Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Ερωτήσεις

ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ?
02/11/2006
Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους εργατοϋπαλλήλους που αποχωρούν από την επιχείρηση είτε λόγω συνταξιοδοτήσεως, είτε λόγω καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας, εφόσον καταβάλλονται από νόμιμη η συμβατική υποχρέωση της επιχειρήσεως αποτελούν δαπάνες εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα.

Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από την επιχείρηση οικειοθελώς, χωρίς νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση είναι επίσης εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως, εφόσον κατά την κρίση του Οικ. Εφόρου ή των διοικητικών δικαστηρίων, συμβάλλουν σοβαρά και αποδεδειγμένα στην καλύτερη απόδοση της επιχειρήσεως (Σ.τ.Ε. 637/1955, 3755/1988).

Η δαπάνη αποζημιώσεων που καταβάλλονται από την επιχείρηση σε αποχωρήσαντες λόγω συνταξιοδοτήσεως υπαλλήλους της πέραν των νομίμων αποζημιώσεων του ν.2112/1920 κρίνεται παραγωγική και, συνεπώς, εκπεστέα από τα ακαθάριστα έσοδα, με τη σκέψη ότι η αυξημένη αποζημίωση των συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων συμβάλλει στην τόνωση της αποδόσεως και την εργατικότητα του (παραμένοντος) προσωπικού της επιχειρήσεως (Σ.τ.Ε. 2993/ 1991).

Αποζημιώσεις υπαλλήλων μεγαλύτερες των νομίμων αναγνωρίζονται ως εκπεστέες δαπάνες. (Σ.τ.Ε. 4118/1997) (ΠΟΛ.1005/14.01.2005).

Η αποζημίωση που η επιχείρηση καταβάλλει οικειοθελώς στο προσωπικό της πέραν της νόμιμης αποζημιώσεως κρίνεται παραγωγική δαπάνη, διότι συμβάλλει στην επαύξηση του ενδιαφέροντος του προσωπικού προς προώθηση των εργασιών της επιχειρήσεως και στην αύξηση των κερδών της και, συνεπώς, αναγνωρίζεται ως εκπεστέα από τα ακαθάριστα έσοδα δαπάνη (Σ.τ.Ε. 3735/1988) (ΠΟΛ.1005/14.01.2005).

Η καταβολή αυξημένης αποζημιώσεως σε αποχωρήσαντες λόγω συνταξιοδοτήσεως υπαλλήλους, πέραν των νομίμων αποζημιώσεων είναι εκπεστέα ως παραγωγική και όταν ακόμα δίδεται σε όλους τους αποχωρούντες υπαλλήλους, διότι δεν αποκλείεται η έκπτωση της δαπάνης αυτής εκ του γεγονότος ότι η αυξημένη αποζημίωση εδίδετο υπό της επιχειρήσεως εις όλους τους αποχωρούντες υπαλλήλους (Σ.τ.Ε. 2993/91) (ΠΟΛ.1005/14.01.2005).
20 Σεπτεμβρίου 2019
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα