Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Aλφαβητικό Γενικό Eυρετήριο


Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

 • Αγγελιόσημο:
  -αγγελιόσημο υπέρ ΤΣΠΕΑΘ Λογαριασμοί: 54.90 64.02.02 Γνωματεύσεις: 232/2209/1994
 • Αγορές
  -αγορές εξωτερικού: Ομάδες: 2.6 Γνωματεύσεις: 97/1720/1992 159/2035/1993 177/2093/1993 184/2098/1993 201/2127/1994 203/2139/1994 214/2172/1994
  -αγορές και πωλήσεις σε ΞΝ που διακανονίζονται σε Ξ.Ν χωρίς να μεσολαβεί δραχμοποίηση Γνωματεύσεις: 214/2172/1994
  -αγορές και πωλήσεις τοις μετρητοίς Γνωματεύσεις: 37/1046/1988
  -ανακατάταξη Oμάδα 9: 44
  -δασμοί εισαγωγής Ομάδες: 2.6.6
  -εκπτώσεις Ομάδες: 2.5.5
  -επιστροφές Ομάδες: 2.5.4
  -ζημίες συμβάσεων Ομάδες: 2.5.6
  -κόστος (αξία) κτήσεως Ομάδες: 2.5.3
  -κόστος κτήσεως αποθεμάτων Oμάδα 9: 6.2
  -λογισμένες Oμάδα 9: 43.3.2
  -παραγγελίες εξωτερικού Ομάδες: 2.6
  -πρώτων και βοηθητικών υλών Oμάδα 9: 95
  -τιμολογιακή αξία Ομάδες: 2.5.3.1
  -χρονική τακτοποίηση Oμάδα 9: 6.2
 • Αγροζημίες
  Λογαριασμοί: 10.04
 • Αγροί
  Λογαριασμοί: 10.04
 • Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις
  Γνωματεύσεις: 300/2458/1998
 • ¶δεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου Δ.Χ
  Λογαριασμοί: 16.03
 • Αδράνειας κόστος
  Γνωματεύσεις: 46/1189/1989
 • Αδρανοποίηση πάγιων στοιχείων
  Ομάδες: 1.11.4
 • Ακαθάριστα έσοδα
  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Ακίνητα μισθωμένα:
  -δαπάνες διαμορφώσεως χώρων Λογαριασμοί: 16.10
  -επισκευές και συντηρήσεις Θέματα Λογαριασμών: 11.9
  -μίσθωση ασκεπούς χώρου Θέματα Λογαριασμών: 11.9
 • Ακίνητα τρίτων:
  -δαπάνες του μισθωτή συνιστούν εισόδημα του εκμισθωτή Θέματα Λογαριασμών:
  -κτίρια και τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων Λογαριασμοί: 11.07
  -λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων Λογαριασμοί: 11.09
  -μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων Λογαριασμοί: 12.07 12.10
  -τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών Λογαριασμοί: 11.08
  -υπεκμίσθωση Θέματα Λογαριασμών:
  -υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων Λογαριασμοί: 11.10
 • Ακίνητα:
  -αποζημίωση για αποκατάσταση ζημιών Θέματα Λογαριασμών:
  -αποζημίωση που καταβάλλεται στο μισθωτή για αποχώρηση από το μίσθιο Λογαριασμοί: 81.03.00
  -ασφαλιστική αποζημίωση απολεσθέντος παγίου Λογαριασμοί: 81.03.00
  -εισόδημα από εκμίσθωση Θέματα Λογαριασμών:
  -εισπραττόμενη αποζημίωση ή ποινική ρήτρα από τον μισθωτή Λογαριασμοί: 81.01.02
  -εκποίηση μέσα στην πενταετή περίοδο διακανονισμού του Φ.Π.Α Θέματα Λογαριασμών:
  -εκποίηση όταν το κτίριο (ή μηχάνημα) έχει υπαχθεί σε αναπτυξιακό νόμο Λογαριασμοί: 81.03.00
  -ζημίες από εκποίηση Λογαριασμοί: 81.03.00
  -ιδιοκατοίκηση Θέματα Λογαριασμών:
  -κέρδος (αμοιβή) για την παραχώρηση σε τρίτους της χρήσεως βιομηχανοστασίου Λογαριασμοί: 81.03.00
  -μίσθωση ασκεπούς χώρου Θέματα Λογαριασμών:
  -υπερτίμηση από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου Λογαριασμοί: 81.03.00
 • Ακινήτων αξία: διαχωρισμός σε αξία οικοπέδου και κτισμάτων
  Γνωματεύσεις: 171/2083/1993
 • Ακινήτων εμπράγματα δικαιώματα
  -γνωμάτευση Γνωματεύσεις: 239/2225/1995
  -λογαριασμοί Λογαριασμοί: 02 06
 • Ακριβοδίκαιη αξία (fair value):
  -επί ανταλλαγής παγίων Ομάδες:
 • ¶λλες μέθοδοι αποτιμήσεως των αποθεμάτων που δεν αναγνωρίζονται από την κείμενη νομοθεσία στη χώρα μας
  Ομάδες: 2.11.7
 • Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία :
  -διαδικασία επί αγαθών τρίτων προς επεξεργασία Λογαριασμοί: 01 05
  -διαδικασία επί αγαθών τρίτων προς πώληση Λογαριασμοί: 01 05
  -καταχώρηση περιουσιακών στοιχείων τρίτων στο βιβλίο απογραφών Λογαριασμοί: 01 05
  -κινητά μισθωμένα Λογαριασμοί: 01 05
  -κινητά προς φύλαξη Λογαριασμοί: 01 05
  -κινητά τρίτων προς χρήση Λογαριασμοί: 01 05
  -μεσεγγύηση εμπορευμάτων Λογαριασμοί: 01 05
  -παρακαταθήκη λόγω αγοράς για λ/σμό τρίτου Λογαριασμοί: 01 05
  -χρεόγραφα προς φύλαξη Λογαριασμοί: 01 05
 • ¶μεσα υλικά
  Ομάδες: 2.4.4
 • Αμοιβαία κεφάλαια:
  -Α.Ε Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θέματα Λογαριασμών:
  -γνωματεύσεις ΕΣΥΛ Γνωματεύσεις: 100/1739/1992 233/2213/1994
  -έννοια Λογαριασμοί: 40.90 Θέματα Λογαριασμών:
  -εξαγορά του τίτλου Θέματα Λογαριασμών:
  -κεφάλαιο Λογαριασμοί: 40.90
  -λογιστική παρακολούθηση Λογαριασμοί: 40.90
  -μερίσματα Λογαριασμοί: 76.01.03 76.01.08 Θέματα Λογαριασμών:
  -μερίσματα μεριδίων εξωτερικού Λογαριασμοί: 76.01.08
  -μερίσματα μεριδίων εσωτερικού Λογαριασμοί: 76.01.03
  -μεταβίβαση Θέματα Λογαριασμών:
  -φορολογία Θέματα Λογαριασμών:
 • Αμοιβές διαχειριστών Ε.Π.Ε:
  -αμοιβές διαχειριστών εταίρων Γνωματεύσεις: 9/772/1986
  -επιχειρηματική αμοιβή εταίρων προσωπικών εταιριών Θέματα Λογαριασμών: 60.5.3
  -φόρος εισοδήματος και χαρτόσημο επί των αμοιβών (βλ. «φόρος εισοδήματος και χαρτοσήμου επί αμοιβών διαχειριστών ΕΠΕ» Λογαριασμοί: 54.09.13
 • Αμοιβές εκτός έδρας
  Λογαριασμοί: 60.00.11
 • Αμοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων:
  -διαφόρων τρίτων μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος Λογαριασμοί: 64.98.05
  -ελεύθερων επαγγελματιών μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου Λογαριασμοί: 64.98.04
 • Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος:
  -για τις μετακινήσεις και τα οδοιπορικά εκτός έδρας Θέματα Λογαριασμών: 61.00.3.1
  -δωρεάν παροχή υπηρεσιών από ελεύθερο επαγγελματία Θέματα Λογαριασμών:
  -ελεύθεροι επαγγελματίες φυσικά πρόσωπα Θέματα Λογαριασμών: 61.00.2
  -ελεύθερου επαγγελματία από ΑΕ ή ΕΠΕ Θέματα Λογαριασμών: 61.00.2
  -ελεύθερου επαγγελματία από εκπαιδευτήρια ή φροντιστήρια Θέματα Λογαριασμών: 61.00.2
  -ελεύθερου επαγγελματία από ΟΕ ή ΕΕ Θέματα Λογαριασμών: 61.00.2
  -ελεύθερου επαγγελματία συνταξιούχου Θέματα Λογαριασμών: 61.00.2
  -η αμοιβή του ελεύθερου επαγγελματία αναγνωρίζεται ως εκπιπτόμενη δαπάνη Θέματα Λογαριασμών: 61.00.3.4
  -κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα των ελεύθερων επαγγελμάτων Θέματα Λογαριασμών: 61.00.1
  -κοστολόγηση Oμάδα 9: 8.2.3
  -νόμιμα δικαιολογητικά που εκδίδουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες Θέματα Λογαριασμών: 61.00.2 61.00.3.1
  -παρακράτηση φόρου από τις καταβαλλόμενες αμοιβές σε ελεύθερους επαγγελματίες Θέματα Λογαριασμών: 61.00.3.3
  -ποιοι χαρακτηρίζονται ελεύθεροι επαγγελματίες Θέματα Λογαριασμών: 61.00.1
  -τα κατά τον Κ.Β.Σ δικαιολογητικά που εκδίδουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες Θέματα Λογαριασμών: 61.00.2
  -το εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων Θέματα Λογαριασμών: 61.00.3.1
  -φορολογία εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών Θέματα Λογαριασμών: 61.00.3
  -χρόνος κτήσεως του εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος Θέματα Λογαριασμών: 61.00.3.2
 • Αμοιβές και έξοδα προσωπικού:
  -αμοιβές εκτός έδρας Λογαριασμοί: 60.00.11
  -αμοιβές μαθητευομένων Λογαριασμοί: 60.00.12
  -αμοιβές μελών Δ.Σ με σύμβαση μισθώσεως εργασίας Λογαριασμοί: 60.00
  -αμοιβές υπερωριακής απασχολήσεως Λογαριασμοί: 60.00.02
  -ανάπτυξη του λογαριασμού 60 Θέματα Λογαριασμών: 60.2
  -από 1.1.2002 οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου Θέματα Λογαριασμών: 60.6
  -αποδοχές προσωπικού από άποψη Φ.Π.Α Θέματα Λογαριασμών: 60.6
  -ασφαλιστικές εισφορές επί μισθών ή απολαβών εταίρων εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα Θέματα Λογαριασμών: 60.5.3
  -δανεισμός μισθωτού Θέματα Λογαριασμών: 60.7
  -διάκριση της εργασίας σε εξαρτημένη και ανεξάρτητη Θέματα Λογαριασμών: 60.3
  -διευθύνοντες υπάλληλοι Θέματα Λογαριασμών: 60.4
  -δικαιούχοι αμοιβών Λογαριασμοί: 53.08
  -έκτακτες αμοιβές (βλ. έκτακτες αμοιβές εργαζομένων) Λογαριασμοί: 60.00.09
  -έννοια και διακρίσεις των μισθωτών κατά το εργατικό δίκαιον Θέματα Λογαριασμών: 60.4
  -επί καταβολή των αμοιβών μέσω τραπέζης δεν απαιτείται η υπογραφή των δικαιούχων στη μισθοδοτική κατάσταση Θέματα Λογαριασμών: 60.5.1
  -επίδομα ισολογισμού Θέματα Λογαριασμών: 60.00.00.4
  -επιχειρηματική αμοιβή διαχειριστών ΕΠΕ Θέματα Λογαριασμών: 60.5.3
  -επιχειρηματική αμοιβή εταίρων προσωπικών εταιριών Θέματα Λογαριασμών: 60.5.3
  -εργάτης Θέματα Λογαριασμών: 60.4
  -εργοδοτικές εισφορές για προσλήψεις εργατοϋπαλληλικού προσωπικού Θέματα Λογαριασμών: 60.8
  -εργοδοτικές εισφορές νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού Θέματα Λογαριασμών: 60.8
  -ιδιωτικός υπάλληλος Θέματα Λογαριασμών: 60.4
  -καταβολή του Φ.Μ.Υ από την επιχείρηση Θέματα Λογαριασμών: 60.5.2
  -μισθοί εταίρων προσωπικών εταιριών Θέματα Λογαριασμών: 60.5.3
  -μισθωτός Θέματα Λογαριασμών: 60.4
  -νόμιμο δικαιολογητικό η μισθοδοτική κατάσταση Θέματα Λογαριασμών: 60.5.1
  -οι αμοιβές προσωπικού από άποψη Κ.Β.Σ Θέματα Λογαριασμών: 60.5.1
  -οικογενειακά επιδόματα εμμίσθων Λογαριασμοί: 60.00.01
  -παρακράτηση και απόδοση του φόρου επί των αποδοχών του προσωπικού - υποβολή στοιχείων στη Δ.Ο.Υ Θέματα Λογαριασμών: 60.6
  -παραχώρηση υπηρεσιών μισθωτών σε άλλη επιχείρηση Θέματα Λογαριασμών: 60.7
  -παραχώρηση υπηρεσιών μισθωτών σε άλλη επιχείρηση (δανεισμός μισθωτού) Θέματα Λογαριασμών: 60.7
  -περιεχόμενο του λογαριασμού Θέματα Λογαριασμών: 60.1
  -πλασματική επιχειρηματική αμοιβή των διαχειριστών ΕΠΕ Θέματα Λογαριασμών: 60.5.3
  -ποσά καταβαλλόμενα οικειοθελώς σε συνταξιούχο υπάλληλο της επιχείρησης Λογαριασμοί: 82.00
  -προϋποθέσεις για την αναγνώριση της δαπάνης Θέματα Λογαριασμών: 60.5.2
  -τακτικές αμοιβές (βλ. ομότιτλο θέμα) Λογαριασμοί: 60.00.00
  -υπάλληλος Θέματα Λογαριασμών: 60.4
  -υπηρέτης Θέματα Λογαριασμών: 60.4
  -φορολογική αντιμετώπιση των αμοιβών προσωπικού Θέματα Λογαριασμών: 60.5
  -χρονική τακτοποίηση Oμάδα 9: 8.1.3.1
 • Αμοιβές μαθητευομένων
  Λογαριασμοί: 60.00.12
 • Αμοιβές μελών Δ.Σ:
  -αμοιβές μελών Δ.Σ με σύμβαση μισθώσεως εργασίας Λογαριασμοί: 60.00
  -έξοδα παραστάσεως Λογαριασμοί: 61.01.00
 • Αμοιβές προσωπικού από άποψη φορολογίας εισοδήματος:
  -αμοιβές εταίρων προσωπικών εταιριών Θέματα Λογαριασμών: 60.5.2
  -αμοιβές λογιστή δεν αναγνωρίζονται αν δεν υπογράψει τη δήλωση φόρου εισοδήματος Θέματα Λογαριασμών: 60.5.2
  -αμοιβές μη εταίρου διαχειριστή ΕΠΕ Θέματα Λογαριασμών: 60.5.5
  -αμοιβές προσωπικού συνδεόμενου με τον εργοδότη με συγγενικό δεσμό Θέματα Λογαριασμών: 60.5.2
  -αμοιβές σε χρήμα ή σε είδος Θέματα Λογαριασμών: 60.5.2
  -αμοιβή επιχειρηματία Θέματα Λογαριασμών: 60.5.2
  -αναγνωρίζονται και οι αποδοχές που καταβάλλονται οικειοθελώς, αρκεί να είναι παραγωγικές Θέματα Λογαριασμών: 60.5.2
  -αποδοχές μέλους Δ.Σ εργαζομένου στην εταιρία ως μισθωτός Θέματα Λογαριασμών:
  -βεβαίωση καταβολής εισφορών Θέματα Λογαριασμών: 60.5.2
  -δεν εκπίπτει ο Φ.Μ.Υ που καταβάλλει ο εργοδότης Θέματα Λογαριασμών: 60.5.2
  -η δήλωση των αποδοχών στη Δ.Ο.Υ δεν αποτελεί προϋπόθεση για την αναγνώριση της δαπάνης Θέματα Λογαριασμών: 60.5.2
  -τα πρόσωπα που λαμβάνουν τις αμοιβές να προσφέρουν πραγματική υπηρεσία στην επιχείρηση Θέματα Λογαριασμών: 60.5.2
 • Αμοιβές σε εταιρίες μελετών τεχνικών έργων εξωτερικού
  Λογαριασμοί: 61.01.02
 • Αμοιβές συνεργατών με το "κομμάτι"
  Γνωματεύσεις: 132/1879/1993
 • Αμοιβές τρίτων:
  -αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας Λογαριασμοί: 61.03.01
  -αμοιβές υπεργολάβων Λογαριασμοί: 61.93
  -εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία για ελεύθερους επαγγελματίες Λογαριασμοί: 61.92
  -μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου Λογαριασμοί: 61.90
 • Αμοιβές των διαχειριστών της ΕΠΕ :
  -αμοιβές για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -αμοιβές για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών στην εταιρία Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Αμφοτεροβαρείς συμβάσεις
  Λογαριασμοί: 03 07
 • Αναδιοργανώσεως έξοδα:
  -λογισμικά προγράμματα Λογαριασμοί: 16.17
 • Ανάληψη από τον επιχειρηματία αποθεμάτων για ίδιες ανάγκες
  Oμάδα 9: 115.6
 • Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων με τη χρήση κατάλληλων πινάκων - καταστάσεων
  Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.3
 • Ανάλυση του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» για τον προσδιορισμό της συνεισφοράς της επιχειρήσεως στο κοινωνικό σύνολο:
  -έννοια της προστιθέμενης αξίας Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.7.8.1
  -περιεχόμενο και δομή της «καταστάσεως προστιθέμενης αξίας» Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.7.8.2
  -υποδείγματα «κοινωνικού απολογισμού» Oικονομικές Kαταστάσεις: 1.7.8.3
 • Αναλυτικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
  -γνωματεύσεις ΕΣΥΛ Γνωματεύσεις: 132/1879/1993
  -έννοια Oμάδα 9: 49
  -επιχειρήσεων που δεν τηρούν αναλυτική λογιστική Oμάδα 9: 49.8
  -καθαρό αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως Oμάδα 9: 49.1
  -λειτουργία λ. 98 Oμάδα 9: 51.2
  -λογιστικός προσδιορισμός Oμάδα 9: 49.4.4
  -μικτό αποτέλεσμα Oμάδα 9: 49.1
  -περιεχόμενο λ. 98 Oμάδα 9: 51.1
  -συμφωνία με το λ. 86 Oμάδα 9: 51.3
 • Αναλυτικά αποτελέσματα προσδιορίζονται στους υπολογαριασμούς του 94 «αποθέματα» (μερίδες αποθήκης):
  -ο ρόλος των μερίδων αποθήκης ως αναλυτικών των υπολογαριασμών του 96 και γενικότερα των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής Oμάδα 9: 49.5.3
  -τα κατ' είδος αναλυτικά αποτελέσματα προκύπτουν από τις μερίδες αποθήκης Oμάδα 9: 49.5.2
  -τι ορίζουν το Ε.ΓΛΣ και ο Κ.Β.Σ Oμάδα 9: 49.5.1
 • Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως
  -βιβλία καταχωρήσεως των εγγραφών της α.λ. Oμάδα 9: 42
  -γνωματεύσεις ΕΣΥΛ Γνωματεύσεις: 24/967/1987 62/1389/1990 88/1668/1991 132/1879/1993 156/2031/1993 210/2158/1994 227/2200/1994 280/2314/1996 294/2400/1997
  -έννοια Oμάδα 9: 38
  -κλείσιμο των λογαριασμών στο τέλος της χρήσεως Oμάδα 9: 54
  -ορισμός και στόχοι Oμάδα 9: 38
  -ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν εσωλογιστική κοστολόγηση και ποιες δικαιούνται να τηρούν εξωλογιστική κοστολόγηση Oμάδα 9: 15
  -προαιρετικοί λογαριασμοί Oμάδα 9: 41.2
  -το σύστημα της αυτονομίας Oμάδα 9: 40
  -τρόποι ενημερώσεως των λογαριασμών Oμάδα 9: 41.5
  -τρόπος λειτουργίας Oμάδα 9: 39
  -υποχρέωση προσδιορισμού του κόστους Oμάδα 9: 41.3
  -υποχρεωτικοί λογαριασμοί Oμάδα 9: 41.1
 • Αναλωμένα υλικά
  -ανάλωση Oμάδα 9: 3
  -αποτίμηση Oμάδα 9: 6.3
  -κόστος αναλώσεων Oμάδα 9: 6.3.2
 • Ανάλωση πρώτων και βοηθητικών υλών - υλικών συσκευασίας
  Oμάδα 9: 97
 • Αναλώσιμα υλικά
  -έννοια Oμάδα 9: 6.1
  -καύσιμα και λοιπά υλικά θερμάνσεως Λογαριασμοί: 64.08
  -κοστολόγηση Oμάδα 9: 6.3.2
  -κόστος κτήσεως Oμάδα 9: 6.2
  -υλικά καθαριότητας Λογαριασμοί: 64.08
  -υλικά φαρμακείου Λογαριασμοί: 64.08
 • Αναμόρφωση οικονομικών καταστάσεων
  Συγχωνεύσεις: 15
 • Αναπόσβεστη αξία κατεδαφισθέντος κτιρίου:
  -δεν βαρύνει το κόστος ανεγέρσεως του νέου κτιρίου Θέματα Λογαριασμών:
  -δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα Θέματα Λογαριασμών:
  -εκπίπτει η αναπόσβεστη αξία κτιρίου που κατεδαφίστηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ μετά το σεισμό της 7.9.1999 Θέματα Λογαριασμών:
  -πρέπει να αντιμετωπίζεται ως λογιστική διαφορά Θέματα Λογαριασμών:
 • Αναπροσαρμογή αξίας λοιπών (πλην συμμετοχών και χρεογράφων) περιουσιακών στοιχείων:
  -αν δεν υπάρχει ειδική διάταξη νόμου και γίνει αναπροσαρμογή η προκύπτουσα υπεραξία υποβάλλεται σε πλήρη φορολογία Λογαριασμοί: 41.07
  -διαφορά αναπροσαρμογής Γνωματεύσεις: 187/2107/1993 215/2169/1994 241/2228/1995
  -επιτρέπεται μόνο κατ' εξαίρεση αν ειδικός νόμος την επιτρέψει ή την επιβάλει Λογαριασμοί: 41.07
  -ισχύουσες διατάξεις του ν. 2065/1992 περί αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων Θέματα Λογαριασμών:
  -φύση της διαφοράς αναπροσαρμογής Λογαριασμοί: 41.07
 • Αναπροσαρμογή αξίας πάγιων στοιχείων:
  -απαιτείται ειδικός νόμος που να επιβάλλει ή να την επιτρέπει Ομάδες: 1.9
  -γίνεται ανά τετραετία από της χρήσεως 1992 Ομάδες: 1.9
  -γνωστοποιήσεις κατά το IAS 16 Ομάδες: 1.9
  -κανόνες που τη διέπουν κατά το IAS 16 Ομάδες: 1.9
  -λόγοι που την επιβάλλουν Ομάδες: 1.9
 • Αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων:
  -ανάπτυξη του λ/σμού Λογαριασμοί: 41.06
  -δωρεάν μετοχές από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων Λογαριασμοί: 41.06
  -δωρεάν μετοχές από κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Λογαριασμοί: 41.07
  -δωρεάν μετοχές από κεφαλαιοποίηση κερδών ή αποθεματικών Λογαριασμοί: 41.06
  -κριτική της λογιστικής αντιμετώπισης των δωρεάν λαμβανόμενων μετοχών Λογαριασμοί: 41.06
  -περιεχόμενο του λ/σμού 41.06 Λογαριασμοί: 41.06
  -τύχη του λ/σμού 41.06 Λογαριασμοί: 41.06
 • Ανάπτυξη και κωδικαρίθμηση των λογαριασμών
  Ομάδες: 0.12
 • ¶νοιγμα λογιστικών βιβλίων
  Γνωματεύσεις: 18/907/1987
 • Ανταλλαγή αγαθών:
  -ανόμοιων Ομάδες: 7.4
  -όμοιων Ομάδες: 7.4
  -υπηρεσιών Ομάδες: 7.4
 • Ανταλλαγή μετοχών
  Θέματα Λογαριασμών:
 • Ανταλλαγή πάγιων στοιχείων:
  -ανταλλαγή ανόμοιων στοιχείων Ομάδες:
  -ανταλλαγή όμοιων στοιχείων Ομάδες:
  -κατά τα κρατούντα στη χώρα μας Ομάδες: 1.6.6
  -κατά τις σύγχρονες αντιλήψεις Ομάδες: 1.6.7
 • Ανταλλακτήρια συναλλάγματος
  Γνωματεύσεις: 163/2054/1993
 • Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων:
  -έννοια Θέματα Λογαριασμών: 26.1
  -κοστολόγηση Θέματα Λογαριασμών: 26.3
  -λογιστική παρακολούθηση Θέματα Λογαριασμών: 26.2
 • Αντικατάσταση μερών σε πάγια στοιχεία:
  -διαφορά τους από τις δαπάνες βελτίωσης Ομάδες: 1.8.4.1
  -έννοια Ομάδες: 1.8.4.1
  -λογιστική αντιμετώπιση Ομάδες: 1.8.4.2
  -μέθοδος της μειώσεως των σωρευμένων αποσβέσεων Ομάδες: 1.8.4.2
  -μέθοδος της υποκαταστάσεως Ομάδες: 1.8.4.2
  -ομοιότητα με ασυνήθεις επισκευές Ομάδες: 1.8.4.1
 • Αντικείμενο του φόρου
  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Αντικείμενο φόρου εισοδήματος :
  -στην ΑΕ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -στην ΕΠΕ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -στις αλλοδαπές επιχειρήσεις Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -στις δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -στους συνεταιρισμούς Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Αντιμισθία δικηγόρων
  Νομοθεσία:
 • Αντιπαροχή
  Γνωματεύσεις: 30/1021/1988 72/1462/1990
 • Ανώμαλα έξοδα
  Oμάδα 9: 7.1 7.3.1
 • Ανώνυμες εταιρίες μεσιτείας ασφαλίσεων
  -απογράφεται ολόκληρη η περιουσία της επιχείρησης Ομάδες:
 • Ανώνυμης Εταιρίας κεφάλαιο (βλ. Κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρίας)
  Λογαριασμοί: 40.00
 • Ανώτατα εκπαιδ. Ιδρύματα
  Νομοθεσία:
 • Αξία επιχειρήσεως:
  -αναμόρφωση οικον. καταστάσεων Συγχωνεύσεις: 15
  -βασικά στάδια της διαδικασίας εκτιμήσεως Συγχωνεύσεις: 5
  -με βάση τα προβλεπόμενα κέρδη Συγχωνεύσεις: 4.1
  -με βάση την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων Συγχωνεύσεις: 4.3 23.5
  -με βάση την πραγματική καθαρή θέση Συγχωνεύσεις: 4.2
  -ως δρώσας οικονομικής μονάδας Συγχωνεύσεις: 4
 • Αξία κτήσεως των αγοραζόμενων αποθεμάτων:
  -αξία κτήσεως αποθεμάτων που αγοράστηκαν αντί συνολικού τιμήματος Ομάδες: 2.5.3.5
  -γνωματεύσεις ΕΣΥΛ Γνωματεύσεις: 94/1680/1992 171/2083/1993 177/2093/1993 208/2143/1994
  -ειδικά έξοδα αγορών Ομάδες: 2.5.3.2
  -επιβάρυνση με μη εκπιπτόμενο Φ.Π.Α Ομάδες: 2.5.3.3
  -κόστος κτήσεως κατά τα Δ.Λ.Π Ομάδες: 1.6.1
  -ποια έξοδα δεν περιλαμβάνονται στην αξία κτήσεως Ομάδες: 2.5.3.4
  -τιμολογιακή αξία Ομάδες: 2.5.3.1
 • Αξίες μετοχής
  -αξία εκκαθαρίσεως Θέματα Λογαριασμών: 40.00.11
  -αξία ρευστοποιήσεως Θέματα Λογαριασμών: 40.00.11
  -ονομαστική Θέματα Λογαριασμών: 40.00.11
  -πραγματική αξία Θέματα Λογαριασμών: 40.00.11
  -τιμή εκδόσεως Θέματα Λογαριασμών: 40.00.11
  -χρηματιστηριακή αξία Θέματα Λογαριασμών: 40.00.11
 • Απαγόρευση διανομής κερδών στους μετόχους
  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Απαιτήσεις
  -ανεπίδεκτες είσπραξης Ομάδες:
  -απόσβεση οργανικών απαιτήσεων Ομάδες:
  -αποτίμηση απαιτήσεων σε Ξ.Ν Ομάδες:
  -ασφαλούς είσπραξης Ομάδες:
  -βραχυπρόθεσμες Ομάδες:
  -διάκρισή τους σε μακροπρόθεσμες - βραχυπρόθεσμες Θέματα Λογαριασμών: 18.02.1.1
  -έννοια Ομάδες:
  -επίδικες κατά Ελλ. Δημοσίου Λογαριασμοί: 33.98
  -επισφαλείς Ομάδες: Λογαριασμοί: 33.97
  -κωδικαρίθμηση των λογαριασμών απαιτήσεων Ομάδες:
  -μακροπρόθεσμες Ομάδες:
  -οι προκαταβολές σε θυγατρικές θεωρούνται συνήθως μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Θέματα Λογαριασμών: 18.02.1.1
  -οι πωλήσεις σε θυγατρικές παρακολουθούνται στο λ/σμό 30 «πελάτες» Θέματα Λογαριασμών: 18.02.1.1
  -οργανικές - ανόργανες Ομάδες: Συγχωνεύσεις: 2.2
 • Απαιτήσεις κατά του δημοσίου:
  -από δασμούς και φόρους εισαγωγής Λογαριασμοί: 33.14.01
  -από ειδικές επιχορηγήσεις Λογαριασμοί: 33.13.10
 • Απαξιώσεις και υποτιμήσεις παγίων
  Ομάδες: 1.10
 • Απογραφή αποθεμάτων
  -βιβλίο απογραφών Ομάδες:
  -ποια αγαθά περιλαμβάνονται Ομάδες:
  -τρόπος καταχώρησης στο βιβλίο απογραφών των μετοχών και λοιπών χρεογράφων Ομάδες:
 • Απογραφή αποθεμάτων:
  -αγαθά που βρίσκονται «εις χείρας» τρίτων Ομάδες:
  -αγαθά που πωλήθηκαν και δεν παραδόθηκαν στον αγοραστή Ομάδες:
  -ανακριβής τήρηση του βιβλίου απογραφών συνιστά λόγο απορρίψεως των βιβλίων Ομάδες:
  -απογραφή αποθεμάτων υποκαταστήματος Ομάδες:
  -απογραφή κατά αποθηκευτικό χώρο Ομάδες:
  -απογραφή περιουσιακών στοιχείων τρίτων Ομάδες:
  -δεν υπάρχει υποχρέωση απογραφής των αποθεμάτων κατά συντελεστή Φ.Π.Α Ομάδες:
  -έννοια και διακρίσεις της απογραφής (τακτική, έκτακτη, γενική, εσωλογιστική, εξωλογιστική) Ομάδες:
  -μη αναλυτική καταχώρηση της απογραφής δεν καθιστά ανέφικτο τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων Ομάδες:
  -μη εμπρόθεσμη ενημέρωση του βιβλίου απογραφών συνιστά αυτοτελή φορολογική παράβαση για καθεμιά μέρα καθυστέρησης Ομάδες:
  -μη τήρηση θεωρημένου βιβλίου απογραφών συνεπάγεται την απόρριψη των βιβλίων Ομάδες:
  -παράλειψη συντάξεως απογραφής ενάρξεως συνιστά ανεπάρκεια των βιβλίων Ομάδες:
  -ποιοι υποχρεούνται να πραγματοποιούν απογραφή Ομάδες:
  -σπουδαιότητα της απογραφής για το κύρος των βιβλίων Ομάδες:
  -τρόπος καταχώρησης στο βιβλίο απογραφών Ομάδες:
  -υπό διαμετακόμιση αγαθά Ομάδες:
  -υποχρέωση διενέργειας απογραφής Ομάδες:
  -χρόνος καταχώρησης στο βιβλίο απογραφών Ομάδες:
 • Απογραφής αποθεμάτων διαφορές / ελλείμματα - πλεονάσματα
  Ομάδες: 2.13
 • Αποδείξεις λιανικής πώλησης:
  -θεώρηση Θέματα Λογαριασμών: 70.3.2
  -περιεχόμενο Θέματα Λογαριασμών: 70.3.2
  -υπόχρεοι σε έκδοση Θέματα Λογαριασμών: 70.3.2
  -χρήση εκδόσεως Θέματα Λογαριασμών: 70.3.2
  -χρήση κωδικών αριθμών Θέματα Λογαριασμών: 70.3.2
 • Αποζημιώσεις
  -από ιδιοκτήτη ακινήτου για αποχώρηση από το μίσθιο Λογαριασμοί: 81.03.99
  -από μισθωτή ακινήτου λόγω φθορών στο ακίνητο Λογαριασμοί: 81.01.99
  -από παράνομες πράξεις κρατικών οργάνων Λογαριασμοί: 81.03.99
  -αποζημίωση για προσβολή άυλου περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης Λογαριασμοί: 81.01.99
  -αποζημίωση λόγω έξωσης ή αποδέσμευσης ενοικιασμένου ακινήτου Λογαριασμοί: 81.00.99
  -αποζημίωση λόγω φθορών στο μίσθιο Λογαριασμοί: 81.00.99
  -για αποκατάσταση ζημιών σε ακίνητα Θέματα Λογαριασμών:
  -για αποχή από την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Λογαριασμοί: 81.03.99
  -για διαφυγόντα κέρδη της περιόδου αποκαταστάσεως ζημίας επί καταστροφής παγίου Λογαριασμοί: 81.03.99
  -για φθορά ειδών συσκευασίας προμηθευτών Λογαριασμοί: 61.98.01
  -καταγγελίας συμβάσεως μισθώσεως ακινήτου Θέματα Λογαριασμών:
  -λόγω αδικοπραξίας τρίτου Λογαριασμοί: 81.03.99
  -λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων Λογαριασμοί: 81.03.99
  -μισθωτή για την έξωσή του από ακίνητο Λογαριασμοί: 16.19
 • Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία:
  -αποζημιώσεις όταν η επιχείρηση διακόπτει τη δραστηριότητά της Λογαριασμοί: 60.05
  -αποζημιώσεις πέραν των νομίμων ορίων Λογαριασμοί: 60.05
  -αποζημιώσεις που καταβάλλονται από νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση Λογαριασμοί: 60.05
  -αποζημιώσεις που καταβάλλονται οικειοθελώς Λογαριασμοί: 60.05
  -πότε χρησιμοποιείται ο λ/σμός Λογαριασμοί: 60.05
 • Αποζημιώσεις προσωπικού:
  -προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λογαριασμοί: 68.00
 • Αποζημίωση ασφαλιστική καταστραφέντων αποθεμάτων
  Γνωματεύσεις: 107/1810/1992 114/1839/1992 273/2295/1996
 • Αποζημίωση μισθωτή κτιρίου λόγω εξώσεως
  Γνωματεύσεις: 265/2266/1996
 • Αποθέματα αγοραζόμενα (γενική λογιστική):
  -αξία κτήσεως (βλ. αξία κτήσεως αγοραζόμενων αποθεμάτων) Ομάδες: 2.5.3
  -εκπτώσεις επί αγορών Ομάδες: 2.5.5
  -επιστροφές αγορών Ομάδες: 2.5.4
  -ζημίες από συμβάσεις αγορών αποθεμάτων Ομάδες: 2.5.6
  -λειτουργία των λογαριασμών των αγοραζόμενων αποθεμάτων στη γενική λογιστική Ομάδες: 2.5.2
  -προβλεπόμενοι λογαριασμοί και η ανάπτυξή τους Ομάδες: 2.5.1
 • Αποθέματα αγοραζόμενα από το εξωτερικό
  Ομάδες: 2.6
 • Αποθέματα καταστραφόμενα:
  -ασφαλιστική αποζημίωση Λογαριασμοί: 72
  -λογιστική αντιμετώπιση Ομάδες: 2.15
 • Αποθέματα κλαπέντα ή απολεσθέντα
  Λογαριασμοί: 72
 • Αποθέματα:
  -αξία αγορών (και πωλήσεων) όταν δεν πραγματοποιείται μετατροπή σε ευρώ του ξένου νομίσματος Ομάδες: 2.6.4
  -αξία κτήσεως Ομάδες: 2.5.3
  -απογραφή των αποθεμάτων Ομάδες:
  -αποθέματα αγοραζόμενα (γενική λογιστική) Ομάδες: 2.5
  -αποθέματα εισαγόμενα από το εξωτερικό Ομάδες: 2.6
  -αποθέματα εισαγόμενα από χώρες ΟΝΕ Ομάδες: 2.6.2
  -αποθέματα παραγόμενα (λογιστική παρακολούθηση) Ομάδες: 2.7
  -αποθεμάτων λογιστικές διακρίσεις Ομάδες: 2.4
  -αποτίμηση των αποθεμάτων Ομάδες: 2.4
  -απώλειες και κλοπές αποθεμάτων Ομάδες: 2.14
  -γνωματεύσεις ΕΣΥΛ Γνωματεύσεις: 51/1282/1990 107/1810/1992 114/1839/1992 130/1876/1993 146/1959/1993 170/2078/1993 217/2177/1994 220/2191/1994 250/2238/1995
  -δασμοί εισαγωγής επιστρεπτέοι Ομάδες: 2.6.6
  -διακίνηση αποθεμάτων εντός της επιχείρησης - δικαιολογητικά Oμάδα 9: 94.13
  -διαφορές απογραφής (ελλείμματα - πλεονάσματα απογραφών) Ομάδες: 2.13
  -δωρεάν χορηγούμενα για κοινωφελείς σκοπούς Λογαριασμοί: 78.10
  -δωριζόμενα αποθέματα Ομάδες: 2.17
  -ειδικά έξοδα αγορών Ομάδες: 2.5.3.2
  -εκπτώσεις επί αγορών Ομάδες: 2.5.6
  -εμφάνιση των αποθεμάτων στον ισολογισμό Ομάδες:
  -έννοια Ομάδες: 2.3
  -έννοια και σπουδαιότητα των αποθεμάτων Ομάδες: 2.3
  -επιστροφές αγορών Ομάδες: 2.5.4
  -ζημίες από συμβάσεις αγορών Ομάδες: 2.5.6
  -ιδιοχρησιμοποίηση αποθεμάτων Ομάδες: 2.16
  -ιδιοχρησιμοποιούμενα Ομάδες: 2.16 Λογαριασμοί: 78.10
  -καταστρεφόμενα Λογαριασμοί: 78.10
  -καταστροφή αποθεμάτων Ομάδες: 2.15
  -κλεπτόμενα Ομάδες: 2.15 Λογαριασμοί: 78.10
  -λήψη των δικαιολογητικών αγορών μετά την παραλαβή των αποθεμάτων Ομάδες: 2.8.2.1
  -λήψη των δικαιολογητικών αγορών πριν από την παραλαβή των αποθεμάτων Ομάδες: 2.8.2.2
  -λογιστικές διακρίσεις Ομάδες: 2.4
  -περιεχόμενο της Ομάδας 2 Ομάδες: 2.1
  -πλεονάσματα Ομάδες: 2.13
  -ποσοτικές διαφορές παραλαβής Ομάδες: 2.12
  -πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί της Ομάδας 2 Ομάδες: 2.2
  -τακτοποίηση των λογαριασμών της Ομάδας 2 στο τέλος της χρήσεως όταν δεν τηρείται Ομάδα 9 Ομάδες:
  -τακτοποίηση των λογαριασμών της Ομάδας 2 στο τέλος της χρήσεως όταν τηρείται Ομάδα 9 Ομάδες:
  -τιμολογιακή αξία Ομάδες: 2.5.3.1
  -χορηγούμενα δείγματα Λογαριασμοί: 78.10
  -χορηγούμενα στο προσωπικό Λογαριασμοί: 78.10
  -χρονική τακτοποίηση των αγορών στη διάρκεια της χρήσεως Ομάδες: 2.8.1
  -χρονική τακτοποίηση των αγορών στο τέλος της χρήσεως Ομάδες: 2.8.2
 • Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα
  Λογαριασμοί: 41.90
 • Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο
  Λογαριασμοί: 41.91
 • Αποθεματικά ειδικά
  Λογαριασμοί: 41.04
 • Αποθεματικά καταστατικού
  Λογαριασμοί: 41.03
 • Αποθεματικά της ΕΠΕ :
  -αποθεματικά καταστατικού Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -αφορολόγητα αποθεματικά Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -διανομή και κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών της ΕΠΕ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -λοιπά αποθεματικά της ΕΠΕ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -τακτικό αποθεματικό Λογαριασμοί: 41.03 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 • Αποθεματικά:
  -από κέρδη φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο Λογαριασμοί: 41.91 Θέματα Λογαριασμών: 41.1.3
  -αφορολόγητα Λογαριασμοί: 41.90 Θέματα Λογαριασμών: 41.1.3
  -γνωματεύσεις ΕΣΥΛ Γνωματεύσεις: 40/1062/1989 60/1374/1990 143/1949/1993 171/2083/1993 241/2228/1995 248/2233/1995 295/2425/1998
  -ειδικού προορισμού Λογαριασμοί: 41.03
  -έκτακτα Λογαριασμοί: 41.05
  -ελεύθερα Λογαριασμοί: 41.05
  -έννοια των αποθεματικών από άποψη φορολογική Θέματα Λογαριασμών: 41.1.3
  -επένδυση αποθεματικών Θέματα Λογαριασμών: 41.4
  -καταστατικού Λογαριασμοί: 41.03
  -λογαριασμός αποθεματικών προς διάθεση Λογαριασμοί: 88.07
  -προαιρετικά Λογαριασμοί: 41.05
  -φορολογημένα Θέματα Λογαριασμών: 41.1.3
 • Αποθεματικό προς αποκατάσταση ενεργητικού
  Λογαριασμοί: 41.08.08
 • Αποθεματικών διακρίσεις:
  -αποθεματικά μερισμάτων Θέματα Λογαριασμών: 41.2.4
  -αποθεματικό απόσβεσης κεφαλαίου Θέματα Λογαριασμών: 41.2.4
  -αποσκοπούντα να διανεμηθούν στους μετόχους Θέματα Λογαριασμών: 41.2.4.3
  -αποσκοπούντα σε επενδύσεις Θέματα Λογαριασμών: 41.2.4.1
  -αποσκοπούντα στην κάλυψη μελλοντικών ζημιών Θέματα Λογαριασμών: 41.2.4.2
  -έκτακτα Θέματα Λογαριασμών: 41.2.3
  -ελεύθερα Θέματα Λογαριασμών: 41.2.2
  -εμφανή Θέματα Λογαριασμών: 41.2.1
  -με κριτήριο ανάλογα με το σκοπό τους Θέματα Λογαριασμών: 41.2.4
  -με κριτήριο την εμφάνισή τους στον ισολογισμό Θέματα Λογαριασμών: 41.2.1
  -με κριτήριο το αίτιο που προκάλεσε το σχηματισμό τους Θέματα Λογαριασμών: 41.2.2
  -με κριτήριο το χρόνο σχηματισμού τους Θέματα Λογαριασμών: 41.2.3
  -προαιρετικά Θέματα Λογαριασμών: 41.2.2
  -τακτικά Θέματα Λογαριασμών: 41.2.3
  -υποχρεωτικά Θέματα Λογαριασμών: 41.2.2
 • Αποθεματικών έννοια:
  -από άποψη εμπορικής νομοθεσίας Θέματα Λογαριασμών: 41.1.2
  -από άποψη ιδιωτικοοικονομική Θέματα Λογαριασμών: 41.1.1
  -διαφορές αποθεματικών - αποσβέσεων Θέματα Λογαριασμών: 41.1.5
  -διαφορές αποθεματικών - προβλέψεων Θέματα Λογαριασμών: 41.1.6
  -εσφαλμένη χρησιμοποίηση του όρου αποθεματικά Θέματα Λογαριασμών: 41.1.4
 • Αποθεματικών χρησιμοποίηση
  Γνωματεύσεις: 171/2083/1993
 • Αποθεμάτων αναλυτική παρακολούθηση
  -έννοια του αποθηκευτικού χώρου Oμάδα 9: 77.3
  -έννοια του είδους και της ποιότητας Oμάδα 9: 77.2
  -τα βασικά λογιστικά συστήματα της αναλυτικής παρακουλούθησής τους Oμάδα 9: 77.1
 • Αποθεμάτων καταστροφή (από πυρκαγιά κ.λπ)
  Ομάδες: 2.15
  Γνωματεύσεις: 107/1810/1992 114/1839/1992 273/2295/1996
 • Αποθεμάτων λογιστικές διακρίσεις:
  -με κριτήριο την ενσωμάτωσή τους στο κόστος των παραγόμενων προϊόντων (άμεσα υλικά, έμμεσα υλικά) Ομάδες: 2.4.4
  -με κριτήριο τον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση (εμπορικά - βιομηχανικά) Ομάδες: 2.4.2
  -με κριτήριο τον προορισμό τους στα πλαίσια της επιχείρησης (πρώτες ύλες, βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας, είδη συσκευασίας, ανταλλακτικά παγίων, εμπορεύματα, έτοιμα προϊόντα κ.λπ) Ομάδες: 2.4.1
  -με κριτήριο τον τρόπο αποκτήσεώς τους (αγοραζόμενα , παραγόμενα) Ομάδες: 2.4.3
 • Αποθήκες φορολογικές
  Νομοθεσία:
 • Αποθηκευτικός χώρος
  -έννοια Oμάδα 9: 77.3
 • Αποθήκευτρα
  Λογαριασμοί: 62.06
  Γνωματεύσεις: 117/1842/1992
 • Αποθήκης βιβλίο κατά το ΓΛΣ και ΚΒΣ
  Γνωματεύσεις: 161/2042/1993 185/2103/1993 246/598/1995
 • Απόκτηση αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ)
  Ομάδες: 0.15
 • Απόκτηση ενδοκοινοτική
  Νομοθεσία:
 • Απόκτηση παγίων με έκδοση μετοχών
  Ομάδες:
 • Απολήψεις εταίρων ΕΠΕ
  Γνωματεύσεις: 90/1679/1991
 • Απόρρητο βιβλίων και στοιχείων
  Νομοθεσία:
 • Απορρόφηση ανωνύμων εταιριών:
  -απορρόφηση ΑΕ από άλλη ΑΕ Συγχωνεύσεις: 45α
  -γνωμάτευση ΕΣΥΛ Γνωματεύσεις: 249/2237/1995
 • Απορρόφηση μονομετοχικής ΑΕ από τη μητέρα της:
  -ακυρότητα Συγχωνεύσεις: 50
  -ανάλυση των επιμέρους διατυπώσεων Συγχωνεύσεις: 48
  -αποτελέσματα Συγχωνεύσεις: 49
  -διαδικασία - διατυπώσεις Συγχωνεύσεις: 47
  -έννοια Συγχωνεύσεις: 46
  -λογιστική διαδικασία Συγχωνεύσεις: 51
 • Αποσβέσεις δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας
  Γνωματεύσεις: 133/1886/1993
 • Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
  Λογαριασμοί: 66
 • Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων:
  -αλλαγή μεθόδου αποσβέσεως Ομάδες: 1.16.2
  -αποσβέσεις σε περιόδους πληθωρισμού Ομάδες: 1.13.7
  -απόσβεση των προσθηκών και επεκτάσεων Ομάδες: 1.15.1
  -απόσβεση των πάγιων στοιχείων που υπόκεινται σε εξάντληση (ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, κλπ) Ομάδες:
  -αποσβέσιμα πάγια στοιχεία Ομάδες: 1.13.1
  -αποσβεστέα αξία Ομάδες: 1.13.5
  -διάκριση των οικονομολογιστικών από τις φορολογικές αποσβέσεις Ομάδες:
  -διενέργεια αποσβέσεων επί της πραγματικής αξίας των πάγιων στοιχείων (IAS 16) Ομάδες: 1.13.7
  -εμφάνιση των αποσβέσεών τους στον ισολογισμό Ομάδες:
  -έννοια της απόσβεσης Ομάδες: 1.13.3
  -επανεξέταση της ωφέλιμης ζωής Ομάδες: 1.13.6
  -επιλογή μεθόδου αποσβέσεως Ομάδες: 1.16.1
  -εφάπαξ απόσβεση λογισμικού Ομάδες:
  -κανόνες που διατυπώνει το IAS 16 για τη διενέργεια των αποσβέσεων Ομάδες: 1.13.8
  -λογιστικά σφάλματα επί παγίων Ομάδες:
  -μερισμός δαπάνης Oμάδα 9: 8.7.3
  -μεταβολή στους συντελεστές αποσβέσεως Ομάδες:
  -μηνιαίως λογισμός Oμάδα 9: 8.7.3
  -οικονομική απαξίωση Ομάδες: 1.13.2
  -παγίων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος Λογαριασμοί: 85
  -παράγοντες που προσδιορίζουν την ωφέλιμη ζωή Ομάδες: 1.13.6
  -ποια στοιχεία ενεργητικού είναι αποσβέσιμα Ομάδες: 1.13.1
  -ποιοι παράγοντες επιφέρουν μείωση της αξίας των πάγιων στοιχείων Ομάδες: 1.13.2
  -προσδιοριστικοί παράγοντες των αποσβέσεων Ομάδες: 1.13.4
  -σε περιόδους πληθωρισμού Ομάδες: 1.13.7
  -υπολειμματική αξία Ομάδες: 1.13.3
  -χρονική φθορά των πάγιων στοιχείων Ομάδες: 1.13.2
  -ωφέλιμη ζωή πάγιων στοιχείων Ομάδες: 1.13.6
 • Αποσβέσεις τηλεοπτικών προγραμμάτων
  Γνωματεύσεις: 271/2292/1996
 • Αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων στη χώρα μας:
  -αποσβέσεις παγίων στις επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά Ομάδες:
  -αποσβέσεις στις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις Ομάδες:
  -απόσβεση παγίων που δεν περιλαμβάνονται στο π.δ. 100/1998 γίνεται με βάση τη χρονική περίοδο που υπολογίζεται ότι θα χρησιμοποιηθούν Ομάδες:
  -βάση υπολογισμού των αποσβέσεων (αποσβεστέα αξία) Ομάδες:
  -βασική μέθοδος λογισμού των αποσβέσεων ορίζεται η σταθερή μέθοδος Ομάδες:
  -γενικές αρχές που καθιερώνει ο ν. 2190/1920 Ομάδες: 1.17.2
  -γενικές αρχές που καθιερώνει το Ε.ΓΛΣ Ομάδες: 1.17.1
  -για ορισμένα πάγια στοιχεία ορισμένων επιχειρήσεων που αποκτώνται από 1.1.1998 και μετά επιτρέπεται η εφαρμογή μεθόδου φθίνουσας απόσβεσης Ομάδες:
  -δεν αναγνωρίζεται ως εκπεστέα από τα ακαθάριστα έσοδα η επιπλέον των νόμιμων συντελεστών δαπάνη των αποσβέσεων Ομάδες:
  -επί διακοπής λειτουργίας ή χρησιμοποιήσεως παγίων για συντήρηση ή επισκευή Ομάδες:
  -επί παγίων εποχιακών επιχειρήσεων Ομάδες:
  -επί παγίων μετασχηματισμένων επιχειρήσεων με βάση το ν.δ. 1297/1972, το ν. 2166/1993 και το ν. 2190/1920 Ομάδες:
  -επί χρησιμοποιήσεως παγίων από τρίτους Ομάδες:
  -εφάπαξ απόσβεση Η/Υ Ομάδες:
  -εφάπαξ απόσβεση παγίων αξίας μέχρι 600 ευρώ Ομάδες:
  -κριτική των τακτικών αποσβέσεων Ομάδες:
  -λογισμός αποσβέσεων με συντελεστή μικρότερο του νόμιμου συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος της έκπτωσης της διαφοράς της δαπάνης της αποσβέσεως σε επόμενες χρήσεις Ομάδες:
  -λογιστική απεικόνιση των αποσβέσεων Ομάδες:
  -μη λογισμός αποσβέσεων σε μία χρήση συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος έκπτωσης της δαπάνης των αποσβέσεων σε επόμενες χρήσεις Ομάδες:
  -οι νέες επιχειρήσεις (ιδρυόμενες από την 23.12.1997 και μετά) δικαιούνται στις τρεις (3) πρώτες χρήσεις να διενεργούν μειωμένες αποσβέσεις - το αυτό και για τα νέα υποκαταστήματα Ομάδες:
  -παράδειγμα λογισμού αποσβέσεων με τη φθίνουσα μέθοδο Ομάδες:
  -πίνακας συντελεστών αποσβέσεων σταθερής μεθόδου (π.δ. 100/1998) Ομάδες:
  -ποια πάγια δυνατό να αποσβένονται με τη φθίνουσα μέθοδο Ομάδες:
  -συμπεράσματα περί των αποσβέσεων στη χώρα μας Ομάδες:
  -υποχρεωτικός χαρακτήρας των τακτικών αποσβέσεων Ομάδες:
  -φθίνουσα μέθοδος που καθιερώνεται με το π.δ 100/1998 Ομάδες:
 • Αποσβέσεις των πάγιων ως στοιχείο κόστους:
  -για τα εφάπαξ αποσβενυόμενα στοιχεία η δαπάνη που αντιστοιχεί στις τακτικές άγεται στο λ/σμό 66 και κοστολογούνται και οι πέραν των τακτικών στο λ/σμό 85 και δεν κοστολογούνται Ομάδες:
  -κοστολογική μεταχείριση των αποσβέσεων των άυλων πάγιων στοιχείων Ομάδες:
  -κοστολογούνται οι τακτικές αποσβέσεις Ομάδες:
  -οι πρόσθετες (επιταχυνόμενες) αποσβέσεις δεν κοστολογούνται Ομάδες:
 • Απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων κατά πελατών (απόσβεση οργανικών απαιτήσεων):
  -βάση υπολογισμού της πρόβλεψης Ομάδες:
  -γνωστοποίηση διαγραφής στον πελάτη Ομάδες:
  -διαγραφή των ανεπίδεκτων εισπράξεως πελατών 3.5.3 Ομάδες:
  -διάκριση της πρόβλεψης για επισφαλείς πελάτες (οργανικές απαιτήσεις) από την πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες (ανόργανες απαιτήσεις) Ομάδες:
  -επανάκτηση προβλέψεως Ομάδες:
  -η διενέργεια της προβλέψεως είναι προαιρετική Ομάδες:
  -η δαπάνη της πρόβλεψης για επισφαλείς πελάτες συνιστά γενικό έξοδο διάθεσης Λογαριασμοί: 68.09
  -η πρόβλεψη για ζημίες από επισφαλείς απαιτήσεις πρέπει να γίνεται με χρέωση του λ/σμού 68 και όχι του λ/σμού 83 Ομάδες:
  -μέγιστο όριο της σχηματισμένης πρόβλεψης (υπόλοιπο λ/σμού 44.11) Ομάδες:
  -πότε η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων υπολογίζεται και επί των αποδείξεων λιανικής πωλήσεως επί πιστώσει Ομάδες:
  -τι υποδεικνύουμε όταν η επιχείρηση πωλεί έναντι γραμματίων ή επιταγών και ο λ/σμός 30 έχει μικρό ή μηδενικό υπόλοιπο Ομάδες:
  -το σύστημα αποσβέσεων επισφαλών απαιτήσεων που προβλέπει το Ε.ΓΛΣ ισχύει μόνο για τις προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες (ανόργανες απαιτήσεις) Ομάδες:
 • Απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων:
  -απόσβεση απαιτήσεων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Ομάδες:
  -απόσβεση επισφαλούς απαιτήσεως από άποψη Φ.Π.Α Ομάδες:
  -απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων επιχειρήσεως σταθερής και κινητής τηλεφωνίας Ομάδες:
  -είσπραξη αποσβεσμένης απαιτήσεως Ομάδες:
  -η επιχείρηση έχει την ευχέρεια να μην προβαίνει σε απόσβεση ανεπίδεκτων εισπράξεως απαιτήσεων όταν η σχηματισμένη πρόβλεψη είναι ανεπαρκής Ομάδες:
  -η επιχείρηση μπορεί να διενεργεί πρόβλεψη με μικρότερα των προβλεπόμενων από το νόμο ποσοστά ή να μη διενεργεί παντάπασιν Ομάδες:
  -κατά τις σύγχρονες αντιλήψεις Ομάδες:
  -κριτική του συστήματος αποσβέσεως των επισφαλών πελατών που προβλέπει ο φορολογικός νόμος Ομάδες:
  -λογιστική διαδικασία Ομάδες:
  -ποιος δικαιούται να διενεργεί την πρόβλεψη Ομάδες:
  -το σύστημα αποσβέσεων απαιτήσεων που προβλέπει ο φορολογικός νόμος Ομάδες:
  -υποβολή στη Δ.Ο.Υ Ομάδες:
 • Απόσβεση επισφαλών χρεωστών (ανόργανων απαιτήσεων)
  Ομάδες:
 • Απόσβεση των επισφαλών οργανικών απαιτήσεων κατά τις σύγχρονες αντιλήψεις
  Ομάδες:
 • Αποσβεστέα αξία πάγιων στοιχείων
  Ομάδες: 1.13.5
 • Απόσυρση πάγιων στοιχείων
  Ομάδες: 1.11
 • Αποτελέσματα (εισόδημα) από συμμετοχές:
  -δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα κέρδη στην Ελλάδα, η ζημία από συμμετοχή σε αλλοδαπή επιχείρηση Θέματα Λογαριασμών:
  -ζημίες (αρνητικό εισόδημα) από συμμετοχές Θέματα Λογαριασμών:
  -κέρδη (εισόδημα) από συμμετοχές σε επιχειρήσεις Θέματα Λογαριασμών:
  -τα κέρδη από ΕΠΕ και προσωπικές εταιρίες υπόκεινται σε χαρτόσημο 1,2 που βαρύνει την εταιρία Θέματα Λογαριασμών:
 • Αποτελέσματα περιοδικά
  -προσδιορισμός τους στη γενική λογιστική Oμάδα 9: 72
 • Αποτελέσματα προς διάθεση:
  -ανάπτυξη του λογαριασμού 88 Θέματα Λογαριασμών: 88.2
  -λειτουργία του λογαριασμού 88 Θέματα Λογαριασμών: 88.3
  -λογιστική διαδικασία διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσεως - πρακτική εφαρμογή Θέματα Λογαριασμών: 88.4
  -περιεχόμενο του λογαριασμού 88 Θέματα Λογαριασμών: 88.1
 • Αποτελέσματα της συγχωνεύσεως ΑΕ:
  -αποτελέσματα ως προς τους δανειστές Συγχωνεύσεις: 41.5
  -αποτελέσματα ως προς τους μετόχους των συγχωνευμένων εταιριών Συγχωνεύσεις: 44.4
  -μεταβίβαση της περιουσίας της απορροφούμενης Συγχωνεύσεις: 41.2
  -τέλος της απορροφούμενης εταιρίας Συγχωνεύσεις: 41.3
 • Αποτελέσματα χρήσεως:
  -απόκρυψη κερδών Ομάδες: 8.4.3
  -διακρίσεις των αποτελεσμάτων Ομάδες: 8.7
  -εικονικά κέρδη Ομάδες: 8.4.2
  -έννοια του αποτελέσματος Ομάδες: 8.1
  -έννοια του αποτελέσματος εκμεταλλεύσεως και του αποτελέσματος της χρήσεως Ομάδες: 8.6
  -έννοια του εταιρικού βάρους Ομάδες: 8.4.4
  -λογιστική διαδικασία προσδιορισμού των αποτελεσμάτων - πρακτική εφαρμογή Θέματα Λογαριασμών: 86.4.4
  -όταν ο φόρος εισοδήματος υπερβαίνει τα λογιστικά κέρδη Γνωματεύσεις: 57/1353/1990
  -τα αποτελέσματα από άποψη εμπορικής νομοθεσίας Ομάδες: 8.4
  -τα αποτελέσματα από φορολογική άποψη Ομάδες: 8.5
  -τα εμπορικά ταυτίζονται με τα λογιστικά αποτελέσματα Ομάδες: 8.4.1
  -το αποτέλεσμα από ιδιωτικοοικονομική άποψη Ομάδες: 8.4.1
  -το αποτέλεσμα από λογιστική άποψη Ομάδες: 8.3
 • Αποτελέσματα:
  -από ιδιωτική άποψη Ομάδες: 8.2
  -απόκρυψη κερδών Ομάδες: 8.4.3
  -διανεμόμενα Ομάδες: 8.7
  -εικονικά κέρδη Ομάδες: 8.4.2
  -εκμεταλλεύσεως Ομάδες: 8.6
  -έκτακτα Ομάδες: 8.7
  -εμπορικά κέρδη Ομάδες: 8.4.1
  -έννοια Ομάδες: 8.1
  -ενσωματωμένα προϋπολογιστικά Oμάδα 9: 44.2.4
  -εσωλογιστικά περιοδικά αποτελέσματα Θέματα Λογαριασμών: 80.1
  -λογιστικό Ομάδες: 8.3 8.7
  -μη διανεμόμενα Ομάδες: 8.7
  -οργανικά Ομάδες: 8.7
  -φορολογητέα Ομάδες: 8.5
  -φορολογικά Ομάδες: 8.7
 • Αποτίμηση αποθεμάτων:
  -αγοραζόμενων Ομάδες: 2.11.2.2
  -αλλαγή μεθόδου προσδιορισμού του κόστους κτήσεως Ομάδες: 2.11.4
  -αποθεμάτων που υπέστησαν μείωση της αξίας τους Ομάδες: 2.11.2.4
  -βασικός κανόνας αποτίμησης ο κανόνας της κατ' είδος χαμηλότερης τιμής Ομάδες: 2.11.2.1
  -ελαττωματικών Ομάδες: 2.11.2.3.5
  -η αρχή της «συνέπειας» στην αποτίμηση των αποθεμάτων Ομάδες: 2.11.4.1
  -κόστος παραγωγής ιστορικό Ομάδες: 2.11.2.3.2
  -κυριότερες μέθοδοι Ομάδες: 2.11.1.3
  -λογιστική αντιμετώπιση Ομάδες: 2.11.2.6
  -μέθοδοι Γνωματεύσεις: 43/1126/1989 99/1735/1992 202/2133/1994
  -μέθοδοι αποτιμήσεως που δεν αναγνωρίζονται από την κείμενη νομοθεσία Ομάδες: 2.11.7
  -μέθοδοι αποτιμήσεως των κατασκευαζόμενων έργων Ομάδες: 2.11.7.2
  -μέθοδοι υπολογισμού του κόστους κτήσεως που υιοθετούνται από την κείμενη νομοθεσία Ομάδες: 2.11.3
  -ο κανόνας της χαμηλότερης τιμής μεταξύ κόστους κτήσεως και τρέχουσας τιμής (Cost to Market Rule) σύμφωνα με τις σύγχρονες λογιστικές αντιλήψεις Ομάδες: 2.11.6
  -παραγόμενων Ομάδες: 2.11.2.2
  -ποια μέθοδος ροής κόστους ενδείκνυται για την αποτίμηση των αποθεμάτων της επιχείρησης Ομάδες: 2.11.5
  -τρέχον κόστος παραγωγής Ομάδες: 2.11.2.3.3
  -υπολειμμάτων Ομάδες: 2.11.2.3.7
  -υποπροϊόντων Ομάδες: 2.11.2.3.6
 • Αποτίμηση προθεσμιακών καταθέσεων σε Ξ.Ν
  Γνωματεύσεις: 235/2219/1995
 • Αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων:
  -αποτίμηση μετοχών ΑΕ και λοιπών χρεογράφων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Θέματα Λογαριασμών:
  -αποτίμηση μετοχών και χρεογράφων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Θέματα Λογαριασμών:
  -αποτίμηση συμμετοχών σε επιχειρήσεις που δεν έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρίας Θέματα Λογαριασμών:
  -αποτίμηση των τίτλων σε Ξ.Ν Θέματα Λογαριασμών: 18.7
  -δεν πρέπει να αποτιμώνται στην εσωτερική λογιστική τους αξία οι συμμετοχές στις περιπτώσεις που η αξία αυτή υπολείπεται ουσιωδώς της τρέχουσας αξίας των συμμετοχών που προκύπτει από αδιαμφισβήτητα αξιόπιστα στοιχεία Θέματα Λογαριασμών:
 • Αποτίμηση των απογραφέντων εμπορεύσιμων αγαθών επί επιτηδευματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας:
 • Αποτίμηση υποχρεώσεων
  -αποτίμηση υποχρεώσεως σε Ξ.Ν Θέματα Λογαριασμών: 45.7 Γνωματεύσεις: 198/2129/1994
  -γενικά για την αποτίμηση των υποχρεώσεων Θέματα Λογαριασμών: 45.5
  -λογιστική αντιμετώπιση των λογιστικών διαφορών Θέματα Λογαριασμών: 45.9
  -μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά τις σύγχρονες αντιλήψεις Θέματα Λογαριασμών: 45.7
  -υποχρεώσεων σε Ξ.Ν - καταχώρηση και αποτίμηση Ομάδες:
 • Απώλεια εμπορευμάτων
  Νομοθεσία:
 • Απώλεια εμπορευμάτων
  Γνωματεύσεις: 217/2177/1994
 • Απώλειες βιομηχανοποιήσεως (φθαρμένα και ελαττωματικά προϊόντα - υπολείμματα - φύρα παραγωγής):
  -ελαττωματικά προϊόντα Oμάδα 9: 26.3
  -έννοια των απωλειών βιομηχανοποιήσεως Oμάδα 9: 6.1
  -κατηγορίες απώλειας βιομηχανοποιήσεως Oμάδα 9: 26.6
  -κοστολόγηση της απώλειας βιομηχανοποιήσεως επί μαζικής παραγωγής Oμάδα 9: 26.7
  -υπολείμματα Oμάδα 9: 26.4
  -φθαρμένα προϊόντα Oμάδα 9: 26.2
  -φύρα παραγωγής Oμάδα 9: 26.5
 • Απώλειες και κλοπές αποθεμάτων
  Ομάδες: 2.14
  Γνωματεύσεις: 217/2177/1994
 • Αριθμοδείκτες - εννοιολογικό περιεχόμενο των όρων των αριθμοδεικτών
  Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.2
 • Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας:
  -αριθμοδείκτης αποδοτικότητας επιχειρηματία Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.10.2
  -αριθμοδείκτης αποδοτικότητας της επιχειρήσεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.10.1
  -αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους προς σύνολο εσόδων Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.10.5
  -αριθμοδείκτης καθαρών κερδών προς αμοιβές προσωπικού Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.10.8
  -αριθμοδείκτης κερδών ανά μετοχή Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.10.9
  -αριθμοδείκτης μικτού κέρδους προς καθαρές πωλήσεις Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.10.4
  -αριθμοδείκτης μικτού κέρδους προς το κόστος πωλήσεων Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.10.7
  -αριθμοδείκτης οικονομικής μοχλεύσεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.10.3
  -αριθμοδείκτης οργανικών αποτελεσμάτων επί των πωλήσεων Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.10.6
  -αριθμοδείκτης ύψους μερισμάτων προς καθαρά κέρδη Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.10.10
  -μερισματική απόδοση Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.10.13
  -ποσοστό αποδόσεως της μετοχής Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.10.11
  -το ανά μετοχή μέρισμα Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.10.12
 • Αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργίας:
  -αριθμοδείκτης αποσβέσεων προς πωλήσεις Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.8.2
  -αριθμοδείκτης μέσου ύψους αμοιβών απασχολημένου προσωπικού Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.8.3
 • Αριθμοδείκτες επενδύσεων:
  -αριθμοδείκτης αυτοχρηματοδοτήσεως των νέων επενδύσεων Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.9.1
  -αριθμοδείκτης καλύψεως νέων επενδύσεων Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.9.2
  -αριθμοδείκτης της λογιστικής αξίας προς τη χρηματιστηριακή αξία της μετοχής Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.9.3
 • Αριθμοδείκτες μέτρησης της ρευστότητας:
  -αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.5.3
  -αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής (ή γενικής ) ρευστότητας Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.5.2
  -αριθμοδείκτης ταμιακής ρευστότητας Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.5.4
  -έννοια της ρευστότητας Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.5.1
  -μέτρηση της ρευστότητας με βάση το κύκλωμα μετατροπής σε μετρητά Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.5.5
 • Αριθμοδείκτες οικονομικής διαρθρώσεως της επιχειρήσεως:
  -αριθμοδείκτης δανειακής επιβαρύνσεως Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.6.3
  -αριθμοδείκτης κεφαλαίου κινήσεως προς κυκλοφορούν ενεργητικό Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.6.2
  -αριθμοδείκτης παγιοποιήσεως της περιουσίας Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.6.1
  -αριθμοδείκτης χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.6.4
 • Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της επιχειρήσεως:
  -αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των απαιτήσεων Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.7.4
  -αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.7.3
  -αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.7.6
  -αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των ιδίων κεφαλαίων Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.7.5
  -αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των πάγιων στοιχείων Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.7.1
  -αριθμοδείκτης ρευστοποιήσεων των πάγιων στοιχείων Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.7.2
 • Αριθμοδεικτών έννοια και πρότυπα:
  -έννοια των αριθμοδεικτών Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.1.1
  -κανόνες που διέπουν την κατάρτιση των αριθμοδεικτών κατά το Ε.ΓΛΣ Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.1.4
  -πηγές λήψεως των λογιστικών μεγεθών για την κατάρτιση των αριθμοδεικτών Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.1.3
  -πρότυπα συγκρίσεως αριθμοδεικτών Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.1.5
  -ταξινόμηση των αριθμοδεικτών Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.1.6
  -χρησιμότητα των αριθμοδεικτών Oικονομικές Kαταστάσεις: 9.4.1.2
 • Αρραβών :
  -καταπίπτων υπέρ της επιχείρησης Λογαριασμοί: 81.01.02 81.03.99
 • Αρχή της «Αυτονομίας» της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως
  Oμάδα 9: 40
 • Αρχή της αυτονομίας
  Ομάδες: 0.10.1
 • Αρχή της κατ' είδος συγκεντρώσεως των αποθεμάτων εξόδων και εσόδων
  Ομάδες: 0.10.2
 • Αρχή της καταρτίσεως του «λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως»
  Ομάδες: 0.10.3
 • Ασφαλιστικές εταιρίες (λογιστικός χειρισμός ορισμένων συναλλαγών)
  Γνωματεύσεις: 13/877/1987
 • Ασφαλιστικοί οργανισμοί:
  -ανάπτυξη του λογαριασμού Θέματα Λογαριασμών: 55.1
  -εμφάνιση του λογαριασμού στον ισολογισμό Θέματα Λογαριασμών: 55.99
  -επικουρικά ταμεία Λογαριασμοί: 55.02
  -ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Λογαριασμοί: 55.00
  -κρατήσεις και εισφορές καθυστέρησης τρέχουσας χρήσεως Λογαριασμοί: 55.90
  -κρατήσεις και εισφορές καθυστερούμενες προηγούμενων χρήσεων Λογαριασμοί: 55.99
  -λοιπά ταμεία κύριας ασφαλίσεως Λογαριασμοί: 55.01
  -μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Λογαριασμοί: 45.23
  -περιεχόμενο του λογαριασμού Θέματα Λογαριασμών: 55.2
 • Ασφάλιστρα:
  -αποθεματικό αυτασφάλισης Λογαριασμοί: 62.05
  -εισπραττόμενα ασφάλιστρα λόγω διακοπής της ασφαλίσεως ζωής εργατοϋπαλλήλων αποχωρούντων από την επιχείρηση Λογαριασμοί: 62.05
  -εργοδοτικές εισφορές για ομαδικές ασφαλίσεις ζωής των εργατοϋπαλλήλων Λογαριασμοί: 62.05
  -κατά κινδύνων ζωής μελών των μελών Δ.Σ επί ομαδικής ασφαλίσεως του προσωπικού Λογαριασμοί: 62.05
  -κατά κινδύνων ζωής του επιχειρηματία των εταίρων (ΕΠΕ, Ο.Ε, ΕΕ) και των οικογενειών τους Λογαριασμοί: 62.05
  -κατά κινδύνων που συνδέονται με την άσκηση της επιχειρήσεως Λογαριασμοί: 62.05
  -ομαδικά ασφάλιστρα ζωής Λογαριασμοί: 62.05
 • ¶υλα πάγια στοιχεία (ασώματες ακινητοποιήσεις):
  -Know - How Λογαριασμοί: 16.01.03
  -αξία κτήσεως Θέματα Λογαριασμών: 16.6
  -αποζημίωση για την αποστέρηση του δικαιώματος ασκήσεως επιχειρήσεως Λογαριασμοί: 81.03.05
  -αποζημίωση λόγω προσβολής άυλου περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης Λογαριασμοί: 81.01.99
  -αποσβέσεις, παύση χρησιμοποίησης ή πώληση άυλου πάγιου στοιχείου Θέματα Λογαριασμών: 16.6
  -απόσβεση των άυλων πάγιων στοιχείων Θέματα Λογαριασμών:
  -διαφορά τους από τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης Θέματα Λογαριασμών: 16.3
  -δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας Λογαριασμοί: 16.01
  -δικαιώματα εκμεταλλεύσεως ορυχείων, μεταλλείων, λατομείων Λογαριασμοί: 16.02
  -δικαιώματα χρήσεως ενσώματων παγίων Λογαριασμοί: 16.04
  -διπλώματα ευρεσιτεχνίας Λογαριασμοί: 16.01.00
  -έννοια Θέματα Λογαριασμών: 16.2
  -ενοίκια από την εκμίσθωσή τους Λογαριασμοί: 75.09
  -ενοίκια μεταλλευτικών παραχωρήσεων Λογαριασμοί: 75.09
  -έσοδα από παραχωρήσεις της χρήσης άυλων στοιχείων Θέματα Λογαριασμών: 75.1
  -ιδιοπαραγόμενα άυλα πάγια στοιχεία Θέματα Λογαριασμών:
  -κέρδη από τη μεταβίβασή τους Λογαριασμοί: 81.03.05
  -κέρδη ή ωφέλεια από τη μεταβίβαση του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως άυλων παγίων στοιχείων (φορολογική αντιμετώπιση) Θέματα Λογαριασμών: 16.4
  -κύρια χαρακτηριστικά Θέματα Λογαριασμών: 16.3
  -λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση της αγοράς και πώλησης άυλου πάγιου στοιχείου Θέματα Λογαριασμών:
  -λοιπές παραχωρήσεις Λογαριασμοί: 16.03
  -μισθωτικά δικαιώματα Θέματα Λογαριασμών: 16.05.1
  -παραχώρηση της χρήσης άυλου πάγιου στοιχείου Θέματα Λογαριασμών: 16.6
  -πνευματική ιδιοκτησία Θέματα Λογαριασμών: 16.05.2
  -ποια άυλα στοιχεία παρακολουθούνται λογιστικά Θέματα Λογαριασμών: 16.5
  -προϋποθέσεις για την αποτίμηση της αξίας των άυλων στοιχείων κατά το Υπουργείο Εμπορίου Θέματα Λογαριασμών: 16.6
  -σήματα Λογαριασμοί: 16.01.02
  -τα δημιουργούμενα από την επιχείρηση καταχωρούνται στο κόστος κτήσεώς τους Θέματα Λογαριασμών: 16.5
 • ¶υλοι τίτλοι δημοσίου
  Γνωματεύσεις: 285/2317/1997
 • Αύξηση κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας:
  -αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων Λογαριασμοί: 41.07 Θέματα Λογαριασμών:
  -αύξηση με απόφαση γενικής συνελεύσεως συνήθους απαρτίας Θέματα Λογαριασμών:
  -αύξηση με απόφαση Δ.Σ Θέματα Λογαριασμών:
  -αύξηση με απόφαση καταστατικής γενικής συνελεύσεως Θέματα Λογαριασμών:
  -αύξηση με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών Θέματα Λογαριασμών:
  -αύξηση με κεφαλαιοποίηση κερδών της χρήσεως Θέματα Λογαριασμών: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -αύξηση με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων Θέματα Λογαριασμών:
  -αύξηση με νέες εισφορές Θέματα Λογαριασμών: 40.00.17
  -αύξηση όταν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών Θέματα Λογαριασμών:
  -δεν αποτελεί τροποποίηση καταστατικού η αύξηση με απόφαση Δ.Σ ή Γ.Σ συνήθους απαρτίας Θέματα Λογαριασμών:
  -διαδικασία Θέματα Λογαριασμών:
  -κεφαλαιοποίηση των κατ' ιδία αποθεματικών Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
  -κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς τράπεζες Θέματα Λογαριασμών:
  -μετατροπή ομολογιών σε μετοχές Θέματα Λογαριασμών: 45.00.5
  -πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αυξήσεως Θέματα Λογαριασμών:
  -ποια αποθεματικά είναι κεφαλαιοποιήσιμα Θέματα Λογαριασμών:
  -πότε συντελείται η αύξηση και γίνονται οι δέουσες λογιστικές εγγραφές Θέματα Λογαριασμών:
  -προθεσμίες καταβολής του ποσού της αυξήσεως Θέματα Λογαριασμών:
  -σπουδαιότητα της αυξήσεως Θέματα Λογαριασμών:
  -τα κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά φορολογούνται αυτοτελώς Θέματα Λογαριασμών:
  -τρόποι αυξήσεως του κεφαλαίου Θέματα Λογαριασμών:
  -φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου Θέματα Λογαριασμών: 40.00.13.5
 • Αυτοκίνητα:
  -ανταλλαγή αυτοκινήτων Θέματα Λογαριασμών: 13.2
  -αντικατάσταση κινητήρα Θέματα Λογαριασμών: 13.2
  -επιβατικά Λογαριασμοί: 13
  -λογιστική αντιμετώπιση της υπεραξίας από πώληση αυτοκινήτων Θέματα Λογαριασμών: 13.2
  -μη έκπτωση Φ.Π.Α επί αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι 9 θέσεων Θέματα Λογαριασμών: 13.2
  -παραχώρηση αδείας κυκλοφορίας αυτοκινήτου Δ.Χ Λογαριασμοί: 16.03
  -πλασματική τιμή πώλησης Θέματα Λογαριασμών: 13.2
  -πώληση αυτοκινήτου Δ.Χ Θέματα Λογαριασμών: 13.2
  -φορολογία υπεραξίας Θέματα Λογαριασμών: 13.2
  -φορτηγά Λογαριασμοί: 13
 • Αυτοπαράδοση αποθεμάτων:
  -ανάληψη από τον επιχειρηματία αποθεμάτων για την ικανοποίηση αναγκών του ή για σκοπούς ξένους προς την άσκηση της επιχειρήσεως Θέματα Λογαριασμών:
  -γενικά για την αυτοπαράδοση αγαθών Θέματα Λογαριασμών:
  -διάθεση αποθεμάτων από υπαγόμενη στο φόρο δραστηριότητα σε άλλη μη υπαγόμενη στο φόρο δραστηριότητα της ίδιας επιχειρήσεως Θέματα Λογαριασμών:
  -διακίνηση, διάθεση και τήρηση αποθήκης δειγμάτων κατά τον Κ.Β.Σ Θέματα Λογαριασμών:
  -δωρεά χορήγηση αποθεμάτων στο προσωπικό της επιχείρησης Θέματα Λογαριασμών:
  -δωρεάν διάθεση δειγμάτων Θέματα Λογαριασμών:
  -δωριζόμενα από την επιχείρηση αποθέματα Θέματα Λογαριασμών:
  -έννοια Θέματα Λογαριασμών:
  -έννοια των δειγμάτων Θέματα Λογαριασμών:
  -επιστροφή αγαθού δωριθέντος με στοιχείο αυτοπαράδοσης Ομάδες: 2.17.2
  -λογιστική αντιμετώπιση της αυτοπαράδοσης αποθεμάτων Θέματα Λογαριασμών:
  -λογιστική αντιμετώπιση των χορηγούμενων δειγμάτων Θέματα Λογαριασμών:
  -νόμιμο δικαιολογητικό στοιχεία κατά τον Κ.Β.Σ Θέματα Λογαριασμών:
  -τα δείγματα από άποψη Φ.Π.Α Θέματα Λογαριασμών:
 • Αυτοτέλεια των χρήσεων:
  -αν φορολογητέα ύλη περιληφθεί σε διαχειριστικό έτος άλλο από αυτό στο οποίο ανήκει Λογαριασμοί: 82.00
  -έννοια Ομάδες:
 • Αφανή αποθεματικά:
  -αναγκαστικά Θέματα Λογαριασμών: 41.3.1
  -αυθαίρετα Θέματα Λογαριασμών: 41.3.1
  -εκ του νόμου Θέματα Λογαριασμών: 41.3.1
  -έννοια Θέματα Λογαριασμών: 41.3.1
  -εξακριβώσιμα ή αναγνωρίσιμα Θέματα Λογαριασμών: 41.3.1
  -κριτική Θέματα Λογαριασμών: 41.3.3
  -μη εξακριβώσιμα ή λανθάνοντα Θέματα Λογαριασμών: 41.3.1
  -πρωτογενή και υστερογενή Θέματα Λογαριασμών: 41.3.1
  -σκοποί Θέματα Λογαριασμών: 41.3.2
  -υποκειμενικής κρίσεως Θέματα Λογαριασμών: 41.3.1
 • Αφορολόγητα αποθεματικά και εκπτώσεις του ν. 1892/1990:
  -κεφαλαιοποιούμενα φορολογούνται αυτοτελώς Θέματα Λογαριασμών:
  -οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να πραγματοποιούν αφορολόγητες εκπτώσεις του ν. 1892/1990 για επενδύσεις που πραγματοποιούν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 2601/1998 (δηλ. μετά την 15.4.1998) Λογαριασμοί: 41.08.00
 • Αφορολόγητα αποθεματικά:
  -γενικά περί αφορολόγητων αποθεματικών Θέματα Λογαριασμών: 41.08.1
  -λογιστική παρακολούθηση των επενδύσεων και των αφορολόγητων αποθεματικών Θέματα Λογαριασμών: 41.08.2
 • Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων
  Λογαριασμοί: 41.92
 • Αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων του ν. 2601/1998:
  -κέρδη επί των οποίων υπολογίζεται Θέματα Λογαριασμών: 41.08.01.1
  -λογιστική παρακολούθηση του αποθεματικού (σχηματισμός - διάλυση - ανάκληση) Θέματα Λογαριασμών: 41.08.01.2
  -προϋποθέσεις για το σχηματισμό του αποθεματικού Θέματα Λογαριασμών: 41.08.01.1
  -υποχρεώσεις της επιχείρησης Θέματα Λογαριασμών: 41.08.01.1
  -ύψος του αφορολόγητου αποθεματικού επί της αξίας της επενδύσεως ή του συνολικού μισθώματος της χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού Θέματα Λογαριασμών: 41.08.01.1
  -χρονικός περιορισμός ολοκλήρωσης της επένδυσης Θέματα Λογαριασμών: 41.08.01.1
 • Αφορολόγητο αποθεματικό κερδών από πώληση εταιρικών μερίδων και μεριδίων:
  -λογιστική αντιμετώπιση Λογαριασμοί: 41.08.05
  -πως υπολογίζεται η ελάχιστη αξία μεταβίβασης Λογαριασμοί: 41.08.05
  -το κέρδος φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20 Λογαριασμοί: 41.08.05
 • Αφορολόγητο αποθεματικό κερδών από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α (άρθρο 38 του ν. 2238/1994):
  -διαδικασία - προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α Θέματα Λογαριασμών:
  -διανομή των κερδών από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α Θέματα Λογαριασμών: 41.08.03.2
  -εμφάνιση στον Ισολογισμό της ακάλυπτης ζημίας από μετοχές κατά τις σύγχρονες αντιλήψεις Θέματα Λογαριασμών: 41.08.03.7
  -η ζημία από την αποτίμηση κινητών αξιών του χαρτοφυλακίου Ανωνύμων Εταιριών Επενδύσεως Χαρτοφυλακίου της χρήσεως 2000 υποβάλλεται σε πενταετή απόσβεση Θέματα Λογαριασμών: 41.08.03.2
  -η ζημία από την πώληση ή την αποτίμηση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α της χρήσεως 2000 υποβάλλονται σε πενταετή απόσβεση Θέματα Λογαριασμών: 41.08.03.2
  -η ζημία της ανώνυμης εταιρίας, ΕΠΕ, κ.λπ που προκύπτει από την αφαίρεση των κερδών από πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α, δε μεταφέρεται στα επόμενα έτη για συμψηφισμό Θέματα Λογαριασμών: 41.08.03.5
  -κέρδη από πωλήσεις μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπά Χρηματιστήρια Θέματα Λογαριασμών: 41.08.03.2
  -κέρδη από πώληση μετοχών από ιδιώτες ή από προσωπικές εταιρίες Θέματα Λογαριασμών: 41.08.03.2
  -λειτουργία του λογαριασμού Θέματα Λογαριασμών: 41.08.03.3
  -λογιστική αντιμετώπιση της μεταβιβάσεως των μετοχών στο Χ.Α.Α στη λογιστική του αγοραστή των μετοχών Θέματα Λογαριασμών: 41.08.03.6
  -λογιστικός χειρισμός κερδών και ζημιών από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων, σύμφωνα με τις απόψεις του Ε.ΣΥ.Λ (Γνωμ. 288/2352/1997) Θέματα Λογαριασμών: 41.08.03.4
  -το ακάλυπτο ποσό ζημίας από αποτίμηση μετοχών και ομολογιών δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα Θέματα Λογαριασμών: 41.08.03.2
  -το ακάλυπτο ποσό ζημίας από πώληση μετοχών δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα Θέματα Λογαριασμών: 41.08.03.2
  -φορολογία μεταβιβάσεως μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α και σε αλλοδαπά Χρηματιστήρια Θέματα Λογαριασμών:
  -φορολογική αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α και σε αλλοδαπά Χρηματιστήρια Θέματα Λογαριασμών: 41.08.03.2
 • Αφορολόγητο αποθεματικό κερδών από πώληση μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α.Α:
  -διαδικασία - προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση των μετοχών Θέματα Λογαριασμών: 18.4.2
  -λογιστική της μεταβίβασης των μετοχών στη λογιστική του αγοραστή των μετοχών Θέματα Λογαριασμών:
  -λογιστική της μεταβίβασης των μετοχών στη λογιστική του πωλητή των μετοχών Θέματα Λογαριασμών: 18.4.2
  -προσδιορισμός της «πραγματικής» αξίας των μετοχών Θέματα Λογαριασμών:
  -φορολογία κατά τη μεταβίβαση των μετοχών Θέματα Λογαριασμών:
  -χρήσιμες επισημάνσεις Θέματα Λογαριασμών:
 • Αφορολόγητο αποθεματικό του άρθρου 20 του ν. 1892/1990 (άρθρο 22 του ν. 1828/1989):
  -επί ποίων κερδών υπολογίζεται το αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων του άρθρου 20 του ν.1892/1990 Θέματα Λογαριασμών:
  -ισχύουσα νομοθεσία Θέματα Λογαριασμών: 41.08.02.1
  -κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 20 του ν. 1892/1990 Θέματα Λογαριασμών:
  -λογιστική παρακολούθηση του αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 20 του ν. 1892/1990 Θέματα Λογαριασμών:
  -παρεχόμενο κίνητρο Θέματα Λογαριασμών: 41.08.02.2
  -ποια δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ για το αφορολόγητο αποθεματικό του άρθρου 20 του ν. 1892/1990 Θέματα Λογαριασμών:
  -ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται να σχηματίζουν το αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων του ν. 1892/1990 και για ποια επενδυτικά αγαθά Θέματα Λογαριασμών: 41.08.02.3
  -σειρά σχηματισμού, στην ίδια χρήση, των αφορολόγητων εκπτώσεων των αναπτυξιακών νόμων και του αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 20 του ν. 1892/1990 Θέματα Λογαριασμών:
  -φορολόγηση του αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 20 του ν. 1892/1990 Θέματα Λογαριασμών:
  -χρόνος επενδύσεως του αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 20 του ν. 1892/1990 Θέματα Λογαριασμών:
 • Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου με ρήτρα ECU ή Ξ.Ν
  Γνωματεύσεις: 237/2222/1995
23 Ιουνίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα