Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Ερωτήσεις

Aν μπορούν να εκδοθούν εισητήρια εισόδου σε νυχτερινό κατάστημα διασκέδασης την ίδια ημέρα, εισήτηρια με διαφορετική αξία - ελάχιστη τιμή κατανάλωσης σε επιχείρηση που υπάγεται, εφόσον έχει καταθέσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ την θεώρηση των ανωτέρω εισητηρίων.
20/11/2002
1. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες διατάξεις δεν προβλέπεται: εισιτήρια με διαφορετική αξία, κλπ.

Ήτοι:

Σύμφωνα με την ΑΥΟ 1072823/513 ΠΟΛ. 1159/22-6-94 (ΦΕΚ 506β΄) όπως τροποποιήθηκε με την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1166/16-6-95 προβλέπονται τα κάτωθι:

«1………….
2…………
3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπόχρεος επιτηδευματίας έχει ορίσει για τον πελάτη, ελάχιστη τιμή κατανάλωσης αναγραφόμενη επί των τιμοκαταλόγων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ως προκαταβολή, συμψηφιζόμενη στη συνέχεια με την αξία των προσφερόμενων ειδών επί του εισιτηρίου αναγράφεται σχετική ένδειξη και η αξία αυτή ως εξής «ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΡΧ……………….».
4. Σε περίπτωση κατά την οποία από την Επιχείρηση δεν ορίζεται ελάχιστη κατανάλωση για τον πελάτη τότε για την εφαρμογή της παρούσας ως ελαχίστη κατανάλωση θεωρείται η κατ’ άτομο κατανάλωση ενός εκ των προσφερομένων βασικών ειδών που περιέχονται στον τιμοκατάλογο. Η αξία αυτή ορίζεται ως «βασική μονάδα κατανάλωσης» (ΒΑΜ) γνωστοποιείται δε στην αρμόδια ΔΥΟ κατά τη θεώρηση των εισιτηρίων, με το ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ, στο οποίο επισυνάπτεται και αντίγραφο της γνωστοποίησης που έχει καταχωρισθεί στον τύπο, ή του τιμοκαταλόγου και αναγράφεται επί του εισιτηρίου σχετική ένδειξη ως εξής: «ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΡΧ………… ή ΒΑΜ ΔΡΧ………»
5………….
6……….…
7……….…
8……….…
9……… …
10. Για κάθε παράβαση της παρούσας επιβάλλονται σε βάρος των υποχρέων σε έκδοση οι προβλεπόμενες από ΚΒΣ κυρώσεις, ενώ σε βάρος των προσώπων που δεν απαιτούν ή δεν αποδέχονται τα προαναφερόμενα στοιχεία επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 58 του ν. 2065/92 και τις αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις δεν μπορούν να εκδοθούν εισιτήρια εισόδου σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης την ίδια ημέρα, εισιτήρια με διαφορετική αξία ελαχίστη τιμή κατανάλωσης εφόσον έχει καταθέσει στην αρμόδια ΔΥΟ γνωστοποίηση με την θεώρηση των ανωτέρω Εισιτηρίων.
20 Σεπτεμβρίου 2019
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα