Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Λογιστικά


Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΙΜΗ: €105.27

ISBN: -

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ε. ΣΑΚΕΛΛΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ: -

Ημερομηνία Έκδοσης: 01/01/2005
 

Το έργο, καρπός ενδελεχούς μελέτης των ΔΛΠ και του Ε.ΓΛΣ, καταλαμβάνει 1.000 σελίδες και αποσκοπεί στη σύζευξη Λογιστικού Σχεδίου και Προτύπων, ώστε με βάση τους λογαριασμούς του Ε.ΓΛΣ να καταρτίζονται εσωλογιστικά ή και εξωλογιστικά οι οικονομικές καταστάσεις που απαιτούνται από τα ΔΛΠ.


Ειδικότερα, στο έργο αυτό αναπτύσσονται εν εκτάσει οι ακόλουθες ενότητες:

 • Νομοθεσία, εμπορική και φορολογική, περί εφαρμογής των ΔΛΠ.
 • Τρόπος τήρησης των Λογιστικών Βιβλίων μετά την εφαρμογή των ΔΛΠ και οδηγίες εξωλογιστικής κατάρτισηςτων οικονομικών καταστάσεων που προβλέ­πονται από τα ΔΛΠ.
 • Ένταξη όλων των λογαριασμών του Ε.ΓΛΣ στα αρμόδια ΔΛΠ, ομαδοποίηση των λογαριασμών του Ε.ΓΛΣ κατά λογαριασμό των οικονομικών καταστάσεων των ΔΛΠ και παράθεση των κανόνων καταχώρησης και αποτίμησης αυτών σύμφωνα με τα ΔΛΠ και το Ε.ΓΛΣ.
 • Συνοπτική παρουσίαση των σπουδαιότερων ΔΛΠ και επισήμανση των διαφο­ρών τους με το Ε.ΓΛΣ.
 • Συνεξέταση καθενός λογαριασμού των υποδειγμάτων των οικονομικών κατα­στάσεων των ΔΛΠ (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, κλπ) με τους αντίστοιχους λογαριασμούς του Ε.ΓΛΣ και παρουσίαση των κανόνων που διέ­πουν την αρχική καταχώρηση, τη μεταγενέστερη αποτίμηση, απομείωση, από­σβεση κλπ καθώς και τους κανόνες επιμέτρησης των εσόδων, εξόδων και αποτε­λεσμάτων που προβλέπουν τα ΔΛΠ, σε αντιστοίχιση με τους κανόνες που προ­βλέπονται από το Ε.ΓΛΣ και τον ΚΒΣ.
 • Εξετάζονται ενδελεχώς οι καταστάσεις: Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Ταμιακής Ροής, με βάση τα ΔΛΠ και το Ε.ΓΛΣ.
 • Εξετάζονται ενδελεχώς οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Οικονο­μικές Καταστάσεις κατά Τομέα και προσδιορίζεται το κέρδος ανά μετοχή, ανα­λύοντας και εμπεδώνοντας με λογιστικά παραδείγματα τα σχετικά ΔΛΠ.
 • Καταγράφονται οι «Επεξηγηματικές Σημειώσεις» που απαιτούνται από καθένα ΔΛΠ, και οι οποίες πρέπει να συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις.
 • Αποσαφηνίζεται το ΔΠΧΠ 1 περί πρώτης εφαρμογής των ΔΛΠ και με εκτετα­μένη πρακτική εφαρμογή μετατρέπεται ο Ισολογισμός του Ε.ΓΛΣ της 1.1.2004 σε Ισολογισμό εκκίνησης εφαρμογής των ΔΛΠ και δίνονται οδηγίες με παρα­δείγματα πως πρέπει να καταρτιστεί ο πρώτος ενοποιημένος ισολογισμός με βάση τα ΔΛΠ καθώς και πως θα εξευρεθούν τα προσαρμοσμένα  στα ΔΛΠ συ­γκριτικά ποσά της χρήσεως 2004.
 • Παρουσιάζονται και εμπεδώνονται με παραδείγματα τα οικονομικά μαθημα­τικά που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των ΔΛΠ και παρέχονται χρήσι­μοι Πίνακες Οικονομικών Μαθηματικών.
 • Σε Προσάρτημα παρατίθεται πλήρης σειρά δημοσιευμένων ετήσιων και περιοδι­κών οικονομικών καταστάσεων συνταγμένων με βάση τα ΔΛΠ.

Το περιεχόμενο του παρό­ντος έργου χωρίζεται σε οκτώ μέρη και ένα «Προσάρ­τημα», με το ακόλουθο, συ­νο­πτικά περιγραφόμενο, περιεχόμενο: Πιστεύω ότι το παρόν έργο, καρπός πολύμοχθης ενδελεχούς έρευνας και συν­δεδυασμέ­νης μελέτης των ΔΛΠ, του Ε.ΓΛΣ και της κείμενης εμπορικής και φορολο­γικής νομοθεσίας, θα αποτελέσει, στα χέρια των συναδέλφων Λογιστών, πολύτιμο «εργαλείο» κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων που επι­βάλλουν τα ΔΛΠ, επεξεργαζόμενοι ακόμη και εξωλο­γιστικά την πρώτη ύλη που προκύπτει από τους λογαριασμούς του Ε.ΓΛΣ, χωρίς να απαιτεί­ται να «πειρά­ξουν» τη σημερινή λο­γιστικομηχανογραφική οργάνωση της επιχείρησής τους, δηλαδή με ελάχιστο λογι­στικομηχανογραφικό κόστος. Η εξωλογιστική αυτή σύ­ζευξη Ε.ΓΛΣ και ΔΛΠ αποτε­λεί, κατά τη γνώμη μου, τη μόνη ανώδυνη λύση στις μικρού και μεσαίου με­γέθους ελληνικές επιχειρήσεις που καλούνται να εφαρμό­σουν τα ΔΛΠ.

Αξιολογήστε αυτό το βιβλίο Παραγγελία βιβλίου


Συνολική βαθμολογία βιβλίου (4 χρήστες)   

Όνομα Χρήστη: Παναγιώτου Πέτρος
Βαθμολογία:  
Τα θερμά μου συγχαρητήρια για την ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη παρουσίαση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Ενα τέτοιο βιβλίο δεν πρέπει να λείπει από τη βιβλιοθήκη των λογιστών Με εκτίμηση Π. Παναγιώτου Υπάλληλος Υπ. Οικονομικών
 
Όνομα Χρήστη: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΤΑΗ
Βαθμολογία:  
Γράψτε εδώ τα σχόλιά σας : ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΣΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ Κ. Ε. ΣΑΚΕΛΛΗ "NUBER ONE"
 
Όνομα Χρήστη: Στέλιος Φ.
Βαθμολογία:  
Κύριε Καθηγητά, Είστε ο ορισμός της λυδίας λίθου της προσφοράς ενός ανθρώπου και πολύ απίθανος στην σύλληψη και την συνδεσμολογία ... Σας ευχαριστώ!
 
Όνομα Χρήστη: ΓΙΩΡΓΟΣ
Βαθμολογία:  
ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
 
23 Ιουνίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα