Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Ερωτήσεις

Ποιο λογιστικό άρθρο προβλέπεται για την αποτυπωση της ζημίας απο καταστροφή ανασφάλιστων αποθεμάτων
24/10/2002
Επί του θέματος έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες γνωματεύσεις του Ε.ΣΥ.Λ.:
α. Γνωμ. 51/1282/1990:
Μ’ αυτήν υποδεικνύεται η ακόλουθη αντιμετώπιση:
To κόστος των αποθεμάτων που καταστρέφονται ως ακατάλληλα, λόγω λήξεως της ημερομηνίας καταναλώσεώς τους ή από άλλη αιτία, χαρακτηρίζεται έκτακτη ζημία και αντιμετωπίζεται ως εξής:
· Στη γενική λογιστική:
Το κόστος παραγωγής ή αγοράς των αποθεμάτων που καταστρέφονται ως ακατάλληλα καταχωρείται σε χρέωση ιδιαίτερου τριτοβάθμιου λ/σμού, π.χ. 81.02.10 «ζημίες από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων», ενταγμένου στο δευτεροβάθμιο λ/σμό 81.02 «έκτακτες ζημίες», με πίστωση αντίστοιχου τριτοβάθμιου λ/σμού που ανοίγεται υπό το λ/σμό 78.11 «αξία καταστραφέντων ακατάλληλων αποθεμάτων», ο οποίος αναλύεται σε ανάλογους τριτοβάθμιους (π.χ. κατ’ είδος προϊόντος).
Δηλαδή, γίνεται η εγγραφή:

81 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα
81.02 Έκτακτες ζημίες
81.02.10 Ζημίες από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων

(εις) 78 Ιδιοπαραγωγή παγίων - Τεκμαρτά έσοδα
78.11 Αξία καταστραφέντων ακατάλληλων αποθεμάτων

β. Γνωμ. 250/2238/1995:

«Ι. Η ΑΕ....... ερωτά, σε ποίο λογαριασμό του Γ.ΛΣ πρέπει να καταχωρηθεί η ζημία που προέκυψε από το χαρακτηρισμό ως ακατάλληλου για κατανάλωση ενός τμήματος, από τα εξαχθέντα σε τρίτες χώρες το έτος 1994, νωπά αγροτικά προϊόντα, η οποία (ζημία) διακανονίστηκε μέσα στη χρήση 1995.
«ΙΙ. Η απάντησή μας είναι η ακόλουθη: Εφόσον, όπως αναφέρεται στην επιστολή της ενδιαφερόμενης εταιρίας, από την αρχή του έτους 1995 μέχρι σήμερα, δεν πραγματοποιήθηκαν «ανάλογες εξαγωγές και πολύ πιθανόν να μην πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους», η πιο πάνω ζημία δεν δύναται να χαρακτηριστεί ως έκπτωση πωλήσεων, όπως ζητείται στην πιο πάνω επιστολή.
Η ζημία αυτή, υπολογιζόμενη με βάση την τρέχουσα τιμή του Ξ.Ν της ημέρας διακανονισμού της, καταχωρείται στη χρέωση του λογαριασμού 82.00 «έξοδα προηγούμενων χρήσεων» (και ανοιγόμενου σχετικού τριτοβάθμιού του)».

20 Σεπτεμβρίου 2019
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα