Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Λογιστικά


ΤΑ ΕΣΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ [ΔΑΠΑΝΕΣ] ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΙΜΗ: €60.00

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΕΜ. ΣΑΚΕΛΛΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΒΡΥΚΟΥΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.ΣΑΚΕΛΛΗ Ο.Ε

Ημερομηνία Έκδοσης: 03/10/2011
 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

 

Η νέα συγγραφική εργασία του καθηγητή κ. Ε. Σακέλλη με τον τίτλο:

 

     ΤΑ ΕΣΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ [ΔΑΠΑΝΕΣ]

ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

   συνεξεταζόμενα από άποψη:

 

·     Φορολογίας Εισοδήματος

     μέχρι και τους Ν. 3842/10, 3888/30.9.2010

                                                                       

·     Φόρου Προστιθέμενης Αξίας & Χαρτοσήμου

     μέχρι και τους Ν. 3842/10, 3845/10, 3899/17.12.2010

                                                                       

·     Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων

     μέχρι και το Ν. 3842/23.4.2010

                                                                       

     Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ)

                                      και

            Περίγραμμα Νομοθεσίας και Λογιστική του Φ.Π.Α.

           

Στο έργο αναλύονται διεξοδικά τα ‘Εσοδα και Έξοδα (Δαπάνες) των Επιχειρήσεων από όλες τις οπτικές γωνίες που ενδιαφέρουν τους Λογιστές -; Φοροτεχνικούς, προκειμένου να αντιμετωπίζουν λογιστικά και φορολογικά (Λογιστικές διαφορές κ.λ.π.) τους δύο αυτούς συντελεστές του φορολογητέου εισοδήματος.  Επιπλέον αναλύονται οι διατάξεις της νομοθεσίας περί Φ.Π.Α που γεννούν λογιστικά προβλήματα και υποδεικνύεται η λογιστική αντιμετώπισή τους.

To έργο καταλαμβάνει 792 σελίδες και διατίθεται στα βιβλιοπωλεία στην τιμή των εξήντα (60) ευρώ, στην οποία περιλαμβάνεται και  ο ανάλογος Φ.Π.Α.  Στους πελάτες μας χορηγούμε την ανάλογη έκπτωση...


Με το παρόν συνοπτικό μας σημείωμα θέλουμε να σας πληροφορήσουμε ότι μόλις κυκλοφόρησε η νέα συγγραφική εργασία του Καθηγητή -; Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Ε. ΣΑΚΕΛΛΗ με τον τίτλο :

«ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ [ΔΑΠΑΝΕΣ] ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

       Στο έργο αυτό παρουσιάζονται τα Έσοδα και Έξοδα (Δαπάνες) των Επιχειρήσεων αναλυόμενες κατά λογαριασμό του Ε.ΓΛΣ και εξεταζόμενες από άποψη:

·     Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ)

·     Δικαίου των Επιχειρήσεων

·     Φορολογίας Εισοδήματος

·     Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων

·     Φόρου Προστιθέμενης Αξίας & Χαρτοσήμου

Ειδικότερα πρέπει να επισημανθεί ότι στο υπό συζήτηση έργο εντοπίζονται κατά λογαριασμό του Ε.ΓΛΣ οι καλούμενες ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, δηλαδή τα έξοδα που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα και συνεπώς επιβάλλεται και επί αυτών φόρος εισοδήματος, καθώς και ο Φ.Π.Α εκροών που δεν εκπίπτει και συνεπώς βαρύνει την επιχείρηση.

Δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής του Λογιστικού Κόσμου της χώρας ότι, σύμφωνα με το άρθρο 38 §§ 3-5 του Ν. 2873/2000, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 § 9 του πρόσφατου Ν. 3842/2010, ο Λογιστής -; Φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος εκτός των άλλων και:

   «για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων της χρήσεως με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης και τις οποίες παραθέτει αναλυτικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος».

Όπως επεξηγείται στην ΠΟΛ 1135/4.10.2010 «Ειδικά η κατάσταση με τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες που προβλέπεται με τις νέες διατάξεις θα συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011 και επόμενων», δηλαδή από τη χρήση 2010.

Σημειώνεται ότι το υπό συζήτηση έργο του κ. Ε. Σακέλλη θα αποτελέσει το μοναδικό, άριστο και υπεύθυνο βοήθημα που έχει ανάγκη ο πολύμοχθος Λογιστής για να ανταποκριθεί άμεσα και υπεύθυνα και στις νέες και υπεύθυνες υποχρεώσεις του.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ. 210/4523938,  4533122

fax.  210 4514361 

email :  ntai@pandektis.gr

Υπεύθυνη :  κα. Νταή


Αξιολογήστε αυτό το βιβλίο Παραγγελία βιβλίου


Συνολική βαθμολογία βιβλίου

(Το βιβλίο δεν έχει αξιολογηθεί ακόμα απο κανένα χρήστη)
23 Ιουνίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα