Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Ερωτήσεις

Η κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεματικών υπόκειτε σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου και ποιες διατάξεις προβλέπουν την φορολόγηση της.
24/10/2002
Σε όλες τις περιπτώσεις κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών (φορολογημένων ή αφορολόγητων) δεν οφείλεται φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου. Ειδικότερα εξαιρούνται από τον προαναφερόμενο φόρο:

- Η αύξηση του κεφαλαίου των εταιριών που γίνεται με κεφαλαιοποίηση κερδών, αποθεματικών ή εκπτώσεων, ανεξάρτητα εάν εμφανίζονται ως «υπόλοιπο κερδών εις νέο» ή στην πίστωση του λ/σμού «μερίσματα πληρωτέα» ή των προσωπικών λ/σμών των εταίρων (άρθρο 22 § 2β ν.1676/1986 και Εγκ. Υπ. Οικονομικών Ν.2522/335/Πολ. 1056/1989 και Σ 1467/235/Πολ. 145/1987).

- Η αύξηση του κεφαλαίου των εταιριών που γίνεται με την κεφαλαιοποίηση υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας περιουσιακών στοιχείων, που γίνεται με βάση ειδικό νόμο (Εγκ. Υπ. Οικονομικών 1129550/15706/Β 0012/Πολ. 1315/1996, Σ.τ.Ε. 219/1958, 3056/1974).

- Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δεν υπόκειται σε φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίου κατά την καταβολή της, αλλά κατά την κεφαλαιοποίησή της, εάν τυχόν αυτή γίνει και όποτε γίνει (Εγκ. Υπ. Οικον. 1115824/9651/Πολ. 1230/1994).

17 Φεβρουαρίου 2020
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα