Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Επιμέλεια Κειμένου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
H Τράπεζα Πληροφοριών «Πανδέκτης» δημιουργήθηκε από τον καθηγητή Πανεπιστημίου και τ. Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Εμμανουήλ Σακέλλη σε συνεργασία με μία ομάδα εκλεκτών συνεργατών του, με στόχο να καταστήσει ολιγότερο επαχθές το βαρύ έργο του Λογιστή, Φοροτέχνη, Ελεγκτή, κ.α

Σας πληροφορεί με:

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

Η επιστημονική ομάδα της Τράπεζας σας πληροφορεί καθημερινά με τα νέα της ημέρας που ενδιαφέρουν τους Λογιστές (Εγκύκλιοι και αποφάσεις Υπουργείων κλπ).

ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

Μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήματα επί του περιεχομένου της Τράπεζας για τα οποία θα λαμβάνεται έγκαιρη και υπεύθυνη απάντηση από επώνυμους και καταξιωμένους συνεργάτες της Τράπεζας.


Περιλαμβάνει:

ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 • Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994)
 • Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων (π.δ 186/1992)
 • Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν.2859/2000)
 • Αναπτυξιακά κίνητρα (ν.2601/1998)
 • Αποφάσεις, εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών

Οι φορολογικές διατάξεις συνδέονται και αποσαφηνίζονται με εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών, αποφάσεις δικαστηρίων κτλ

Ενημέρωση σε ημερήσια βάση.

Σημείωση: Για οποιοδήποτε νομοθέτημα το οποίο αναφέρεται σε προγενέστερα του 2002 έτη μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα τηλ. 210-4523938, 210-4520704 και να σας το αποστείλουμε με φαξ ή email.


ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

[Α.Ε, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Κοινοπραξίες]

Αναλύονται και εμπεδώνονται με λογιστικά παραδείγματα όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη ΔΙΑΘΕΣΗ των κερδών και κάλυψη ζημιών των εταιριών από άποψη:

 • Φορολογίας Εισοδήματος
 • Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

Ο ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ

Οι λογαριασμοί του Ε.ΓΛΣ όλων των βαθμίδων, αναλύονται και αποσαφηνίζονται από άποψη: Ε.ΓΛΣ, ΚΒΣ, Φορολογίας Εισοδήματος, ΦΠΑ, Αναπτυξιακών Κινήτρων, Εμπορικής Νομοθεσίας, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και εμπεδώνονται με λογιστικά παραδείγματα.


ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

Αναπτύσσεται διεξοδικά και εμπεδώνεται με λογιστικά παραδείγματα:

 • Η τεχνική της κοστολόγησης
 • Η Ομάδα 9 του Ε.ΓΛΣ σε περιοδική και ετήσια βάση
 • Το Βιβλίο Παραγωγής, Κοστολογίου
 • Το Βιβλίο Τεχνικών Προδιαγραφών
 • Το Βιβλίο Αποθήκης σύμφωνα με τον ΚΒΣ και το Ε.ΓΛΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Πίνακας Αποτελεσμάτων της χρήσεως, Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων)
 • Καταστάσεις Ταμιακών Ροών
 • Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

23 Ιουνίου 2021
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα