Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Φορολογία


ΤΟ «ΕΡΓΟΝ» ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΗ: €70.00

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΕΜ. ΣΑΚΕΛΛΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΒΡΥΚΟΥΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.ΣΑΚΕΛΛΗ Ο.Ε

Ημερομηνία Έκδοσης: 04/10/2011
 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε. ΣΑΚΕΛΛΗ

 

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να πληροφορήσουμε τα οικονομικά στελέχη των επιχειρήσεων ότι κυκλοφόρησε η νέα συγγραφική εργασία του καθηγητή Πανεπιστημίου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΚΕΛΛΗ με  τον  ακόλουθο  τίτλο:

 ΤΟ «ΕΡΓΟΝ» ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

(Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων - Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ  ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ κλπ

 &

ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ

*

Παράλληλη -; συνδυασμένη ανάλυση και ερμηνεία:

·        Δικαίου των Εταιριών

·        Noμοθεσίας περί φορολογίας Εισοδήματος (μέχρι και το νέο νόμο 3943/31.3.2011)

·        Λογιστικών Διαφορών κατά λογαριασμό Ε.ΓΛΣ

·        Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.ΓΛΣ)

·        Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π)

·        Προσδιορισμού και Φορολογίας Αποτελεσμάτων

·        Σύνταξης, Ελέγχου, Δημοσιότητας και Έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων

Το «έργον» καταλαμβάνει 968 σελίδες και διατίθεται από τα κεντρικά βιβλιοπωλεία των Αθηνών και από επαγγελματίες πωλητές στην τιμή των εβδομήντα (70) ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. 

Στη συνημμένη σελίδα απαριθμούνται τα σπουδαιότερα κεφάλαια της δομής του έργου προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να σχηματίσουν μια αμυδρή αντίληψη της σημαντικότητας των θεμάτων που αναπτύσσονται, αναλύονται και με πρακτικά παραδείγματα εμπεδώνονται στις 968 σελίδες του έργου.


ΟΙ   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ   ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ  ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

ΤΟΥ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  ΤΟΥ  ΒΙΒΛΙΟΥ

·          ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

-          Υπόδειξη της λογιστικής διαδικασίας με σχετικό Παράδειγμα

*

·          ΠΟΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ

*

·          ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ:  ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ Ε.ΓΛΣ

(Πληροφορία απαραίτητη για την κατάρτιση της Δήλωσης Φορολ. Εισοδήματος χρήσεως 2010)

*

·          ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ

*

·          ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

-          (Ανάλυση των φορολογικών διατάξεων -; Παραδείγματα υπολογισμού του φόρου)

-          Ανώνυμης Εταιρίας

-          Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης

-          Ομόρρυθμης εταιρίας

-          Ετερόρρυθμης εταιρίας

-          Κοινοπραξιών

-          Συνεταιρισμών

-          Αστικών Εταιριών

-          Κοινωνιών Αστικού Δικαίου

-          Αλλοδαπών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

-          Υποκαταστημάτων αλλοδαπών Εταιριών

-          Νομικών Προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

-          κ.λ.π.

*

·          ΤΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ -; ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ -; ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ

*

·          ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ κλπ)

(Σχηματισμός, Διανομή, Κάλυψη Ζημιών, Κεφαλαιοποίηση κ.λ.π).

Προσδιορισμός του φόρου -; Ανάλυση των διατάξεων του Εμπορικού δικαίου. Εξατομικευμένη έρευνα και ανάλυση καθενός αποθεματικού)

*

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ Α.Ε & ΕΠΕ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

(Άρθρο 80 του Ν. 3842/2010)

(Υπόδειξη των Ελεγκτικών και Λογιστικών διαδικασιών στο τέλος της χρήσεως)

*

·          ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

*

·          ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΠΕΡΑΙΩΣΗ)

(Ανάλυση των σχετικών διατάξεων -; παραδείγματα)

Προσοχή : χορηγείται δωρεάν ανά βιβλίο CD με το οποίο μπορείτε να ελέγξετε τη φορολογική δήλωση της επιχείρησής σας.

*

·          ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΟΙ ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΚΛΠ, ΣΤΟ

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ε.ΓΛΣ ή ΤΑ ΔΛΠ.

-          Ιεράρχηση λογιστικής διαδικασίας

-          Κατάρτιση των καταστάσεων, Έλεγχος, Δημοσιεύσεις, έγκριση από τη Γ.Σ,  

       υποβολή στη Νομαρχία, κλπ.

-          Αντιμετώπιση όλων των θεμάτων εμπορικού και φορολογικού δικαίου -;

-          Ανάλυση διατάξεων -; Υποδείγματα εγγράφων, Πιστοποιητικών,

Πρακτικών Συνελεύσεων και Δ.Σ, κλπ.

*

·          ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ -; ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡ. ΔΗΛΩΣΕΩΝ -;

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (παρ. 23.2.4 σελ. 170 - 177)

Όσοι επιθυμούν να προμηθευτούν το έργο μπορούν να αποταθούν στην εκδοτική εταιρία «ΒΡΥΚΟΥΣ» και ενημερώνουμε τους πελάτες μας ότι δικαιούνται και ανάλογη έκπτωση :

·                    Στα τηλέφωνα  210 / 4523938,  4533122

·                    Στο FAX  210 / 4514361

·                    Στα email ntai@pandektis.gr, info@pandektis.gr

 

 


Αξιολογήστε αυτό το βιβλίο Παραγγελία βιβλίου


Συνολική βαθμολογία βιβλίου

(Το βιβλίο δεν έχει αξιολογηθεί ακόμα απο κανένα χρήστη)
28 Νοεμβρίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα