισοδημάτων
  Λογαριασμοί: 33.13
 • Παρακράτηση της κυριότητας πωλούμενων αυτοκινήτων
  Γνωματεύσεις: 266/2267-9/1996
 • Παρακράτηση φόρου από πωλήσεις προς Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.
  Γνωματεύσεις: 236/2221/1995
 • Παράλειψη καταρτίσεως (ή κατάρτιση) εκθέσεως με ελλιπές περιεχόμενο
  Oικονομικές Kαταστάσεις: 6.3
 • Παράλειψη συντάξεως οικονομικών καταστάσεων
  Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.18
 • Παρεπόμενα έσοδα:
  -ανάπτυξη του λογαριασμού 75 Θέματα Λογαριασμών: 75.3
  -από παροχή υπηρεσιών στο προσωπικό Λογαριασμοί: 75.01
  -από τη διάθεση του προσωπικού Λογαριασμοί: 75.00.90
  -εμφάνιση των παρεπόμενων εσόδων στην «κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως» Θέματα Λογαριασμών: 75.4
  -έννοια των παρεπόμενων εσόδων Θέματα Λογαριασμών: 75.1
  -μεσιτείες Λογαριασμοί: 75.02
  -παροχή υπηρεσιών σε τρίτους Λογαριασμοί: 75.00
  -περιεχόμενο και λειτουργία του λογαριασμού 75 Θέματα Λογαριασμών: 75.2
 • Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού:
  -είδη ενδύσεως Λογαριασμοί: 60.02.00
  -έξοδα στεγάσεως Λογαριασμοί: 60.02.01
  -κατοικία του φύλακα ή θυρωρού Λογαριασμοί: 60.02.01
  -τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και η απόσβεση οικιών που χρησιμοποιούνται για τη φιλοξενία διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, καίτοι δεν καταβάλλονται εισφορές ΙΚΑ Λογαριασμοί: 60.02.01
  -το επίδομα ενοικίου που καταβάλλεται σε χρήμα στο προσωπικό, εφόσον καταβάλλεται προς το συμφέρον του εργοδότη δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος Λογαριασμοί: 60.02.01
 • Παρουσίαση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων:
  -γενικά Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.7.1
  -ενοποιημένη έκθεση διαχειρίσεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.7.8
  -ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.7.3
  -ενοποιημένη κατάσταση των μεταβολών της χρηματοοικονομικής θέσεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.7.9
  -ενοποιημένο προσάρτημα (βλ. ομότιτλο θέμα) Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.7.7
  -ενοποιημένος ισολογισμός Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.7.2
  -ενοποιημένος πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.7.5
  -παράδειγμα ενοποιημένου ισολογισμού και ενοποιημένων αποτελεσμάτων (βλ. ομότιτλο θέμα) Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.7.6
  -παράδειγμα ενοποιημένου λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως και αποτελεσμάτων Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.7.4
 • Παροχές τρίτων:
  -ανάπτυξη του λογαριασμού Θέματα Λογαριασμών: 62.1
  -έξοδα ξενοδοχείων για εξυπηρέτηση πελατών τους Λογαριασμοί: 62.98.03
  -ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής Λογαριασμοί: 62.00
  -κατηγορίες εξόδων που καταχωρούνται στο λ/σμό 62 Θέματα Λογαριασμών: 62.2
  -λοιπές παροχές τρίτων Λογαριασμοί: 62.98
  -ταχυδρομικά Λογαριασμοί: 62.03.02
  -τηλεκάρτες Λογαριασμοί: 62.03.10
  -τηλεπικοινωνίες Λογαριασμοί: 62.03
  -ύδρευση παραγωγής Λογαριασμοί: 62.02
  -φωταέριο παραγωγής Λογαριασμοί: 62.01
 • Πελάτες :
  -έξοδα για λογαριασμό τους Λογαριασμοί: 30.90 Γνωματεύσεις: 197/2121/1994 204/2136/1994
  -επίδικες απαιτήσεις Λογαριασμοί: 30.99
  -επισφαλείς Λογαριασμοί: 30.97
 • Περιεχόμενο των λογαριασμών και αναμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων
  Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.2
 • Περιεχόμενο των τριμηνιαίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων:
  -περιορισμός του περιεχομένου των τριμηνιαίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Oικονομικές Kαταστάσεις: 7.3.3
  -τι αποφαίνεται το Ε.ΣΥ.Λ Oικονομικές Kαταστάσεις: 7.3.2
  -τι ορίζει ο νόμος Oικονομικές Kαταστάσεις: 7.3.1
 • Περιοδικές (ενδιάμεσες) οικονομικές καταστάσεις κατά τις σύγχρονες λογιστικές αντιλήψεις:
  -δοξασίες για τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις Oικονομικές Kαταστάσεις: 7.17.3
  -δυσκολίες στην κατάρτιση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Oικονομικές Kαταστάσεις: 7.17.2
  -έννοια και σπουδαιότητα των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Oικονομικές Kαταστάσεις: 7.17.1
  -κατάρτιση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Accounting Principles Board (A.P.B) (βλ. ομότιτλο θέμα) Oικονομικές Kαταστάσεις: 7.17.4
 • Περιοδική κοστολόγηση και περιοδικά αποτελέσματα
  Oμάδα 9: 69
 • Περιοδική κοστολόγηση μηνιαία
  -πρακτική εφαρμογή Oμάδα 9: 71
 • Περιουσία επιχειρηματική :
  -ενεργητικό Ομάδες: 1.2.1
  -καθαρή θέση Ομάδες: 1.2.3
  -κυκλοφορούντα στοιχεία Ομάδες: 1.4.1
  -πάγια στοιχεία Ομάδες: 1.4.1
  -περιουσιακά στοιχεία Ομάδες: 1.1
  -ταχύτητα κυκλοφορίας Ομάδες: 1.3.2
  -υποχρεώσεις Ομάδες: 1.1
 • Περιουσιακά στοιχεία:
  -κριτήριο διακρίσεως Ομάδες: 1.3.2
  -κυκλοφορούντα Ομάδες: 1.4.1
  -λειτουργικά Συγχωνεύσεις: 2.2
  -μη λειτουργικά Συγχωνεύσεις: 2.2
  -πάγια Ομάδες: 1.4.1
  -ταχύτητα κυκλοφορίας περιουσιακών στοιχείων Ομάδες: 1.3
 • Πετρελαιοπηγές
  Λογαριασμοί: 10.01
 • Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων :
  -γενικές διατάξεις του Ε.ΓΛΣ που τον διέπουν Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.8.1
  -κατηγορίες κονδυλίων που περιλαμβάνει Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.8.2
  -υπόδειγμα Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.8.3
 • Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της Ε.Π.Ε
  Oικονομικές Kαταστάσεις: 4.4
 • Πιστώσεις στις τράπεζες υπέρ συνεργατών της επιχείρησης
  Λογαριασμοί: 35.04
 • Πιστωτές διάφοροι:
  -ανάπτυξη του λογαριασμού 53 Θέματα Λογαριασμών: 53.2
  -αποδοχές προσωπικού πληρωτέες Λογαριασμοί: 53.00
  -εμφάνιση του λογαριασμού 53 στον ισολογισμό Θέματα Λογαριασμών: 53.99
  -μερίσματα πληρωτέα Λογαριασμοί: 53.03
  -οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού Λογαριασμοί: 53.03
  -περιεχόμενο του λογαριασμού 53 Θέματα Λογαριασμών: 53.1
 • Πλειστηριασμός (απόκτηση περιουσιακών στοιχείων από Τράπεζες)
  Γνωματεύσεις: 226/2197/1994
 • Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα της Λογιστικής του Τρέχοντος Κόστους:
 • Πλωτά μέσα
  Λογαριασμοί: 13
 • Πνευματική ιδιοκτησία
  Θέματα Λογαριασμών: 16.05.2
 • Ποιες καταστάσεις υποχρεούται να καταρτίζει η Ε.Π.Ε
  Oικονομικές Kαταστάσεις: 4.1
 • Ποινική ρήτρα:
  -για παράβαση συμβατικής υποχρέωσης Λογαριασμοί: 81.00.02
  -εισπραττόμενη από μισθωτή ακινήτου Λογαριασμοί: 81.01.02
  -έννοια Λογαριασμοί: 81.00.02
  -εξαγορά ποινής Λογαριασμοί: 81.00.02
  -ρήτρα εκπτώσεως Λογαριασμοί: 81.02.02
 • Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου :
  -αμφιλέγεται αν οι καταθέσεις των μετόχων για αύξηση κεφαλαίου υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου Λογαριασμοί: 43.00
  -ανάπτυξη του λογαριασμού Θέματα Λογαριασμών: 43.1
  -αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου δεν υπόκεινται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου ούτε σε τέλος χαρτοσήμου Λογαριασμοί: 43.90
  -διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν υπόκεινται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου ούτε σε τέλος χαρτοσήμου Λογαριασμοί: 43.02
  -εμφάνιση του λογαριασμού στον ισολογισμό Θέματα Λογαριασμών: 43.99
  -καταθέσεις εταίρων για αύξηση κεφαλαίου υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 1,20, σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου 1 και συνιστούν τεκμήριο δαπάνης Λογαριασμοί: 43.01
  -καταθέσεις μετόχων πρέπει να κατατίθενται υποχρεωτικά σε ειδικό λογαριασμό επονόματι της εταιρίας Λογαριασμοί: 43.00
  -περιεχόμενο του λογαριασμού Θέματα Λογαριασμών: 43.2
 • Ποσοστά για πωλήσεις και αγορές
  Λογαριασμοί: 60.00.09
 • Ποσοτικά πρότυπα
  Oμάδα 9: 33
 • Πρακτικές εφαρμογές προσδιορισμού των καθαρών αμοιβών των ελεύθερων επαγγελματιών
  -δεύτερη (2η) πρακτική εφαρμογή : επάγγελμα ιατρού με ειδικότητα μαιευτήρα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -πρώτη (1η) πρακτική εφαρμογή : επάγγελμα ιατρού με ειδικότητα χειρούργου Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -τρίτη (3η) πρακτική εφαρμογή : επάγγελμα οικονομολόγος - σύμβουλος επιχειρήσεων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Πράξεις Hedging
  Γνωματεύσεις: 268/2272-4/1996
 • Πράξεις αγοραπωλησίας ξένων νομισμάτων
  Γνωματεύσεις: 254/2241/1995
 • Πράξεις αγοραπωλησίας πολύτιμων μετάλλων
  Γνωματεύσεις: 254/2241/1995
 • Πράξεις σε συνάλλαγμα
  Γνωματεύσεις: 21/936/1987
 • Προαγορές
  Λογαριασμοί: 03 07
 • Προαγορές συναλλάγματος
  Λογαριασμοί: 03 07
 • Προβλέψεις :
  -αίτια δημιουργίας των προβλέψεων Θέματα Λογαριασμών: 44.1
  -ανάπτυξη του λογαριασμού Θέματα Λογαριασμών: 44.6
  -απαξιώσεων και υποτιμήσεων πάγιων στοιχείων Λογαριασμοί: 44.10
  -για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Γνωματεύσεις: 20/915/1987
  -διάκριση των προβλέψεων Θέματα Λογαριασμών: 44.2
  -εκμεταλλεύσεως Γνωματεύσεις: 91/1683/1992
  -εμφάνιση του λογαριασμού 44 στον ισολογισμό Θέματα Λογαριασμών: 44.92
  -ενδεχόμενα γεγονότα και υποχρεώσεις κατά τις σύγχρονες αντιλήψεις Θέματα Λογαριασμών: 44.90
  -έννοια Θέματα Λογαριασμών: 44.1
  -έννοια και λογιστική αντιμετώπιση των «οψιγενών» γεγονότων Θέματα Λογαριασμών: 44.91
  -εξαιρετικών κινδύνων και εκτάκτων εξόδων Λογαριασμοί: 44.12 83
  -εξόδων προηγούμενων χρήσεων Λογαριασμοί: 44.13
  -επανακτώμενες προβλέψεις Λογαριασμοί: 84
  -επισφαλών απαιτήσεων Λογαριασμοί: 44.11
  -επισφαλών πελατών Γνωματεύσεις: 228/2206/1994
  -έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις Θέματα Λογαριασμών: 84.1
  -έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων Λογαριασμοί: 84 Θέματα Λογαριασμών: 84.2
  -έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις Θέματα Λογαριασμών: 84.1
  -λειτουργία των λογαριασμών των προβλέψεων εκμεταλλεύσεως Θέματα Λογαριασμών: 44.5
  -οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις για τις οποίες δεν έγινε πρόβλεψη πρέπει να αποκαλύπτονται Θέματα Λογαριασμών: 44.3.3
  -οι προβλέψεις πρέπει να επανεκτιμώνται και να προσαρμόζονται στο τέλος κάθε χρήσεως Θέματα Λογαριασμών: 44.3.2
  -οι προβλέψεις πρέπει να σχηματίζονται σε κάθε χρήση και στο απαραίτητο ύψος ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της χρήσεως Θέματα Λογαριασμών: 44.3.1
  -ποιες διατάξεις του ν. 2190/1920 επιβάλλουν τη διενέργεια προβλέψεων Θέματα Λογαριασμών: 44.1
  -προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων πάγιων στοιχείων Λογαριασμοί: 44.10
  -προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (βλ. ομότιτλο θέμα) Λογαριασμοί: 44.00
  -προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Θέματα Λογαριασμών: 44.2.2
  -προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα Λογαριασμοί: 44.12
  -προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων Λογαριασμοί: 44.13
  -προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Ομάδες: Λογαριασμοί: 44.11
  -προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση απαιτήσεων και λοιπών υποχρεώσεων Λογαριασμοί: 44.14
  -προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων Λογαριασμοί: 16.15 44.15
  -προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από την αποτίμηση βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε Ξ.Ν που δεν αφορούν κτήση πάγιων στοιχείων Θέματα Λογαριασμών:
  -προβλέψεις για υπερτίμηση στοιχείων παθητικού Θέματα Λογαριασμών: 44.2.3
  -προβλέψεις για υποτίμηση στοιχείων ενεργητικού Θέματα Λογαριασμών: 44.2.3
  -προβλέψεις εκμεταλλεύσεως Θέματα Λογαριασμών: 44.2.1
  -συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων που δεν αφορούν κτήσεις πάγιων στοιχείων Θέματα Λογαριασμών: 44.14.3
  -τα οφειλόμενα έξοδα δε συνιστούν προβλέψεις Θέματα Λογαριασμών: 44.1
  -φορολογική αντιμετώπιση των προβλέψεων Θέματα Λογαριασμών: 44.4
 • Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία :
  -βασική διάταξη του ν. 2190/1920 που επιβάλλει τη διενέργεια της πρόβλεψης Θέματα Λογαριασμών: 44.00.2
  -δικαιολογητικός λόγος διενέργειας της προβλέψεως Θέματα Λογαριασμών: 44.00.1
  -εσφαλμένη ερμηνεία της Ολομέλειας των Συμβούλων Διοικήσεως αριθμ. 205/1988 Θέματα Λογαριασμών: 44.00.2
  -η δαπάνη της προβλέψεως από άποψη φορολογίας εισοδήματος Θέματα Λογαριασμών: 44.00.4
  -ισχύουσα νομοθεσία περί καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας (βλ. καταγγελία συμβάσεως εργασίας) Θέματα Λογαριασμών: 44.00.7
  -λογιστική απεικόνιση της προβλέψεως Θέματα Λογαριασμών: 44.00.5
  -ορθή ερμηνεία της βασικής διατάξεως του ν. 2190/1920 περί της προβλέψεως Θέματα Λογαριασμών: 44.00.3
  -πρακτική εφαρμογή - λογιστικές εγγραφές Θέματα Λογαριασμών: 44.00.6
  -υποχρέωση της εταιρίας μετά την πρώτη εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 42ε του ν. 2190/1920 περί λογισμού της προβλέψεως Θέματα Λογαριασμών: 44.00.3
  -υποχρέωση της εταιρίας (ΑΕ & ΕΠΕ) κατά την πρώτη εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 42ε του ν. 2190/1920 περί λογισμού της προβλέψεως Θέματα Λογαριασμών: 44.00.3
 • Προβλέψεις για ζημίες από επισφαλείς απαιτήσεις
  Θέματα Λογαριασμών: 44.90.7
 • Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως :
  -ανάπτυξη του λογαριασμού 68 Θέματα Λογαριασμών: 68.2
  -γενικά περί των προβλέψεων εκμεταλλεύσεως Θέματα Λογαριασμών: 68.1
  -λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως Λογαριασμοί: 68.09
  -προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λογαριασμοί: 68.00
  -προβλέψεις για ζημίες από συμμετοχές σε κοινοπραξίες τεχνικών έργων Λογαριασμοί:
  -προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων Λογαριασμοί: 68.01
 • Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή:
  -ελαττωματικά Λογαριασμοί: 20
  -ενδιάμεσα προϊόντα Θέματα Λογαριασμών: 21.1
  -έννοια της παραγωγής Θέματα Λογαριασμών: 21.1
  -έτοιμα προϊόντα Θέματα Λογαριασμών: 21.1
  -ημικατεργασμένα υλικά (παραγωγή σε εξέλιξη) Θέματα Λογαριασμών: 21.1
  -ημιτελή προϊόντα Θέματα Λογαριασμών: 21.1
  -λογιστική παρακολούθηση Θέματα Λογαριασμών: 21.1
  -συμπαράγωγα Oμάδα 9: 24.1
  -υπολείμματα Oμάδα 9: 26.4
  -υποπροϊόντα (ή υποπαράγωγα) Oμάδα 9: 25.1
 • Προκαταβλημένοι φόροι
  Λογαριασμοί: 33.13
 • Προκαταβολές επί αποδώσει λογαριασμού:
  -εκτελωνιστές Λογαριασμοί: 35.00 35.02
  -λοιποί συνεργάτες Λογαριασμοί: 35.02
  -προκαταβολές πάγιες Λογαριασμοί: 35.03
  -προσωπικό Λογαριασμοί: 35.01 35.02
 • Προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων:
  -η προκαταβολή δε συνιστά δάνειο Λογαριασμοί: 15.09
  -προκαταβολές για την προμήθεια υλικών κατασκευής πάγιων στοιχείων Λογαριασμοί: 15.09
  -προκαταβολές σε κατασκευαστές παγίων Λογαριασμοί: 15.09
  -προκαταβολές σε προμηθευτές ολοκληρωμένων παγίων Λογαριασμοί: 15.09
 • Προκαταβολές πελατών
  Λογαριασμοί: 30.05
  Γνωματεύσεις: 158/2038/1993
 • Προκαταβολή ( προείσπραξη ) του φόρου εισοδήματος
  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Προμερίσματα :
  -κατά το χρόνο καταβολής ούτε παρακρατείται ούτε αποδίδεται στο Δημόσιο φόρος Λογαριασμοί: 33.06
  -συνιστά εισόδημα της χρήσεως εγκρίσεώς τους από τη γενική συνέλευση των μετόχων Λογαριασμοί: 33.06
 • Προμήθειες :
  -αντιπροσώπων οίκων εξωτερικού Λογαριασμοί: 75.02
  -για αγορές Λογαριασμοί: 61.02.00
  -για πωλήσεις Λογαριασμοί: 61.02.01
  -εισπράξεως τιμολογίων Λογαριασμοί: 61.02.02
  -εισπράξεως φορτωτικών εγγράφων Λογαριασμοί: 61.02.00
  -έσοδα Λογαριασμοί: 75.02
  -προμήθειες αντιπροσώπου στην αλλοδαπή δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος Λογαριασμοί: 61.02.00
  -προμήθειες για αγορές Λογαριασμοί: 61.02.00
 • Προμήθειες υποπρακτόρων εφημερίδων και περιοδικών
  Γνωματεύσεις: 211/2153/1994
 • Προμηθευτές :
  -ανάπτυξη του λ/σμού Θέματα Λογαριασμών:
  -εγγυήσεις ειδών συσκευασίας Λογαριασμοί: 50.04
  -Ελληνικό Δημόσιο Λογαριασμοί: 50.02
  -εμφάνιση του λ/σμού 50 στον ισολογισμό Θέματα Λογαριασμών: 50.99
  -εξωτερικού Λογαριασμοί: 50.01
  -επιστροφή προκαταβολής από προμηθευτή εξωτερικού Λογαριασμοί: 50.05
  -εσωτερικού Λογαριασμοί: 50.00
  -λογαριασμοί ενεργοποιήσεως εγγυήσεων Λογαριασμοί: 33.15 33.16
  -Ν.Π.Δ.Δ και Δημόσιες Επιχειρήσεις Λογαριασμοί:
  -όταν η προκαταβολή σε προμηθευτή κρατείται από αυτόν ως ποινική ρήτρα Λογαριασμοί: 50.05
  -περιεχόμενο του λ/σμού Θέματα Λογαριασμών: 50.1
  -προκαταβολή σε προμηθευτές Λογαριασμοί: 50.05
  -προμηθευτές - παρακρατημένες εγγυήσεις Λογαριασμοί: 50.06
  -προμηθευτές εσωτερικού - λογαριασμός πάγιων στοιχείων Λογαριασμοί: 50.08
  -τρίτοι - λογαριασμοί πωλήσεων εμπορευμάτων για λογαριασμό τους Λογαριασμοί: 50.90
 • Προνόμια:
  -έσοδα Λογαριασμοί: 75.03
  -έσοδα από παραχώρηση σε τρίτους της χρήσεως άυλων στοιχείων Λογαριασμοί: 75.03
 • Προπωλήσεις
  Λογαριασμοί: 03 07
 • Προσάρτημα του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως:
  -γενικά περί του προσαρτήματος Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.9.1
  -περιεχόμενο του προσαρτήματος (προσαρτήματος περιεχόμενο) Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.9.2
  -υπόδειγμα προσαρτήματος εκπονηθέν από το τεχνικό γραφείο του Σ.Ο.Λ Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.9.4
  -υπόδειγμα προσαρτήματος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.9.3
 • Προσαρτήματος περιεχόμενο:
  -πληροφορίες για τη σύννομη κατάρτιση και δομή των οικον. καταστάσεων Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.9.2.1
  -πληροφορίες σχετικές με καταβολές στα όργανα διοικήσεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.9.2.8
  -πληροφορίες σχετικές με τα αποθέματα Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.9.2.5
  -πληροφορίες σχετικές με τα έξοδα εγκαταστάσεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.9.2.3
  -πληροφορίες σχετικές με την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.9.2.2
  -πληροφορίες σχετικές με τις εγγυήσεις και τις εμπράγματες ασφάλειες Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.9.2.9
  -πληροφορίες σχετικές με τις συμμετοχές Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.9.2.4
  -πληροφορίες σχετικές με τις υποχρεώσεις και τις προβλέψεις Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.9.2.7
  -πληροφορίες σχετικές με το μετοχικό κεφάλαιο Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.9.2.6
  -πληροφορίες σχετικές με το πάγιο ενεργητικό Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.9.2.3
 • Προσαυξήσεις:
  -εισφορών ασφαλ. ταμείων Λογαριασμοί: 80.00
  -φόρων Λογαριασμοί: 80.00
 • Προσημείωση υποθήκης
  Θέματα Λογαριασμών: 02.1
 • Πρόσθετες αποσβέσεις πάγιων στοιχείων:
  -αναγνωρίζονται φορολογικά εφόσον προβλέπονται από ειδικά νομοθετήματα Ομάδες:
  -δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα Ομάδες:
  -δεν κοστολογούνται Ομάδες:
  -θεσπίζονται από ειδικά νομοθετήματα Ομάδες:
  -κριτική των πρόσθετων αποσβέσεων Ομάδες:
  -λογισμός των πρόσθετων αποσβέσεων Ομάδες:
  -λογιστική των πρόσθετων αποσβέσεων Ομάδες:
  -ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται να τις διενεργούν Ομάδες:
 • Προσθήκες βελτιώσεως παγίων
  Ομάδες: 1.8.2 1.8.3
 • Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως
  Oικονομικές Kαταστάσεις: 5.6
 • Πρόστιμα
  Λογαριασμοί: 81.00.00
 • Προσωπικές εταιρίες:
  -κεφάλαιο (βλ. κεφάλαιο των προσωπικών εταιριών) Θέματα Λογαριασμών: 40.06.2
  -κεφάλαιο συνεταιρισμών Θέματα Λογαριασμών: 40.06.6
  -μεταβολές στο Νομικό Πρόσωπο της Προσωπικής Εταιρίας Θέματα Λογαριασμών: 40.06.3
 • Προσωπικό :
  -προβλέψεις αποζημιώσεων Λογαριασμοί: 44.00
  -χορηγήσεις δωρεάν προϊόντων Γνωματεύσεις: 192/2113/1994
 • Πρότυπες τιμές
  Oμάδα 9: 34
 • Πρότυπη κοστολόγηση
  -από βιβλίο κοστολόγηση Oμάδα 9: 30 31 32 33 34 35 36 36.1 36.2 36.3 36.4 37
  -απογραφή αποθεμάτων στο πρότυπο κόστος Γνωματεύσεις: 245/2230/1995 258/2256/1995
  -αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος Oμάδα 9: 36
  -αποτίμηση αποθεμάτων στο πρότυπο κόστος Γνωματεύσεις: 311/2701/2001
  -προϋπολογισμός αποκλίσεων από το πρότυπο κόστος Oμάδα 9: 36
  -τρόπος τηρήσεως βιβλίων αποθήκης όταν εφαρμόζεται το πρότυπο κόστος Γνωματεύσεις: 259/2253/1995
 • Πρότυπο κόστος
  -αποκλίσεις από το πραγματικό Oμάδα 9: 36
  -έννοια Oμάδα 9: 30
  -λογιστική παρακολούθηση Oμάδα 9: 37.1
  -προσδιορισμός προτύπου κόστους Oμάδα 9: 31
  -πρότυπες τιμές Oμάδα 9: 34
  -στοιχεία του πρότυπου κόστους Oμάδα 9: 32
  -φύση και σκοποί Oμάδα 9: 30
 • Πρώτες ύλες
  Λογαριασμοί: 24
 • Πρώτες ύλες και λοιπά υλικά ως στοιχεία του κόστους:
  -διακρίσεις των υλικών Oμάδα 9: 6.1
  -κοστολόγηση των αναλωμένων υλικών (βλ. ομότιτλο θέμα) Oμάδα 9: 6.3
  -κόστος κτήσεως των αγοραζόμενων υλικών Oμάδα 9: 6.2
 • Πωλήσεις :
  -αναλώσιμων υλικών Λογαριασμοί: 72
  -άχρηστου υλικού Λογαριασμοί: 72
  -για λογαριασμό παραγωγών - μελών Γνωματεύσεις: 105/1800/1992 123/1860/1993
  -για λογαριασμό τρίτων Γνωματεύσεις: 165/2045/1993
  -δανεισμός εμπορευμάτων Θέματα Λογαριασμών: 70.3.1
  -εκπτώσεις πωλήσεων (βλ. ομότιτλο θέμα) Θέματα Λογαριασμών: 70.9
  -επιστροφές πωλήσεων Θέματα Λογαριασμών: 70.8
  -έτοιμων προϊόντων Λογαριασμοί: 71
  -ημιτελών προϊόντων Λογαριασμοί: 71
  -με παρακράτηση κυριότητας Γνωματεύσεις: 102/1781/1992
  -προς το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ - παρακράτηση φόρου Γνωματεύσεις: 236/2221/1995
  -πρώτων υλών, βοηθ υλών Λογαριασμοί: 72
  -στο εξωτερικό Γνωματεύσεις: 214/2172/1994
  -υπηρεσιών (βλ. πωλήσεις υπηρεσιών) Λογαριασμοί: 73
  -υπολειμμάτων Λογαριασμοί: 72
  -υποπροϊόντων Λογαριασμοί: 72
 • Πωλήσεις εμπορευμάτων:
  -ανάπτυξη του λογαριασμού 70 Θέματα Λογαριασμών: 70.5
  -ανταλλαγή αγαθών Θέματα Λογαριασμών: 70.3.1
  -αξία με την οποία πιστώνονται οι λογαριασμοί των πωλήσεων Θέματα Λογαριασμών: 70.6.1
  -γνωστοποίηση στη Δ.Ο.Υ του τρόπου χορηγήσεως των εκπτώσεων λόγω τζίρου Θέματα Λογαριασμών:
  -διάμεσοι λογαριασμοί πωλήσεων Θέματα Λογαριασμών: 70.7
  -ειδικότερα για τις πωλήσεις στο εξωτερικό Θέματα Λογαριασμών: 70.6.2
  -εκπτώσεις πωλήσεων Θέματα Λογαριασμών: 70.9
  -έννοια της πωλήσεως Θέματα Λογαριασμών: 70.1
  -επιστροφές πωλήσεων Θέματα Λογαριασμών: 70.8
  -λειτουργία των λογαριασμών πωλήσεων Θέματα Λογαριασμών: 70.6
  -λογιστική αντιμετώπιση των εκπτώσεων πωλήσεων Θέματα Λογαριασμών:
  -με διαλυτική ή αναβλητική αίρεση Θέματα Λογαριασμών: 70.3.1
  -με δοκιμή Θέματα Λογαριασμών: 70.3.1
  -με δόσεις Θέματα Λογαριασμών: 70.3.1
  -με πλειστηριασμό Θέματα Λογαριασμών: 70.3.1
  -με τον όρο διατηρήσεως της κυριότητας Θέματα Λογαριασμών: 70.3.1
  -μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων Θέματα Λογαριασμών: 70.10
  -οι αποδείξεις λιανικής πωλήσεως Θέματα Λογαριασμών: 70.3.2
  -πότε πραγματοποιούνται τα έσοδα από πωλήσεις Θέματα Λογαριασμών: 70.4
  -πωλήσεις σε εκκρεμότητα στο τέλος της χρήσεως Θέματα Λογαριασμών: 70.11
  -τα «τιμολόγια πώλησης αγαθών» Θέματα Λογαριασμών: 70.3.1
  -τα βασικά παραστατικά στοιχεία διακινήσεως των αγαθών Θέματα Λογαριασμών: 70.2
  -τα βασικά παραστατικά στοιχεία τιμολογήσεως των πωλουμένων Θέματα Λογαριασμών: 70.3
  -φορολογική αντιμετώπιση των εκπτώσεων πωλήσεων Θέματα Λογαριασμών:
 • Πωλήσεις υπηρεσιών: (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)
  -έννοια της παροχής υπηρεσιών Θέματα Λογαριασμών: 73.1
  -έσοδα παροχής υπηρεσιών που υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου Θέματα Λογαριασμών: 73.5
  -έσοδα παροχής υπηρεσιών που υπόκεινται σε Φ.Π.Α Θέματα Λογαριασμών: 73.4
  -λογιστική διάκριση των εσόδων από παροχή υπηρεσιών σε κύρια και παρεπόμενα έσοδα Θέματα Λογαριασμών: 73.6
  -περιεχόμενο και ανάπτυξη του λογαριασμού 73 Θέματα Λογαριασμών: 73.7
  -πότε πραγματοποιούνται τα έσοδα από εκτέλεση τεχνικών έργων Θέματα Λογαριασμών: 73.3
  -πότε πραγματοποιούνται τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών Θέματα Λογαριασμών: 73.2
  -τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών που αποτελούν το κύριο αντικείμενο της επιχείρησης παρακολουθούνται στο λ/σμό 73 ενώ αν προέρχονται από δευτερεύουσες ή παρεπόμενες δραστηριότητες παρακολουθούνται στο λ/σμό 75 Θέματα Λογαριασμών: 73.6
  -τρόπος λειτουργίας του λογαριασμού 73 Θέματα Λογαριασμών: 73.8
 • Πώληση πάγιων στοιχείων
  Ομάδες: 1.11
 • Πώληση συμμετοχών :
  -απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α οι μεταβιβάσεις μετοχών και εταιρικών μεριδίων Θέματα Λογαριασμών:
  -για τη μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ Λογαριασμοί:
  -εισφορά μετοχών για τη σύσταση ΑΕ ή την αύξηση του κεφαλαίου της Θέματα Λογαριασμών:
  -επί μεταβιβάσεως μετοχών δεν εκδίδεται τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης Θέματα Λογαριασμών:
  -επί της αξίας των πωλούμενων μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο επιβάλλεται φόρος 5 Θέματα Λογαριασμών:
  -επί της αξίας των πωλούμενων στο χρηματιστήριο μετοχών επιβάλλεται φόρος 3? Θέματα Λογαριασμών:
  -κέρδη από την πώληση εταιρικών μερίδων ή μεριδίων Θέματα Λογαριασμών:
  -κέρδη από την πώληση μετοχών αλλοδαπών Α.Ε Θέματα Λογαριασμών:
  -κέρδη και ζημίες από την πώληση μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Λογαριασμοί:
  -λογιστική αντιμετώπιση της ζημίας από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Θέματα Λογαριασμών:
  -μεταβίβαση μετοχών, εταιρικών μερίδων, δικαιωμάτων προτιμήσεως Θέματα Λογαριασμών:
  -μετοχών και εταιρικών μεριδίων Θέματα Λογαριασμών:
  -πώληση τμήματος συμμετοχής Θέματα Λογαριασμών:
  -στις μεταβιβάσεις μετοχών δεν οφείλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου Θέματα Λογαριασμών:
  -τα κέρδη από την πώληση μετοχών απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος Θέματα Λογαριασμών:
23 Ιουνίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα