Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Ερωτήσεις

Εταιρεία έχει προβεί σε σύναψη χρηματοδοτικής μίσθωσης σε ημιτελές κτίριο.Το κτίριο αυτό το αποπεράτωσε με ίδια κεφάλαια προκειμένου να το καταστήσει λειτουργικό και χρήσιμο. Η εταιρεία αυτή έχει ήδη καταβάλλει μισθώματα 2 ετών. Σήμερα η εταιρεία αυτή θα μεταβιβάσει το leasing σε άλλη εταιρεία και θα τιμογήσει στην εταιρεία αυτή την αξία του ποσού που κατέβαλλε για την αποπεράτωση του κτιρίου και την αξία των μισθωμάτων που ήδη κατέβαλλε. Ερώτηση : Η εταιρεία (η νέα) μπορεί τις αξίες αυτές να τις εγγράψει στον λογαριασμό 16.05 "Λοιπά Δικαιώματα"δεδομένου ότι μεταβιβάζει στον νέο μισθωτή του ακινήτου τα μισθωτικά δικαιώματα που απορρέουν από την σχετική σύμβαση και το συνολικό ποσό να αποσβεσθεί σε ισόποσες δόσεις μέσα στον χρόνο του μισθωτικού δικαιώματος ;
29/01/2003
Κατα την γνώμη μας, η λύση που προτείνετε είναι ορθή.
17 Φεβρουαρίου 2020
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα