Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Νέα του Λογιστή

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1032/22.2.2018 "Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ 1028/2017 σχετικά με τον φόρο ασφαλίστρων".  (27/02/2018)

ΠΟΛ.1032/22.2.2018 "Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ 1028/2017 σχετικά με τον φόρο ασφαλίστρων". .

ΣΛΟΤ: Α.Π.2265//2018 "Τιμολόγιο Παραγωγού - Αυτοτιμολόγηση". (27/02/2018)

ΣΛΟΤ: Α.Π.2265//2018 "Τιμολόγιο Παραγωγού - Αυτοτιμολόγηση".

ΣΛΟΤ: Α.Π.2369//2018 «Μεταφορά υπολοίπων λογαριασμών υποχρεώσεων προσωπικής εταιρείας σε λογαριασμούς εταίρων, λόγω διακοπής εργασιών». (27/02/2018)

ΣΛΟΤ: Α.Π.2369//2018 «Μεταφορά υπολοίπων λογαριασμών υποχρεώσεων προσωπικής εταιρείας σε λογαριασμούς εταίρων, λόγω διακοπής εργασιών».

ΣΛΟΤ: Α.Π.2369//2018 «Μεταφορά υπολοίπων λογαριασμών υποχρεώσεων προσωπικής εταιρείας σε λογαριασμούς εταίρων, λόγω διακοπής εργασιών».  (27/02/2018)

ΣΛΟΤ: Α.Π.2369//2018 «Μεταφορά υπολοίπων λογαριασμών υποχρεώσεων προσωπικής εταιρείας σε λογαριασμούς εταίρων, λόγω διακοπής εργασιών».

"Δηλώσεις Φόρου Πλοίων Πρώτης Κατηγορίας Ν.27/1975 - Οδηγίες Χρήσης ". Aναρτήθηκε στο site της Α.Α.Δ.Ε. το εγχειρίδιο χρήσης (Ενημέρωση 20-02-2018). (22/02/2018)

"Δηλώσεις Φόρου Πλοίων Πρώτης Κατηγορίας Ν.27/1975 - Οδηγίες Χρήσης ".

ΔΕΑΦ Β 1027318 ΕΞ 2018 "Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση υποβολής μισθωτηρίων συμβολαίων σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης που εκμισθώνει ακίνητα". (22/02/2018)

ΔΕΑΦ Β 1027318 ΕΞ 2018 "Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση υποβολής μισθωτηρίων συμβολαίων σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης που εκμισθώνει ακίνητα".

ΠΟΛ.1024/13.2.2018 "Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 για το φορολογικό έτος 2017". (22/02/2018)

ΠΟΛ.1024/13.2.2018 "Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 για το φορολογικό έτος 2017".

ΠΟΛ.1025/16.2.2017 "Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ 14 Α)." (22/02/2018)

ΠΟΛ.1025/16.2.2017 "Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ 14 Α)."

ΠΟΛ.1028/16.2.2018 "Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης υπ' αριθ. 277/2017 της Α' Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την επιβολή και ισχύ μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε περίπτωση θέσης σε εκκαθάριση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας συνεταιριστικής.... (22/02/2018)

ΠΟΛ.1028/16.2.2018 "Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης υπ' αριθ. 277/2017 της Α' Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την επιβολή και ισχύ μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε περίπτωση θέσης σε εκκαθάριση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας συνεταιριστικής οργάνωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4384/2016".

Πολ.1029/15.2.2018 "Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 στις περιπτώσεις που τα αντισυμβαλλόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, έχουν ......... (22/02/2018)

Πολ.1029/15.2.2018 "Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 στις περιπτώσεις που τα αντισυμβαλλόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, έχουν φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή"...

ΠΟΛ.1030/15.2.2018 "Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την έκδοση καταλογιστικών πράξεων φόρων ή προστίμων σε βάρος πτωχών για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας".  (22/02/2018)

ΠΟΛ.1030/15.2.2018 "Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την έκδοση καταλογιστικών πράξεων φόρων ή προστίμων σε βάρος πτωχών για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας".

Α.Π. Δ.15/Δ/οικ.9290/183/2018 "Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα". (15/02/2018)

Α.Π. Δ.15/Δ/οικ.9290/183/2018 "Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα".

ΠΟΛ.1023/12.2.2018 "Διευκρινίσεις σχετικά με τις φορολογικές αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης που έχουν αποκτηθεί συνεπεία μεταβίβασης αυτής στο πλαίσιο εξυγίανσής της". (15/02/2018)

ΠΟΛ.1023/12.2.2018 "Διευκρινίσεις σχετικά με τις φορολογικές αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης που έχουν αποκτηθεί συνεπεία μεταβίβασης αυτής στο πλαίσιο εξυγίανσής της".

ΠΟΛ.1026/12.2.2018 "Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και λοιπές περιπτώσεις παραβάσεων". (15/02/2018)

ΠΟΛ.1026/12.2.2018 "Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και λοιπές περιπτώσεις παραβάσεων".

ΠΟΛ.1027/12.2.2018 "Τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007 - Α' 153) με τους ν. 4446/2016 (Α'240), ν. 4472/2017 (Α' 74), ν. 4491/2017 (Α' 152) και ν. 4512/2018 (Α'5): Επισήμανση βασικών μεταβολών στη διαδικασία της πτώχευσης και παροχή..... (15/02/2018)

ΠΟΛ.1027/12.2.2018 "Τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007 - Α' 153) με τους ν. 4446/2016 (Α'240), ν. 4472/2017 (Α' 74), ν. 4491/2017 (Α' 152) και ν. 4512/2018 (Α'5): Επισήμανση βασικών μεταβολών στη διαδικασία της πτώχευσης και παροχή οδηγιών".

ΔΕΑΦ 1021217 ΕΞ 2018 "Φορολογική μεταχείριση των αποζημιώσεων για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται κατά την παροχή μισθωτής εργασίας στην αλλοδαπή". (12/02/2018)

ΔΕΑΦ 1021217 ΕΞ 2018 "Φορολογική μεταχείριση των αποζημιώσεων για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται κατά την παροχή μισθωτής εργασίας στην αλλοδαπή".

ΠΟΛ.1022/5.2.2018 "Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην χορήγηση και ανανέωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος των Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) και των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων Δ.Χ(Τ.Λ.Δ.Χ.)" . (12/02/2018)

ΠΟΛ.1022/5.2.2018 "Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην χορήγηση και ανανέωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος των Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) και των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων Δ.Χ(Τ.Λ.Δ.Χ.)" .

ΔΕΑΦ 1017570 ΕΞ 2018 “ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ”… (06/02/2018)

ΔΕΑΦ 1017570 ΕΞ 2018 “ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ”…

ΠΟΛ. 1021/1.2.2018 "Κοινοποίηση της γνωμοδότησης υπ' αριθ. 291/2017 του Β' τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων της παραγράφου 35 του άρθρου 72 (πρώην 66) του Κ.Φ.Δ. επί παραβάσεων έκδοσης εικονικών στοιχείων που.. (06/02/2018)

ΠΟΛ. 1021/1.2.2018 "Κοινοποίηση της γνωμοδότησης υπ' αριθ. 291/2017 του Β' τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων της παραγράφου 35 του άρθρου 72 (πρώην 66) του Κ.Φ.Δ. επί παραβάσεων έκδοσης εικονικών στοιχείων που η εικονικότητα του στοιχείου αφορά τον χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής, οι οποίες διαπράχθηκαν μέχρι τις 26.7.2013 και μέχρι την κατάθεση του ν. 4337/2015 (12.10.2015) δεν είχαν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων".

ΠΟΛ.1018/1.2.2018 "Κοινοποίηση της 215/2017 γνωμοδότησης του Β' τμήματος του Ν.Σ.Κ. - Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας δασών". (06/02/2018)

ΠΟΛ.1018/1.2.2018 "Κοινοποίηση της 215/2017 γνωμοδότησης του Β' τμήματος του Ν.Σ.Κ. - Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας δασών".

ΠΟΛ.1020/1.2.2017 "Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 266/2017 γνωμοδότησης του ΝΣΚ". (06/02/2018)

ΠΟΛ.1020/1.2.2017 "Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 266/2017 γνωμοδότησης του ΝΣΚ".

ΟΑΕΔ “ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΒΛΑΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (05/02/2018)

ΟΑΕΔ  “ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΒΛΑΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΛ.1015/30.1.2018 “ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ”. (05/02/2018)

ΠΟΛ.1015/30.1.2018 “ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ”.

ΠΟΛ.1017/1.2.2018 "Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 404 και 405 (τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ. 356/1974-ΚΕΔΕ) καθώς και των άρθρων 176,177, 207 και 208 (τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού Κώδικα) .... (05/02/2018)

ΠΟΛ.1017/1.2.2018 "Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 404 και 405 (τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ. 356/1974-ΚΕΔΕ) καθώς και των άρθρων 176,177, 207 και 208 (τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού Κώδικα) του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α'5/17.1.2018) και συναφή θέματα."

"Παρατείνεται η Υποβολη του Εντύπου Ε11 μέχρι 28/02/2018". (29/01/2018)

"Παρατείνεται η Υποβολη του Εντύπου Ε11 μέχρι 28/02/2018".

Εργατικά - Ασφαλιστικά
Αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/οικ.1110/289/2018 “Καθορισμός ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)”. (29/01/2018)

Αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/οικ.1110/289/2018 “Καθορισμός ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)”.

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α.: Αρ. 5/2018 "Επέκταση των παροχών μητρότητας στις παρένθετες, τεκμαιρόμενες μητέρες και στις γυναίκες που υιοθετούν τέκνο". (29/01/2018)

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α.: Αρ. 5/2018 "Επέκταση των παροχών μητρότητας στις παρένθετες, τεκμαιρόμενες μητέρες και στις γυναίκες που υιοθετούν τέκνο".

Οικονομικά Νέα
ΣΛΟΤ: Α.Π.2114/24.10.2017 “ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ”. (29/01/2018)

ΣΛΟΤ: Α.Π.2114/24.10.2017 “ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ”.

ΣΛΟΤ: Α.Π.2115//2017 “ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ”. (29/01/2018)

ΣΛΟΤ: Α.Π.2115//2017 “ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ”.

ΠΟΛ.1012/22.1.2018 "Καθορισμός ζητημάτων προθεσμιών, καταβολής, αρμοδιοτήτων και κάθε αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του ν. 4512//2018 (Α΄5), ως προς την μείωση των προστίμων ή των πρόσθετων φόρων." (26/01/2018)

ΠΟΛ.1012/22.1.2018 "Καθορισμός ζητημάτων προθεσμιών, καταβολής, αρμοδιοτήτων και κάθε αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του ν. 4512//2018 (Α΄5), ως προς την μείωση των προστίμων ή των πρόσθετων φόρων."

ΠΟΛ.1013/22.1.2018 "Απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. σεισμόπληκτων κτισμάτων που βρίσκονται στο Δήμο Λέσβου και τη νήσο Κω." (26/01/2018)

ΠΟΛ.1013/22.1.2018 "Απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. σεισμόπληκτων κτισμάτων που βρίσκονται στο Δήμο Λέσβου και τη νήσο Κω."

ΠΟΛ.1001/2.1.2018 "Τεχνικές προδιαγραφές Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) παιγνιομηχανημάτων". (23/01/2018)

ΠΟΛ.1001/2.1.2018 "Τεχνικές προδιαγραφές Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) παιγνιομηχανημάτων".

ΠΟΛ.1011/18.1.2018 “Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), καθορισμός του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού της αξίας αυτής, της ........ (23/01/2018)

ΠΟΛ.1011/18.1.2018 “Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), καθορισμός του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού της αξίας αυτής, της αμοιβής και του τρόπου πληρωμής αυτού καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος".

ΣΛΟΤ: Α.Π.2017/2017 "Λογιστικές εγγραφές για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με κάρτες pos". (23/01/2018)

ΣΛΟΤ: Α.Π.2017/2017 "Λογιστικές εγγραφές για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με κάρτες pos".

ΣΛΟΤ: Α.Π.2055/2017 “ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ”. (23/01/2018)

ΣΛΟΤ: Α.Π.2055/2017 “ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ”.

Ν.4512/17.1.2018 “Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ Γ' ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ”. (19/01/2018)

Ν.4512/17.1.2018 “Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ Γ' ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ”.

ΠΟΛ.1009/16.1.2018 "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 74 N.4509/2017 (ΦΕΚ 201Α'/22.12.2017) που αφορούν σε θέματα ΦΠΑ". (19/01/2018)

ΠΟΛ.1009/16.1.2018 "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 74 N.4509/2017 (ΦΕΚ 201Α'/22.12.2017) που αφορούν σε θέματα ΦΠΑ".

ΠΟΛ.1010/16.1.2018 "Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ". (19/01/2018)

ΠΟΛ.1010/16.1.2018 "Παροχή  συμπληρωματικών  διευκρινίσεων σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ".

ΠΟΛ.1005/11.1.2018 “ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ”. (16/01/2018)

ΠΟΛ.1005/11.1.2018 “ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ”.

ΠΟΛ.1008/10.1.2018 “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α.”. (16/01/2018)

ΠΟΛ.1008/10.1.2018 “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α.”.

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ.1006/10.01.2018 “Φορολογική αντιμετώπιση συντάξεων, παροχών και άλλων παρόμοιων αμοιβών που καταβάλλονται έναντι προηγούμενων ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών βάσει Συμβάσεων για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας”. (12/01/2018)

ΠΟΛ.1006/10.01.2018 “Φορολογική αντιμετώπιση συντάξεων, παροχών και άλλων παρόμοιων αμοιβών που καταβάλλονται έναντι προηγούμενων ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών βάσει Συμβάσεων για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας”.

Οικονομικά Νέα
Α.62134/4100/2017 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ 120 ΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ Φ.Κ.Α”.  (11/01/2018)

Α.62134/4100/2017 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ 120 ΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ Φ.Κ.Α”.

ΔΕΛΒ 1192636 ΕΞ 2017 “24750 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΟΥΝ ΤΟ 2018”. (11/01/2018)

ΔΕΛΒ 1192636 ΕΞ 2017 “24750 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΟΥΝ ΤΟ 2018”.

ΕΛΤΕ 1/2018 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΠΧΑ 9». (11/01/2018)

ΕΛΤΕ 1/2018 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΠΧΑ 9».

Ν.4509/2017 “ΦΕΚ τ. Α'- 201/22.12.2017” ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ ΣΕ 5 ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟY”.  (11/01/2018)

Ν.4509/2017  “ΦΕΚ τ.  Α'- 201/22.12.2017” ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ ΣΕ 5 ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟY”.

ΠΟΛ 1212/21.12.2017 “ΘΕΣΗ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ”. (11/01/2018)

ΠΟΛ 1212/21.12.2017 “ΘΕΣΗ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ”.

ΠΟΛ.1002/21.12.2018 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ Ν.4483/2017». (11/01/2018)

ΠΟΛ.1002/21.12.2018 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ Ν.4483/2017».

ΠΟΛ.1003/3.1.2018 «ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΕΙΚΕΣΤΕΡΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ». (11/01/2018)

ΠΟΛ.1003/3.1.2018 «ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΕΙΚΕΣΤΕΡΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ».

ΠΟΛ.1004/2018 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 185/2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. (11/01/2018)

ΠΟΛ.1004/2018 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 185/2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ.

ΠΟΛ.1214/22.12.2017 “ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΕΙΚΕΣΤΕΡΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ”. (11/01/2018)

ΠΟΛ.1214/22.12.2017 “ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΕΙΚΕΣΤΕΡΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ”.

ΠΟΛ.1215/21.12.2017 “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ.1189/2017 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ”. (11/01/2018)

ΠΟΛ.1215/21.12.2017 “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ.1189/2017 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ”.

ΠΟΛ.1216/22.12.2017 «ΜΕΧΡΙ 28/2/2018 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ Ε9 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ». (11/01/2018)

ΠΟΛ.1216/22.12.2017 «ΜΕΧΡΙ 28/2/2018 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ Ε9 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ».

ΠΟΛ.1216/22.12.2017 «ΜΕΧΡΙ 28/2/2018 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ Ε9 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ». (11/01/2018)

ΠΟΛ.1216/22.12.2017 «ΜΕΧΡΙ 28/2/2018 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ Ε9 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ».

ΠΟΛ.1217/21.12.2017 “ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ”. (11/01/2018)

ΠΟΛ.1217/21.12.2017 “ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ”.

ΠΟΛ.1218/22.12.2017 “ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ Η ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΗΣ § 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡ.117 ΤΟΥ Ν. 4387/2016”. (11/01/2018)

ΠΟΛ.1218/22.12.2017 “ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ Η ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΗΣ § 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡ.117 ΤΟΥ Ν. 4387/2016”.

ΠΟΛ.1219/2017 «Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ». (11/01/2018)

ΠΟΛ.1219/2017 «Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ».

ΠΟΛ.1222/28.12.2017 «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ».  (11/01/2018)

ΠΟΛ.1222/28.12.2017 «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ».

ΠΟΛ.1223/29.12.2017 «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΩΣ 50.000?». (11/01/2018)

ΠΟΛ.1223/29.12.2017 «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΩΣ 50.000€».

ΠΟΛ.1207/20.12.2017 “ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ”. (22/12/2017)

ΠΟΛ.1207/20.12.2017 “ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ”.

ΠΟΛ.1208/20.12.2017 " Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθ. ΔΕΛ Β 1181829 ΕΞ 2017/5.12.2017 (Β'4314) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ".  (22/12/2017)

ΠΟΛ.1208/20.12.2017 " Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθ. ΔΕΛ Β 1181829 ΕΞ 2017/5.12.2017 (Β'4314) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ".

ΠΟΛ.1209/20.12.2017 "Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών σχετικά με την υποβολή μηνυτήριων αναφορών για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής στη φορολογία εισοδήματος". (22/12/2017)

ΠΟΛ.1209/20.12.2017 "Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών σχετικά με την υποβολή μηνυτήριων αναφορών για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής στη φορολογία εισοδήματος". 

ΠΟΛ.1210/20.12.2017 "Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας ετών 2017 και επομένων." (22/12/2017)

ΠΟΛ.1210/20.12.2017 "Δαπάνες επιστημονικής και  τεχνολογικής έρευνας ετών 2017 και επομένων."

ΠΟΛ.1211/2017 "Παροχή οδηγιών για την αναγραφή του επιβαλλόμενου, στη διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών, περιβαλλοντικού τέλους επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων". (22/12/2017)

ΠΟΛ.1211/2017 "Παροχή οδηγιών για την αναγραφή του επιβαλλόμενου, στη διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών, περιβαλλοντικού τέλους επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων".

ΠΟΛ.1200/12.12.2017 "ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΕΝΦΙΑ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ". (18/12/2017)

ΠΟΛ.1200/12.12.2017 "ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΕΝΦΙΑ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ".

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.  (18/12/2017)

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ME ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑ Η 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  (15/12/2017)

ME ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑ Η 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΟΛ.1197 και 1198/2017 ΦΕΚ 4385/13.12.2017 “ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Φ.Π.& Ν.Π”. (15/12/2017)

ΠΟΛ.1197 και 1198/2017 ΦΕΚ 4385/13.12.2017 “ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Φ.Π.& Ν.Π”.

Κ.Υ.Α Α.133473 /5.12.2017 “ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΕΟΙ ΚΑΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΜΕΣΩ POS”. (14/12/2017)

Κ.Υ.Α Α.133473 /5.12.2017 “ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΕΟΙ ΚΑΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΜΕΣΩ POS”.

ΠΟΛ.1201/6.12.2017 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ”. (14/12/2017)

ΠΟΛ.1201/6.12.2017 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ”.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017). (12/12/2017)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017).

ΠΟΛ.1196/8.12.2017 "Απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988(ΦΕΚ 497Β) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ 1338Β)". (12/12/2017)

ΠΟΛ.1196/8.12.2017 "Απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988(ΦΕΚ 497Β) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ 1338Β)"

ΠΟΛ.1199/6.12.2017 "Αντιμετώπιση υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου για ακίνητα που βρίσκονται στο Δήμο Ψυχικού". (12/12/2017)

ΠΟΛ.1199/6.12.2017 "Αντιμετώπιση υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου για ακίνητα που βρίσκονται στο Δήμο Ψυχικού".

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 45/7.12.2017 “Yπολογισμός ημερών των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών”. (08/12/2017)

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 45/7.12.2017 “Yπολογισμός ημερών των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών”.

ΠΟΛ.1195/6,12,2017 “Παροχή οδηγιών αναφορικά με την καταχώριση της φορολογικής οφειλής ή της απαίτησης του φορολογουμένου (της συζύγου ) όπως προκύπτει κατόπιν έκδοσης πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου”. (08/12/2017)

ΠΟΛ.1195/6,12,2017 “Παροχή οδηγιών αναφορικά με την καταχώριση της φορολογικής οφειλής ή της απαίτησης του φορολογουμένου (της συζύγου ) όπως προκύπτει κατόπιν έκδοσης πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου”.

ΠΟΛ.1193/1.12.2017 “Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις κ.λπ.) στις 16.11.2017 στις Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη, ..... (06/12/2017)

ΠΟΛ.1193/1.12.2017 “Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις κ.λπ.) στις 16.11.2017 στις Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη, Αστεριού, Γλυκόβρυσης, Γουβών της Δ.Ε. Έλους και στις Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Απιδέας, Νιάτων της Δ.Ε. Νιάτων του Δήμου Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας”.

ΠΟΛ.1194/5.12.2017 "Παροχή διευκρινίσεων για την αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχων μέσω επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. α' της παρ. 2 του άρθ. 68 του ν.2238/1994 περί συμπληρωματικών στοιχείων". (06/12/2017)

ΠΟΛ.1194/5.12.2017 "Παροχή διευκρινίσεων για την αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχων μέσω επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. α' της παρ. 2 του άρθ. 68 του ν.2238/1994 περί συμπληρωματικών στοιχείων".

Κ.Υ.Α. 1249/04.12.2017 “Δημοσίευση Περιεχομένου και Στοιχείων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ)”. (05/12/2017)

Κ.Υ.Α. 1249/04.12.2017 “Δημοσίευση Περιεχομένου και Στοιχείων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ)”.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ.1182/2017 “Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Περάμου και Μεγάρων του Δήμου Μεγα (05/12/2017)

ΠΟΛ.1182/2017 “Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Περάμου και Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων, στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας και στη Δημοτική Ενότητα Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής”.

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ.1187/23.11.2017 "Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού". (05/12/2017)

ΠΟΛ.1187/23.11.2017 "Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1170/2017 “ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ 17 ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ”… (04/12/2017)

ΠΟΛ.1170/2017 “ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ 17 ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ”…

ΠΟΛ.1190/1.12.2017 “ΓΝΩΜ. 254/2017 ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ”.  (04/12/2017)

ΠΟΛ.1190/1.12.2017 “ΓΝΩΜ. 254/2017 ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ”.

ΠΟΛ.1191/1.12.2017 “ΔΕΚΑΕΤΗΣ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ -ΕΝΝΟΙΑ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑΣ”. (04/12/2017)

ΠΟΛ.1191/1.12.2017 “ΔΕΚΑΕΤΗΣ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ -ΕΝΝΟΙΑ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑΣ”.

ΠΟΛ.1192/1.12.2017 ΕΙΝΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Φ.Δ. ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (20ΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 2012 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ (04/12/2017)

ΠΟΛ.1192/1.12.2017 ΕΙΝΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Φ.Δ. ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (20ΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 2012 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ

ΠΟΛ.1188/30.11.2017 “Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ) που εκδηλώθηκαν από 15.11.2017..... (01/12/2017)

ΠΟΛ.1188/30.11.2017 “Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ) που εκδηλώθηκαν από 15.11.2017 έως 17.11.2017 στους Δήμους Δίου Ολύμπου, Κατερίνης και Πύδνας- Κολινδρού της Π.Ε. Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΠΟΛ.1189/28.11.2017-"Εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου στις πράξεις στις οποίες συμβάλλεται ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία".  (01/12/2017)

ΠΟΛ.1189/28.11.2017-"Εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου στις πράξεις στις οποίες συμβάλλεται ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία".

Κ.Υ.Α 130060/2017 "Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 ?) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων ... (30/11/2017)

Κ.Υ.Α 130060/2017 "Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62).

ΣΛΟΤ: Α.Π.1685/2017 με θέμα «Μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε».  (30/11/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π.1685/2017 με θέμα «Μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε». 

ΣΛΟΤ: Α.Π.1718/2017 με θέμα "Ανάλυση ισολογισμού ". (30/11/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π.1718/2017 με θέμα "Ανάλυση ισολογισμού "

ΣΛΟΤ: Α.Π.1764/2017"Λογιστικός χειρισμός φόρου εισοδήματος και προκαταβολής ατομικής επιχείρησης με διπλογραφικά βιβλία". (30/11/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π.1764/2017"Λογιστικός χειρισμός φόρου εισοδήματος και προκαταβολής ατομικής επιχείρησης με διπλογραφικά βιβλία".

ΣΛΟΤ: Α.Π.1783/2017 «ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ». (30/11/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π.1783/2017 «ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ».

ΣΛΟΤ: Α.Π.1802/2017 "Τρόπος αντιμετώπισης των αγορών και πωλήσεων άυλου χρόνου από ενδιάμεσες οντότητες". (30/11/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π.1802/2017 "Τρόπος αντιμετώπισης των αγορών και πωλήσεων άυλου χρόνου από ενδιάμεσες οντότητες".

ΣΛΟΤ: Α.Π.1804/2017 «ΤΟΚΟΙ ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΥ». (30/11/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π.1804/2017 «ΤΟΚΟΙ ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΥ».

NEO! Τέθηκε σε λειτουργία μέχρι 12/12/2017 η σελίδα για την παροχή του κοινωνικού μερίσματος. (27/11/2017)

Τέθηκε σε λειτουργία μέχρι 12/12/2017 η σελίδα  για την παροχή του κοινωνικού μερίσματος.

Εργατικά - Ασφαλιστικά
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 43/2017 “Παράταση χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν κατά τη διάρκεια αναμονής των ασφαλισμένων προς εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α”. (27/11/2017)

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 43/2017 “Παράταση χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν κατά τη διάρκεια αναμονής των ασφαλισμένων προς εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α”.

Αριθμ. οικ. 205372/2017 “Καταβολή συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2018 στις 21-12-2017”. (24/11/2017)

Αριθμ. οικ. 205372/2017 “Καταβολή συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2018 στις 21-12-2017”.

Οικονομικά Νέα
Ν.4501/22.11.2017 “Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις”. (24/11/2017)

Ν.4501/22.11.2017 “Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις”.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ.1185/22.11.2017 “Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 99/2017 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με τη βάση επιβολής ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών από τους άμισθους υποθηκοφύλακες και παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της”. (24/11/2017)

ΠΟΛ 1185/22.11.2017 “Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 99/2017 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με τη βάση επιβολής ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών από τους άμισθους υποθηκοφύλακες και παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της”.

Οικονομικά Νέα
Ν.4499/2017 ΦΕΚ 176/21.11.2017 "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν.4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθος ΑΕ και άλλες διατάξεις".  (22/11/2017)

Ν.4499/2017 ΦΕΚ  176/21.11.2017 "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν.4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθος ΑΕ και άλλες διατάξεις". 

ΠΟΛ.1179/20.11.2017 "Παραλαβή και καταχώρηση των δηλώσεων – προεκτίμηση ακινήτων στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων". (22/11/2017)

ΠΟΛ.1179/20.11.2017 "Παραλαβή και καταχώρηση των δηλώσεων – προεκτίμηση ακινήτων στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων".

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ. (22/11/2017)

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

ΠΟΛ.1173/10.11.2017 "Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του ν.4172/2013 για τα φορολογικά έτη 2016 και 2017."  (21/11/2017)

ΠΟΛ.1173/10.11.2017 "Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του ν.4172/2013 για τα φορολογικά έτη 2016 και 2017." 

ΠΟΛ.1176/17.11.2017 "Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 13.11.2017 στο Δήμο Σύμης..... (21/11/2017)

ΠΟΛ.1176/17.11.2017 "Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 13.11.2017 στο Δήμο Σύμης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου".

ΠΟΛ.1177/17.11.2017 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΩΝ Κ.Λ.Π.ΣΤΗΝ ΜΑΝΔΡΑ-Ν. ΠΕΡΑΜΟ” (21/11/2017)

ΠΟΛ.1177/17.11.2017 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΩΝ Κ.Λ.Π.ΣΤΗΝ ΜΑΝΔΡΑ-Ν. ΠΕΡΑΜΟ”

ΠΟΛ.1178/20.11.2017 "Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών του Ε.Σ.Υ. από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ." (21/11/2017)

ΠΟΛ.1178/20.11.2017 "Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών του Ε.Σ.Υ. από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ."

Εγκύκλιος 42/20.11.2017 του ΕΦΚΑ με θέμα "Αυτεπάγγελτη διαγραφή επιχειρήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ., όταν ο πραγματικός χρόνος διακοπής εργασιών είναι προγενέστερος της 23/11/2016." (20/11/2017)

Εγκύκλιος 42/20.11.2017 του ΕΦΚΑ με θέμα "Αυτεπάγγελτη διαγραφή επιχειρήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ., όταν ο πραγματικός χρόνος διακοπής εργασιών είναι προγενέστερος της 23/11/2016."

ΠΟΛ.1175/16.11.2017 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ”.  (20/11/2017)

ΠΟΛ.1175/16.11.2017 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ”.

"Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν.4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθος ΑΕ και άλλες διατάξεις". (16/11/2017)

"Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν.4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθος ΑΕ και άλλες διατάξεις".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ.1174/16.11.2017 “Φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας από μεταβίβαση κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που προκύπτει κατΆ εφαρμογή της Υ.Α. 1332/2017 (ΦΕΚ 3995 ΒΆ)”. (16/11/2017)

ΠΟΛ.1174/16.11.2017 “Φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας από μεταβίβαση κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που προκύπτει κατ’ εφαρμογή της Υ.Α. 1332/2017 (ΦΕΚ 3995 Β’)”.

Οικονομικά Νέα
“ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ Η ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 25/11/2017”. (15/11/2017)

“ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ Η ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 25/11/2017”.

ΠΟΛ 1172/14.11.2017 “Διευκρινίσεις σχετικά με την προθεσμία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων του άρθρου 19 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και την έναρξη της προθεσμίας για την παραγραφή της αξίωσης επιστροφής φόρου σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής ... (15/11/2017)

ΠΟΛ 1172/14.11.2017 “Διευκρινίσεις σχετικά με την προθεσμία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων του άρθρου 19 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και την έναρξη της προθεσμίας για την παραγραφή της αξίωσης επιστροφής φόρου σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης."

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ.1171/2017 “Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 84 του ν.2238/1994 και των διατάξεων του ν.2362/1995, για την έκπτωση του φόρου που προέκυψε και καταβλήθηκε κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 34 του ν.2238/1994 για ......... (15/11/2017)

ΠΟΛ.1171/2017 “Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 84 του ν.2238/1994 και των διατάξεων του ν.2362/1995, για την έκπτωση του φόρου που προέκυψε και καταβλήθηκε κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 34 του ν.2238/1994 για οικοδομικές επιχειρήσεις - Κοινοποίηση της αριθ. 59/2017 γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ.”.

Οικονομικά Νέα
ΣΛΟΤ: Α.Π.1629/2017 "Μεταγενέστερη της αρχικής μετάβασης στα Ε.Λ.Π. υιοθέτηση ή ακύρωση υιοθέτησης των ρυθμίσεων του άρθρου 37 του ν. 4308/2014 (πρώτη εφαρμογή)".  (15/11/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π.1629/2017 "Μεταγενέστερη της αρχικής μετάβασης στα Ε.Λ.Π. υιοθέτηση ή ακύρωση υιοθέτησης των ρυθμίσεων του άρθρου 37 του ν. 4308/2014 (πρώτη εφαρμογή)".

ΠΟΛ.1169/2017 “Διευκρινίσεις επι της ΠΟΛ. 1097/2017 ως προς την είσπραξη Εφάπαξ Εισφοράς για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΔΧ”. (10/11/2017)

ΠΟΛ.1169/2017 “Διευκρινίσεις επι της ΠΟΛ. 1097/2017 ως προς την είσπραξη Εφάπαξ Εισφοράς για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΔΧ”.

Απόφαση 2210/27.10.2017 "Έγκριση Κανονιστικής Πράξης του ν. 4449/2017 περί του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές της IFAC". (09/11/2017)

Απόφαση 2210/27.10.2017 "Έγκριση Κανονιστικής Πράξης του ν. 4449/2017 περί του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές της IFAC".

Εργατικά - Ασφαλιστικά
¶ρειος Πάγος 785/2017 «Καταγγελία εκ μέρους του εργοδότη της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου». (09/11/2017)

¶ρειος Πάγος 785/2017 «Καταγγελία εκ μέρους του εργοδότη της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου».

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1166/03.11.2017 “Παράταση της προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης N. 4446/2016 - Κοινοποίηση διατάξεων του κατατεθέντος σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων”. (09/11/2017)

ΠΟΛ.1166/03.11.2017 “Παράταση της προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης N. 4446/2016 - Κοινοποίηση διατάξεων του κατατεθέντος σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων”.

ΠΟΛ.1168/6.11.2017- "Παροχή διευκρινίσεων στις Δ.Ο.Υ. για Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, Σωματεία, Πολιτιστικούς Συλλόγους κ.λπ. που έχουν παραλείψει να εγγραφούν στο Φορολογικό Μητρώο”. (09/11/2017)

ΠΟΛ.1168/6.11.2017- "Παροχή διευκρινίσεων στις Δ.Ο.Υ. για Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, Σωματεία, Πολιτιστικούς Συλλόγους κ.λπ. που έχουν παραλείψει να εγγραφούν στο Φορολογικό Μητρώο”.

ΣτΕ 2115/2017 Εικονική συναλλαγή - Εικονικό τιμολόγιο - Βάρος απόδειξης. (09/11/2017)

ΣτΕ 2115/2017 Εικονική συναλλαγή - Εικονικό τιμολόγιο - Βάρος απόδειξης.

Ν.4495/2017 ΦΕΚ 167/3.11.2017 τεύχος Α' - Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις".. (06/11/2017)

Ν.4495/2017 ΦΕΚ 167/3.11.2017 τεύχος Α'  -  Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις"..

ΠΟΛ.1163/2017 Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Ζώνες Β΄και ΣΤ΄της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης...  (06/11/2017)

ΠΟΛ.1163/2017 Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Ζώνες Β΄ και ΣΤ΄ της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

ΠΟΛ.1164/30.10.2017 «Καθορισμός λεπτομερειών για τη σύνταξη της εκθέσεως της παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2014) των Γενικών Διευθυντών Φορολογικής Διοίκησης και Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. που υποβάλλεται με τον κρατικό προϋπολογισ (06/11/2017)

ΠΟΛ.1164/30.10.2017 «Καθορισμός λεπτομερειών για τη σύνταξη της εκθέσεως της παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2014) των Γενικών Διευθυντών Φορολογικής Διοίκησης και Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. που υποβάλλεται με τον κρατικό προϋπολογισμό στη Βουλή των Ελλήνων»..

Εργατικά - Ασφαλιστικά
¶ρειος Πάγος 1174/2017 “Οικειοθελείς παροχές εργοδότη. Διάκριση όταν η παροχή χορηγείται με την «επιφύλαξη ελευθεριότητας» και με «ρήτρας ανακλήσεως». Η διαφορά μεταξύ των δύο περιπτώσεων έγκειται στο ότι στην πρώτη («επιφύλαξη ελευθεριότητας») .... (03/11/2017)

¶ρειος Πάγος 1174/2017 “Οικειοθελείς παροχές εργοδότη. Διάκριση όταν η παροχή χορηγείται με την «επιφύλαξη ελευθεριότητας» και με «ρήτρας ανακλήσεως». Η διαφορά μεταξύ των δύο περιπτώσεων έγκειται στο ότι στην πρώτη («επιφύλαξη ελευθεριότητας») δεν γεννιέται αξίωση του εργαζόμενου για να λάβει την παροχή, ενώ στη δεύτερη («ρήτρα ανακλήσεως») γεννιέται τέτοια αξίωση, η οποία απόλλυται για το μέλλον, μετά την άσκηση του δικαιώματος ανακλήσεως….

Οικονομικά Νέα
Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1115345 ΕΞ 2017 "Προϋποθέσεις απώλειας της ρύθμισης του ν. 4321/2015". (03/11/2017)

Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1115345 ΕΞ 2017 "Προϋποθέσεις απώλειας της ρύθμισης του ν. 4321/2015".

ΣτΕ 1617/2017 “¶ρνηση χορήγησης φορολογικής ενημερότητας σε Διευθύνοντα Σύμβουλο εταιρίας. Προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη του Διευθύνοντα συμβούλου για την επιστροφή στο Δημόσιο μέρους της καταβληθείσας επιχορήγησης επένδυσης λόγω παύσης .......... (03/11/2017)

ΣτΕ 1617/2017 “¶ρνηση χορήγησης φορολογικής ενημερότητας σε Διευθύνοντα Σύμβουλο εταιρίας. Προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη του Διευθύνοντα συμβούλου για την επιστροφή στο Δημόσιο μέρους της καταβληθείσας επιχορήγησης επένδυσης λόγω παύσης της λειτουργίας της επιχείρησης πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου υποχρεωτικού χρόνου δεκαετούς λειτουργίας της”.

 

Εργατικά - Ασφαλιστικά
Ε.Φ.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Δ.ΑΣΦ.1094/1433479 «Ασφάλιση απασχολούμενων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια κλπ. του άρθρου 31 ν.4186/2013, όπως ισχύει». (02/11/2017)

Ε.Φ.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Δ.ΑΣΦ.1094/1433479 «Ασφάλιση απασχολούμενων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια κλπ. του άρθρου 31 ν.4186/2013, όπως ισχύει».

Οικονομικά Νέα
ΣΛΟΤ: Α.Π.1413/2017 “ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ-ΤΑΜΕΙΟ ΕΔΡΑΣ”. (02/11/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π.1413/2017 “ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ-ΤΑΜΕΙΟ ΕΔΡΑΣ”.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1435/2017 “EΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ”.  (02/11/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π.1435/2017 “EΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ”.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1449/2017 "Ιδιοπαραγωγή ¶υλων". (02/11/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π.1449/2017 "Ιδιοπαραγωγή  ¶υλων".

ΣΛΟΤ: Α.Π.1470/2017 «Κωδικός λογιστικής καταχώρησης ΕΦΚΑ». (02/11/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π.1470/2017 «Κωδικός  λογιστικής  καταχώρησης ΕΦΚΑ».

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΣτΕ 2476/2016 «Εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των μη κερδοσκοπικού σκοπού νομικών προσώπων». (02/11/2017)

ΣτΕ 2476/2016 «Εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των μη κερδοσκοπικού σκοπού νομικών προσώπων».

ΣτΕ 2477/2016 "Εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των μη κερδοσκοπικού σκοπού νομικών προσώπων με τον ΚΦΕ 2238/1994". (02/11/2017)

ΣτΕ 2477/2016 "Εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των μη κερδοσκοπικού σκοπού νομικών προσώπων με τον ΚΦΕ 2238/1994".

Οικονομικά Νέα
Αριθμ. πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.οικ.50788/1174/2017 “Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης σύμφωνα με το ν. 4488/2017”. (01/11/2017)

Αριθμ. πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.οικ.50788/1174/2017 “Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης σύμφωνα με το ν. 4488/2017”.

¶ρειος Πάγος 1220/2017 «Μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο - Αξιόποινο της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο προβλέπεται πλέον μόνον εφόσον τα μη καταβληθέντα χρέη υπερβαίνουν το ποσό των 100.000 ευρώ ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος - Ευμενέστερ (25/10/2017)

¶ρειος Πάγος 1220/2017 «Μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο - Αξιόποινο της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο προβλέπεται πλέον μόνον εφόσον τα μη καταβληθέντα χρέη υπερβαίνουν το ποσό των 100.000 ευρώ ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος - Ευμενέστερη διάταξη».

ΔΕΑΦ 1157739 ΕΞ 2017 «ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΩΝ». (25/10/2017)

ΔΕΑΦ 1157739 ΕΞ 2017  «ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΩΝ».

ΔΕΑΦ Δ 1157368 ΕΞ 2017 “ΕΚΔΟΣΗ Α.Λ.Π. ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ”. (25/10/2017)

ΔΕΑΦ Δ 1157368 ΕΞ 2017 “ΕΚΔΟΣΗ Α.Λ.Π. ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ”.

ΔΕΔ 4036 /18.7.2017 «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ». (25/10/2017)

ΔΕΔ 4036 /18.7.2017 «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ».

Παγίδα ο ΦΜΑΠ για όσους «έσπασαν» την ακίνητη περιουσία. (23/10/2017)

Παγίδα ο ΦΜΑΠ για όσους «έσπασαν» την ακίνητη περιουσία.

Σ.τ.Ε 2649/2017 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ”. (23/10/2017)

Σ.τ.Ε 2649/2017   “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ”.

Εργατικά - Ασφαλιστικά
Αριθμ. Φ.80000/οικ.46214/1903/2017 «Αναλυτική Περιοδική Δήλωση και καταβολή εισφορών Ναυτικών». (20/10/2017)

Αριθμ. Φ.80000/οικ.46214/1903/2017 «Αναλυτική Περιοδική Δήλωση και καταβολή εισφορών Ναυτικών».

Οικονομικά Νέα
Κ.Υ.Α. Αριθμ. 46561/8369 «Εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.3996/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 80 του ν.4144/2013». (20/10/2017)

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 46561/8369 «Εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.3996/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 80 του ν.4144/2013».

ΜΕΧΡΙ 15/11/2017 «ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε 4)». (20/10/2017)

ΜΕΧΡΙ 15/11/2017 «ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε 4)».

ΠΟΛ.1162/2017 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜ. 163/2017 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ”. (20/10/2017)

ΠΟΛ.1162/2017 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜ. 163/2017 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ”.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1125/2017 "Λογιστικός χειρισμός διαγραφής απαίτησης λόγω υπαγωγής του οφειλέτη σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης". (20/10/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π.1125/2017 "Λογιστικός χειρισμός διαγραφής απαίτησης λόγω υπαγωγής του οφειλέτη σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης".

ΣΛΟΤ: Α.Π.1180/2017 “ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ”. (20/10/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π.1180/2017 “ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ”.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1268/2017 "Χρόνος έκδοσης τιμολογίου και κύκλος εργασιών".  (20/10/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π.1268/2017 "Χρόνος έκδοσης τιμολογίου και κύκλος εργασιών"

ΣΛΟΤ: Α.Π.1279/2017 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ”. (20/10/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π.1279/2017 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ”.

ΠΟΛ.1147/25.9.2017 "Παραδόσεις άνευ ανταλλάγματος ειδών σίτισης σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης”. (16/10/2017)

ΠΟΛ.1147/25.9.2017 "Παραδόσεις άνευ ανταλλάγματος ειδών σίτισης σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης”.

ΠΟΛ.1158/2017 "Καθορισμός των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των τεχνικών προδιαγραφών, του χρόνου και του τρόπου δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο, της διαδικασίας αποστολής της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, των δεδομένων που δημοσιοποιούνται, της .......... (16/10/2017)

ΠΟΛ.1158/2017 "Καθορισμός των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των τεχνικών προδιαγραφών, του χρόνου και του τρόπου δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο, της διαδικασίας αποστολής της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, των δεδομένων που δημοσιοποιούνται, της διαδικασίας και των προϋποθέσεων άρσης ή διόρθωσης της δημοσιοποίησης, των αρμόδιων οργάνων για τη διενέργεια της δημοσιοποίησης και την άρση αυτής, των οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 1, 2 και 4 του ν. 3943/2011".

ΠΟΛ.1161/9.10.2017 "Πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων". (13/10/2017)

ΠΟΛ.1161/9.10.2017 "Πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων".

ΣτΕ 1609/2017 Η ΠΟΛ.1055/1.4.2003 για το υπολογισμό της αξίας των μετοχών που κτώνται αιτία θανάτου και στις οποίες η φορολογική ενοχή είχε γεννηθεί σε χρόνο προγενέστερο της δημοσιεύσεως του ν. 3091/2002 είναι κατά το μέρος αυτό ανίσχυρη. (13/10/2017)

ΣτΕ 1609/2017 Η ΠΟΛ.1055/1.4.2003 για το υπολογισμό της αξίας των μετοχών που κτώνται αιτία θανάτου και στις οποίες η φορολογική ενοχή είχε γεννηθεί σε χρόνο προγενέστερο της δημοσιεύσεως του ν. 3091/2002 είναι κατά το μέρος αυτό ανίσχυρη.

Κ.Υ.Α. 45857/772/4.1.2017 - ΦΕΚ 3534/9.10.2017 "Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων Υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας". (12/10/2017)

Κ.Υ.Α. 45857/772/4.1.2017 - ΦΕΚ 3534/9.10.2017 "Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων Υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας".

Ν.4490/11.10.2017 "Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής." (12/10/2017)

Ν.4490/11.10.2017 "Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής."

Εργατικά - Ασφαλιστικά
¶ρειος Πάγος 902/2017 “¶δεια εργαζομένων. Υποχρέωση χορήγησης αυτούσιας (in natura) κανονικής άδειας. Περίπτωση που ο εργοδότης δεν μπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωση αυτή. Δανεισμός εργαζομένου. Συνδικαλιστική άδεια”. (11/10/2017)

¶ρειος Πάγος 902/2017 “¶δεια εργαζομένων. Υποχρέωση χορήγησης αυτούσιας (in natura) κανονικής άδειας. Περίπτωση που ο εργοδότης δεν μπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωση αυτή. Δανεισμός εργαζομένου. Συνδικαλιστική άδεια”.

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1159/03.10.2017 “Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης, στο Φορολογικό Μητρώο, του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο.. (11/10/2017)

ΠΟΛ.1159/03.10.2017 “Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης, στο Φορολογικό Μητρώο, του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης”.

Αριθμ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Β 1125447 ΕΞ 2017 «Ποινικό αδίκημα η καθυστέρηση καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο άνω των 100.000 ευρώ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών». (10/10/2017)

Αριθμ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Β 1125447 ΕΞ 2017 «Ποινικό αδίκημα η καθυστέρηση καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο άνω των  100.000 ευρώ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών».

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΕΛ Ε 1116448 ΕΞ 2017 «Έναρξη εργασιών φυσικού προσώπου - Δεν απαιτείται προσκόμιση της βεβαίωσης ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου». (10/10/2017)

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΕΛ Ε 1116448 ΕΞ 2017 « Έναρξη εργασιών φυσικού προσώπου - Δεν απαιτείται προσκόμιση της βεβαίωσης ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου».

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ A 1119956 ΕΞ 2017 «Χαμηλές τιμές πώλησης ακινήτων σύμφωνα με τη νέα εφαρμογή του «Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων». (10/10/2017)

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ A 1119956 ΕΞ 2017 «Χαμηλές τιμές πώλησης ακινήτων σύμφωνα με τη νέα εφαρμογή του «Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων».

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΕΕΦ A 1109431 ΕΞ 2017 «Yπαγωγή των υπηρεσιών των ιδιωτικών Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ». (06/10/2017)

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΕΕΦ A 1109431 ΕΞ 2017 «Yπαγωγή των υπηρεσιών των ιδιωτικών Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ».

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1157/2017 “Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 64 του ν.4483/2017(/31.07.2017)” Η απαλλαγή από τον φόρο του τεκμαρτού εισοδήματος που αποκτούν οι Ο.Τ.Α. από την δωρεάν παραχώρηση των ακινήτων τους... (06/10/2017)

ΠΟΛ.1157/2017 “Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 64 του ν.4483/2017(/31.07.2017)” …   

Σ.ΛΟ.Τ. Αριθ. Πρωτ.: 1036 ΕΞ 19.6.2017 «Εφαρμογή σχεδίου λογαριασμών». (06/10/2017)

Σ.ΛΟ.Τ. Αριθ. Πρωτ.: 1036 ΕΞ 19.6.2017 «Εφαρμογή σχεδίου λογαριασμών».

Σ.ΛΟ.Τ. Αριθ. Πρωτ.: 1065 ΕΞ 19.6.2017 «Απεικόνιση δαπανών συνεχιζόμενης πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών». (06/10/2017)

Σ.ΛΟ.Τ. Αριθ. Πρωτ.: 1065 ΕΞ 19.6.2017 «Απεικόνιση δαπανών συνεχιζόμενης πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών».

Σ.ΛΟ.Τ. Αριθ. Πρωτ.: 1066 ΕΞ 19.6.2017 «Μεταφορά αποτελέσματος μετατρεπόμενης εταιρείας στα βιβλία της νέας μορφής εταιρείας». (06/10/2017)

Σ.ΛΟ.Τ. Αριθ. Πρωτ.: 1066 ΕΞ 19.6.2017 «Μεταφορά αποτελέσματος μετατρεπόμενης εταιρείας στα βιβλία της νέας μορφής εταιρείας».

ΠΟΛ.1144/21.9.2017 "Προσδιορισμός των ημερομηνιών έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ.2 ...... (05/10/2017)

ΠΟΛ.1144/21.9.2017 "Προσδιορισμός των ημερομηνιών έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 2 δεύτερο εδάφιο του ν. 4428/2016 (Α΄ 190). ".

ΠΟΛ.1154/4.10.2017 "Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθ. ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 2017/15.9.2017 (Β' 3278) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων." (05/10/2017)

ΠΟΛ.1154/4.10.2017 "Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθ. ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 2017/15.9.2017 (Β' 3278) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων."

ΠΟΛ.1155/3.10.2017 «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ». (05/10/2017)

ΠΟΛ.1155/3.10.2017 «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ».

ΠΟΛ.1156/3.10.2017 "Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12, 14, 64, 75 και 77 του ν. 4484/2017" . (05/10/2017)

ΠΟΛ.1156/3.10.2017 "Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12, 14, 64, 75 και 77 του ν. 4484/2017" .

Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή η τροπολογία για την Οικειοθελή Αποκάλυψη Εισοδημάτων – παρατείνεται έως τις 31/10/2017. (04/10/2017)

Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή η τροπολογία για την Οικειοθελή Αποκάλυψη Εισοδημάτων – παρατείνεται έως τις 31/10/2017.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ.1151/29.9.2017 “«Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που.. (04/10/2017)

ΠΟΛ.1151/29.9.2017 “«Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους» .

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ.1152/2017 Παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί πρόσθετων αμοιβών ή παροχών που καταβάλλονται σε μισθωτούς και οι οποίες δεν συνεντέλλονται (συνεκκαθαρίζονται) με τις τακτικές αποδοχές τους. (03/10/2017)

ΠΟΛ.1152/2017 Παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί πρόσθετων αμοιβών ή παροχών που καταβάλλονται σε μισθωτούς και οι οποίες δεν συνεντέλλονται (συνεκκαθαρίζονται) με τις τακτικές αποδοχές τους.

Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων (ΚΒΣ)
Δ.ΕΙΣΠΡ. A1083405 ΕΞ 2017 «Κατασχέσεις - Πλειστηριασμοί - Ρυθμίσεις οφειλών». (02/10/2017)

Δ.ΕΙΣΠΡ. A1083405 ΕΞ 2017 «Κατασχέσεις - Πλειστηριασμοί - Ρυθμίσεις οφειλών».

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1150/29.9.2017 “Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4484/2017, σχετικά με την προσθήκη των παρ. 5 και 6 στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ”. (02/10/2017)

ΠΟΛ.1150/29.9.2017 “Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4484/2017, σχετικά με την προσθήκη των παρ. 5 και 6 στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ”.

ΣτΕ 2273/2015 Έκπτωση δαπανών. Έκπτωση Γενικών εξόδων διαχείρισης με τον ΚΦΕ ν. 2238/1994 (Έκπτωση δαπανών. Έκπτωση Γενικών εξόδων διαχείρισης με τον ΚΦΕ ν. 2238/1994). (02/10/2017)

ΣτΕ 2273/2015 Έκπτωση δαπανών. Έκπτωση Γενικών εξόδων διαχείρισης με τον ΚΦΕ ν. 2238/1994 (Έκπτωση δαπανών. Έκπτωση Γενικών εξόδων διαχείρισης με τον ΚΦΕ ν. 2238/1994).

ΕΚΠΝΕΕΙ ΑΥΡΙΟ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. (29/09/2017)

ΕΚΠΝΕΕΙ ΑΥΡΙΟ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΟΛ 1146/21.9.2017 “ Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1092/2014 αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 4 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) περί περιορισμού κατασχέσεων στα χέρια τρίτων”. (28/09/2017)

ΠΟΛ 1146/21.9.2017 “ Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1092/2014 αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 4 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) περί περιορισμού κατασχέσεων στα χέρια τρίτων”.

ΔΕΑΦ 1140965 ΕΞ 2017"ΔΕΝ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ". (27/09/2017)

ΔΕΑΦ 1140965 ΕΞ 2017"ΔΕΝ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ".

ΠΟΛ.1148/25.9.2017 «ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 35,41 ΚΑΙ 61 ΤΟΥ Ν. 4465/2017». (27/09/2017)

ΠΟΛ.1148/25.9.2017 «ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 35,41 ΚΑΙ 61 ΤΟΥ Ν. 4465/2017».

ΠΟΛ.1149/25.9.2017 «Αντιμετώπιση από πλευράς Φ.Π.Α. της μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στο πλαίσιο ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος - Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 164/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.». (27/09/2017)

ΠΟΛ.1149/25.9.2017 «Αντιμετώπιση από πλευράς Φ.Π.Α. της μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στο πλαίσιο ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος - Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 164/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.».

ΠΟΛ1142/18.9.2017 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ Η ΕΝΔΟΚ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ». (27/09/2017)

ΠΟΛ1142/18.9.2017 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ Η ΕΝΔΟΚ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ».

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ KAI ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (25/09/2017)
ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ KAI ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Νοέμβριος 2017
ΠΟΛ 1145/21.9.2017 «ΜΕ ΠΑΡΑΒΟΛΟ 20? ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΙΧ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Η ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΜΕΧΡΙ 4/3/2004». (25/09/2017)

ΠΟΛ 1145/21.9.2017 «ΜΕ ΠΑΡΑΒΟΛΟ 20€ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΙΧ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Η ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΜΕΧΡΙ 4/3/2004».

ΣΛΟΤ: Α.Π.850 /2017 “ΑΡΧΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ”. (25/09/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π.850 /2017 “ΑΡΧΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ”.

ΣΛΟΤ: Α.Π.903/2017 «ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ». (25/09/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π.903/2017 «ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ».

ΣΛΟΤ: Α.Π.914/2017 «RETAIL METHOD ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ». (25/09/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π.914/2017 «RETAIL METHOD ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ».

Α.Π. 43433/Δ.10.126/2017 “ΑΠΟ 27/9 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Ν.4488/17 ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ”. (22/09/2017)

Α.Π. 43433/Δ.10.126/2017 “ΑΠΟ 27/9 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Ν.4488/17 ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ”.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017) (21/09/2017)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017)

ΠΟΛ.1137/19.9.2017 «Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΤΕΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Χ.Λ.». (21/09/2017)

ΠΟΛ.1137/19.9.2017 «Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΤΕΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Χ.Λ.».

ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 2017 “ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2017”. (19/09/2017)

ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 2017 “ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2017”.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ. (19/09/2017)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ.

ΣΛΟΤ: Α.Π.834/2017 “ΧΡΟΝΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ”. (19/09/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π.834/2017 “ΧΡΟΝΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ”.

ΣΛΟΤ: Α.Π.881/2017 “ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ EXCEL”. (19/09/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π.881/2017 “ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ EXCEL”.

ΔΕΑΦ 1135549 ΕΞ 14.9.2017 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΚΩΔ.037 - 038)”. (18/09/2017)

ΔΕΑΦ 1135549 ΕΞ 14.9.2017 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΚΩΔ.037- 038)”.

ΠΟΛ 1143/14.9.2017 "ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ". (18/09/2017)

ΠΟΛ 1143/14.9.2017-ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ Μ.Ψ.Υ.

Σ.ΛΟ.Τ. Aριθ. Πρωτ.: 774 ΕΞ 11.5.2017 "Αποσβέσεις ακινήτων που έχουν μισθωθεί και οι μισθώσεις χαρακτηρίζονται ως χρηματοοικονομικές". (18/09/2017)

Σ.ΛΟ.Τ. Aριθ. Πρωτ.: 774 ΕΞ 11.5.2017 "Αποσβέσεις ακινήτων που έχουν μισθωθεί και οι μισθώσεις χαρακτηρίζονται ως χρηματοοικονομικές".

Σ.ΛΟ.Τ. Αρ. Πρωτ.: 811 ΕΞ 11.5.2017 “Αυθεντικότητα τιμολογίου που εκδίδεται από excel”. (18/09/2017)

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 811 ΕΞ 11.5.2017 “Αυθεντικότητα τιμολογίου που εκδίδεται από excel”.

Σ.ΛΟ.Τ. Αριθ. Πρωτ.: 834 ΕΞ 11.5.2017 «Χρόνος ζημιάς απομείωσης απαιτήσεων από πελάτη». (18/09/2017)

Σ.ΛΟ.Τ. Αριθ. Πρωτ.: 834 ΕΞ 11.5.2017 «Χρόνος ζημιάς απομείωσης απαιτήσεων από πελάτη».

ΠΟΛ.1141/2017 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 3 του ν. 4484/2017 (Α110). (15/09/2017)

ΠΟΛ.1141/2017 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 3 του ν. 4484/2017 (Α110)

Ν.4488/2017 ΦΕΚ 137/13.9.2017 τεύχος Α΄ “ΜΕ NEEΣ ΡΥΘΜΙΣEΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ”. (14/09/2017)

Ν.4488/2017 ΦΕΚ 137/13.9.2017 τεύχος Α΄ “ΜΕ NEEΣ ΡΥΘΜΙΣEΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ”.

ΠΟΛ.1138/13.9.2017 “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ Ν.44742017 & 4484/2017 ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ”. (14/09/2017)

ΠΟΛ.1138/13.9.2017 “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ Ν.44742017 & 4484/2017 ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ”.

ΠΟΛ.1139/13.9.2017 “ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Ε-Φ.Π ΤΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ”. (14/09/2017)

ΠΟΛ.1139/13.9.2017 “ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Ε-Φ.Π ΤΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ”.

EΦΚΑ “ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ”. (13/09/2017)

EΦΚΑ “ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ”.

ΔΕΑΦ Α 1125763 ΕΞ 2017 «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ». (11/09/2017)

ΔΕΑΦ Α 1125763 ΕΞ 2017 «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ».

ΔΕΕΦ Β 1182799 ΕΞ 2016 «ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ». (11/09/2017)

ΔΕΕΦ Β 1182799 ΕΞ 2016 «ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ».

ΔΕΕΦ Β 1182799 ΕΞ 2016 «ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ». (11/09/2017)

ΔΕΕΦ Β 1182799 ΕΞ 2016 «ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ».

ΠΟΛ 1131/24.8.2017 "ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ". (11/09/2017)

ΠΟΛ 1131/24.8.2017 "ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1134/28.8.2017 «Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ Ν.4484/2017 ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΠΑ» (11/09/2017)

ΠΟΛ 1134/28.8.2017 «Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ Ν.4484/2017 ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΠΑ»

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1117/27.7.2017 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Κ.Λ.Π ΣΤΗΝ ΚΩ”. (11/09/2017)

ΠΟΛ.1117/27.7.2017 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Κ.Λ.Π ΣΤΗΝ ΚΩ”.

ΠΟΛ.1126/10.8.2017 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε-ΠΑΡΑΒΟΛΟ». (11/09/2017)

ΠΟΛ.1126/10.8.2017 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε-ΠΑΡΑΒΟΛΟ».

ΠΟΛ.1129/23.8.2017 «ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Μ. ΤΗΣ Ε.Ε». (11/09/2017)

ΠΟΛ.1129/23.8.2017 «ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Μ. ΤΗΣ Ε.Ε».

ΠΟΛ.1130/4.8.2017 «ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΑΤ' ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΧΗ Η ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ». (11/09/2017)

ΠΟΛ.1130/4.8.2017 «ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΑΤ' ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΧΗ Η ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ».

ΠΟΛ.1132/24.8.2017 «ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΧΡΙ 10.000 ? ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ». (11/09/2017)

ΠΟΛ.1132/24.8.2017 «ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΧΡΙ 10.000 € ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ».

ΠΟΛ.1133/23.8.2017 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ & ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΩΣ ΜΗ ΔΗΛΟΥΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ». (11/09/2017)

ΠΟΛ.1133/23.8.2017 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ & ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΩΣ ΜΗ ΔΗΛΟΥΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ».

ΠΟΛ.1135/29.8.2017 «O ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ». (11/09/2017)

ΠΟΛ.1135/29.8.2017 «O ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ».

ΠΟΛ.1136/1.9.2017 «ΟΦΕΙΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ». (11/09/2017)

ΠΟΛ.1136/1.9.2017 «ΟΦΕΙΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ».

Σ.τ.Ε 1364/2017 «Η ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ Φ. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ». (11/09/2017)

Σ.τ.Ε 1364/2017 «Η ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ Φ. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ».

ΣΛΟΤ: Α.Π.739/2017 «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ». (11/09/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π.739/2017 «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ».

ΣΛΟΤ: Α.Π.772/2017 «ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΟΥ & ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΡΕΣΗΣ». (11/09/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π.772/2017 «ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΟΥ & ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΡΕΣΗΣ».

Εργατικά - Ασφαλιστικά
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. (11/09/2017)

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ.

Οικονομικά Νέα
ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΩΝ ΤΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. (11/09/2017)

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΩΝ ΤΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ.

ΓΝΩΜ.2642/2017 ΝΣΚ “ΑΣΑΦΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦ.1738/2017 ΤΟΥ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ”. (27/07/2017)

ΓΝΩΜ.2642/2017 ΝΣΚ “ΑΣΑΦΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦ.1738/2017 ΤΟΥ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ”.

ΔΕΑΦ Β 1109583 ΕΞ 2017-ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡ. ΑΠΟΘ. ΤΟΥ ΑΡ. 22 ΤΟΥ Ν.1828/89 ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Κ.Φ.Ε. (27/07/2017)

ΔΕΑΦ Β 1109583 ΕΞ 2017-ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡ. ΑΠΟΘ. ΤΟΥ ΑΡ. 22 ΤΟΥ Ν.1828/89 ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Κ.Φ.Ε

ΠΟΛ.1115/24.7.2017 “ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ”. (27/07/2017)

ΠΟΛ.1115/24.7.2017 “ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ”.

ΠΟΛ 1108/19.7.2017 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 31/10/2017 ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ”. (26/07/2017)

ΠΟΛ 1108/19.7.2017 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 31/10/2017 ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ”.

ΠΟΛ 1110/20.7.2017 “ΚΑΙ Η ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ”. (25/07/2017)

ΠΟΛ 1110/20.7.2017 “ΚΑΙ Η ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ”.

ΠΟΛ.1112/2017 “Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ Ν.4472/2017 ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΠΟΙΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ- ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ”. (25/07/2017)

ΠΟΛ.1112/2017 “Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ Ν.4472/2017 ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΠΟΙΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ- ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ”.

ΠΟΛ.1113/2017 Κοινοποίηση της αριθ.181/2017 γνωμοδότησης του Α1 Τμήματος Διακοπών του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την ευθύνη φυσικών προσώπων, που κατά την απορρόφηση ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας από άλλη ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ν.2166/199 (25/07/2017)

ΠΟΛ.1113/2017 "Κοινοποίηση της αριθ.181/2017 γνωμοδότησης του Α1 Τμήματος Διακοπών του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την ευθύνη φυσικών προσώπων, που κατά την απορρόφηση ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας από άλλη ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ν.2166/1993 είχαν στη διοίκηση της απορροφώσας εταιρείας κάποια από τις ιδιότητες του άρθρου 115 του ν.2238/1994, είτε πριν είτε μετά από την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως, για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενων φόρων και Φ.Π.Α. που προέκυψαν από δραστηριότητα και υποχρεώσεις της απορροφηθείσης εταιρείας και βεβαιώθηκαν σε βάρος της απορροφώσης εταιρείας".

Εργατικά - Ασφαλιστικά
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 31/2017 “Χρόνος ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. και αναγνωριζόμενοι χρόνοι με εξαγορά, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.4387/2016, όπως αυτό ισχύει - Ορθή επανακοινοποίηση”. (24/07/2017)

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 31/2017 “Χρόνος ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. και αναγνωριζόμενοι χρόνοι με εξαγορά, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.4387/2016, όπως αυτό ισχύει - Ορθή επανακοινοποίηση”.

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1103/7.7.2017 “ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ”. (24/07/2017)

ΠΟΛ 1103/7.7.2017 “ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ”.

ΠΟΛ.1111/21.7.2017 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩ”. (24/07/2017)

ΠΟΛ.1111/21.7.2017 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩ”.

ΔΕΑΦΑ 1110513 ΕΞ 2017 “ΟΙ ΑΓΑΜΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 200? ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ”. (21/07/2017)

ΔΕΑΦΑ 1110513 ΕΞ 2017 “ΟΙ ΑΓΑΜΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 200€ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ”.

ΜΕΧΡΙ 31/10/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ… (21/07/2017)

ΜΕΧΡΙ 31/10/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ…

ΠΟΛ.1109/2017 Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 (χαρακτηρισμός εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες). (21/07/2017)

ΠΟΛ.1109/2017 Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 (χαρακτηρισμός εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες).

Σ.τ.Ε 1738/2017 “ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ”. (21/07/2017)

Σ.τ.Ε 1738/2017 “ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ”.

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. (21/07/2017)

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ.

ΠΟΛ.1107/13.7.2017 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ». (19/07/2017)

ΠΟΛ.1107/13.7.2017 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ».

ΠΟΛ.1105/12.7.2017 “ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”. (18/07/2017)

ΠΟΛ.1105/12.7.2017 “ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”.

ΠΟΛ.1106/14.7.2017 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ”. (18/07/2017)

ΠΟΛ.1106/14.7.2017 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ”.

ΔΕΑΦ Β 1107407/2017 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ». (17/07/2017)

ΔΕΑΦ Β 1107407/2017 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ».

ΠΟΛ 1104/12.7.2017 «ΟΙ ΚΑΔ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ». (17/07/2017)

ΠΟΛ 1104/12.7.2017 «ΟΙ ΚΑΔ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ».

ΠΟΛ.1102/2017 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤ ΤΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ». (17/07/2017)

ΠΟΛ.1102/2017 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤ ΤΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ».

ΥΠΟΙΚ «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ/ΑΓΡΟΤΕΣ» μέχρι και την Παρασκευή 21-7-2017. (17/07/2017)

ΥΠΟΙΚ «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ/ΑΓΡΟΤΕΣ» μέχρι και την Παρασκευή 21-7-2017.

“Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΙ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ”. (13/07/2017)

“Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΙ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ”.

Α. Α 109343/12 /.2017 “ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕIΡΗΣΕΩΝ”. (13/07/2017)

Α. Α 109343/12 /.2017 “ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”.

ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 021/2017 (13/07/2017)

ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

 

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ.1099/2017 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1022/2017 απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τον Τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (ΦΕΚ ΑΆ 77/22.4.1975) φορολογικών ετών 2017 και μετά, (13/07/2017)

ΠΟΛ.1099/2017 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1022/2017 απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τον Τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α’ 77/22.4.1975) φορολογικών ετών 2017 και μετά, υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καθορισμός δικαιολογητικών.

Οικονομικά Νέα
Α. Α 109343/12 /.2017 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». (12/07/2017)

Α. Α 109343/12 /.2017 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

ΔΕΑΦ Δ 1102975 ΕΞ 2017 «ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΛΟΓ. ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΗΠΤΗ Η ΤΡΙΤΟ». (12/07/2017)

ΔΕΑΦ Δ 1102975 ΕΞ 2017 «ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΛΟΓ. ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΗΠΤΗ Η ΤΡΙΤΟ».

ΑΙΤΗΜΑ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (11/07/2017)

ΑΙΤΗΜΑ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΕΕΦ Α1060443 ΕΞ 2017-ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39Α ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΑΞΙΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. (11/07/2017)

ΔΕΕΦ Α1060443 ΕΞ 2017-ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39Α ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΑΞΙΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Α.Α.Δ.Ε. «ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΣΑ ΦΠΑ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». (10/07/2017)

Α.Α.Δ.Ε. «ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΣΑ ΦΠΑ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».

Εργατικά - Ασφαλιστικά
Ο.Α.Ε.Δ. αρ. πρωτ.: 50508/2017 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών. (10/07/2017)

Ο.Α.Ε.Δ. αρ. πρωτ.: 50508/2017 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών.

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1098/6.7.2017 «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ». (10/07/2017)

ΠΟΛ 1098/6.7.2017 «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ».

ΠΟΛ.1088/21.6.2017 “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Α.Φ.Μ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ”. (07/07/2017)

ΠΟΛ.1088/2017 “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Α.Φ.Μ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ”.

Δ.Τ. ΤΗΣ ΠΟΕ «ΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1738/2017 ΤΟΥ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ».. (06/07/2017)

Δ.Τ. ΤΗΣ ΠΟΕ «ΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1738/2017 ΤΟΥ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ»..

ΔΕΑΦ Α 1102110ΕΞ 2017 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε». (06/07/2017)

ΔΕΑΦ Α 1102110ΕΞ 2017 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε».

ΠΟΛ.1095/2017 «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 30 ν.4474/2017 (ΦΕΚ 80/Α/7.6.2017) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις». (06/07/2017)

ΠΟΛ.1095/2017 «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 30 ν.4474/2017 (ΦΕΚ 80/Α/7.6.2017) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις».

ΣΛΟΤ: Α.Π.517/2017 «ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ». (05/07/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π.517/2017 «ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ».

ΣΛΟΤ: Α.Π.542/2017 «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ ΜΠΟΝΟΥΣ». (05/07/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π.542/2017 «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ ΜΠΟΝΟΥΣ».

ΣΛΟΤ: Α.Π.556/2017 «ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ». (05/07/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π.556/2017 «ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ».

ΠΟΛ.1096/2017 Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα της περ. στΆ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%). (04/07/2017)

ΠΟΛ.1096/2017 Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).

“Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”. (03/07/2017)

“Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”.

ΟΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ "ΘΑ ΧΤΙΖΟΥΝ "ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ”. (03/07/2017)

ΟΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ "ΘΑ ΧΤΙΖΟΥΝ "ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ”.

ΠOΛ 1094/28.6.2017 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 17/7/2017 ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ”. (03/07/2017)

ΠOΛ 1094/28.6.2017 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 17/7/2017 ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ”.

ΠΟΛ 1090/23.6.2017 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ”. (03/07/2017)

ΠΟΛ 1090/23.6.2017 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ”.

ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΔΟΣΕΙΣ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ. (03/07/2017)

ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΔΟΣΕΙΣ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ.

ΣΧΕΤΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΣΩΠΩΝ. (03/07/2017)

ΣΧΕΤΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΣΩΠΩΝ.

Αρ. πρωτ.: Φ80000/οικ.28838/1235/2017 Παράταση χορήγησης συντάξεων αναπηρίας. (27/06/2017)

Αρ. πρωτ.: Φ80000/οικ.28838/1235/2017 Παράταση χορήγησης συντάξεων αναπηρίας.

ΔΕΑΦ Γ 1096667 ΕΞ 23.6.2017 «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ». (27/06/2017)

ΔΕΑΦ Γ 1096667 ΕΞ 23.6.2017 «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ».

ΠΟΛ 1089/26.6.2017 «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΣΑΣ ΧΩΡΑΣ». (27/06/2017)

ΠΟΛ 1089/26.6.2017 «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΣΑΣ ΧΩΡΑΣ».

ΠΟΛ.1086/23.6.2017 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5-6-2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. (27/06/2017)

ΠΟΛ.1086/23.6.2017 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5-6-2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

ΠΟΛ.1081/2017 Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 26 και 27.11.2016 στο Δήμο Ζακύνθου της Π.Ε. Ζακύνθου. (21/06/2017)

ΠΟΛ.1081/2017 Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 26 και 27.11.2016 στο Δήμο Ζακύνθου της Π.Ε. Ζακύνθου.

ΠΟΛ.1082/2017 «Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχόπτωση-χαλαζόπτωση) την 28 και 29 Νοεμβρίου 2016 σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λέσβου της... (21/06/2017)

ΠΟΛ.1082/2017 «Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχόπτωση-χαλαζόπτωση) την 28 και 29 Νοεμβρίου 2016 σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

ΠΟΛ 1087/2017 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 100/2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ”. (20/06/2017)

ΠΟΛ 1087/2017 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 100/2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ”.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/2017 ΕΦΚΑ «ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4387/2016». (16/06/2017)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/2017 ΕΦΚΑ «ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4387/2016».

ΠΟΛ 1085/12.6.2017 «ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ.Π. Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ» (16/06/2017)

ΠΟΛ 1085/12.6.2017 «ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ.Π. Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ»

ΠΟΛ 1083/12.6.2017 “ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Π.Σ.Μ.Α.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ”. (14/06/2017)

ΠΟΛ 1083/12.6.2017 “ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Π.Σ.Μ.Α.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ”.

ΠΟΛ.1080/9.6.2017 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)”. (14/06/2017)

ΠΟΛ.1080/2017 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)”.

ΣΛΟΤ: Α.Π.407/2017-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ. (14/06/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π.407/2017-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ

ΣΛΟΤ: Α.Π.431/2017-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (14/06/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π.431/2017-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΛΟΤ: Α.Π.432/2017-ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ -ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (14/06/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π.432/2017-ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ -ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΛ 1079/7.6.2017-ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η ΕΠΕ. (09/06/2017)

ΠΟΛ 1079/7.6.2017- ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η ΕΠΕ

ΕΓΚ.25599/1453/2017 “ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΣΦ. ΕΙΣΦ. ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ”. (08/06/2017)

ΕΓΚ.25599/1453/2017 “ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΣΦ. ΕΙΣΦ. ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ”.

Ν.4474/2017 “Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ”. (08/06/2017)

Ν.4474/2017 “Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ”.

ΠΟΛ 1074/19.5.2017 “ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ”. (08/06/2017)

ΠΟΛ 1074/19.5.2017 “ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ”.

ΠΟΛ.1078/28.1.2017 "Τροποποίηση της ΠΟΛ.1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β΄ 720) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης ........ (02/06/2017)

ΠΟΛ.1078/28.1.2017 "Τροποποίηση της ΠΟΛ.1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β΄ 720) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων".

Υφυπουργός Οικονομικών κ. ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ “ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ”. (02/06/2017)

Υφυπουργός Οικονομικών κ. ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ “ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ”.

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΛΠ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤ. ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ Φ.Κ ΣΤΗΝ Ε.Ε & ΕΟΧ. (01/06/2017)

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΛΠ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤ. ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ Φ.Κ ΣΤΗΝ Ε.Ε & ΕΟΧ.

ΜΕΧΡΙ 30/9/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ. (01/06/2017)

ΜΕΧΡΙ 30/9/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ.

Εγχειρίδιο Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, έκδοσης Μαΐου 2017. (30/05/2017)

Εγχειρίδιο Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, έκδοσης Μαΐου 2017.

ΓΝΩΜ.112/2017 ΤΟΥ ΝΣΚ “ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΝ ΤΗ ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε”. (29/05/2017)

ΓΝΩΜ.112/2017 ΤΟΥ ΝΣΚ  “ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΝ ΤΗ ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε”.

ΔΕΛ Γ 1080615 ΕΞ 2017 “ΕΥΝΟΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ 13/5/2017 ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΠΑ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΩΝ - ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ”. (29/05/2017)

ΔΕΛ Γ 1080615 ΕΞ 2017 “ΕΥΝΟΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ 13/5/2017 ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΠΑ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΩΝ - ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ”.

ΠΟΛ 1075/25.5.2017 "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ Ο.Ε.Β". (29/05/2017)

ΠΟΛ 1075/25.5.2017 "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ Ο.Ε.Β".

ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. (29/05/2017)

ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Ε.Φ.Π. (29/05/2017)

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Ε.Φ.Π.

ΔΕΑΦ 1069847 ΕΞ 2017 “ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 500 ΚΑΤΟΙΚΩΝ”. (26/05/2017)

ΔΕΑΦ 1069847 ΕΞ 2017 “ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 500 ΚΑΤΟΙΚΩΝ”.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (26/05/2017)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ. (24/05/2017)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Ν.4472/19.5.2017 “Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΤΟΥ 2018-2021”. (23/05/2017)

Ν.4472/19.5.2017 “Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΤΟΥ 2018-2021”.

ΑΡ 22528/430 “Κ.Υ.Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ”. (19/05/2017)

ΑΡ 22528/430 “Κ.Υ.Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ”.

ΣΛΟΤ: Α.Π.96/2017- ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ. (19/05/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π.96/2017- ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

ΣΛΟΤ: Α.Π.110/2017 “ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.”. (18/05/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π.110/2017 “ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.”.

ΣΛΟΤ: Α.Π.147/2017 “ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ”. (18/05/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π.147/2017 “ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ”.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ. (17/05/2017)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ.

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΤΟΥ 2018 - 2021. (15/05/2017)

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΤΟΥ 2018-2021

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΔΕΛ Β 1062442 ΕΞ 2017 “ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΠΑ/ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ”. (12/05/2017)

ΔΕΛ Β 1062442 ΕΞ 2017 “ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΠΑ/ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ”.

Οικονομικά Νέα
ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018 ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ. (12/05/2017)

ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018 ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1073/10.5.2017 “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΦΠΑ”. (11/05/2017)

ΠΟΛ 1073/10.5.2017 “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΦΠΑ”.

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1069/10.5.2017 “Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στο Δήμο Σκοπέλου, της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων”. (11/05/2017)

ΠΟΛ.1069/10.5.2017 “Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στο Δήμο Σκοπέλου, της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων”.

Ν.4469/2017 ΦΕΚ Νο. 62/3.5.2017 «ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». (08/05/2017)

Ν.4469/2017 ΦΕΚ Νο. 62/3.5.2017 «ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ.1072/4.4.2017 «Απαλλαγή μερισμάτων μετόχων αλλοδαπής πλοιοκτήτριας, διαχειρίστριας και ναυλώτριας εταιρίας - Κοινοποίηση της με αριθμό 287/2016 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους». (08/05/2017)

ΠΟΛ.1072/4.4.2017 «Απαλλαγή μερισμάτων μετόχων αλλοδαπής πλοιοκτήτριας, διαχειρίστριας και ναυλώτριας εταιρίας - Κοινοποίηση της με αριθμό 287/2016 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους».

Οικονομικά Νέα
ΔΕΑΦ Β 1065927 ΕΞ 2017 "ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ Δ.Σ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α.Ε ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ". (05/05/2017)

ΔΕΑΦ Β 1065927 ΕΞ 2017 "ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ Δ.Σ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α.Ε ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ".

ΔΕΑΦ Β 1066057 ΕΞ 2017 - 150.000Ε ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ι.Κ.Ε ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν.2166/93. (05/05/2017)

ΔΕΑΦ Β 1066057 ΕΞ 2017 - 150.000Ε ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ι.Κ.Ε ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν.2166/93.

ΠΟΛ.1070/28.4.2017 “ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ”. (04/05/2017)

ΠΟΛ.1070/28.4.2017 “ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ”.

ΠΟΛ.1071/3.5.2017 “ΜΕΧΡΙ 30/6/2017 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Ε.Φ.Π. & ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ 6 ΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΩΝ Ν.Π.”. (04/05/2017)

ΠΟΛ.1071/3.5.2017 “ΜΕΧΡΙ 30/6/2017 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Ε.Φ.Π. & ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ 6 ΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΩΝ Ν.Π.”.

ΠΟΛ.1064/12.4.2017 «ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ». (28/04/2017)

ΠΟΛ.1064/12.4.2017 «ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ».

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1054541 ΕΞ 2017 "Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τη μεταφορά ζημιών παρελθουσών χρήσεων στο φορολογικό έτος 2015, όταν τα αποτελέσματα είναι μηδενικά". (27/04/2017)

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1054541 ΕΞ 2017 Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τη μεταφορά ζημιών παρελθουσών χρήσεων στο φορολογικό έτος 2015, όταν τα αποτελέσματα είναι μηδενικά.

ΠΟΛ. 1065/12.4.2017-ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ. (27/04/2017)

ΠΟΛ. 1065/12.4.2017-ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ.

ΠΟΛ.1068/2017 “Διαγραφή τέλους επιτηδεύματος οικ. ετών 2012 και 2013 σε νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών”. (27/04/2017)

ΠΟΛ.1068/2017 “Διαγραφή τέλους επιτηδεύματος οικ. ετών 2012 και 2013 σε νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών”.

Εργατικά - Ασφαλιστικά
MΕΧΡΙ 12/5/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ. (26/04/2017)
Οικονομικά Νέα
Αρ. 16072/310/2017 “ΩΣ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 1Η ΜΑΙΟΥ 2017”. (25/04/2017)

Αρ. 16072/310/2017 “ΩΣ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 1Η ΜΑΙΟΥ 2017”

ΓΝΩΜ.82/2017 Ν.Σ.Κ. “ΕΥΘΥΝΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ”. (25/04/2017)

ΓΝΩΜ.82/2017 Ν.Σ.Κ. “ΕΥΘΥΝΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ”.

ΔΕΑΦ Β1054442 ΕΞ 2017-ΠΩΣ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ν ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ Ν.3299/2004 (25/04/2017)

ΔΕΑΦ Β1054442 ΕΞ 2017-ΠΩΣ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ν ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ Ν.3299/2004

ΔΕΑΦ Δ 1058266 ΕΞ2017 -ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΧΡΥΣΟ. (25/04/2017)

ΔΕΑΦ Δ 1058266 ΕΞ2017 -ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΧΡΥΣΟ.

ΔΕΛ Α 1057280 ΕΞ 2017 "ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ & Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ 2017". (25/04/2017)

ΔΕΛ Α 1057280 ΕΞ 2017 ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ & Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ 2017.

ΜΕΧΡΙ 30/6/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. (25/04/2017)

ΜΕΧΡΙ 30/6/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.

Ν.4467/13.4.2017 “Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”. (25/04/2017)

Ν.4467/13.4.2017 “Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”.

ΠΟΛ 1059/7.4.2017 “Η ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”. (25/04/2017)

ΠΟΛ 1059/2017  “Η ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”.

ΠΟΛ.1049/28.3.2017 ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΑΔΦ (25/04/2017)

ΠΟΛ.1049/28.3.2017 ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΑΔΦ

ΠΟΛ.1056/7.4.2017 “ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”. (25/04/2017)

ΠΟΛ.1056/7.4.2017 “ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”.

ΠΟΛ.1058/10.4.2017 “ΚΟΙΝΟΠ. ΤΗΣ 341/2016 ΓΝΩΜ. ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΕ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ”. (25/04/2017)

ΠΟΛ.1058/10.4.2017 “ΚΟΙΝΟΠ. ΤΗΣ 341/2016 ΓΝΩΜ. ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΕ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ”.

ΠΟΛ.1061/12.4.2017 "Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ". (25/04/2017)

ΠΟΛ.1061/12.4.2017 "Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ".

ΠΟΛ.1062/12.4.2017 “Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ”. (25/04/2017)

ΠΟΛ.1062/12.4.2017 “Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ”.

ΠΟΛ.1063/12.4.2017 “ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ”.  (25/04/2017)

ΠΟΛ.1063/12.4.2017 “ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ”.

ΠΟΛ.1066/13.4.2017 “ΚΟΙΝ. ΤΗΣ 254/2016 ΓΝΩΜ. ΤΟΥ Ν.Σ.Κ.-ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΩΝ”. (25/04/2017)

ΠΟΛ.1066/13.4.2017ΚΟΙΝ. ΤΗΣ 254/2016 ΓΝΩΜ. ΤΟΥ Ν.Σ.Κ.-ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΩΝ”.

ΠΟΛ.1067/20.4.2017 “ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ”. (25/04/2017)

ΠΟΛ.1067/20.4.2017 “ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ”.

Φ 10034/18282/566/2017 “ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ”. (25/04/2017)

Φ 10034/18282/566/2017 “ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ”.

Φ. 80000/οικ. 7789/343/ 2017.ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΛΗΝ ΟΑΕΕ & ΕΤΑΑ (25/04/2017)

Φ. 80000/οικ. 7789/343/ 2017.ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΛΗΝ ΟΑΕΕ & ΕΤΑΑ

ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟΝ ΟΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π. ΚΑΙ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ (25/04/2017)

ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟΝ ΟΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π. ΚΑΙ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

ΠΟΛ.1050/5.4.2017 «Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης έντονων βροχοπτώσεων στις 6 και 07.09.2016 στον Δήμο Καλαμάτας, στον Δήμο Οιχαλίας, στο Δήμο Μεσσήνης, στο Δήμο Τριφυλίας, ...... (06/04/2017)

ΠΟΛ.1050/5.4.2017  «Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης έντονων βροχοπτώσεων στις 6 και 07.09.2016 στον Δήμο Καλαμάτας, στον Δήμο Οιχαλίας, στο Δήμο Μεσσήνης, στο Δήμο Τριφυλίας, στις Τοπικές Κοινότητες Νεοχωρίου, Πύργου, Σαϊδόνας, Καστανιάς, Καρυοβουνίου, Μηλέας, Αγίου Νικολάου, Ριγκλίων, Τραχήλας, Πλάτσας, Νομιτσή, Θαλαμών, Λαγκάδας και Αγίου Νίκωνα του Δήμου Δυτικής Μάνης και στις Δημοτικές Ενότητες Νέστορος, Πύλου, Μεθώνης και Χιλιοχωρίων του Δήμου Πύλου Νέστορος της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Γνωμ. 63/2017 “ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΑΠΟ Ι.Κ.Ε. ΛΟΓΩ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ”. (05/04/2017)

Γνωμ. 63/2017 “ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΑΠΟ Ι.Κ.Ε. ΛΟΓΩ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ”.

Ν. 4465/4.4.2017 “ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/92/ΕΕ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”. (05/04/2017)

Ν. 4465/4.4.2017 “ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/92/ΕΕ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ Πολ.1051/31.3.2017 "ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ". (04/04/2017)

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ (03/04/2017)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2016 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ π. ΕΤΑΑ. (31/03/2017)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2016 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ π. ΕΤΑΑ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α. (31/03/2017)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α

ΠΟΛ 1046/24.3.2017 “ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ” (31/03/2017)

ΠΟΛ 1046/24.3.2017 “ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ”

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017. (31/03/2017)

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017.

Εργατικά - Ασφαλιστικά
ΕΓΚ. 17/28.3.2017 ΕΦΚΑ “ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ Α.Π.Δ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ”. (29/03/2017)

ΕΓΚ. 17/28.3.2017 ΕΦΚΑ “ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ Α.Π.Δ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ”.

ΕΓΚ. 19/2017 ΕΦΚΑ «ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΟΥ τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Μ.”. (29/03/2017)

ΕΓΚ. 19/2017 ΕΦΚΑ «ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΟΥ τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Μ.”.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18/28.3.2017 ΕΦΚΑ “ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ”. (29/03/2017)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18/28.3.2017 ΕΦΚΑ “ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ”.

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1048/28.3.2017 “ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΣΥΜΒΑΣΗΣ”. (29/03/2017)

ΠΟΛ 1048/28.3.2017 “ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΣΥΜΒΑΣΗΣ”.

ΠΟΛ.1036/9.3.2017 “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ Ν.4308/2014”. (29/03/2017)

ΠΟΛ.1036/9.3.2017 “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ Ν.4308/2014”.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ. (28/03/2017)

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΠΟΛ.1047/24.3.2017 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Ε.ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ”. (28/03/2017)

ΠΟΛ.1047/24.3.2017 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Ε.ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ”.

24.3.17 «ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ». (24/03/2017)

24.3.17 «ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ».

ΠΟΛ 1043/22.3,2017 “ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3”. (24/03/2017)

ΠΟΛ 1043/22.3,2017 “ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3”.

ΠΟΛ.1038/22.3.2017 «Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (ανεμοστρόβιλου, ισχυρής χαλαζόπτωσης-πλημμύρας) που εκδηλώθηκαν στις 08/09/2016 στον Δήμο Πηνειού, της Π.Ε. Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».  (24/03/2017)

ΠΟΛ.1038/22.3.2017 «Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (ανεμοστρόβιλου, ισχυρής χαλαζόπτωσης-πλημμύρας) που εκδηλώθηκαν στις 08/09/2016 στον Δήμο Πηνειού, της Π.Ε. Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΠΟΛ 1041/20.3.2017 “Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ”. (23/03/2017)

ΠΟΛ 1041/20.3.2017 “Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ”.

ΠΟΛ.1023/10.2.2017 “ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΩΡΕΑΝ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΦΠΑ”. (23/03/2017)

ΠΟΛ.1023/10.2.2017 “ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΩΡΕΑΝ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΦΠΑ”.

ΠΟΛ.1026/21.2.2017 "Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/3/2017". (23/03/2017)

ΠΟΛ.1026/21.2.2017- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/3/2017

ΠΟΛ.1040/20.3.2017 “ΜΕΧΡΙ 10/4/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ”. (23/03/2017)

ΠΟΛ.1040/20.3.2017 “ΜΕΧΡΙ 10/4/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ”.

ΠΟΛ.1042/2017 “ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ( ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ) ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Φ.Σ.Κ.”. (23/03/2017)

ΠΟΛ.1042/2017 “ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ( ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ) ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Φ.Σ.Κ.”.

ΑΠΟΦ. 31637/15.3.2017 "ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ,ΟΕ,ΚΑΙ ΕΕ". (21/03/2017)

ΑΠΟΦ. 31637/2017-ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ,ΟΕ,ΚΑΙ ΕΕ

Εργατικά - Ασφαλιστικά
ΕΦΚΑ "ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΑΝ. 2017 ΚΑΙ ΦΕΒ.2017". (17/03/2017)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΑΝ. 2017 ΚΑΙ ΦΕΒ.2017.

Οικονομικά Νέα
ΣΛΟΤ: Α.Π 2552/18.11.2016 “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ PARKING KAI EΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ”. (17/03/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π 2552/18.11.2016ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ PARKING KAI EΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ”.

ΣΛΟΤ:Α.Π 2660/16.12.2016 “ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ”. (17/03/2017)

ΣΛΟΤ:Α.Π 2660/16.12.2016 “ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ”.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ "Κ.Φ.Ε." ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ -ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ. (17/03/2017)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ Κ.Φ.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ -ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ Κ.Φ.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ. (17/03/2017)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ Κ.Φ.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΙΤΗΣ "Ο ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ". (14/03/2017)

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΙΤΗΣ Ο ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΕΧΡΙ 31.3.2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ Υ.Δ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ. (13/03/2017)

ΜΕΧΡΙ 31/3/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ Υ.Δ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΟΛ 1037/9.3.2017 “ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΙΕΩΝ”. (13/03/2017)

ΠΟΛ 1037/9.3.2017 “ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΙΕΩΝ”.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ Σ/Ν ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΣΤΟΝ Κ.Φ.Ε. & Κ.Φ.Δ (10/03/2017)

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ Σ/Ν ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΣΤΟΝ Κ.Φ.Ε. & Κ.Φ.Δ

ΠΟΛ 1034/7.3.2017 "ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Ε1) ΜΕ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε2,Ε3.". (10/03/2017)

ΠΟΛ.1034/7.3.2017-ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Ε1) ΜΕ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε2,Ε3.

ΠΟΛ1035/3.3.2017 «ΜΕΧΡΙ 15/7/2017 ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ Τ.Χ ΕΠΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ». (10/03/2017)

ΠΟΛ1035/3.3.2017 «ΜΕΧΡΙ 15/7/2017 ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ Τ.Χ ΕΠΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ».

ΠΟΛ 1031/7.3.2017 “ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤ. ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ”. (09/03/2017)

ΠΟΛ 1031/2017 “ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤ. ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ”.

O EΦΚΑ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ "ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ". (08/03/2017)

O EΦΚΑ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ "ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ".

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΕΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΛΛΙΑ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ. (08/03/2017)

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΕΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΛΛΙΑ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ.

ΠΟΛ.1030/3.3.2017 “ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Ν)”. (08/03/2017)

ΠΟΛ.1030/3.3.2017 “ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Ν)”.

OI 12 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε1.  (06/03/2017)

OI 12 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε1.

ΠΟΛ.1029/2017 “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ(FRANCHISING)”. (06/03/2017)

ΠΟΛ.1029/2017 “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ(FRANCHISING)”.

TEΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ. (03/03/2017)

TEΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 25976/ 2017 Είσοδος Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. σε Μονοπρόσωπη Ο.Ε.  (03/03/2017)

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 25976/ 2017 Είσοδος Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. σε Μονοπρόσωπη Ο.Ε.

ΠΟΛ 1024/20.2.2017 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ”. (03/03/2017)

ΠΟΛ 1024/20.2.2017 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ”.

Ο ΕΦΚΑ ΑΝΑΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ 17/3/2017 ΤΗΝ ΑΠΔ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016. (01/03/2017)

Ο ΕΦΚΑ ΑΝΑΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ 17/3/2017 ΤΗΝ ΑΠΔ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016.

ΠΟΛ 1027/23.2.2017 “ΜΕΧΡΙ 20/3/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ”. (01/03/2017)

ΠΟΛ 1027/23.2.2017 “ΜΕΧΡΙ 20/3/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ”.

ΠΟΛ.1025/2017 “ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧ.ΔΡΑΣΤΗΡ/ΤΗΤΑ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ,ΤΟΚΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ”. (01/03/2017)

ΠΟΛ.1025/2017 “ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧ.ΔΡΑΣΤΗΡ/ΤΗΤΑ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ,ΤΟΚΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ”.

ΠΟΛ.1028/22.2.2017 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ”. (01/03/2017)

ΠΟΛ.1028/22.2.2017 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ΩΝ”.

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. “ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ”. (24/02/2017)

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. “ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ”.

ΣΛΟΤ:Α.Π 2284/2016 “ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ”. (24/02/2017)

ΣΛΟΤ:Α.Π 2284/2016 “ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ”.

ΣΛΟΤ:Α.Π 2356/2016 “ΤΡΟΠΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ”. (24/02/2017)

ΣΛΟΤ:Α.Π 2356/2016 “ΤΡΟΠΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ”.

ΣΛΟΤ:Α.Π 2375/2016 “ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ”. (24/02/2017)

ΣΛΟΤ:Α.Π 2375/2016 “ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ”.

ΜΕΧΡΙ 15/3/2017 "ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ". (21/02/2017)

ΜΕΧΡΙ 15/3/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΟΛ 1021/9.2.2017 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ”. (21/02/2017)

ΠΟΛ 1021/9.2.2017 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ”.

ΠΟΛ.1022/2017 “ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ”. (21/02/2017)

ΠΟΛ.1022/2017 “ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ”.

Φ11321/59554/2170 “ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΛΗΝ ΟΑΕΕ & ΕΤΑΑ”. (21/02/2017)

Φ11321/59554/2170  “ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΛΗΝ ΟΑΕΕ & ΕΤΑΑ”.

ΔΕΑΦ Β 1019871 ΕΞ 2017 «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΕ ΣΕ ΑΕ ΜΕ ΤΟ Ν.2166/93 ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣ/ΜΑΤΟΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΟΥ Ι.Μ.» (17/02/2017)

ΔΕΑΦ Β 1019871 ΕΞ 2017 «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΕ ΣΕ ΑΕ ΜΕ ΤΟ Ν.2166/93 ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣ/ΜΑΤΟΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΟΥ Ι.Μ.»

ΠΟΛ 1020/9.2.2017 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ”. (17/02/2017)

ΠΟΛ 1020/9.2.2017 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ”.

ΔΕΑΦ Β 1014217/2017 “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΔΑΝΙΖΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ”. (15/02/2017)

ΔΕΑΦ Β 1014217/2017  “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΔΑΝΙΖΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ”.

ΔΕΔ-Α.Α 36/2017 “ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 50%”. (15/02/2017)

ΔΕΔ-Α.Α 36/2017 “ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 50%”.

ΕΓΚΥΚ. 6/2017 ΕΦΚΑ “ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΟΥ τ.Ε.Τ.Τ.Α-ΤΟΜΕΑΣ ΤΣΜΕΔΕ”. (15/02/2017)

ΕΓΚΥΚ. 6/2017 ΕΦΚΑ “ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΟΥ τ.Ε.Τ.Τ.Α-ΤΟΜΕΑΣ ΤΣΜΕΔΕ”.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ.1010/2017 “Απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς τους διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν σε τρίτη χώρα”. (15/02/2017)

ΠΟΛ.1010/2017Απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς τους διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν σε τρίτη χώρα”.

Οικονομικά Νέα
MEΧΡΙ 17/2/2017 “ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΔ ΤΟΥ 1/2017”. (10/02/2017)

MEΧΡΙ 17/2/2017 “ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΔ ΤΟΥ 1/2017”.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5/2017 “ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΟΥ τ. ΟΓΑ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4387/2016”. (10/02/2017)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5/2017 “ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΟΥ τ. ΟΓΑ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4387/2016”.

Α.Π.-ΔΙΕΙΣΜΜ/79/175892 /2017 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛ.- ΑΥΤ/ΝΩΝ- ΑΓΡΟΤΩΝ”. (07/02/2017)

Α.Π.-ΔΙΕΙΣΜΜ/79/175892 /2017 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛ.- ΑΥΤ/ΝΩΝ- ΑΓΡΟΤΩΝ”.

ΕΦΟΣΟΝ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ. (07/02/2017)

ΕΦΟΣΟΝ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ.

ΠΟΛ 1019/3.2.2017 “ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ”. (07/02/2017)

ΠΟΛ 1019/3.2.2017 “ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ”.

22 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ.. (06/02/2017)

22 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ.

ΔΕΑΦ Β 1016062 ΕΞ 2017 ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ-ΕΦΟΡΙΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (06/02/2017)

ΔΕΑΦ Β 1016062 ΕΞ 2017 ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ-ΕΦΟΡΙΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/2017 ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. (06/02/2017)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/2017 ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

ΠΟΛ 1017/31.1.2017 “ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΝTRASTAT”. (03/02/2017)

ΠΟΛ 1017/31.1.2017 “ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΝTRASTAT”.

Εγκύκλιος 89/31.1.2017 της Γ.Γ.Ε "Εφαρμογή άρθρου 66 του νόμου 4446/2016 για την υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα". (02/02/2017)

Εγκύκλιος 89/31.1.2017 της Γ.Γ.Ε "Εφαρμογή άρθρου 66 του νόμου 4446/2016 για την υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα".

ΠΟΛ 1015/27.1.2017 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ”. (02/02/2017)

ΠΟΛ 1015/27.1.2017 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ”.

Φ80020/οικ.671/Δ15.12 /2017 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ν.4387/2016 ΜΕ ΤΟ Ν.4445/2016». (02/02/2017)

Φ80020/οικ.671/Δ15.12 /2017 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ν.4387/2016 ΜΕ ΤΟ Ν.4445/2016».

Η ΑΠΟΦΑΣΗ 3439/Δ9.1168/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 28/2/2017 ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11. (01/02/2017)

Η ΑΠΟΦΑΣΗ 3439/Δ9.1168/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 28/2/2017 ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11

Η ΕΣΕΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ (31/01/2017)

Η ΕΣΕΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ

ΠΟΛ.1014/26.1.2017 "Εφαρμογή ή μη των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), «περί της άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής», σε περιπτώσεις αμφισβήτησης πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης που αφορούν τέλη κυκλοφορίας".. (31/01/2017)

ΠΟΛ.1014/26.1.2017 "Εφαρμογή ή μη των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), «περί της άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής», σε περιπτώσεις αμφισβήτησης πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης που αφορούν τέλη κυκλοφορίας"

"ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ": "ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΙΟΥ Η ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ". (30/01/2017)

"ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ": ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΙΟΥ Η ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

ΕΓΚΥΚ.2/25.1.2017 “ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΑΥΤΟΑ/ΝΩΝ”. (26/01/2017)

ΕΓΚΥΚ.2/25.1.2017 “ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΑΥΤΟΑ/ΝΩΝ”.

ΕΓΚΥΚ.3/25.1.2017 -ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (ΟΓΑ) ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ. (26/01/2017)

ΕΓΚΥΚ.3/25.1.2017 -ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (ΟΓΑ) ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ.

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ TAXIS. (26/01/2017)

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ TAXIS.

ΠΟΛ.1002/5.1.2017 “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54Α ΤΟΥ Ν.4174/2013”. (26/01/2017)

ΠΟΛ.1002/5.1.2017 “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54Α ΤΟΥ Ν.4174/2013”.

ΠΟΛ.1005/12.1.2017 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ”. (26/01/2017)

ΠΟΛ.1005/12.1.2017 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ”.

Α.Π.87160/2017 “ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 01/01/2017" (25/01/2017)

Α.Π.87160/2017 “ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 01/01/2017"

ΔΕΑΦ Β 1010732 ΕΞ 2017 «ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ». (25/01/2017)

ΔΕΑΦ Β 1010732 ΕΞ 2017 «ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ».

Ν.4449/24.1.2017 «Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ». (25/01/2017)

Ν.4449/24.1.2017 «Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».

ΠΟΛ. 1012/23.1.2017 «ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΜΟΝΟ ΚΛΑΔΟ». (25/01/2017)

ΠΟΛ. 1012/23.1.2017 «ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΜΟΝΟ ΚΛΑΔΟ».

ΠΟΛ.1011/19.1.2017 «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΦΜ ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ». (25/01/2017)

ΠΟΛ.1011/19.1.2017  «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΦΜ ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ».

Αρ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 0012279 ΕΞ 2016 /433 Ακατάσχετο το επίδομα ανεργίας και ακατάσχετο και αφορολόγητο το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης το οποίο ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα ..... (24/01/2017)

Αρ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 0012279 ΕΞ 2016 /433 Ακατάσχετο το επίδομα ανεργίας και ακατάσχετο και αφορολόγητο το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης το οποίο ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ. (24/01/2017)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ. (24/01/2017)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ.

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. (24/01/2017)

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Φ.80000/οικ.60298/1472-ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΑΥΤAΠΑΣ/ΜΕΝΩΝ (24/01/2017)

Φ.80000/οικ.60298/1472-ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΑΥΤΑΠΑΣ/ΜΕΝΩΝ

Φ80000/οικ.2460/106 "ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙ". (24/01/2017)

Φ80000/οικ.2460/106 -ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙ.

ΔΕΑΦ Β'1008198 ΕΞ 2017-ΓΝΩΜ 249/2016 ΤΟΥ ΝΣΚ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Α.Ε (20/01/2017)

ΔΕΑΦ Β'1008198 ΕΞ 2017-ΓΝΩΜ 249/2016 ΤΟΥ ΝΣΚ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Α.Ε

ΠΟΛ.1008/16.1.2017 “ΓΝΩΜ 275/2017 ΤΟΥ ΝΣΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΟΦΕΙΛΗΣ ΩΣ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ”. (20/01/2017)

ΠΟΛ.1008/16.1.2017 “ΓΝΩΜ 275/2017 ΤΟΥ ΝΣΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΟΦΕΙΛΗΣ ΩΣ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ”.

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ Ε9. (20/01/2017)

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ Ε9

ΜΕΧΡΙ 7/2/2017 “ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ”. (19/01/2017)

ΜΕΧΡΙ 7/2/2017 “ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ”.

ΠΟΛ 1006/2017 "ΣΤΟ ΦΕΚ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ". (19/01/2017)

ΠΟΛ 1006/2017 "ΣΤΟ ΦΕΚ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ".

ΠΟΛ 1007/18.1.2017 “ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Ν.Π. ΤΗΣ Ε.Ε”. (19/01/2017)

ΠΟΛ.1007/2017 “ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Ν.Π. ΤΗΣ Ε.Ε”.

ΠΟΛ 1191/21.12.2016 “ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”. (19/01/2017)

ΠΟΛ 1191/21.12.2016 “ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  (18/01/2017)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΟΙ Δ.Ο.Υ. (18/01/2017)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΟΙ Δ.Ο.Υ

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ. «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61), του ν. 4446/2016 .... (17/01/2017)

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

ΔΕΑΦ 1000637 ΕΞ 2017 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗ”. (16/01/2017)

ΔΕΑΦ 1000637 ΕΞ 2017 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗ”.

ΔΕΑΦ 1004570 ΕΞ 2017 “Χαρακτηρισμός εισοδήματος από την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείων, σε κτίρια που στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες”.  (16/01/2017)

ΔΕΑΦ 1004570 ΕΞ 2017  “Χαρακτηρισμός εισοδήματος από την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείων, σε κτίρια που στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες”. 

ΔΕΑΦ Β 1004691 ΕΞ 2017 “ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 20% Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΗΜΕΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ”. (16/01/2017)

ΔΕΑΦ Β 1004691 ΕΞ 2017 “ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 20% Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΗΜΕΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ”.

ΔΕΑΦ Β 1004699 ΕΞ 2017 “ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”. (16/01/2017)

ΔΕΑΦ Β 1004699 ΕΞ 2017 “ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”.

ΠΟΛ 1004/4.1.2017 “ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”. (16/01/2017)

ΠΟΛ 1004/4.1.2017 “ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”.

ΠΟΛ 1203/28.12.2016 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗ”. (16/01/2017)

ΠΟΛ 1203/28.12.2016 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗ”.

ΠΟΛ.1003/4.1.2017 “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ”. (16/01/2017)

ΠΟΛ.1003/2017 “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ”.

 

ΣΛΟΤ:A.Π 2241/2016 “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΠ”. (16/01/2017)

ΣΛΟΤ:A.Π 2241/2016 “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΠ”.

ΣΛΟΤ:A.Π 2243/2016 “ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ε.Γ.Λ.Σ”. (16/01/2017)

ΣΛΟΤ:A.Π 2243/2016 “ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ε.Γ.Λ.Σ”.

ΣΛΟΤ:Α.Π 2275/2016 “ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ”. (16/01/2017)

ΣΛΟΤ:Α.Π 2275/2016 “ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ”.

Α.Ο. 61502/3399 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ 1.1.2017”. (12/01/2017)

Α.Ο. 61502/3399 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ 1.1.2017”..

ΜΕΧΡΙ 13/4/2017 “ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ”. (12/01/2017)

ΜΕΧΡΙ 13/4/2017 “ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ”.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1199/2016 “ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΝΤΥΠΟ 012- ΦΠΑ”. (12/01/2017)

ΠΟΛ 1199/2016 “ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΝΤΥΠΟ 012- ΦΠΑ”.

Οικονομικά Νέα
ΔΕΛ Β 1189202 ΕΞ 2016 «ΤΟ 2017 23.300 ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ». (05/01/2017)

ΔΕΛ Β 1189202 ΕΞ 2016 «ΤΟ 2017 23.300 ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ»

Κ Α Λ Η & Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η Χ Ρ Ο Ν Ι Α «2017» NEA ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ! (05/01/2017)

Κ Α Λ Η   &  Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η  Χ Ρ Ο Ν Ι Α  «2017» 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΟΛ.1205/30.12.2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 9/1/2017 ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2017”. (05/01/2017)

ΠΟΛ.1205/30.12.2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 9/1/2017 ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2017”.

AΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟ 1/1/2017 ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ-ΕΙΣΦΕΡΟΝΤΩΝ Ε.Φ.Κ.Α (03/01/2017)

AΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟ 1/1/2017 ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ-ΕΙΣΦΕΡΟΝΤΩΝ Ε.Φ.Κ.Α

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ,ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΝ,ΜΕΛΩΝ Δ.Σ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. (03/01/2017)

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ,ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΝ,ΜΕΛΩΝ Δ.Σ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Εργατικά - Ασφαλιστικά
Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (03/01/2017)

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ

Οικονομικά Νέα
ΜΕΧΡΙ 9/1/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2017  (03/01/2017)

ΜΕΧΡΙ 9/1/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2017

ΠΟΛ 1193/22.12.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 9/3/2016 ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ”. (03/01/2017)

ΠΟΛ 1193/22.12.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 9/3/2016 ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ”.

ΠΟΛ 1204/29.12.2016 “ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Δ. ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ” (03/01/2017)

ΠΟΛ 1204/29.12.2016 “ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Δ. ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ”

ΠΟΛ.1194/22.12.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 28/5/2016 ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ Δ. ΛΕΣΒΟΥ”. (03/01/2017)

ΠΟΛ.1194/22.12.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 28/5/2016 ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ Δ. ΛΕΣΒΟΥ”.

ΣΛΟΤ: Α.Π 2165/2016 b “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ”. (03/01/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π 2165/2016 b “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ”.

ΣΛΟΤ:AΠ 2203/2016 “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΛΟΓ. ΠΑΡΑΚΟΛ/ΘΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤ. ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ”. (03/01/2017)

ΣΛΟΤ:AΠ 2203/2016 “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΛΟΓ. ΠΑΡΑΚΟΛ/ΘΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤ. ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ”.

ΣΛΟΤ:Α.Π 2177/2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ”. (03/01/2017)

ΣΛΟΤ:Α.Π 2177/2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ”.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (Δ.ΗΛΕ.Δ Γ.Γ.Δ.Ε.) (30/12/2016)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (Δ.ΗΛΕ.Δ Γ.Γ.Δ.Ε.)

ΠΟΛ 1201/28.12.2016 "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4410 /2016 σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών διευκρινίσεων.". (30/12/2016)

ΠΟΛ 1201/28.12.2016 "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4410 /2016 σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών διευκρινίσεων.".

ΠΟΛ.1202/2016 “Κοινοποίηση της 6/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περιπ. δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 3888/2010”. (30/12/2016)

ΠΟΛ.1202/2016 “Κοινοποίηση της 6/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περιπ. δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 3888/2010”.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (28/12/2016)

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΟΛ 1187/2016 “ΜΕΧΡΙ 26/5/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΛΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ”. (28/12/2016)

ΠΟΛ 1187/2016 “ΜΕΧΡΙ 26/5/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΛΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ”.

ΠΟΛ 1200/27.12.2016 «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ» (28/12/2016)

ΠΟΛ 1200/27.12.2016 «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ»

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΑΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ "ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ" ΚΑΙ "ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017". (27/12/2016)
ΔΕΕΦ Α 1148654 ΕΞ 2016 “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΠΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ”.  (27/12/2016)

ΔΕΕΦ Α 1148654 ΕΞ 2016 “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΠΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ”.

ΠΟΛ 1192/2016 “ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗΣ” (27/12/2016)

ΠΟΛ 1192/2016 “ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗΣ”

ΠΟΛ 1196/22.12.2016 “ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ”. (27/12/2016)

ΠΟΛ 1196/22.12.2016 “ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ”.

ΠΟΛ 1197/22.12.2016 " Φορολογική μεταχείριση των δαπανών που καταβάλλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις.. (27/12/2016)

ΠΟΛ 1197/22.12.2016 " Φορολογική μεταχείριση των δαπανών που καταβάλλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ' του άρθρου 23 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν."

Πολ.1195/23.12.2016 “ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ”. (27/12/2016)

Πολ.1195/23.12.2016 “ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ”.

ΠΟΛ.1198/23.12.2016 “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4172/2013”. (27/12/2016)

ΠΟΛ.1198/23.12.2016 “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4172/2013”.

ΠΟΣΟ ΦΟΡΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΩΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ. (27/12/2016)

ΠΟΣΟ ΦΟΡΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΩΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Ν.4446/2016 ΦΕΚ Α' 240/22.12.2016 “Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ Β/Α ΑΙΓΑΙΟΥ” (23/12/2016)

Ν.4446/2016 ΦΕΚ Α' 240/22.12.2016   “Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ Β/Α ΑΙΓΑΙΟΥ”

Α.Π. 133583/2016 “ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ”. (22/12/2016)

Α.Π. 133583/2016 “ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ”.

ΔΕΑΦ 1186557 ΕΞ 2016 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ Η.Α.Ε.”. (22/12/2016)

ΔΕΑΦ 1186557 ΕΞ 2016 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ Η.Α.Ε.”.

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ Β/Α ΑΙΓΑΙΟΥ. (22/12/2016)

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ Β/Α ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΠΟΛ 1180/6.12.2016 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ” (21/12/2016)

ΠΟΛ 1180/6.12.2016 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ”

ΠΟΛ.1184/9.12.2016 “Η ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ”. (21/12/2016)

ΠΟΛ.1184/9.12.2016 “Η ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ”.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (19/12/2016)

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΟΛ 1189/14.12.2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ”. (19/12/2016)

ΠΟΛ 1189/14.12.2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ”.

ΠΟΛ 1190/15.12.2016 “ΚΟΙΝ. ΤΗΣ ΓΝΩΜ. 288/2016 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ”. (19/12/2016)

ΠΟΛ 1190/15.12.2016 “ΚΟΙΝ. ΤΗΣ ΓΝΩΜ. 288/2016 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ”.

ΠΟΛ.1188/9.12.2016 “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ”. (16/12/2016)

ΠΟΛ.1188/9.12.2016 “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ”.

ΣΤΕ 3325/2015 "ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘ. ΕΣΟΔΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ,ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ,ΚΑΦΕΔΩΝ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ". (16/12/2016)

ΣΤΕ 3325/2015 "ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘ. ΕΣΟΔΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ,ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ,ΚΑΦΕΔΩΝ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ".

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ (13/12/2016)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

ΠΟΛ 1185/9.12.2016 “ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ” (13/12/2016)

ΠΟΛ 1185/9.12.2016 “ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ”

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ.. (13/12/2016)

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ..

ΠΟΛ 1183/2016 “Πρόσθετες διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993 μετά την έκδοση του αριθ. ΔΕΑΦΒ 1107932 ΕΞ2015/07.08.2015 εγγράφου μας”. (09/12/2016)

ΠΟΛ 1183/2016 “Πρόσθετες διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993 μετά την έκδοση του αριθ. ΔΕΑΦΒ 1107932 ΕΞ2015/07.08.2015 εγγράφου μας”.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Ν. 4387/2016 (09/12/2016)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Ν. 4387/2016

ΠΟΛ 1181/6.12.2016 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” (08/12/2016)

ΠΟΛ 1181/6.12.2016 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”

ΠΟΛ 1182/2016 “Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 26/2016 γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. - Διαδικασία διόρθωσης Φ.Α.Π. ετών 2011-2013 για εκτός αντικειμενικού συστήματος οικόπεδα του Δήμου Νέας Μάκρης Αττικής”. (08/12/2016)

ΠΟΛ 1182/2016 “Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 26/2016 γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. - Διαδικασία διόρθωσης Φ.Α.Π. ετών 2011-2013 για εκτός αντικειμενικού συστήματος οικόπεδα του Δήμου Νέας Μάκρης Αττικής”.

Ν.4441/2016 "ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΡΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ". (07/12/2016)

Ν.4441/2016 "ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΡΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ".

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/Γ.Σ.Ε.Ε. - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (02/12/2016)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/Γ.Σ.Ε.Ε. - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΜΕΧΡΙ 31/12/2016 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΥΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 (ΕΝΤΥΠΟ Φ-01.044 (01/12/2016)

ΜΕΧΡΙ 31/12/2016 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΥΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 (ΕΝΤΥΠΟ Φ-01.044

ΠΟΛ.1166 ΕΩΣ 1178/2016-ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ. (01/12/2016)

ΠΟΛ.1166 ΕΩΣ 1178/2016-ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Γ.Γ.Π.Σ- ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ TAXIS 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (30/11/2016)

Γ.Γ.Π.Σ- ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ TAXIS 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ν.4438/28.11.2016 “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/17/ΕΕ..ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ..” (30/11/2016)

Ν.4438/28.11.2016 “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/17/ΕΕ..ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ..”

ΠΟΛ.1179/2016 “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΤΕΛ ΑΕ”. (30/11/2016)

ΠΟΛ.1179/2016 “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΤΕΛ ΑΕ”.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1963/2016 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (30/11/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π.1963/2016 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΛΟΤ:A.Π.2075 “ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. ΑΠΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ” (30/11/2016)

ΣΛΟΤ:A.Π.2075 “ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. ΑΠΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ”

ΣΛΟΤ:Α.Π.2077/2016-ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ C-444 & C-445/16 (30/11/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π.2077/2016-ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ C-444 & C-445/16

ΣΤΟ TAXIS ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΥΣΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2017. (30/11/2016)

ΣΤΟ TAXIS ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΥΣΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2017

ΔΕΑΦ Β 1168150 ΕΞ 2016 "ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ & ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ". (24/11/2016)

ΔΕΑΦ Β 1168150 ΕΞ 2016 "ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ & ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν. 4172/2013. (24/11/2016)

ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν. 4172/2013

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1163/15.11.2016 "ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ". (24/11/2016)

ΠΟΛ.1163/2016-ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΟΛ.1165/17.11.2016 “Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ,ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ & ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ”. (24/11/2016)

ΠΟΛ.1165/17.11.2016 “Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ,ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ & ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ”.

ΣΛΟΤ:Α.Π. 2049/2016 “ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ” (24/11/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π. 2049/2016 “ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ”

ΔΕΑΦ Β 1167345 ΕΞ 2016 “ΕΚΠΙΠΤΕΤΑΙ ΕΦΑΠΑΞ Η ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ Ε.Δ. (PSI) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ” (22/11/2016)

ΔΕΑΦ Β 1167345 ΕΞ 2016 “ΕΚΠΙΠΤΕΤΑΙ ΕΦΑΠΑΞ Η ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ Ε.Δ. (PSI) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ”

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1164/18.11.2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΑΝ ΤΟ 2016 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ”. (22/11/2016)

ΠΟΛ 1164/18.11.2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΑΝ ΤΟ 2016 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ”.

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1162/2016- 0,030 ? ΑΝΑ ΚΙΛΟ Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Ε. 2016-2017. (10/11/2016)

ΠΟΛ 1162/2016- 0,030 € ΑΝΑ ΚΙΛΟ Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Ε. 2016-2017

ΠΟΛ..1160/31.2016 “ΜΕΧΡΙ 21/4/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΛΠ ΣΕ ΠΕΡ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΑΙΤ/ΡΝΙΑΣ”. (07/11/2016)

ΠΟΛ..1160/31.2016 “ΜΕΧΡΙ 21/4/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΛΠ ΣΕ ΠΕΡ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΑΙΤ/ΡΝΙΑΣ”.

ΠΟΛ.1159/2016-ΜΕΧΡΙ 24/4/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΛΠ ΣΕ ΠΕΡ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΑΙΤ/ΡΝΙΑΣ  (07/11/2016)

ΠΟΛ.1159/2016-ΜΕΧΡΙ 24/4/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΛΠ ΣΕ ΠΕΡ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΑΙΤ/ΡΝΙΑΣ

ΠΟΛ 1153/11.10.2016 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΦΜ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Π.Δ. ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΑΛΛΟ Κ.Μ. ΤΗΣ Ε.Ε”. (03/11/2016)

ΠΟΛ 1153/11.10.2016 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΦΜ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Π.Δ. "ΦΠΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΑΛΛΟ Κ.Μ. ΤΗΣ Ε.Ε”.

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1827 ΕΞ 31.8.2016 “Ερωτήματα για αποθεματικό, προκαταβολή φόρου και εφαρμογή Δ.Λ.Π”.  (03/11/2016)

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1827 ΕΞ 31.8.2016 “Ερωτήματα για αποθεματικό, προκαταβολή φόρου και εφαρμογή Δ.Λ.Π”.

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1853 ΕΞ 30.9.2016 “Εύλογη αξία ακινήτου (Εύλογη αξία ακινήτου) “. (03/11/2016)

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1853 ΕΞ 30.9.2016 “Εύλογη αξία ακινήτου (Εύλογη αξία ακινήτου) “.

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2014 ΕΞ 30.9.2016 “Αντιμετώπιση τέλους επιτηδεύματος στις Κ.Α.Χ. πολύ μικρών οντοτήτων (β.6)”.  (03/11/2016)

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2014 ΕΞ 30.9.2016 “Αντιμετώπιση τέλους επιτηδεύματος στις Κ.Α.Χ. πολύ μικρών οντοτήτων (β.6)”.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017  (02/11/2016)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΕΑΦ Β 1155600 ΕΞ 2016 “Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Η ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Ε ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟ Ν.Π. ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΗΜΕΔΑΠΟ Ν.Π”. (02/11/2016)

ΔΕΑΦ Β 1155600 ΕΞ 2016 “Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Η ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Ε ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟ Ν.Π. ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΗΜΕΔΑΠΟ Ν.Π”.

ΠΟΛ 1156/2016 “Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στις 25.07.2016 στις Τοπικές Κοινότητες Λιθίου, Βέσσας, Ελάτας, Μεστών, Ολύμπων, Πυργίου του Δήμου Χίου της Π.Ε Χίου (02/11/2016)

ΠΟΛ 1156/01-11-2016 “Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στις 25.07.2016 στις Τοπικές Κοινότητες Λιθίου, Βέσσας, Ελάτας, Μεστών, Ολύμπων, Πυργίου του Δήμου Χίου της Π.Ε. Χίου”.

ΠΟΛ 1161/2016 “Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1147/2016 για την φορολογική μεταχείριση αποδοχών δικαστικών λειτουργών”. (02/11/2016)

ΠΟΛ 1161/2016 “Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1147/2016 για την φορολογική μεταχείριση αποδοχών δικαστικών λειτουργών”.

ΠΟΛ.1157/26.10.2016 Προθεσμία κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης για τους κατοίκους εξωτερικού. (27/10/2016)

ΠΟΛ.1157/26.10.2016 Προθεσμία κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης για τους κατοίκους εξωτερικού.

ΠΟΛ.1158/2016 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β' του άρθρου 23 του ν.4172/2013 σε περίπτωση συμψηφισμού αμοιβαίων ανταπαιτήσεων αντισυμβαλλομένων. (27/10/2016)

ΠΟΛ.1158/2016 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β' του άρθρου 23 του ν.4172/2013 σε περίπτωση συμψηφισμού αμοιβαίων ανταπαιτήσεων αντισυμβαλλομένων.

ΣΛΟΤ : Α.Π. 1825/2016 “ΕΝΝΟΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ”. (27/10/2016)

ΣΛΟΤ : Α.Π. 1825/2016 “ΕΝΝΟΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ”.

ΣΛΟΤ:Α.Π. 1806/2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΟΥ”… (27/10/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π. 1806/2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΟΥ”…

ΣΛΟΤ:Α.Π.1789/2016 “ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ”… (27/10/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π.1789/2016 “ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ”…

ΠΟΛ.1152/12.10.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ”. (21/10/2016)

ΠΟΛ.1152/12.10.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ”.

ΠΟΛ.1154/12.10.2016 “ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ”. (21/10/2016)

ΠΟΛ.1154/12.10.2016 “ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ”.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1569/2016 “ΕΑΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΤΟΝ Ν.4308/2014”. (21/10/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π.1569/2016 “ΕΑΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΤΟΝ Ν.4308/2014”.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1718/2016 “ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ”. (21/10/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π.1718/2016 “ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ”.

ΣΛΟΤ:Α.Π.1721/2016 “ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓ. ΣΤΟ Χ.Α ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ Κ.Λ.Π”. (21/10/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π.1721/2016 “ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓ. ΣΤΟ Χ.Α ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ Κ.Λ.Π”.

Κ.Υ.Α 106688/2016 “ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΎΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ Ν.4399/2016”. (20/10/2016)

Κ.Υ.Α 106688/2016 “ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΎΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ Ν.4399/2016”.

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΣτΕ 1897/2016 Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010 (προσαύξηση περιουσία από άγνωστη πηγή η αιτία λογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα) εφαρμόζεται και σε υποθέσεις πριν την 30.9.2010 (εφόσον βέβαια δεν έχει ...... (19/10/2016)

ΣτΕ 1897/2016 Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010 (προσαύξηση περιουσία από άγνωστη πηγή η αιτία λογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα) εφαρμόζεται και σε υποθέσεις πριν την 30.9.2010 (εφόσον βέβαια δεν έχει παρέλθει ο προβλεπόμενος στην κείμενη νομοθεσία χρόνος παραγραφής της εξουσίας του Δημοσίου για καταλογισμό φόρου). Παραπομπή για νέα κρίση (Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010

Οικονομικά Νέα
Γνωμ. 250/11.10.2016 του Ν.Σ.Κ "Επιβολή ειδικού φόρου επί των Ακινήτων σε νομικά πρόσωπα με έδρα χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) - Εξαιρέσεις (απαλλαγές)" (18/10/2016)

ΓΝΩΜ.250/2016 “ΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ Ν.Π ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Χ”.

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ" (18/10/2016)

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ"

ΠΟΛ 1155/10.10.2016 "ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟ 25/7/2016 ΓΙΑ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ". (17/10/2016)

ΠΟΛ 1155/2016 "ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟ 25/7/2016 ΓΙΑ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ".

O TΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ" (14/10/2016)

O TΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ"

ΜΕΧΡΙ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 “Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΕΝΤΥΠΟ Ε4)” (14/10/2016)

ΜΕΧΡΙ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 “Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΕΝΤΥΠΟ Ε4)”

ΣΛΟΤ: Α.Π.1684/2016 “ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ”. (14/10/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π.1684/2016 “ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ”.

ΣΛΟΤ: Α.Π.984/2016 “ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ” (14/10/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π.984/2016 “ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ”

ΣΛΟΤ:Α.Π. 1634/2016 “ΤΗΡΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ”. (14/10/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π. 1634/2016 “ΤΗΡΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ”.

ΠΟΛ 1150/10.10.2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 12/10/2016 ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Φ.Ε 2015”. (13/10/2016)

ΠΟΛ 1150/10.10.2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 12/10/2016 ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Φ.Ε 2015”.

ΠΟΛ.1151/2016 “Κοινοποίηση και οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 6 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α'), με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 82 του ν.δ.356/1974 σχετικά με τη διάκριση .. (13/10/2016)

ΠΟΛ.1151/2016 “Κοινοποίηση και οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 6 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α'), με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 82 του ν.δ.356/1974 σχετικά με τη διάκριση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης, και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1089/2016 (ΦΕΚ 2114 Β')

ΜΕΧΡΙ 8/2/2017 “ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ν.4178/2013 ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ” (12/10/2016)

ΜΕΧΡΙ 8/2/2017 “ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ν.4178/2013 ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ”

ΠΟΛ 1149/3.10.2016 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΦΠΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ”.. (10/10/2016)

ΠΟΛ 1149/3.10.2016 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΦΠΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ”..

213-1621000 - Ο ΝΕΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (07/10/2016)

213-1621000 - Ο ΝΕΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

ΔΕΑΦ 1144304 ΕΞ 2016 “ΜΕΧΡΙ 15/8/2016 ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΤΑ Φ.Π. ΠΟΥ ΣΥΜΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ”. (07/10/2016)

ΔΕΑΦ 1144304 ΕΞ 2016 “ΜΕΧΡΙ 15/8/2016 ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΤΑ Φ.Π. ΠΟΥ ΣΥΜΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ”.

ΑΠΟ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ.. (06/10/2016)

ΑΠΟ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

ΠΟΛ.1145/5.10.2016 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/ 7.1.2014 (ΦΕΚ 179 ΒΆ) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει (06/10/2016)

ΠΟΛ.1145/5.10.2016 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/ 7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β’) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει

ΠΟΛ.1148/2016 “Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας οικ. αριθμ. 10982/11.07.2016 ΦΕΚ 2340Β/28.07.2016 και παροχή σχετικών οδηγιών”. (06/10/2016)

ΠΟΛ.1148/2016 “Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας οικ. αριθμ. 10982/11.07.2016 ΦΕΚ 2340Β/28.07.2016 και παροχή σχετικών οδηγιών”.

ΣΛΟΤ: Α.Π 1658/2016 “ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ”. (05/10/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π 1658/2016 “ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ”.

ΣΛΟΤ: Α.Π. 1704/2016 “ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ”. (05/10/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π. 1704/2016 “ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ”.

ΣΛΟΤ:Α.Π.1709/2016 “ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ”. (05/10/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π.1709/2016 “ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ”.

ΠΟΛ 1146/30.9.2016 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ”. (04/10/2016)

ΠΟΛ 1146/30.9.2016 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ”.

ΠΟΛ 1147/29.9.2016 “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ”. (04/10/2016)

ΠΟΛ 1147/29.9.2016 “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ”.

ΜΕΧΡΙ 7/10/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015. (03/10/2016)

ΜΕΧΡΙ 7/10/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ.1119/2016 Κοινοποίηση της αριθ. 157/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με απαλλαγή ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 κωδ. ΦΠΑ, για αγορά ακινήτου από πρεσβεία. (03/10/2016)

ΠΟΛ.1119/2016 Κοινοποίηση της αριθ. 157/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με απαλλαγή ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 κωδ. ΦΠΑ, για αγορά ακινήτου από πρεσβεία.

Οικονομικά Νέα
νεο!! Παράταση ΜΥΦ (30/09/2016)

Παράταση ΜΥΦ

ΠΟΛ.1140/14.9.2016 ”ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ”. (30/09/2016)

ΠΟΛ.1140/14.9.2016 ”ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ”.

ΠΟΛ.1143/21.9.2016 “ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΧ ΚΑΙ ΕΔΧ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”. (30/09/2016)

ΠΟΛ.1143/21.9.2016 “ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΧ ΚΑΙ ΕΔΧ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”.

ΠΟΛ.1144/29.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 8-9-2016 στο Δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης.  (30/09/2016)

ΠΟΛ.1144/29.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 8-9-2016 στο Δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης.

Γ.Γ.Δ.Ε. "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ." (29/09/2016)

Γ.Γ.Δ.Ε. "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ".

ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 15 ΗΜΕΡΕΣ Η ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ " ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ" (28/09/2016)

ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 15 ΗΜΕΡΕΣ Η ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ " ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ"

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. (27/09/2016)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α.Π.95625/2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016. (22/09/2016)

Α.Π.95625/2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016.

ΠΟΛ 1131/16.9.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ”.. (22/09/2016)

ΠΟΛ 1131/16.9.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ”..

ΠΟΛ 1132/16.9.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΠΛΕΙΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ”. (22/09/2016)

ΠΟΛ 1132/16.9.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΠΛΕΙΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ”.

ΠΟΛ 1135/16.9.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ”.  (22/09/2016)

ΠΟΛ 1135/16.9.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ”.

ΠΟΛ 1136/16.9.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ”.. (22/09/2016)

ΠΟΛ 1136/16.9.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ”..

ΠΟΛ 1138/16.9.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ”… (22/09/2016)

ΠΟΛ 1138/16.9.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ”…

ΠΟΛ.1133/16.9.2016 "Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης έντονων βροχοπτώσεων στις 6,7 και 08.09.2016 στον Δήμο Πύργου, της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας "... (22/09/2016)

ΠΟΛ.1133/16.9.2016 "Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης έντονων βροχοπτώσεων στις 6,7 και 08.09.2016 στον Δήμο Πύργου, της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας "

 

ΠΟΛ.1134/16.9.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ”.  (22/09/2016)

ΠΟΛ.1134/16.9.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ”.

ΠΟΛ.1137/16.9.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ”.. (22/09/2016)

ΠΟΛ.1137/16.9.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ”..

 

ΠΟΛ.1139/16.9.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ”… (22/09/2016)

ΠΟΛ.1139/16.9.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ”…

ΠΟΛ 1124/5.9.2016 “ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ Φ.Π.Α ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ”.. (21/09/2016)

ΠΟΛ 1124/5.9.2016 “ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ Φ.Π.Α ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ”..

ΠΟΛ 1141/16.9.2016 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ/ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ”. (21/09/2016)

ΠΟΛ 1141/16.9.2016 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ/ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ”.

ΠΟΛ 1142/15.9.2016 “ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ”. (21/09/2016)

ΠΟΛ 1142/15.9.2016 “ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ”.

ΔΕΑΦ Β' 1135136 ΕΞ 2016 “ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ”… (19/09/2016)

ΔΕΑΦ Β' 1135136 ΕΞ 2016 “ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ”…

ΔΕΑΦΑ 1134898 ΕΞ 2016 “ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ”.. (19/09/2016)

ΔΕΑΦΑ 1134898 ΕΞ 2016 “ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ”..

ΠΟΛ 1126-1127-1128-1129/2016 ΦΕΚ 2970/16.9.2016“ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ”… (19/09/2016)

ΠΟΛ 1126-1127-1128-1129/2016 ΦΕΚ 2970/16.9.2016“ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ”…

ΠΟΛ.1130/9.9.2016 “ΓΝΩΜ 148/2016 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ”.  (19/09/2016)

ΠΟΛ.1130/9.9.2016 “ΓΝΩΜ 148/2016 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ”.

ΔΕΑΦ Β 1131644 ΕΞ 2016 “ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤ”. (13/09/2016)

ΔΕΑΦ Β 1131644 ΕΞ 2016 “ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤ”.

ΔΕΑΦΑ1130889 ΕΞ 2016 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ”.  (13/09/2016)

ΔΕΑΦΑ1130889 ΕΞ 2016  “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ”.

ΠΟΛ 1125/8.9.2016 “ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΦΜ Η ΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΟ ΜΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΑ”.. (13/09/2016)

ΠΟΛ 1125/8.9.2016 “ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΦΜ Η ΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΟ ΜΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΑ”..

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η ΟΔΗΓΙΑ 2014-56-ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ (13/09/2016)

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η ΟΔΗΓΙΑ 2014-56-ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΕΝΦΙΑ: ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕΤΕ ΛΑΘΗ... (02/09/2016)

ΕΝΦΙΑ: ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕΤΕ ΛΑΘΗ

ΠΟΛ.1115/2016 “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Κ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Φ.Κ.Α.” (02/09/2016)

ΠΟΛ.1115/2016 “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Κ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Φ.Κ.Α.”

ΠΟΛ.1116/2016 “ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ”. (02/09/2016)

ΠΟΛ.1116/2016 “ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ”.

ΣΛΟΤ: Α.Π. 1555/2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ PSI”. (02/09/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π. 1555/2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ PSI”.

ΔΕΛ Α 1120557 ΕΞ12.8.2016 “ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ”.. (31/08/2016)

ΔΕΛ Α 1120557 ΕΞ12.8.2016 “ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ”..

Ν. 4413/8.8.2016 “Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 30/11/2016 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε9”. (31/08/2016)

Ν. 4413/8.8.2016 “Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 30/11/2016 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε9”.

ΠΟΛ.1120/4.8.2016 “ΜΕΧΡΙ 27/12/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΟΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ”. (31/08/2016)

ΠΟΛ.1120/4.8.2016 “ΜΕΧΡΙ 27/12/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΟΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ”.

ΠΟΛ.1122/17.8.2016 “ΜΕΣΑ ΣΕ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ”. (31/08/2016)

ΠΟΛ.1122/17.8.2016 “ΜΕΣΑ ΣΕ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ”.

ΠΟΛ.1123/2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α” (31/08/2016)

ΠΟΛ.1123/2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α”

ΣΛΟΤ: Α.Π 1454/2016 “ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ-ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ”. (31/08/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π 1454/2016 “ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ-ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ”.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1488/2016 “ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ”. (31/08/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π.1488/2016ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ”.

ΣΛΟΤ: Αριθμ. Πρωτ. 1552 ΕΞ 21.7.2016 “ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ“. (31/08/2016)

ΣΛΟΤ: Αριθμ. Πρωτ. 1552 ΕΞ 21.7.2016 “ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ“.

ΣΛΟΤ: Αριθμ. Πρωτ. 1555 ΕΞ 21.7.2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ PSI” (31/08/2016)

ΣΛΟΤ: Αριθμ. Πρωτ. 1555 ΕΞ 21.7.2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ PSI”

28.7.2016 “ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”…  (28/07/2016)

28.7.2016 “ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”…

ΠΟΛ.1113/2016 "Κατάργηση της ΠΟΛ 1228/2015 ". (28/07/2016)

ΠΟΛ.1113/2016 Κατάργηση της ΠΟΛ 1228/2015

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ - ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ.. (27/07/2016)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ - ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ..

ΠΟΛ. 1110/26.7.2016 «Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 25.06.2016 στην Δημοτική Ενότητα Μεγαλόπολης και στις Τοπικές Κοινότητες Κωτυλίου, Κουρουνίου, Κρυονερίου, Παλαιοκά... (27/07/2016)

ΠΟΛ. 1110/26.7.2016 «Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 25.06.2016 στην Δημοτική Ενότητα Μεγαλόπολης και στις Τοπικές Κοινότητες Κωτυλίου, Κουρουνίου, Κρυονερίου, Παλαιοκάστρου - Σαρακινίου και Μαυριών της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος, του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

ΠΟΛ 1100/6.7.2016 "Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30/9/2016 ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ". (26/07/2016)

ΠΟΛ 1100/6.7.2016 "Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30/9/2016 ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ".

ΠΟΛ.1114/22.7.2016 «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ». (26/07/2016)

ΠΟΛ.1114/22.7.2016 «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ».

ΠΟΛ.1112/2016 Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας του άρθρου «Τροποποιήσεις του άρθρου 58 Α του ν. 4174/2013» του κατατεθέντος στην Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση σχεδίου νόμου «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικ (25/07/2016)

 ΠΟΛ.1112/2016 Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας του άρθρου «Τροποποιήσεις του άρθρου 58 Α του ν. 4174/2013» του κατατεθέντος στην Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση σχεδίου νόμου «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα .......»

ΔΕΑΦ Β' 1111600 ΕΞ2016 -ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 127/2016 ΓΝΩΜOΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. (25/07/2016)

ΔΕΑΦ Β' 1111600 ΕΞ2016 "ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 127/2016 ΓΝΩΜOΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ.".

ΔΕΑΦΒ'1111586 ΕΞ2016 «ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΤΑΝ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΗΜΙΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΑ» (25/07/2016)

ΔΕΑΦΒ'1111586 ΕΞ2016 «ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΤΑΝ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΗΜΙΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΑ»

ΕΝΦΙΑ: «ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΦΕΤΟΣ ΒΑΡΥΤΕΡΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ». (25/07/2016)

ΕΝΦΙΑ: «ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΦΕΤΟΣ ΒΑΡΥΤΕΡΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».

ΕΠΤΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ CAPITAL CONTROLS (25/07/2016)

ΕΠΤΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ CAPITAL CONTROLS

ΜΕ την ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 570/106 21.7.2016 «ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ». (22/07/2016)

ΜΕ την ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 570/106 21.7.2016  «ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ».

ΔΕΑΦ Β'1110127 ΕΞ 2016 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ν"”.. (21/07/2016)

ΔΕΑΦ Β'1110127 ΕΞ 2016 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ν"”..

ΔΕΑΦ Β'1110696 ΕΞ 2016 “ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΣΤΙΣ ΑΜΟIΒΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡ. Δ' παρ.1 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013». (21/07/2016)

ΔΕΑΦ Β'1110696 ΕΞ 2016 “ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΣΤΙΣ ΑΜΟIΒΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡ. Δ' παρ.1 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013».

ΠΟΛ 1109/18.7.2016 “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡ. Δ ΤΗΣ § 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν.4172/2013”.. (21/07/2016)

ΠΟΛ 1109/18.7.2016 “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡ. Δ ΤΗΣ § 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν.4172/2013”..

ΠΟΛ.1111/2016 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α'83) (Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α'83)) (21/07/2016)

ΠΟΛ.1111/2016 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α'83) (Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α'83))

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1110012 ΕΞ 2016/18.7.2016 «Χρόνος κτήσης του εισοδήματος μισθώτριας εταιρείας που καταβάλλεται βάσει δικαστικής απόφασης και αφορά αναδρομική μείωση μισθωμάτων».  (20/07/2016)

Αριθ. Πρωτ.:  ΔΕΑΦΒ 1110012 ΕΞ 2016/18.7.2016 «Χρόνος κτήσης του εισοδήματος μισθώτριας εταιρείας που καταβάλλεται βάσει δικαστικής απόφασης και αφορά αναδρομική μείωση μισθωμάτων».

ΠΟΛ 1108/2016 “Κοινοποίηση της αριθ. 93/2015 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τις ημερήσιες αποζημιώσεις που καταβάλλονται στο προσωπικό των ειδικών υπηρεσιών (ν. 2860/2000 και ν. 3614/2007) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις  (20/07/2016)

ΠΟΛ 1108/2016 “Κοινοποίηση της αριθ. 93/2015 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τις ημερήσιες αποζημιώσεις που καταβάλλονται στο προσωπικό των ειδικών υπηρεσιών (ν. 2860/2000 και ν. 3614/2007) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του για εκτέλεση υπηρεσίας υπό το καθεστώς του προϊσχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994)”.

ΠΟΛ.1106/14.7.2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 89/2015 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ”. (20/07/2016)

ΠΟΛ.1106/14.7.2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 89/2015 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ”.

ΠΟΛ.1107/18.7.2016 "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 112 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α'85) και του άρθρου 44 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α'94)". (20/07/2016)

ΠΟΛ.1107/18.7.2016 "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 112 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α'85) και του άρθρου 44 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α'94)".

ΠΟΛ 1094/30.6.2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) - ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΑΠΑΝΕΣ. (19/07/2016)

ΠΟΛ 1094/2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) - ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΑΠΑΝΕΣ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ.1103/2016 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (Ι.Μ.Ε. - Ε.Π.Ε.) του ν. 383/1976 και των μελών αυτών, μετά την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013. (18/07/2016)

ΠΟΛ.1103/2016 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (Ι.Μ.Ε. - Ε.Π.Ε.) του ν. 383/1976 και των μελών αυτών, μετά την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013.

Οικονομικά Νέα
Πολ.1104/12.7.2016 “ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ Α.Λ.Π. ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΚΕΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ”. (18/07/2016)

Πολ.1104/12.7.2016 “ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ Α.Λ.Π. ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΚΕΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ”.

ΠΟΛ.1105/2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ”. (18/07/2016)

ΠΟΛ.1105/2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ”.

ΥΠ. ΟΙΚ. ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: «ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΔΟΣΕΙΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΕΝΦΙΑ- Η 1η ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ»… (18/07/2016)

ΥΠ. ΟΙΚ. ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: «ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΔΟΣΕΙΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΕΝΦΙΑ- Η 1η ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ»…

ΝΕΟ!!! ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (15/07/2016)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΕΕΦ Α 1104338 ΕΞ 2016 “ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Κ.Λ.Π”. (14/07/2016)

ΔΕΕΦ Α 1104338 ΕΞ 2016 “ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Κ.Λ.Π”.

ΜΕΧΡΙ 1/10/2016 “ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ Μ.Μ.Ε” (14/07/2016)

ΜΕΧΡΙ 1/10/2016 “ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ Μ.Μ.Ε”

ΠΟΛ 1085/23.6.2016 “ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΛΟΥΣ 10% ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ”. (14/07/2016)

ΠΟΛ 1085/23.6.2016 “ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΛΟΥΣ 10% ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ”.

ΠΟΛ.1081/13.7.2016 Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1212/2015 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.): Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής. (14/07/2016)

ΠΟΛ.1081/13.7.2016 Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1212/2015 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.): Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής.

ΠΟΛ.1102/12.7.2016-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (14/07/2016)

ΠΟΛ.1102/12.7.2016-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΟΛ.1103/12.7.2016 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Ι.Μ.Ε.-Ε.Π.Ε ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ AYΤΩΝ”. (14/07/2016)

ΠΟΛ.1103/12.7.2016 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Ι.Μ.Ε.-Ε.Π.Ε ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ AYΤΩΝ”.

ΣΛΟΤ: Α.Π. 1020/2016 “ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Δ.Π.Χ.Α“. (14/07/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π. 1020/2016 “ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Δ.Π.Χ.Α“.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1288/2016 “ΥΠΟΓΡΑΦΗ Η ΜΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΗ” (14/07/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π.1288/2016 “ΥΠΟΓΡΑΦΗ Η ΜΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΗ”

ΣΛΟΤ:Α.Π 1265/2016 “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ”. (14/07/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π 1265/2016  “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ”.

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  (14/07/2016)

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΓΚ. ΙΚΑ 22/11.7.2016 “ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ 1/6/2016 ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Ε.Τ.Ε.Α.” (13/07/2016)

ΕΓΚ. ΙΚΑ 22/11.7.2016 “ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ 1/6/2016 ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Ε.Τ.Ε.Α.”

ΠΟΛ.1089/22.6.2016 “ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΕ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΙΔΕΚΤΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ”… (13/07/2016)

ΠΟΛ.1089/22.6.2016 “ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΕ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΙΔΕΚΤΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ”…

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙ Ν. 4387/2016... Εγκύκλιος Α.Π. 100984 7-7-2016 με θέμα " Εφαρμογή διατάξεων υου άρθρου 97 του ν.4387/12.5.2016. (11/07/2016)

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙ Ν. 4387/2016

Ν.4403/7.7.2016 (ΦΕΚ 125 7.7.2016 τεύχος Α') «Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ Γ.Σ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»  (11/07/2016)

Ν.4403/7.7.2016 (ΦΕΚ 125 7.7.2016 τεύχος Α') «Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ Γ.Σ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

ΠΟΛ.1099/14.6.2016 «ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ Κ.Υ.Α 5998/02.06.2016». (11/07/2016)

ΠΟΛ.1099/14.6.2016 «ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ Κ.Υ.Α 5998/02.06.2016».

ΠΟΛ.1101/2016 «Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1076/9.06.2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε (ΦΕΚ 1934/Β) / Έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών προηγούμενων φορολογικών περιόδων» … (11/07/2016)

ΠΟΛ.1101/2016 «Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1076/9.06.2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε (ΦΕΚ 1934/Β) / Έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών προηγούμενων φορολογικών περιόδων» …

ΣΛΟΤ: Α.Π 1239/2016 «ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ» (11/07/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π 1239/2016 «ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ»

ΣΛΟΤ: Α.Π 1243/2016 «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ». (11/07/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π 1243/2016 «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ».

ΣΛΟΤ:Α.Π. 1233/2016 «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ(PSI)».. (11/07/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π. 1233/2016 «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ(PSI)»..

ΠΟΛ 1096/4.7.2016 «ΣΥΜΠΛΗΡΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1041/2016 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ». (06/07/2016)

ΠΟΛ 1096/4.7.2016 «ΣΥΜΠΛΗΡΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1041/2016 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ».

ΠΟΛ 1098/2016 «ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΩΝ Α.Ε ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙΙ ΤΗΝ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ». (06/07/2016)

ΠΟΛ 1098/2016 «ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΩΝ Α.Ε ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙΙ ΤΗΝ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ».

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1097/4.7.2016 “ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΠΟ ΚΑΛΟΠΙΣΤΟ ΛΗΠΤΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ”. (05/07/2016)

ΠΟΛ 1097/4.7.2016 “ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΠΟ ΚΑΛΟΠΙΣΤΟ ΛΗΠΤΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ”.

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1095/30.6.2016 "ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ". (04/07/2016)

ΠΟΛ.1095/30.6.2016 "ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ".

ΣΛΟΤ:Α.Π 1158/2016 “ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΤΗΣ ΕΣΩΤΕ. ΛΟΓ. ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗ ΕΙΣ ΜΕΤ. ΣΤΟ Χ.Α”. (04/07/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π 1158/2016 “ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΤΗΣ ΕΣΩΤΕ. ΛΟΓ. ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗ ΕΙΣ ΜΕΤ. ΣΤΟ Χ.Α”.

Φ80020/οικ22104/Δ15.405/2016 “ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΤΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ” (04/07/2016)

Φ80020/οικ22104/Δ15.405/2016 “ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΤΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ”

ΠΟΛ 1091/23.6.2016 “Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ-ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Κ.Λ.Π”…. (01/07/2016)

ΠΟΛ 1091/23.6.2016 “Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ-ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Κ.Λ.Π”….

ΠΟΛ 1093/23.6.2016 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α”. (01/07/2016)

ΠΟΛ 1093/23.6.2016 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α”.

ΠΟΛ 1094/30.6.2016 “ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΑΠΑΝΕΣ”.. (01/07/2016)

ΠΟΛ 1094/30.6.2016 “ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΑΠΑΝΕΣ”..

ΠΟΛ.1090/28.6.2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 15/7/2016 ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ”.. (01/07/2016)

ΠΟΛ.1090/28.6.2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 15/7/2016 ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ”..

ΠΟΛ.1092/30.6.2016 “ΜΕΧΡΙ 7/7/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ/ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ”. (01/07/2016)

ΠΟΛ.1092/30.6.2016 “ΜΕΧΡΙ 7/7/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ/ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ”.

ΣΛΟΤ:Α.Π 1153/2016 “ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΤΗΣ ΕΣΩΤΕ. ΛΟΓ. ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗ ΕΙΣ ΜΕΤ. ΣΤΟ Χ.Α” (01/07/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π 1153/2016 “ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΤΗΣ ΕΣΩΤΕ. ΛΟΓ. ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗ ΕΙΣ ΜΕΤ. ΣΤΟ Χ.Α”

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ Γ.Σ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (01/07/2016)

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ Γ.Σ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Φ80020/οικ22104/Δ15.405/2016 “ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΤΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ”. (01/07/2016)

Φ80020/οικ22104/Δ15.405/2016 “ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΤΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ”.

ΠΟΛ.1082/29.6.2016 “Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1184/2014 «Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων»”.  (30/06/2016)

ΠΟΛ.1082/29.6.2016 “Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1184/2014 «Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων»”.

ΔΕΑΦ Β 1097116 ΕΞ 2016 “ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΤΟΚΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ”. (29/06/2016)

ΔΕΑΦ Β 1097116 ΕΞ 2016 “ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΤΟΚΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ”.

ΔΕΑΦΒ 1097106 ΕΞ 2016 "ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ν Φ.Ε.Ν.Π. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ Α.Π." (29/06/2016)

ΔΕΑΦΒ 1097106 ΕΞ 2016 "ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ν Φ.Ε.Ν.Π. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ Α.Π."

ΠΟΛ 1088/24.6.2016 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΊΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΗΜΙΩΝ”. (29/06/2016)

ΠΟΛ 1088/24.6.2016 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΊΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΗΜΙΩΝ”.

ΔΕΑΦ 1096157 ΕΞ 2016 «Φορολογική μεταχείριση των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων που παραχωρούνται κατά χρήση στους υπαλλήλους της εταιρείας».. (28/06/2016)

ΔΕΑΦ 1096157 ΕΞ 2016 «Φορολογική μεταχείριση των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων που παραχωρούνται κατά χρήση στους υπαλλήλους της εταιρείας»..

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (28/06/2016)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΛ 1083/23.6.2016 «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΣΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ». (28/06/2016)

ΠΟΛ 1083/23.6.2016 «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΣΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ».

ΠΟΛ 1086/23.6.2016 «ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ 10% ΣΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ». (28/06/2016)

ΠΟΛ 1086/23.6.2016 «ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ 10% ΣΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ».

ΠΟΛ.1087/23.6.2016 «Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ Ν.4387/2016 & 4389/2016 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ». (28/06/2016)

ΠΟΛ.1087/23.6.2016 «Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ Ν.4387/2016 & 4389/2016 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ».

NEO!! Παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων έως την Παρασκευή 15/7/2016. (27/06/2016)

Παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων έως την Παρασκευή 15/7/2016.

ΠΟΛ 1079/22.6.2016 "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ". (24/06/2016)

ΠΟΛ 1079/2016 "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ".

ΠΟΛ 1080/22.6.2016 "ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Η ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Ε.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟ ΑΛΛΑ ΜΕ Τ.Ε.". (24/06/2016)

ΠΟΛ 1080/22.6.2016 "ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Η ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Ε.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟ ΑΛΛΑ ΜΕ Τ.Ε.".

ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ.. (24/06/2016)

ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΛΟΤ: Α.Π.1128/2016 «ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ». (24/06/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π.1128/2016 «ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ».

ΣΛΟΤ:Α.Π. 1083/2016 "ΕΑΝ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.". (24/06/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π. 1083/2016 "ΕΑΝ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.".

ΣΛΟΤ: Α.Π.1059/2016 “ΤΗΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ν.4308/2014”. (23/06/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π.1059/2016 “ΤΗΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ν.4308/2014”.

ΣΛΟΤ:Α.Π 823/2016 "XΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΑ Ε.Λ.Π". (23/06/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π 823/2016 "ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΑ Ε.Λ.Π".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1087947 ΕΞ 2016/ 7.6.2016 “Εφαρμογή των διατάξεων των περ. δ' των παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013, σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου». (21/06/2016)

Αριθ. Πρωτ.:  ΔΕΑΦ Β 1087947 ΕΞ 2016/ 7.6.2016 “Εφαρμογή των διατάξεων των περ. δ' των παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013, σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου».

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ1078/2016 "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 4378/2016 (ΦΕΚ Α' 55) που αφορούν την κατάργηση των άρθρων 3 έως και 13 του ν. 3312/2005, με την επιφύλαξη ισχύος ορισμένων εξ αυτών". (21/06/2016)

ΠΟΛ1078/2016 "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 4378/2016 (ΦΕΚ Α' 55) που αφορούν την κατάργηση των άρθρων 3 έως και 13 του ν. 3312/2005, με την επιφύλαξη ισχύος ορισμένων εξ αυτών".

ΔΕΑΦ Β 1082935 ΕΞ 2016 "Απόσβεση παγίων περιουσιακών στοιχείων με αποσβέσιμη αξία μικρότερη από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ". (17/06/2016)

ΔΕΑΦ Β 1082935 ΕΞ 2016 "ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΙΜΗ ΑΞΙΑ < 1500€".

ΠΟΛ 1077/15.6.2016 “ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ε.Δ. ΣΤΑ ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ”. (17/06/2016)

ΠΟΛ  1077/15.6.2016 “ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ε.Δ. ΣΤΑ ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ”.

ΠΟΛ 1062/26.5.2016 "ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100?(ΑΠΟ 200?) ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ Η ΜΕ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ/ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ". (17/06/2016)

ΠΟΛ 1062/26.5.2016 "ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100€(ΑΠΟ 200€) ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ Η ΜΕ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ/ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ".

ΣΛΟΤ: Α.Π 1035 /2016 “ΟΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΟΥΝ ΠΛΗΡΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ”.  (17/06/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π 1035 /2016 “ΟΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΟΥΝ ΠΛΗΡΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ”.

ΓΝΩΜ 124/2016 ΤΟΥ ΝΣΚ “ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ”. (14/06/2016)

ΓΝΩΜ 124/2016 ΤΟΥ ΝΣΚ “ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ”.

ΓΝΩΜ: Α.Π. 961/2016 “Τέλος ταξινόμησης και Κόστος Αγοράς ”. (14/06/2016)

ΓΝΩΜ: Α.Π. 961/2016 “ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ”.

ΣΛΟΤ: Α.Π.979/2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ”. (14/06/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π.979/2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ”.

ΣΛΟΤ:Α.Π.925/2016 “ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ”. (14/06/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π.925/2016 “ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ”.

Α.Π .E40/433/.2016 “ Καταβολή τρεχουσών εισφορών στα πιστωτικά Ιδρύματα μέσω ΔΙΑΣ με χρήση Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών από 05-09-2016”. (13/06/2016)

Α.Π .E40/433/.2016 “ Καταβολή τρεχουσών εισφορών στα πιστωτικά Ιδρύματα μέσω ΔΙΑΣ με χρήση Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών από 05-09-2016”.

Αριθ. πρωτ.: 53/Γ/2.6.2016 “Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (πόθεν έσχες)”. (13/06/2016)

Αριθ. πρωτ.: 53/Γ/2.6.2016 “Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (πόθεν έσχες)”.

ΠΟΛ 1073/1.6.2016 “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΑΕΦΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΙΘΑΚΗΣ”. (13/06/2016)

ΠΟΛ 1073/1.6.2016 “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΑΕΦΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΙΘΑΚΗΣ”.

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1075/2016 “Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4172/2013”. (10/06/2016)

ΠΟΛ 1075/2016 “Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4172/2013”.

Οικονομικά Νέα
ΣΛΟΤ : Α.Π 857/2016 "ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Δ.Π.Χ.Α" (10/06/2016)

ΣΛΟΤ : Α.Π 857/2016 "ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Δ.Π.Χ.Α"

ΣΛΟΤ: Α.Π 914/2016 “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ”.  (10/06/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π 914/2016 “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ”.

ΤΟ ΥΠΟΙΚ ΑΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ (10/06/2016)

ΤΟ ΥΠΟΙΚ ΑΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ

ΠΟΛ 1071/3.6.2016 “ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Τ.Α”. (09/06/2016)

ΠΟΛ 1071/3.6.2016 “ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Τ.Α”.

ΠΟΛ 1074/7.6.2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 45 ΕΩΣ 49 ΚΑΙ 206 ΤΟΥ Ν.4389/2016”. (09/06/2016)

ΠΟΛ 1074/7.6.2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 45 ΕΩΣ 49 ΚΑΙ 206 ΤΟΥ Ν.4389/2016”.

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ Ν.Π (09/06/2016)

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ Ν.Π

ΠΟΛ 1072/1.6.2016 "ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ.8 ΤΟΥ Ν.2367/1995 ΓΙΑ ΤΙΣ Ε.Κ.Ε.Σ. ΔΕΝ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4172/2013". (07/06/2016)

ΠΟΛ 1072/1.6.2016 "ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ.8 ΤΟΥ Ν.2367/1995 ΓΙΑ ΤΙΣ Ε.Κ.Ε.Σ. ΔΕΝ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4172/2013".

ΑΝΟΙΧΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (06/06/2016)

ΑΝΟΙΧΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΜΕΧΡΙ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε (06/06/2016)

ΜΕΧΡΙ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε

ΠΟΛ 1068/1.6.2016 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ”. (06/06/2016)

ΠΟΛ 1068/1.6.2016 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ”.

ΠΟΛ 1069/2016 «ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ 129/2015 ΓΝΩΜ. ΤΟΥ Ν.Σ.Κ» (06/06/2016)

ΠΟΛ 1069/2016 «ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ 129/2015 ΓΝΩΜ. ΤΟΥ Ν.Σ.Κ»

ΠΟΛ 1070/6.6.2016 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Ε.-Ν.Π. 2015». (06/06/2016)

ΠΟΛ 1070/6.6.2016 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Ε.-Ν.Π. 2015».

ΔΕΑΦΒ 1084012 ΕΞ1.6.2016 "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΝΦΙΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ". (03/06/2016)

ΔΕΑΦΒ 1084012 ΕΞ1.6.2016 "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΝΦΙΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ".

ΠΟΛ 1066/1.6.2016 “ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ν.3588/2007”. (03/06/2016)

ΠΟΛ 1066/1.6.2016 “ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ν.3588/2007”.

Ν. 4389/27.5.2016 “Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ Κ.Λ.Π..” (01/06/2016)

Ν. 4389/27.5.2016  “Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ Κ.Λ.Π..”

ΠΟΛ.1065/2016 “Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 9 του Ν.4378/2016 (ΦΕΚ 55 Α/05.04.2016)”.  (01/06/2016)

ΠΟΛ.1065/2016 “Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 9 του Ν.4378/2016 (ΦΕΚ 55 Α/05.04.2016)”.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1063/30.5.2016 “ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝ . ΣΥΝΤ ΦΠΑ ΑΠΟ 1.6.2016 ΣΕ 24% ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΕ 11 ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ 30%”.. (31/05/2016)

ΠΟΛ 1063/30.5.2016 “ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝ . ΣΥΝΤ ΦΠΑ ΑΠΟ 1.6.2016 ΣΕ 24% ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΕ 11 ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ 30%”..

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ.1064/30.5./2016 “Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟ 27.5.2016”. (31/05/2016)

ΠΟΛ.1064/30.5./2016 “Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟ 27.5.2016”.

Οικονομικά Νέα
ΣΛΟΤ: A.Π 822/2016 "ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ". (31/05/2016)

ΣΛΟΤ: A.Π 822/2016 -ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

ΣΛΟΤ:Α.Π.637/2016 «ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». (31/05/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π.637/2016 «ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Το Υπουργείο Οικονομικών, υπενθυμίζει στους φορολογούμενους, ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το έτος 2015, είναι η Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016. (31/05/2016)

Το Υπουργείο Οικονομικών, υπενθυμίζει στους φορολογούμενους, ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων  φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το έτος 2015, είναι η Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016.

ΣΟΛ.ΑΕ “ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ν.4308/2014”. (26/05/2016)

ΣΟΛ.ΑΕ “ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ν.4308/2014”.

ΠΟΛ 1061/24.5.2016 "ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ 1/6/2016 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤ. ΦΠΑ ΣΕ 24% & ΤΑ 11 ΝΗΣΙΑ ΠΟΥ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 30%".. (25/05/2016)

ΠΟΛ 1061/24.5.2016 "ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ 1/6/2016 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤ. ΦΠΑ ΣΕ 24% & ΤΑ 11 ΝΗΣΙΑ ΠΟΥ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 30%"..

ΠΟΛ 1060/2016 Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16.02.2016 (Ορθή Επανάληψη 22/04/2016) .. (23/05/2016)

ΠΟΛ 1060/2016 Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16.02.2016

ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΙΚΕ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ (23/05/2016)

ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΙΚΕ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ TΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φυσικών Προσώπων του Φορολογικού έτους 2015. (20/05/2016)

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΟΛ 1053/26.4.2016 “ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”. (16/05/2016)

ΠΟΛ 1053/26.4.2016 “ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”.

ΣΛΟΤ : A.Π. 677/2016 “ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 26 “ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ”. (16/05/2016)

ΣΛΟΤ : A.Π. 677/2016 “ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 26  “ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ”.

ΣΛΟΤ : Α.Π 799/2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Ι.Κ.Ε.”. (16/05/2016)

ΣΛΟΤ : Α.Π 799/2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Ι.Κ.Ε.”.

N. 4387/12.5.2016 - ΦΕΚ 85/12.5.2016 “Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ”. (13/05/2016)

N. 4387/12.5.2016 - ΦΕΚ 85/12.5.2016  “Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ”.

ΔΕΑΦ Β'1071298 ΕΞ 2016 "ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΚΑΤΑ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ Ν.Π ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΚΑΤΑ 50% ΣΕ ΑΛΛΑΔΑΠΑ". (12/05/2016)

ΔΕΑΦ Β' 1071298 ΕΞ 2016 "ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΚΑΤΑ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ Ν.Π ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΚΑΤΑ 50% ΣΕ ΑΛΛΑΔΑΠΑ".

ΠΟΛ 1057/6.5.2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ”. (12/05/2016)

ΠΟΛ 1057/6.5.2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ”.

ΠΟΛ 1058/20.4.2016 “ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΦΑΓΗ”. (12/05/2016)

ΠΟΛ 1058/20.4.2016 “ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΦΑΓΗ”.

ΠΟΛ.1059/2016 "Καταβολή ποσού κατ' άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό έφεσης". (12/05/2016)

ΠΟΛ.1059/2016 Καταβολή ποσού κατ' άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό έφεσης .

ΣΛΟΤ: A.Π.597/2016 “ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4308/2014”. (12/05/2016)

ΣΛΟΤ: A.Π.597/2016 “ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4308/2014”.

ΣΛΟΤ: Α.Π. 600/2016 “ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ“. (12/05/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π. 600/2016 “ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ“.

ΣΛΟΤ:Α.Π.633/2016 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”. (12/05/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π.633/2016  “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”.

10.5.2016 "TO NEO ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ" " Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων". (11/05/2016)

"TO NEO ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ" " Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων".

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (09/05/2016)

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΔΕΑΦ Β 1069397ΕΞ 2016 -ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΔΕΚΟ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΟΤΑΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ 500? ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ (09/05/2016)

ΔΕΑΦ Β 1069397ΕΞ 2016 -ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΔΕΚΟ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΟΤΑΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ 500€ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

ΔΕΕΦ Α 1065563 ΕΞ 2016 "ΕΧΟΥΝ ΦΠΑ 23% ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ". (09/05/2016)

ΔΕΕΦ Α 1065563 ΕΞ 2016 "ΕΧΟΥΝ ΦΠΑ 23% ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ".

ΠΟΛ 1051/2016 «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ». (09/05/2016)

ΠΟΛ 1051/2016 «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».

ΠΟΛ 1055/26.4.2016 “ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΗΜΕΔΑΠΟ Η ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ”. (09/05/2016)

ΠΟΛ 1055/26.4.2016 “ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΗΜΕΔΑΠΟ Η ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ”.

ΠΟΛ.1056/2016 «ΜΕΧΡΙ 20/5/2016 ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ». (09/05/2016)

ΠΟΛ.1056/2016 «ΜΕΧΡΙ 20/5/2016 ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ».

ΣΛΟΤ: A.Π.545/2016 «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΤΟΥ Ν. 4308/2014» (09/05/2016)

ΣΛΟΤ: A.Π.545/2016 «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΤΟΥ Ν. 4308/2014»

ΣΛΟΤ: Α.Π 515/2016 «ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ».  (09/05/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π 515/2016 «ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ».

ΣΛΟΤ:Α.Π. 525/2016 "ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 100% ΜΕ ΤΟΝ Ν. 2166/93". (09/05/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π. 525/2016 "ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 100% ΜΕ ΤΟΝ Ν. 2166/93".

ΣΛΟΤ:Α.Π. 590/2016 «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Α.Ε. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΟΛ 1055/03» (09/05/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π. 590/2016 "ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Α.Ε. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΟΛ 1055/03"

ΔΕΕΦ Α 1067375 ΕΞ 2016 “ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡ. ΑΠΟΘΗΚΗ”.. (27/04/2016)

ΔΕΕΦ Α 1067375 ΕΞ 2016 “ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡ. ΑΠΟΘΗΚΗ”..

ΕΤΗΣΙΑ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.. (27/04/2016)

ΕΤΗΣΙΑ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΟΛ.1048/6.4.2016 “ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Τ.τ.Ε”. (27/04/2016)

ΠΟΛ.1048/2016 “ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Τ.τ.Ε”.

ΣΛΟΤ : A.Π 431/2016 "ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ". (27/04/2016)

ΣΛΟΤ : A.Π 431/2016 "ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ".

ΣΛΟΤ: Α.Π 264/2016ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛ.1138/30.6.2015» (27/04/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π 264/2016ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛ.1138/30.6.2015»

ΣΛΟΤ: Α.Π.401/2016 "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ)". (27/04/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π.401/2016 "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ)".

ΔΕΑΦ 1057706 ΕΞ 2016 -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΠΕ & ΜΕΤΟΧΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΑΕ" (20/04/2016)

ΔΕΑΦ 1057706 ΕΞ 2016 "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΠΕ & ΜΕΤΟΧΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ Α.Ε".

ΔΕΑΦ Α 1060851 ΕΞ 2016-ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ (20/04/2016)

ΔΕΑΦ Α 1060851 ΕΞ 2016-ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

ΠΟΛ 1044/7.4.2016 - Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30/6/2016 ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Ε. - Φ.Π (20/04/2016)

ΠΟΛ 1044/2016- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30/6/2016 ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Ε.-Φ.Π

Σεμινάριο Περιουσιολογιου του κ. Χαρτουλάρου (20/04/2016)

Α)ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ )

Β) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

 

Γ) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ –ΑΜΥΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΣΟΛ.ΑΕ "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ - Ν.4308/2014(Ε.Λ.Π.)". (20/04/2016)

ΣΟΛ.ΑΕ "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ - Ν.4308/2014(Ε.Λ.Π.)".

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.. (20/04/2016)

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΟΛ 1046/2016 “ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ(ΑΥΤΟΨΙΑ)”. (13/04/2016)

ΠΟΛ 1046/2016 “ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ(ΑΥΤΟΨΙΑ)”.

NEO! ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ (12/04/2016)

NEO! ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ (ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Ε.- Φ.Π., ΦΟΡ. ΕΤΟΥΣ 2015 (12/04/2016)

ΟΔΗΓΙΕΣ (ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Ε.- Φ.Π., ΦΟΡ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΣΛΟΤ : Α.Π. 202/2016 “ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ“. (12/04/2016)

ΣΛΟΤ : Α.Π. 202/2016 “ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ“.

ΣΛΟΤ: Α.Π. 2712/2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ”. (12/04/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π. 2712/2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ”.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30/6/2016 ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π. (08/04/2016)

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30/6/2016 ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.

ΠΟΛ.1043/2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ.1026/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Γ.ΓΔ.Ε. ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ.”. (08/04/2016)

ΠΟΛ.1043/2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ.1026/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Γ.ΓΔ.Ε. ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ.”.

Ν.4374/1.4.2016 “Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ”.  (05/04/2016)

Ν.4374/1.4.2016 “Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ”.

ΠΟΛ 1039/1.4.2016 “Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων, που αφορούν σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα υπηκόους τρίτων χωρών, που είναι δικαιούχοι καθεστώτων πρόσφυγα, επικουρικής προστασίας και παραμονής στη χώρα για ανθρωπιστικούς λόγους”.  (05/04/2016)

ΠΟΛ 1039/1.4.2016 “Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων, που αφορούν σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα υπηκόους τρίτων χωρών, που είναι δικαιούχοι καθεστώτων πρόσφυγα, επικουρικής προστασίας και παραμονής στη χώρα για ανθρωπιστικούς λόγους”.

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (ΒΙΒΛΙΩΝ –ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΩΝ (24/03/2016)

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ!

Ο ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (ΒΙΒΛΙΩΝ –ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ  ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΩΝ .

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ. (24/03/2016)

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
Αρ. πρωτ.: 29814/16.3.2016 “Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους και θέματα που αφορούν τον Φ.Π.Α”. (23/03/2016)

Αρ. πρωτ.: 29814/16.3.2016 “Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους και θέματα που αφορούν τον Φ.Π.Α”.

ΠΟΛ.1032/22.3.2016 “Προθεσμίες πραγματοποίησης εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών τελωνειακών παραστατικών εισαγωγής που εκκρεμούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην αρ. πρωτ. Δ.1163/678/Ε 0017/30.08.2001 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1173/Β) .. (23/03/2016)

ΠΟΛ.1032/22.3.2016 “Προθεσμίες πραγματοποίησης εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών τελωνειακών παραστατικών εισαγωγής που εκκρεμούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην αρ. πρωτ. Δ.1163/678/Ε 0017/30.08.2001 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1173/Β) στις τελωνειακές αρχές”.

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1034/31.12.2016 “ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ”. (22/03/2016)

ΠΟΛ 1034/31.12.2016 “ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ”.

ΠΟΛ 1036/18.3.2016 “ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ Φ.Π.ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ”. (22/03/2016)

ΠΟΛ 1036/18.3.2016 “ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ Φ.Π.ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ”.

ΠΟΛ 1037/18.3.2016 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΦΠΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ Κ.Λ.Π ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ”. (22/03/2016)

ΠΟΛ 1037/18.3.2016 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΦΠΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ Κ.Λ.Π ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ”.

ΔΕΑΦ Β 1042299 ΕΞ 2016 «Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ». (21/03/2016)

ΔΕΑΦ Β 1042299 ΕΞ 2016 «Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ».

ΔΕΛ Η 1043135 ΕΞ 2016 «ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΥΟΥΝ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ». (21/03/2016)

ΔΕΛ Η 1043135 ΕΞ 2016 «ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΥΟΥΝ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ».

ΠΟΛ.1035/18.3.2016 «ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜ.47/2015 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ».. (21/03/2016)

ΠΟΛ.1035/18.3.2016 «ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜ.47/2015 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ»..

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα η έναρξη υποβολής των δηλώσεων. (11/03/2016)

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα η έναρξη υποβολής των δηλώσεων.

ΠΟΛ 1033/28.1.2016 "ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π". (11/03/2016)

ΠΟΛ 1033/28.1.2016 "ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π".

 

ΔΕΑΦ Α 1036150 ΕΞ 2016 «ΘΕΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ». (09/03/2016)

ΔΕΑΦ Α 1036150 ΕΞ 2016 «ΘΕΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ».

ΣΛΟΤ: A..Π 2701/18.2.2016 «ΥΠΑΓΩΓΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ». (09/03/2016)

ΣΛΟΤ: A..Π 2701/18.2.2016 «ΥΠΑΓΩΓΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ».

ΣΛΟΤ: AΠ 130/2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2014”. (04/03/2016)

ΣΛΟΤ: AΠ 130/2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2014”.

ΣΛΟΤ: Α.Π. 153/2016 "ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4308/2014". (04/03/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π. 153/2016 "ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4308/2014".

ΣΛΟΤ: Α.Π. 386/2016 “ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.”. (04/03/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π. 386/2016 “ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.”.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΔ ΤΟΥ Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012) ΜΕΧΡΙ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 (29/02/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΔ ΤΟΥ Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012) ΜΕΧΡΙ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΠΟΛ 1027/2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 29/2/2016 ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 3% ΕΠΙ ΤΟΥ ΖΥΘΟΥ”. (25/02/2016)

ΠΟΛ 1027/2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 29/2/2016 ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 3% ΕΠΙ ΤΟΥ ΖΥΘΟΥ”.

ΠΟΛ 1028/19.2.2016 "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ". (24/02/2016)

ΠΟΛ 1028/19.2.2016 "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ".

22.2.16 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΒΟΜΒΑ «ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ».. (22/02/2016)

22.2.16 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΒΟΜΒΑ «ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ»..

ΠΟΛ 1023/12.2.2016 “Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω του σεισμού στις 17.11.2015 στους Δήμους Λευκάδας, Μεγανησίου, και στην Π.Ε. Κεφαλληνίας - Ιθάκης”.  (22/02/2016)

ΠΟΛ 1023/12.2.2016 “Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω του σεισμού στις 17.11.2015 στους Δήμους Λευκάδας, Μεγανησίου, και στην Π.Ε. Κεφαλληνίας - Ιθάκης”.

ΠΟΛ 1024/12.2.2016 “ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΑ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ”. (22/02/2016)

ΠΟΛ 1024/12.2.2016 “ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΑ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ”.

ΠΟΛ 1024/12.2.2016 “Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α'152) σχετικά με τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας”. (19/02/2016)

ΠΟΛ 1024/12.2.2016 “Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α'152) σχετικά με τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας”.

ΠΟΛ1022/11.2.2016 " Δ Η Λ Ω Σ Η ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΖΥΘΟΥ".. (19/02/2016)

ΠΟΛ1022/11.2.2016  " Δ Η Λ Ω Σ Η ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΖΥΘΟΥ"..

ΔΕΕΦ Α 1022327 ΕΞ 2016 “ΕΠΙΒΟΛΗ Η ΜΗ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ”. (18/02/2016)

ΔΕΕΦ Α 1022327 ΕΞ 2016 “ΕΠΙΒΟΛΗ Η ΜΗ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ”.

ΠΟΛ 1016/1.2.2016 “ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ 2 ΝΕΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ”. (18/02/2016)

ΠΟΛ 1016/1.2.2016 “ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ 2 ΝΕΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ”.

ΣΛΟΤ: AΠ 31/2016 “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ”. (18/02/2016)

ΣΛΟΤ: AΠ 31/2016 “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ”.

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΤΑ SOS ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ (18/02/2016)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΤΑ SOS ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ

Οικονομικά Νέα
ΝΕΟ ¶ΡΘΡΟ: Φορολογική αντιμετώπιση των δαπανών Ελληνικών οντοτήτων (επιχειρήσεων) καταβαλλομένων σε επιχειρήσεις με έδρα κράτη του εξωτερικού υπό το πρίσμα των διατάξεων του άρθρου 23 περ. ιγ΄ του Κ.Φ.Ε (Ν.4172/2013) και εκπλήρωση των φορολογικών του (17/02/2016)

Όπως είναι γνωστό κάθε επιχείρηση ή οντότητα (entity), σύμφωνα με τους ορισμό που δόθηκε με το παράρτημα  Α  του Ν.4308/2014, έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τις ρυθμίσεις  του Ν.4308/2014 σύμφωνα με το άρθρο 1 του ιδίου νόμου.

Μεταξύ των υποχρεώσεων κάθε οντότητας  είναι και εκείνες που προβλέπουν  μέσω καταλλήλου λογιστικού συστήματος (απλογραφικού η διπλογραφικού) :

ΠΟΛ 1021/5.2.2016 “ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ”. (09/02/2016)

ΠΟΛ 1021/5.2.2016 “ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ”.

"ΟΙ ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ". (08/02/2016)

"ΟΙ ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ".

ΠΟΛ 1020/21.1.2016-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜ. 137/2014 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ (08/02/2016)

ΠΟΛ 1020/21.1.2016-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜ. 137/2014 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ

05.02.2016 "Παράταση για τους δανειολήπτες που δεν πρόλαβαν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για το «νόμο Κατσέλη»".. (05/02/2016)

05.02.2016 "Παράταση για τους δανειολήπτες που δεν πρόλαβαν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για το «νόμο Κατσέλη»"..

ΠΟΛ 1017/3.2.2016 Κοινοποίηση της 408/2013 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την έκδοση ή όχι Αποφάσεων Επιβολής Προστίμων σε βάρος Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. μετά το θάνατο του μοναδικού εταίρου . (05/02/2016)

ΠΟΛ 1017/3.2.2016 Κοινοποίηση της 408/2013 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την έκδοση ή όχι Αποφάσεων Επιβολής Προστίμων σε βάρος Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. μετά το θάνατο του μοναδικού εταίρου .

ΠΟΛ.1019/3.2.2016 “Αντιμετώπιση υποθέσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων με την ΠΟΛ. 1009/2016 απόφαση .. (05/02/2016)

ΠΟΛ.1019/3.2.2016 “Αντιμετώπιση υποθέσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων με την ΠΟΛ. 1009/2016 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών”.

ΔΥΟ ΣΕΝΑΡΙΑ “ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ”. (03/02/2016)

ΔΥΟ ΣΕΝΑΡΙΑ  “ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ”.

ΜΕΧΡΙ 8/10/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ.. (03/02/2016)

ΜΕΧΡΙ 8/10/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Ν. 4360/29.1.2016 “ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/99/ΕΕ ΤΟΥ Ε.Κ.”. (01/02/2016)

Ν. 4360/29.1.2016 “ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/99/ΕΕ ΤΟΥ Ε.Κ.”.

TEΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2016.. (29/01/2016)

TEΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2016..

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΔΕΕΦ Α1165798 ΕΞ 2015 “Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ”. (29/01/2016)

ΔΕΕΦ Α1165798 ΕΞ 2015 “Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ”.

Οικονομικά Νέα
Δ14Β 1082681 ΕΞ2015 "ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ". (28/01/2016)

Δ14Β 1082681 ΕΞ2015 "ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ".

Δ14Β1061918ΕΞ2015 “ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ "Φ.Π.Α" Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΩΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ”. (28/01/2016)

Δ14Β1061918ΕΞ2015 “ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΩΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ”.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΔΕΕΦ Α 1009946 ΕΞ 2016 "ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ 23% Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ". (28/01/2016)

ΔΕΕΦ Α 1009946 ΕΞ 2016 "ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ 23% Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ".

Οικονομικά Νέα
ΜΕΧΡΙ 29/2/2016 “ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ ΤΟΥ Ε11”. (28/01/2016)

ΜΕΧΡΙ 29/2/2016 “ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ ΤΟΥ Ε11”.

Ο.Ε.Ε “ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π).". (28/01/2016)

Ο.Ε.Ε “ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΠ".

ΠΟΛ 1015/26.1.2016 “ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΕΤΟΥΣ 2016”. (28/01/2016)

ΠΟΛ 1015/26.1.2016ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΕΤΟΥΣ 2016.

ΠΟΛ.1014/25.1.2016 “ΣΕ 23% ΦΠΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Η ΖΩΑ”. (28/01/2016)

ΠΟΛ.1014/25.1.2016  “ΣΕ 23% ΦΠΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Η ΖΩΑ”.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΔΕΕΦ Α 1009950 ΕΞ 2016 "ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ". (27/01/2016)

ΔΕΕΦ Α 1009950 ΕΞ 2016 "ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1013/21.1.2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 22/2014 ΓΝΩΜ. ΤΟΥ Ν.Σ.Κ”. (27/01/2016)

ΠΟΛ.1013/21.1.2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 22/2014 ΓΝΩΜ. ΤΟΥ Ν.Σ.Κ”.

ΠΟΛ 1012/14.1.2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 258/2015 ΓΝΩΜ. ΤΟΥ Ν.Σ.Κ ΓΙΑ ΤΙΣ Μ.Χ.Α”. (25/01/2016)

ΠΟΛ 1012/14.1.2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 258/2015 ΓΝΩΜ. ΤΟΥ Ν.Σ.Κ ΓΙΑ ΤΙΣ Μ.Χ.Α”.

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/1/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΙΩΠΗΡΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (21/01/2016)

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/1/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΙΩΠΗΡΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΟΛ 1009/18.1.2016-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (21/01/2016)

ΠΟΛ 1009/18.1.2016-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛ 1010/18.1.2016 “ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΦΠΑ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΠΛΟΕΣ ΣΕ ΠΟΡΘΜΕΙΑ”. (21/01/2016)

ΠΟΛ 1010/18.1.2016 “ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΦΠΑ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΠΛΟΕΣ ΣΕ ΠΟΡΘΜΕΙΑ”.

20.01.2016: ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2017 (20/01/2016)

 20.01.2016: ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2017

ΣΗΜΕΡΑ ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Ε 2014  (20/01/2016)

ΣΗΜΕΡΑ ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Ε 2014

ΔΕΕΦ Α 1005510 ΕΞ2016 “ΥΠΑΓΩΓΗ Η ΜΗ ΣΕ ΦΠΑ ΤΗΣ Π.Υ. ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ”. (19/01/2016)

ΔΕΕΦ Α 1005510 ΕΞ2016 “ΥΠΑΓΩΓΗ Η ΜΗ ΣΕ ΦΠΑ ΤΗΣ Π.Υ. ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ”.

ΠΟΛ.1271/19.12.2015 “ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 150.000?”.. (19/01/2016)

ΠΟΛ.1271/19.12.2015 “ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 150.000€”..

ΠΟΛ 1007/5.1.2016 "ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜ 231/2015 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ". (18/01/2016)

ΠΟΛ 1007/5.1.2016 "ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜ 231/2015 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ".

Εργατικά - Ασφαλιστικά
"ΙΚΑ-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ". (15/01/2016)

ΙΚΑ"ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ".

Οικονομικά Νέα
ΔΕΕΦ Α 1004860 ΕΞ 2016 “ΕΑΝ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ (ΜΗ.ΚΕΡΔ. ΧΑΡ.) ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ”. (15/01/2016)

ΔΕΕΦ Α 1004860 ΕΞ 2016 “ΕΑΝ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ (ΜΗ.ΚΕΡΔ. ΧΑΡ.) ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ”.

ΠΟΛ 1006/5.1.2016 “ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ”. (15/01/2016)


ΠΟΛ 1006/5.1.2016 “ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ”.

ΣΛΟΤ: Α.Π.2668/2015 “ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ”.  (15/01/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π.2668/2015 “ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ”.

ΠΟΛ.1005/2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 382/2014 ΓΝΩΜ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ Π.Α.Ε”.  (14/01/2016)

ΠΟΛ.1005/2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 382/2014 ΓΝΩΜ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ Π.Α.Ε”.

Σ.ΛΟ.Τ. Aριθμ. Πρωτ.: 2654 ΕΞ 29.12.2015 Υπαγωγή οντοτήτων σε κατηγορίες βάσει του ν. 4308/2014. (13/01/2016)

Σ.ΛΟ.Τ. Aριθμ. Πρωτ.: 2654 ΕΞ 29.12.2015 Υπαγωγή οντοτήτων σε κατηγορίες βάσει του ν. 4308/2014.

ΠΟΛ.1004/12.1.2016 “Αναλογική εφαρμογή του άρθρου 36 του Πτωχευτικού Κώδικα ως προς τον συμψηφισμό βεβαιωμένων οφειλών πιστωτικού ιδρύματος, που έχει τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση, με εκκαθαρισμένες ανταπαιτήσεις αυτού έναντι του Δημοσίου, αρκεί οι πρ (12/01/2016)

ΠΟΛ.1004/12.1.2016 “Αναλογική εφαρμογή του άρθρου 36 του Πτωχευτικού Κώδικα ως προς τον συμψηφισμό βεβαιωμένων οφειλών πιστωτικού ιδρύματος, που έχει τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση, με εκκαθαρισμένες ανταπαιτήσεις αυτού έναντι του Δημοσίου, αρκεί οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού να συνέτρεξαν σε χρόνο πριν την θέση του πιστωτικού ιδρύματος σε ειδική εκκαθάριση

ΠΟΛ 1003/5.1.2016 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ”. (08/01/2016)

ΠΟΛ 1003/5.1.2016 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ”.

ΠΟΛ 1273/30.12.2015 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΛΕΣΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ”  (08/01/2016)

ΠΟΛ 1273/30.12.2015 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΛΕΣΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ”

ΠΟΛ 1274/30.12.2015 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Ε 2015”. (08/01/2016)

ΠΟΛ 1274/30.12.2015 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Ε 2015”.

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1000210 ΕΞ 2015/31.12.2015 Απογραφή έναρξης και λήξης φορολογικού έτους 2015 (Απογραφή έναρξης και λήξης φορολογικού έτους 2015) (05/01/2016)

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1000210 ΕΞ 2015/31.12.2015 Απογραφή έναρξης και λήξης φορολογικού έτους 2015 (Απογραφή έναρξης και λήξης φορολογικού έτους 2015)

Εκπτωση έως και 70% θα έχουν οι φορολογούμενοι που θα αποκαλύψουν στο ελληνικό Δημόσιο αδήλωτα εισοδήματα τα οποία διατηρούν σε εγχώριες τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.  (04/01/2016)

ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ 20% ΕΩΣ 70% ΜΕ ΑΥΤΟΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΧΡΙ 8/1/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (04/01/2016)

ΜΕΧΡΙ 8/1/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (04/01/2016)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2014 μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2016. (04/01/2016)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2014 μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2016.

 

ΠΟΛ 1276/2015 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 8/1/2016 ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ”. (04/01/2016)

ΠΟΛ  1276/2015 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 8/1/2016 ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ”.

ΠΟΛ 1272/16.12.2015 “ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ”. (04/01/2016)

ΠΟΛ 1272/16.12.2015 “ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ”.

</