Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Aλφαβητικό Γενικό Eυρετήριο


Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

 • Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις :
  -εισπρακτέες στην επόμενη χρήση Λογαριασμοί: 33.19 33.20
  -κατά εταίρων Λογαριασμοί: 18.06
  -κατά συνδεμένων επιχειρήσεων σε ευρώ Λογαριασμοί: 18.02
  -κατά συνδεμένων επιχειρήσεων σε Ξ.Ν Λογαριασμοί: 18.03
 • Μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε μετοχές κατά τις σύγχρονες αντιλήψεις:
  -αγορά μετοχών επί πιστώσει Θέματα Λογαριασμών:
  -απόκτηση μετοχών έναντι εισφορών σε είδος Θέματα Λογαριασμών:
  -απόκτηση μετοχών με κεφαλαιοποιούμενα μερίσματα Θέματα Λογαριασμών:
  -απόκτηση πολλών κατηγοριών μετοχών αντί συνολικού τιμήματος Θέματα Λογαριασμών:
  -βαθμός εξαρτήσεως των εταιριών Θέματα Λογαριασμών: 18.11.1
  -επενδύσεις σε μετοχές μακροπρόθεσμες Θέματα Λογαριασμών:
  -ιθύνουσα (μητέρα κ.λπ), εξαρτημένη (θυγατέρα κ.λπ) και συγγενής εταιρία Θέματα Λογαριασμών: 18.11.1
  -κατά την αγορά μετοχής, κανένα ποσό μερίσματος δε θεωρείται δουλευμένο, έστω κι αν αυτό έχει αναγγελθεί Θέματα Λογαριασμών: 18.11.1
  -λογιστική απεικόνιση της ανταλλαγής των μετοχών επί συγχωνεύσεως εταιριών, όταν η κατέχουσα τις μετοχές εταιρία εξακολουθεί να συμμετέχει στην εταιρία και μετά τη συγχώνευση με το ίδιο ποσοστό Θέματα Λογαριασμών:
  -λογιστική απεικόνιση της ανταλλαγής των μετοχών επί συγχωνεύσεως εταιριών, όταν η συμμετοχή της κατέχουσας τις μετοχές εταιρίας έχει ουσιαστικά επηρεαστεί από τον αριθμό ή τη φύση των χρεογράφων που ανταλλάχθηκαν Θέματα Λογαριασμών:
  -λογιστική των μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε μετοχές Θέματα Λογαριασμών: 18.11.1.2
  -μέθοδος της καθαρής θέσεως Θέματα Λογαριασμών: 18.11.1.5
  -μέθοδος της παρούσας αξίας Θέματα Λογαριασμών: 18.12.1
  -μέθοδος της τρέχουσας αξίας Θέματα Λογαριασμών: 18.11.1.6
  -μέθοδος του κόστους Θέματα Λογαριασμών: 18.11.1.4
  -μέθοδος του σταθερού ποσού Θέματα Λογαριασμών: 18.12
  -μετατροπή χρεογράφων (π.χ. ομολογιών) σε μετοχές Θέματα Λογαριασμών:
  -ο επενδυτής που λαμβάνει τις νέες μετοχές δωρεάν δεν πρέπει να προσαυξάνει την αξία με την οποία η επένδυση φέρεται στα βιβλία, αλλά πρέπει απλώς να αυξάνει τον αριθμό των μετοχών που κατέχει Θέματα Λογαριασμών:
  -οι αποκτώμενες μετοχές λόγω κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών από την εκδότρια εταιρία καταχωρούνται μόνο ποσοτικά στα βιβλία του μετόχου χωρίς να αυξάνεται το εμφανιζόμενο στα βιβλία κόστος κτήσεως Θέματα Λογαριασμών:
  -οι αποκτώμενες μετοχές λόγω κεφαλαιοποιήσεως υπεραξίας αναπροσαρμογής της αξίας πάγιων στοιχείων της εκδότριας απεικονίζονται στα βιβλία του μετόχου μόνο ποσοτικά χωρίς να αυξάνεται το εμφανιζόμενο στα βιβλία κόστος κτήσεως Θέματα Λογαριασμών:
  -πλειοψηφική συμμετοχή Θέματα Λογαριασμών: 18.11.1
  -σημαντική επιρροή Θέματα Λογαριασμών: 18.11.1
  -το «δικαίωμα προτιμήσεως» του παλαιού μετόχου Θέματα Λογαριασμών:
 • Μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε ομολογίες
  Λογαριασμοί: 18.91
 • Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις :
  -ανάπτυξη του λογαριασμού 45 Θέματα Λογαριασμών: 45.12
  -αποδοχή γραμματίου έναντι μετρητών Θέματα Λογαριασμών: 45.6
  -αποδοχή γραμματίου έναντι παγίων, αποθεμάτων ή υπηρεσιών Θέματα Λογαριασμών: 45.6
  -αποτίμηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά τις σύγχρονες αντιλήψεις Θέματα Λογαριασμών: 45.6
  -αποτίμηση υποχρεώσεων σε Ξ.Ν Θέματα Λογαριασμών: 45.7
  -ασφαλιστικοί οργανισμοί Λογαριασμοί: 45.23
  -γενικά για την αποτίμηση των υποχρεώσεων Θέματα Λογαριασμών: 45.5
  -διάκριση των υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες - βραχυπρόθεσμες Θέματα Λογαριασμών: 45.4
  -ελληνικό δημόσιο (οφειλόμενοι φόροι) Λογαριασμοί: 45.22
  -εμφάνιση λογαριασμού 45 στον ισολογισμό Θέματα Λογαριασμών: 45.98
  -επίπεδο χρηματοδότησης Θέματα Λογαριασμών: 45.1
  -ληφθείσες εγγυήσεις Λογαριασμοί: 45.90
  -οι υποχρεώσεις από λογιστική άποψη Θέματα Λογαριασμών: 45.3
  -ομολογιακά δάνεια Λογαριασμοί: 45.00 45.01 45.02 45.03 45.04
  -περιεχόμενο του λογαριασμού 45 Θέματα Λογαριασμών:
  -πηγές και διακρίσεις του ξένου κεφαλαίου Θέματα Λογαριασμών: 45.2
  -πληρωτέες στην επόμενη χρήση σε ευρώ Λογαριασμοί: 53.17
  -πληρωτέες στην επόμενη χρήση σε Ξ.Ν Λογαριασμοί: 53.18
  -προς εταίρους και διοικούντες Λογαριασμοί: 45.18
  -προς συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις Λογαριασμοί: 45.16 45.17
  -προς συνδεμένες επιχειρήσεις Λογαριασμοί: 45.14 45.15
  -προς τράπεζες Λογαριασμοί: 45.10 45.11 45.12
  -το ξένο κεφάλαιο από ιδιωτικοοικονομική άποψη Θέματα Λογαριασμών: 45.1
 • Μέθοδοι αποσβέσεως των πάγιων στοιχείων:
  -αλλαγή μεθόδου αποσβέσεως Ομάδες: 1.16.2
  -απαρίθμηση των κυριότερων μεθόδων Ομάδες: 1.14
  -απόσβεση πάγιων στοιχείων που υπόκεινται σε εξάντληση (ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία) Ομάδες:
  -απόσβεση των δαπανών βελτιώσεως Ομάδες: 1.15.2
  -απόσβεση των προσθηκών και επεκτάσεων Ομάδες: 1.15.1
  -ειδικά συστήματα αποσβέσεων Ομάδες: 1.14.6
  -επιλογή μεθόδου αποσβέσεως Ομάδες: 1.16.1
  -λογιστικά σφάλματα επί παγίων Ομάδες:
  -μέθοδοι αύξουσας αποσβέσεως Ομάδες: 1.14.5
  -μέθοδοι της αξίας των αποσυρόμενων και αντικαθιστάμενων στοιχείων Ομάδες: 1.14.5.2
  -μέθοδοι του σύνθετου τόκου Ομάδες: 1.14.5.1
  -μέθοδοι φθίνουσας αποσβέσεως Ομάδες: 1.14.4
  -μέθοδος του αθροίσματος των αριθμών των ετών ζωής Ομάδες:
  -μέθοδος του διπλάσιου ποσοστού επί της αναπόσβεστης αξίας Ομάδες:
  -μέθοδος του μειούμενου ποσοστού αποσβέσεως επί της αναπόσβεστης αξίας Ομάδες:
  -μέθοδος του σταθερού ποσοστού επί μειούμενης βάσεως Ομάδες:
  -μέθοδος του σταθερού ποσού Ομάδες: 1.14.2
  -μέθοδος των αποθεμάτων Ομάδες:
  -μέθοδος των μονάδων παραγωγής Ομάδες: 1.14.3.2
  -μέθοδος των ωρών λειτουργίας Ομάδες: 1.14.3.1
  -μεταβολή στους συντελεστές αποσβέσεως Ομάδες:
  -ομαδικό ή μικτό σύστημα αποσβέσεων Ομάδες:
  -ποιες μέθοδοι υιοθετούνται από τα Δ.Λ.Π Ομάδες: 1.14.1
 • Μέθοδοι αποτιμήσεως των κατασκευαζόμενων έργων
  Ομάδες: 2.11.7.2
 • Μέθοδοι εκτιμήσεως της αξίας των αποθεμάτων
  Ομάδες: 2.11.8
 • Μέθοδοι λογιστικής απεικονίσεως των συμμετοχών:
  -έννοια των συμμετοχών Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.3.1.1
  -μέθοδος λογιστικής παρακολούθησης των συμμετοχών που επιβάλλεται από την Ελληνική νομοθεσία Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.3.1.6
  -μέθοδος της καθαρής θέσεως (Equity Method) Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.3.1.3
  -μέθοδος της τρέχουσας αξίας (Market Value Method) Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.3.1.4
  -μέθοδος του κόστους (Cost Method) Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.3.1.2
  -σύγκριση μεθόδων λογιστικής απεικονίσεως συμμετοχών Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.3.1.5
 • Μέθοδοι παραγωγής (Know-How) :
  -έννοια Θέματα Λογαριασμών: 16.01.03.1
  -λογιστική παρακολούθηση μεθόδων παραγωγής Θέματα Λογαριασμών: 16.01.03.2
 • Μέθοδοι υπολογισμού της τιμής κτήσης που υιοθετούνται από την κείμενη νομοθεσία
  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Μέθοδοι υπολογισμού του κόστους κτήσεως υιοθετούμενες από την κείμενη νομοθεσία
  Ομάδες: 2.11.3
 • Μέθοδοι, αρχές, κανόνες και τεχνική κατάρτισης Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
  Oικονομικές Kαταστάσεις: 8.2.7
 • Μέθοδος αποτιμήσεως στην τιμή πωλήσεως
  Ομάδες: 2.11.8.1
 • Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου:
  -αγορά μετοχών και ακύρωσή τους Θέματα Λογαριασμών:
  -μείωση δι επιστροφής εισφορών στους μετόχους Θέματα Λογαριασμών:
  -μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών Θέματα Λογαριασμών:
  -μείωση του αριθμού των μετοχών Θέματα Λογαριασμών:
  -ονομαστική ή αριθμητική μείωση Θέματα Λογαριασμών:
  -πραγματική μείωση Θέματα Λογαριασμών:
  -προϋποθέσεις και διαδικασία για τη μείωση Θέματα Λογαριασμών:
  -σκοποί της μείωσης του κεφαλαίου Θέματα Λογαριασμών:
  -υποχρεωτική μείωση Θέματα Λογαριασμών:
 • Μέρισμα σε μετοχές
  -διανομή ολόκληρου του μερίσματος σε μετοχές Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -διανομή του υπολοίπου των κερδών σε μετοχές Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -κεφαλαιοποίηση μερίσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 § 2 του α.ν 148/1967 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -κεφαλαιοποίηση του πρόσθετου μερίσματος Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -λογιστική αντιμετώπιση του διανεμόμενου σε μετοχές μερίσματος Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -σε ποιες περιπτώσεις γίνεται διανομή μερίσματος σε μετοχές Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -το μέρισμα σε μετοχές δίνεται απο φορολογημένα κέρδη Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Μερίσματα μετοχών :
  -απαγόρευση διανομής κερδών στους μετόχους Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -απαλλαγή των μερισμάτων από τέλη χαρτοσήμου Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -από πότε ο μέτοχος αποκτά δικαίωμα για το μέρισμα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -διανομή «σταθερού» μερίσματος Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -επί επικαρπίας μετοχών τα μερίσματα εισπράττει ο επικαρπωτής Θέματα Λογαριασμών: 40.00.10
  -επιστροφή μερισμάτων στην εταιρία Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -μέγιστο όριο κερδών που είναι δυνατό να διανεμηθούν στους μετόχους Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -μέρισμα από τα αδιανέμητα κέρδη (κέρδη εις νέο και αποθεματικά) προηγούμενων χρήσεων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -μέρισμα επί άϋλων μετοχών Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -μέρισμα σε μετοχές (βλ. ομότιτλο θέμα) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -μερίσματα από κέρδη χρήσεων που έληξαν μέχρι και 29.6.1992 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -μερισματαπόδειξη Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -μέσα εξοφλήσεως του μερίσματος Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -μέσα εξοφλήσεως του μερίσματος Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -οριοθέτηση των διανεμήσιμων μερισμάτων και τόκων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -ποιος ο δικαιούχος του μερίσματος Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -προμέρισμα (προσωρινό μέρισμα) Λογαριασμοί: 33.06
  -προσδιορισμός του ποσού του πρώτου μερίσματος των μετόχων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -πρόσθετο μέρισμα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -πρώτο μέρισμα «εν ανεπαρκεία κερδών» Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -σε scrip Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -σε μετοχές Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -σε περιουσιακά στοιχεία Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -στους εργαζόμενους Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -τόκοι από μετοχές Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -τόπος πληρωμής του μερίσματος Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -φορολογία των μερισμάτων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -χρόνος καταβολής του μερίσματος Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Μερίσματα μετοχών και κέρδη από συμμετοχές σε άλλες εταιρίες
  Ομάδες: 1.5
 • Μερίσματα:
  -παραγραφή μερισμάτων υπέρ του Δημοσίου Λογαριασμοί: 53.01
  -πληρωτέα Λογαριασμοί: 53.01
  -πότε γεννάται η αξίωση του μετόχου για το μέρισμα Λογαριασμοί: 53.01
  -προμερίσματα πληρωτέα Λογαριασμοί: 53.02
  -τα μη αναληφθέντα ποσά μερισμάτων δεν συνιστούν δάνειο Λογαριασμοί: 53.01
 • Μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς
  Λογαριασμοί: 14
 • Μέσα εσωτερικών μεταφορών
  Λογαριασμοί: 13
 • Μέσα μεταφοράς
  Λογαριασμοί: 13
 • Μεσιτείες:
  -διαφορά μεσίτη από εμπορικό αντιπρόσωπο και παραγγελιοδόχο Λογαριασμοί: 61.02.03
  -έξοδα Λογαριασμοί: 61.02.03
  -έσοδα Λογαριασμοί: 75.02
  -κοστολογική αντιμετώπιση Λογαριασμοί: 61.02.03
 • Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού:
  -αγορές υπό παραλαβή Λογαριασμοί: 36.02
  -ανάπτυξη του λογαριασμού 36 Θέματα Λογαριασμών:
  -εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισμό Λογαριασμοί: 36.03
  -εμφάνιση του λογαριασμού 36 στον ισολογισμό Θέματα Λογαριασμών:
  -εμφάνιση του λογαριασμού 36 στον ισολογισμό Θέματα Λογαριασμών:
  -έννοια και περιεχόμενο Θέματα Λογαριασμών:
  -έξοδα επόμενων χρήσεων Λογαριασμοί: 36.00
  -μεταφορά των υπολειμματικών διαφορών σε υπολογαριασμούς του 82 Γνωματεύσεις: 176/2087/1993
 • Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού :
  -αγορές υπό τακτοποίηση Λογαριασμοί: 56.02
  -ανάπτυξη του λογαριασμού 56 Θέματα Λογαριασμών: 56.2
  -εκπτώσεως επί πωλήσεων χρήσεως υπό διακανονισμό Λογαριασμοί: 56.03
  -εμφάνιση του λογαριασμού 56 στον ισολογισμό Θέματα Λογαριασμών: 56.99
  -έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) Λογαριασμοί: 56.01
  -έσοδα επόμενων χρήσεων Λογαριασμοί: 56.00
  -μεταφορά των υπολειμματικών διαφορών σε υπολογαριασμούς του 82 Γνωματεύσεις: 176/2087/1993
  -πωλήσεις ανεγειρόμενων οικοδομών υπό διακανονισμό Λογαριασμοί: 56.90
 • Μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ :
  -διαδικασία - προϋποθέσεις Συγχωνεύσεις: 85.1
  -λογιστική στα βιβλία του αγοραστή Συγχωνεύσεις: 85.3.2
  -λογιστική στα βιβλία του πωλητή Συγχωνεύσεις: 85.3.1
  -φορολογία μεταβιβάσεως των μετοχών Συγχωνεύσεις: 85.2
 • Μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑΑ:
  -μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Θέματα Λογαριασμών:
  -προσδιορισμός της «πραγματικής» αξίας των μετοχών Συγχωνεύσεις: 86.2
  -φορολογία μεταβιβάσεων μετοχών Συγχωνεύσεις: 86.2
 • Μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑΑ:
  -διαδικασία - προϋποθέσεις Συγχωνεύσεις: 86.1
  -λογιστική στα βιβλία του αγοραστή Συγχωνεύσεις: 86.3.1
  -λογιστική στα βιβλία του πωλητή Συγχωνεύσεις: 86.3.2
 • Μεταλλεία
  Λογαριασμοί: 10.02
 • Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων με βάση το ν. 2166/1993:
  -διαφορές στις διαδικασίες με το ν.δ 1297/1972 Συγχωνεύσεις: 96.2
  -κωδικοποίηση του ν. 2166/1993 Συγχωνεύσεις: 95
  -πεδίο εφαρμογής Συγχωνεύσεις: 97
  -προϋποθέσεις εφαρμογής του 2166/1993 Συγχωνεύσεις: 98
  -συνοπτική απαρίθμηση των καινοτομιών του ν. 2166/1993 Συγχωνεύσεις: 69.2
 • Μετατροπές εταιριών:
  -μετατροπή ΑΕ σε ΕΠΕ Συγχωνεύσεις: 71
  -μετατροπή ΟΕ ή ΕΕ σε ΑΕ Συγχωνεύσεις: 69
  -μετατροπή ΟΕ ή ΕΕ σε ΕΠΕ Συγχωνεύσεις: 70
  -μετατροπή προσωπικής εταιρίας σε άλλο τύπο προσωπικής εταιρίας Συγχωνεύσεις: 72α
 • Μεταφορικά έξοδα
  Λογαριασμοί: 64.00
 • Μεταφορικά μέσα
  Λογαριασμοί: 13
  Γνωματεύσεις: 242/2230/1995
 • Μεταφορικές επιχειρήσεις
  -σε ποιους λ/σμούς καταχωρούνται τα έξοδά τους Γνωματεύσεις: 129/1875/1993
 • Μετεγκατάσταση επιχείρησης
  Λογαριασμοί: 16.90
  Γνωματεύσεις: 260/2258/1996
 • Μετοχές :
  -ανακλήσιμες Θέματα Λογαριασμών: 40.00.4
  -ανεξόφλητες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Θέματα Λογαριασμών:
  -ανεξόφλητες μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Θέματα Λογαριασμών:
  -ανταλλαγή μετοχών Θέματα Λογαριασμών:
  -ανώνυμες Θέματα Λογαριασμών: 40.00.4
  -απόκτηση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Θέματα Λογαριασμών:
  -απόκτηση μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Θέματα Λογαριασμών:
  -αποτίμηση εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Θέματα Λογαριασμών:
  -αποτίμηση μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Θέματα Λογαριασμών:
  -αρχή ισότητας των μετοχών Θέματα Λογαριασμών: 40.00.3
  -άυλοι τίτλοι μετοχών Θέματα Λογαριασμών: 40.00.7
  -δεσμευμένες Θέματα Λογαριασμών: 40.00.4
  -δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση Θέματα Λογαριασμών: 40.00.10
  -δικαιώματα που παρέχει η μετοχή Θέματα Λογαριασμών: 40.00.3
  -εισφορά για κάλυψη κεφαλαίου Θέματα Λογαριασμών:
  -ελάχιστο και μέγιστο όριο ονομαστικής αξίας μετοχής Θέματα Λογαριασμών: 40.00.2.1
  -εξαργυρώσιμες Θέματα Λογαριασμών: 40.00.4
  -επικαρπίας Θέματα Λογαριασμών: 40.00.4 40.04.2
  -εσφαλμένη είναι η λογιστική διάκριση των μετοχών που καθιερώνει το Ε.ΓΛΣ Θέματα Λογαριασμών:
  -η αγορά και πώληση μετοχών δεν συνιστά δραστηριότητα υπαγόμενη σε Φ.Π.Α Θέματα Λογαριασμών:
  -η μεταβίβαση μετοχών απαλλάσσεται από Φ.Π.Α Θέματα Λογαριασμών:
  -κοινές Θέματα Λογαριασμών: 40.00.4
  -λογιστική παρακολούθηση των μερισμάτων από προσωρινούς τίτλους Θέματα Λογαριασμών:
  -μερίσματα μετοχών Θέματα Λογαριασμών:
  -μερισματαποδείξεις εισπρακτέες Θέματα Λογαριασμών:
  -μεταβίβαση Θέματα Λογαριασμών: 40.00.9
  -μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Θέματα Λογαριασμών:
  -μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Θέματα Λογαριασμών:
  -ονομαστικές Θέματα Λογαριασμών: 40.00.4 Γνωματεύσεις: 149/1983/1993
  -ποιος θεωρείται μέτοχος για την εταιρία Θέματα Λογαριασμών: 40.00.3
  -ποίων εταιριών οι μετοχές είναι υποχρεωτικά ονομαστικές Θέματα Λογαριασμών: 40.00.5
  -ποίων μετοχών η απόκτηση αποτελεί τεκμήριο απόκτησης εισοδήματος Θέματα Λογαριασμών:
  -ποίων χρεογράφων η απόκτηση δε συνιστά τεκμήριο απόκτησης εισοδήματος Θέματα Λογαριασμών:
  -πότε η αγορά χρεογράφων αποτελεί τεκμήριο απόκτησης εισοδήματος Θέματα Λογαριασμών:
  -πότε χαρακτηρίζονται : χρεόγραφα, συμμετοχές ή τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων Θέματα Λογαριασμών:
  -προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές καταχωρούνται στους λ/σμούς 34.20, 34.21 Θέματα Λογαριασμών:
  -προνομιούχες μετά ή άνευ ψήφου Θέματα Λογαριασμών: 40.00.4
  -πώληση και επαναγορά μετοχών Γνωματεύσεις: 297/2432/1998
  -υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών εταιριών λόγω επένδυσης των κεφαλαίων σε αστικά ακίνητα Θέματα Λογαριασμών: 40.00.6
  -φόρος επί της αξίας μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Θέματα Λογαριασμών:
 • Μετοχές προνομιούχες:
  -διάκρισή τους από τις κοινές (εμφάνιση της διακρίσεως επί του τίτλου) Θέματα Λογαριασμών: 40.00.19
  -έννοια και προνόμιο Θέματα Λογαριασμών: 40.00.18
  -περιορισμός στον αριθμό των μετοχών των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Θέματα Λογαριασμών: 40.00.20
  -φορολογική αντιμετώπιση των προνομιούχων μετοχών Θέματα Λογαριασμών:
 • Μετοχικό κεφάλαιο αποσβεσμένο:
  -απόσβεση του κεφαλαίου από άποψη εμπορικής νομοθεσίας Θέματα Λογαριασμών: 40.04.2
  -απόσβεση του κεφαλαίου δι εξαγοράς και ακυρώσεως των μετοχών Θέματα Λογαριασμών: 40.04.4
  -απόσβεση του κεφαλαίου με κέρδη της χρήσεως Θέματα Λογαριασμών: 40.04.4
  -απόσβεση του κεφαλαίου με φορολογημένα αποθεματικά Θέματα Λογαριασμών: 40.04.4
  -διαφορά από τη μείωση του κεφαλαίου Θέματα Λογαριασμών: 40.04.1
  -δικαιώματα μετοχών επικαρπίας Θέματα Λογαριασμών: 40.04.2
  -έννοια της αποσβέσεως του κεφαλαίου Θέματα Λογαριασμών: 40.04.1
  -λογιστική διαδικασία Θέματα Λογαριασμών: 40.04.4
  -μετοχές επικαρπίας Θέματα Λογαριασμών: 40.04.1
  -προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο αποσβεσμένο Λογαριασμοί: 40.04
  -προϋποθέσεις για την απόσβεση του κεφαλαίου Θέματα Λογαριασμών: 40.04.2
  -φύση του λογαριασμού «μετοχικό κεφάλαιο αποσβεσμένο» 40 Θέματα Λογαριασμών: 40.04.4
 • Μέτοχοι :
  -αξία μετοχών τους προς απόδοση λόγω αποσβέσεως ή μειώσεως του κεφαλαίου Λογαριασμοί: 53.16
  -λογαριασμός καλύψεως κεφαλαίου Λογαριασμοί: 33.03
 • Μετοχών ανταλλαγή
  Θέματα Λογαριασμών:
 • Μετοχών πώληση:
  -απαλλαγή από Φ.Π.Α και χαρτόσημο Θέματα Λογαριασμών:
  -εισηγμένων στο Χρηματιστήριο με ζημία Λογαριασμοί: 41.08.03 Θέματα Λογαριασμών:
  -εισηγμένων στο Χρηματιστήριο με κέρδος Λογαριασμοί: Θέματα Λογαριασμών:
  -φόρος επί της αξίας πωλήσεως μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Θέματα Λογαριασμών:
 • Μη λειτουργικά στοιχεία:
  -ενεργητικού Συγχωνεύσεις: 19.1
  -υποχρεώσεων Συγχωνεύσεις: 19.2
 • Μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων:
  -έξοδα Λογαριασμοί: 80.02
  -έσοδα Λογαριασμοί: 80.03
 • Μητρική εταιρία
  Θέματα Λογαριασμών: 18.2.2
 • Μητρώο πάγιων στοιχείων
  Ομάδες:
 • Μηχανές γραφείων:
  -ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές Λογαριασμοί: 14.02
  -λογιστικές, γραφομηχανές, αριθμομηχανές Λογαριασμοί: 14.02
 • Μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις, λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός:
  -αγορά μηχανημάτων με παρακράτηση της κυριότητας από τον πωλητή Θέματα Λογαριασμών: 12.5
  -απόσβεση και απαξίωση και απαξίωση Θέματα Λογαριασμών: 12.4
  -αχρήστευση ή καταστροφή μηχανημάτων Θέματα Λογαριασμών: 12.7
  -εισπραττόμενη αποζημίωση λόγω καταστροφής του παγίου Θέματα Λογαριασμών: 12.7
  -εκμίσθωση μηχανημάτων και γενικά κινητών πραγμάτων Λογαριασμοί: 61.98.00
  -εκποίηση Θέματα Λογαριασμών: 12.6
  -έννοια μηχανημάτων Λογαριασμοί: 12.00
  -κόστος κτήσεως Θέματα Λογαριασμών: 12.3
 • Μηχανολογικός (λοιπός) εξοπλισμός
  Λογαριασμοί: 12.06
 • Μισθοί
  -μισθοδοτική κατάσταση Θέματα Λογαριασμών: 60.5.1
  -μισθοί εταίρων προσωπικών εταιριών Θέματα Λογαριασμών: 60.5.3
 • Μισθός μελών Δ.Σ
  Γνωματεύσεις: 143/1949/1993
 • Μισθώματα:
  -χαρτόσημο Λογαριασμοί: 63.98.00
 • Μισθωμένα ακίνητα
  -διαμόρφωση χώρων Γνωματεύσεις: 116/1841/1992
  -εγκατάσταση τηλεφωνικών γραμμών Γνωματεύσεις: 116/1841/1992
 • Μισθώσεις :
  -leasing Ομάδες: 1.7 Γνωματεύσεις: 106/1804/1992 111/1818/1992
  -λειτουργικές Ομάδες: 1.7
  -λογιστική της λειτουργικής μίσθωσης Ομάδες:
  -λογιστική της χρηματοδοτικής μίσθωσης Ομάδες:
  -χρηματοδοτικές Ομάδες: 1.7
 • Μίσθωση χρονομεριστική
  Γνωματεύσεις: 85/1644/1991
 • Μισθωτικά δικαιώματα:
  -απόσβεση Θέματα Λογαριασμών: 16.05.1
  -έννοια Θέματα Λογαριασμών: 16.05.1
  -κόστος κτήσεως Θέματα Λογαριασμών: 16.05.1
  -φορολογία εισοδήματος Θέματα Λογαριασμών: 16.05.1
23 Ιουνίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα